Regeringsbeslut
2003-05-28 U2003/1984/S

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Specialpedagogiska institutet

Riksdagen har beslutat om Specialpedagogiska institutets verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 16, bet. 2002/03:UbU1, rskr. 2002/03:62).

Med ändring av regleringsbrevet beslutar regeringen att följande ska gälla för budgetåret 2003 för Specialpedagogiska institutet och nedan angivna anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
UtbildningspolitikStudiestödsverksamhetStatsbidrag för teckenspråksutbildningutbildning för vissa föräldrar
Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorgRåd och stöd i specialpedagogiska frågor
Barn- och ungdomsutbildningRåd och stöd i specialpedagogiska frågor
Skolverksamhet
Läromedel
VuxenutbildningRåd och stöd i specialpedagogiska frågor
Läromedel


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Specialpedagogiska institutets ansvarsområde.

Politikområde Utbildningspolitik

Mål
Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.

Verksamhetsområde Studiestödsverksamhet

Mål
Fler skall kunna studera utan att begränsas av sina ekonomiska resurser eller funktionshinder*.

Återrapportering
Redovisa en samlad bedömning av hur myndigheten har bidragit till måluppfyllelsen inom verksamhetsområdet. Redovisa en samlad bedömning av uppnådda resultat, effekter och utvecklingen inom verksamhetsområdet.

Verksamhetsgren Statsbidrag för teckenspråksutbildningutbildning för vissa föräldrar

Mål
Fler föräldrar till barn som för sin kommunikation är beroende av teckenspråk skall kunna få en teckenspråksutbildning.

Återrapportering
Antal utbildningar per utbildningsanordnare som anordnats. Utbetalt statsbidrag totalt och per utbildning.

Antal kursdeltagare, varav kvinnor, som fått ersättning totalt och per kalenderhalvår. Genomsnittskostnad per kursdeltagare totalt och per kalenderhalvår.

Antal ansökningar, varav bifall och avslag. Genomsnittlig ärendehanteringstid.

Administrationskostnaden för stödet.

Verksamhetsområde Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

Mål
Erbjuda alla barn stöd och stimulans för utveckling och lärande samt underlätta för föräldrar att förena förvärvsarbete och studier med vård och ansvar för barn**.

Återrapportering
1. Redovisa en samlad bedömning av hur institutet, inom sitt ansvarsområde, har bidragit till måluppfyllelsen inom verksamhetsområdet samt redovisa:

- vidtagna åtgärder

- tillvägagångssätt

- uppnådda resultat

Därvid skall myndigheten särskilt beakta:

- likvärdig utbildning

- rätt till särskilt stöd

- lika bemötande

- full delaktighet

- tillgänglighet

- jämlika villkor.

Verksamhetsgren Råd och stöd i specialpedagogiska frågor

Mål
1. Vara ett effektivt stöd i specialpedagogiska frågor och därigenom underlätta för huvudmännen att skapa en likvärdig skola.

2. Optimera möjligheterna till lärande, delaktighet, tillgänglighet och gemenskap för människor med funktionshinder.

3. Utveckla verksamheten så att förtroendet för Specialpedagogiska institutet hos huvudmän, intresseorganisationer och andra myndigheter ökar.


Återrapportering
För mål 1-3

Specialpedagogiska institutet skall för varje mål redovisa:

- vilka åtgärder har vidtagits samt omfattningen av dessa

- vilka resultat har uppnåtts

- vilka tillvägagångssätt har använts.

Myndigheten skall särskilt redovisa:

- antal deltagardagar/elevdagar vid träningsbesök

- arbetet med individuell planering och åtgärdsprogram i förhållande till elevernas hemkommuner och vårdnadshavare.

Verksamhetsområde Barn- och ungdomsutbildning

Mål
Öka andelen elever som når målen för utbildningen***.

