Regeringsbeslut Nr: 43
2002-12-19 Ku2002/2702/Sam (delvis) m.fl.

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Statens biografbyrå

Riksdagen har beslutat om Statens biografbyrås verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 17, bet. 2002/03:KrU1, rskr. 2002/03:57).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Statens biografbyrå och nedan angivet anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
MediepolitikxxGranskning av filmer och videogram
Tillsyn


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Statens biografbyrås ansvarsområde.

Politikområde Mediepolitik

Mål
Målet för mediepolitiken är att stödja yttrandefrihet, mångfald, massmediernas oberoende och tillgänglighet samt att motverka skadliga inslag i massmedierna (prop. 2000/01:1, utg. omr. 17, bet. 2000/01:KrU1, rskr. 2000/01:59).

Riksdagen har vidare beslutat om mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129).

Målet för Statens biografbyrå är att förhindra förekomsten av filmer som innehåller framställningar som kan verka skadliga.


Verksamhetsgren Granskning av filmer och videogram

Mål
Målet är att på ett effektivt sätt och med en god dialog med berörda parter pröva, enligt lagen (1990:886) om granskning och kontroll av filmer och videogram (granskningslagen), alla de filmer och videogram som lämnas till byrån för granskning.

Återrapportering
Statens biografbyrå skall redovisa

- statistiska uppgifter om granskningsverksamheten och en jämförelse av antalet granskade filmer och videogram över de senaste fem åren,

- handläggningstiden för de film- och videogramärenden som genom­gått granskning,

- uppgifter om antalet överklagade beslut och överprövningarnas utfall samt en kommentar gällande dessa uppgifter.

Verksamhetsgren Tillsyn

Mål
Målet är att alla filmer och videogram som visas offentligt, utom de i granskningslagen undantagna, är granskade av Statens biografbyrå, samt att beslutade åldersgränser efterlevs. Målet är också att i dialog med berörda branscher förhindra förekoms­ten av dels olaga våldsskildringar när det gäller rörliga bilder, dels otillåten utlämning av teknisk upptagning, samt att skapa en god överblick över videogrammarknaden.

Återrapportering
Statens biografbyrå skall redovisa

- hur kontrollen av biografer har bedrivits och resultatet av denna,

- uppgifter om kontrollen av videohandeln och åtgärder som vidtagits med anledning av kontrollen,

- statistiska uppgifter rörande registrering av videogramdistributörer samt en beskrivning av videogrammarknaden,

- en analys av hur målen för tillsynsverksamheten uppnåtts,

- i förekommande fall antalet yttranden i åtalsärenden enligt 16 kap. 19 § brottsbalken samt antalet ingående videogram i dessa yttranden.


Övriga mål och återrapportering

Målet är att främja en samhällsutveckling som kännetecknas av jäm­ställdhet mellan kvinnor och män, respekt och tolerans och där etnisk, kulturell, språklig och religiös mångfald tillvaratas som en positiv kraft samt