Återrapportering
1. Redovisa en samlad bedömning av hur institutet, inom sitt ansvarsområde, har bidragit till måluppfyllelsen inom verksamhetsområdet samt redovisa:

- vidtagna åtgärder

- tillvägagångssätt

- uppnådda resultat

2. Redovisa en samlad bedömning av hur institutet har bidragit till måluppfyllelse, inom sitt ansvarsområde, när det gäller det gemensamma nationella målet en skola för alla. Därvid skall myndigheten särskilt beakta:

- likvärdig utbildning

- rätt till särskilt stöd

- lika bemötande

- full delaktighet

- tillgänglighet

- jämlika villkor.

Verksamhetsgren Råd och stöd i specialpedagogiska frågor

Mål
1. Vara ett effektivt stöd i specialpedagogiska frågor och därigenom underlätta för huvudmännen att skapa en likvärdig skola.

2. Optimera möjligheterna till lärande, delaktighet, tillgänglighet och gemenskap för människor med funktionshinder.

3. Utveckla verksamheten så att förtroendet för Specialpedagogiska institutet hos huvudmän, intresseorganisationer och andra myndigheter ökar.


Återrapportering
För mål 1-3

Specialpedagogiska institutet skall för varje mål redovisa:

- vilka åtgärder har vidtagits samt omfattningen av dessa

- vilka resultat har uppnåtts

- vilka tillvägagångssätt har använts.

Myndigheten skall särskilt redovisa:

- antalet elever i visstidutbildning

- hur länge visstidsutbildning i genomsnitt varar

- antal deltagardagar/elevdagar vid träningsbesök

- arbetet med individuell planering och åtgärdsprogram i förhållande till elevernas hemkommuner och vårdnadshavare

- genomförda insatser för att höja hemkommunernas beredskap att ta emot elever som deltagit i visstidsutbildning.

Verksamhetsgren Skolverksamhet

Mål
1. Undervisning: Etablera samarbete och stödverksamhet i hemkommunen så att eleven kan beredas plats i hemkommunens skola.

2. Boende/fritid: Etablera samarbete och stödverksamhet i hemkommunen så att eleven kan beredas plats i hemkommunens skola och bo hemma med sina föräldrar.


Återrapportering
För mål 1 och 2

Specialpedagogiska institutet skall för varje mål redovisa:

- vilka åtgärder har vidtagits samt omfattningen av dessa

- vilka resultat har uppnåtts

- hur man har gått tillväga

Verksamhetsgren Läromedel

Mål
1. Elever/studerande med synskada, rörelsehinder, hörselskada/dövhet eller utvecklingsstörning i barn- och ungdomsutbildningen det offentliga skolväsendet för barn, ungdomar och motsvarande utbildningar med enskild huvudman skall genom tillgång till särskilt utvecklade eller anpassade läromedel ges förutsättningar till full delaktighet i undervisningen.

2. Sprida information om läromedel till skolhuvudmän, skolor och vårdnadshavare.


Återrapportering
För mål 1–3

Specialpedagogiska institutet skall för varje mål redovisa:

– elevers/studerandes bedömning av verksamheten samt förutsättningar till full delaktighet i undervisningen

- vidtagna åtgärder för att öka beställarinsatserna

- kostnaderna fördelade på dels läromedelsutveckling dels produktion och försäljning inklusive distribution

- antal utvecklade respektive anpassade produkter fördelade på anpassade produkter, egenutvecklade produkter, produkter utvecklade i samarbete med externa aktörer samt produkter utvecklade genom produktionsstöd

- andra vidtagna åtgärder, tillvägagångssätt och uppnådda resultat.

För mål 2

Specialpedagogiska institutet skall redovisa:

- vidtagna åtgärder; tillvägagångssätt och kostnader för insatserna

Verksamhetsområde Vuxenutbildning

Mål
Ge alla vuxna möjlighet att utvidga sina kunskaper och utveckla sin kompetens i syfte att främja:

- personlig utveckling,

- demokrati,

- jämställdhet,

- ekonomisk tillväxt,

- sysselsättning samt

- en rättvis fördelning****.


Återrapportering
1. Redovisa en samlad bedömning av hur institutet, inom sitt ansvarsområde, har bidragit till måluppfyllelsen inom verksamhetsområdet samt redovisa:

- vidtagna åtgärder

- tillvägagångssätt

- uppnådda resultat

2. Redovisa en samlad bedömning av hur institutet, inom sitt ansvarsområde, har bidragit till måluppfyllelse när det gäller det gemensamma nationella målet en skola för alla för alla. Därvid skall myndigheten särskilt beakta:

- likvärdig utbildning

- rätt till särskilt stöd

- lika bemötande

- full delaktighet

- tillgänglighet

- jämlika villkor.

Verksamhetsgren Råd och stöd i specialpedagogiska frågor

Mål
1. Vara ett effektivt stöd i specialpedagogiska frågor och därigenom underlätta för huvudmännen att skapa en likvärdig skola.

2. Optimera möjligheterna till lärande, delaktighet, tillgänglighet och gemenskap för människor med funktionshinder.

3. Utveckla verksamheten så att förtroendet för Specialpedagogiska institutet hos huvudmän, intresseorganisationer och andra myndigheter ökar.


Återrapportering
För mål 1-3

Specialpedagogiska institutet skall för varje mål redovisa:

- vilka åtgärder har vidtagits samt omfattningen av dessa

- vilka resultat har uppnåtts

- vilka tillvägagångssätt har använts.

Verksamhetsgren Läromedel

Mål
1. Utveckla och anpassa läromedel (inom avsatta medel) så att vuxenstuderande med funktionshinder inom det offentliga skolväsendet ges förutsättningar till delaktighet i undervisningen.

2. Sprida information om läromedel till skolhuvudmän, skolor och vårdnadshavare.


Återrapportering
För mål 1–2

Specialpedagogiska institutet skall för varje mål redovisa:

elevers/studerandes bedömning av verksamheten samt förutsättningar till full delaktighet i undervisningen

- vidtagna åtgärder för att öka beställarinsatserna

- kostnaderna fördelade på dels läromedelsutveckling dels produktion och försäljning inklusive distribution

- antal utvecklade respektive anpassade produkter fördelade på anpassade produkter, egenutvecklade produkter, produkter utvecklade i samarbete med externa aktörer samt produkter utvecklade genom produktionsstöd

- vidtagna åtgärder samt omfattningen och kostnaderna för läromedel anpassade för vuxna

- andra vidtagna åtgärder, tillvägagångssätt och uppnådda resultat.

För mål 2

Specialpedagogiska institutet skall redovisa:

- vidtagna åtgärder; tillvägagångssätt och kostnader för insatserna.

*Övriga myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Överklagandenämnden för studiestöd, Centrala studiestödsnämnden, Statens institut för särskilt utbildningsstöd och Tal- och punktskriftsbiblioteket.

** Övriga myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Statens skolverk.

*** Övriga myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Statens skolverk, Specialskolemyndigheten, Sameskolstyrelsen och Myndigheten för skolutveckling.

**** Övriga myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Statens skolverk, Nationellt centrum för flexibelt lärande, Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning samt Myndigheten för skolutveckling..


Övriga mål och återrapportering

- redovisning av fördelning av bidrag som gjorts i enlighet med dels förordningen (1991:931) om statsbidrag till särskilda insatser på skolområdet, dels bestämmelserna under anslaget 25:7 Särskilda insatser på skolområdet. En samlad bedömning av sjukhuslärarnas insatser för att tillgodose elevernas behov av särskild undervisning på sjukhus

- redovisning av fördelningen av bidrag till regionala undervisningsgrupper samt omfattningen av dessa bidrag

- redovisning av verksamhetens inriktning beträffande myndighetens regionala organisation när det gäller stödet för synskadade förskolebarn samt vuxna dövblinda

- redovisning av fördelning av bidrag samt en samlad bedömning av behovet av särskilt anordnad utbildning för synskadade ungdomar som behöver ett mellanår mellan grundskola och gymnasieskola

- redovisning av den regionala verksamheten i stort: inriktning, resultat, kostnader och antalet anställda inom respektive region

- redovisning av åtgärder som vidtagits inom myndigheten för att utveckla särskild kompetens om vuxenstuderande med funktionshinder

- kostnader för elevresor

- redovisning av effektiviseringen av verksamheten vid Resurscenter syn

- en bedömning av behovet av utbildning vid RGD/RGH i Örebro för elever med grav språkstörning.1.2Organisationsstyrning

Målet är att öka effektiviteten och kvaliteten i verksamheten.

Återrapportering: Insatser och åtgärder som vidtagits för att effektivisera verksamheten. Myndigheten skall vidare redovisa hur kvalitetsarbetet bedrivs för att säkra verksamhetsprocesser och samverkan mellan olika verksamhetsområden samt olika tillvägagångssätt och uppnådda resultat.

Övrig återrapportering

- bedömning av hur etableringen av myndigheten har lyckats och återstående utvecklingsområden

- åtgärder som vidtagits för att effektivisera lokalanvändningen samt kostnaderna för lokalerna

- andel kvinnor/män samt åldersstruktur bland personalen

- vidtagna åtgärder för att minska antalet sjukdagar och rehabiliteringsärenden

- redovisning av hur myndigheten i sin verksamhet iakttagit och främjat jämställdhet mellan könen

- redovisning av samarbetet med Nationellt centrum för flexibelt lärande

- redovisning av samverkan med Statens skolverk och Myndigheten för skolutveckling

- redovisning av hur fasta kostnader finansieras

- redovisning av inkomster från gåvomedel och stiftelser1.3Uppdrag

1. Specialpedagogiska institutet skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2003 och 2004 för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen.

Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också månadsfördelas för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

– den 22 januari 2003, (prognos åren 2003 och 2004)

– den 10 mars 2003, (prognos åren 2003 och 2004)

– den 5 maj 2003 (prognos åren 2003 och 2004)

– den 11 augusti 2003, (prognos åren 2003 och 2004)

– den 3 november 2003, (prognos åren 2003 och 2004).

2. Specialpedagogiska institutet skall under 2003

a) fullfölja den under 2000-2001 påbörjade kompetensutvecklingen av lärare i den kommunala skolan som arbetar med elever med grav språkstörning

b) anordna fortbildning för lärare med påbyggnadsutbildning i tal, språk, kommunikation i det offentliga skolväsendet som arbetar som lärare för elever med grav språkstörning

c) fortsätta arbetet med utveckla formerna för kompetensutvecklingssatsningen för lärare som arbetar i det offentliga skolväsendet med elever med synskada och ytterligare funktionshinder.

En redogörelse för och en bedömning av punkt 1 samt inriktningen av punkterna 2 och 3 skall redovisas till regeringen i årsredovisningen.

3. Specialpedagogiska institutet skall vidare kartlägga, redovisa befintlig verksamhet och analysera konsekvenserna av en eventuell avveckling av det särskilda stödet till studie- och yrkesvägledning i särskolan och specialskolan. Även möjliga övergångslösningar bör belysas. Uppdraget skall redovisas senast den 15 maj 2003.

4. Specialpedagogiska institutet skall aktivt fortsätta arbetet med att införa miljöledningssystem och med detta integrera miljöhänsyn i sin verksamhet samt åstadkomma ständiga förbättringar i miljöarbetet. Uppdraget redovisas i samband med årsredovisningen i en särskild rapport och i enlighet med särskilda riktlinjer.

5. Specialpedagogiska institutet skall i samarbete med Specialskolemyndigheten särskilt belysa arbetsformer för hur döva och hörselskadade barn och elever i barnomsorg och skola ges de bästa förutsättningarna att utveckla tvåspråkighet. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 1 november 2003.

6. Specialpedagogiska institutet skall redogöra för vilka kunskaper som finns inom institutet genom en intern inventering av befintlig kunskap om barn, unga och vuxna med funktionshinder inom skolsektorn. Uppdraget skall redovisas till regeringen senaste den 30 september 2004.2Finansiering


2.2Anslag

2.2.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:4Specialpedagogiska institutet (ramanslag)321 497 tkr

Disponeras av Specialpedagogiska institutet

Villkor

25:4 Specialpedagogiska institutet
Specialpedagogiska institutet får enligt 1 kap. 4§ specialskoleförordningen och övergångsbestämmelserna till förordningen 2000:448 om ändring i denna förordning efter avtal med en kommun fullgöra kommunens uppgifter inom förskoleklassen och fritidshemsverksamheten. Institutet skall ta ut avgift från kommunen för denna verksamhet när det gäller elever som avses i punkterna 2,3,7 och 8 i övergångsbesämmelserna till lagen (1999:886) om ändring i skollagen (1985:1100). Inkomsterna disponeras av myndigheten och särredovisas i årsredovisningen.

Av medlen skall 3 000 000 kronor användas för att utveckla och anpassa läromedel för vuxenstuderande med funktionshinder.

Specialpedagogiska institutet skall betala ut högst 5 300 000 kronor till Specialskolemyndigheten för att användas inom verksamheten Teckenspråk syskon till döva barn och barn med döva föräldrar.

25:5Skolutveckling och produktion av läromedel för elever med funktionshinder (ramanslag)22 558 tkr

Disponeras av Specialpedagogiska institutet

Villkor

25:5 Skolutveckling och produktion av läromedel för elever med funktionshinder
Specialpedagogiska institutet får under budgetåret 2003 använda högst 5 400 000 kronor av anslaget för arvodering av studie- och yrkesvägledare i särskolan och specialskolan.

Återbetalda medel vid bidrag med återbetalningsskyldighet skall tillföras anslaget.2.2.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
25:44 8220-
25:57900-2.3Övriga villkor

(tkr)

Räntekontokredit

Belopp som förs till räntekontot1

Låneram2

Spec.ped.inst.

37 780

344 055

20 000

1 Överföringen sker med 1/12 varje månad. (Avser anslagen 25:4 och 25:5)

2 Låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten.2.4Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)
VerksamhetÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Offentligrättslig verksamhet

Läromedel-26 300-60 00012 00072 000-60 000-146 300
Övrigt-67 200-115 00033 000148 000-115 000-297 200
Summa-93 500-175 00045 000220 000-175 000-443 500

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet för verksamheten är att intäkterna från Specialpedagogiska institutets verksamhet delvis skall täcka kostnaderna för verksamheten. Kostnader för läromedel som inte finansieras med avgiftsinkomster skall finansieras från anslagen 25:4 Specialpedagogiska institutet och 25:5 Skolutveckling och produktion av läromedel för elever med funktionshinder. Kostnader för övrig avgiftsfinansierad verksamhet skall finansieras från anslaget 25:4 Specialpedagogiska institutet.

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Specialpedagogiska institutet får utöver vad som följer av 19 § förordningen (2001:286) med instruktion för Specialpedagogiska institutet mot avgift tillhandahålla läromedel och förteckningar.

Avgifternas storlek bestäms av institutet. Avgiftsinkomsterna disponeras av institutet.

Institutet medges härvid undantag från 5 § avgiftsförordningen (1992:191).

Ersättning från hemkommun för elevs undervisning vid Resurscenter syn Örebro och Resurscenter tal och språk lämnas enligt förordningen (SKOLFS 1997:1) om ersättning för elever i specialskolan samt förordningen (SKOLFS 2000:156) om ersättning för elever som fullgör sin skolplikt i särskilda resurscenter. Ersättningen tillförs anslaget 25:4 Specialpedagogiska institutet och särredovisas i årsredovisningen. Av redovisningen skall bl.a. framgå hur många elever som kommer från värdkommun respektive annan kommun.

Specialpedagogiska institutet får ta ut ersättning för kost, inkvartering och kursavgifter i samband med kurser och besök. Inkomster från sådan verksamhet får ej vara vinstpådrivande och får disponeras av myndigheten. Inkomsterna skall särredovisas i årsredovisningen.

På regeringens vägnar


Thomas Östros
Merja Strömberg


Kopia till

Specialskolemyndigheten
Statens Skolverk (3)
Riksrevisionsverket
Ekonomistyrningsverket
Finansdepartementets budgetavdelning
Riksgäldskontoret
Statens institut för särskilt utbildningsstöd

Senast uppdaterad: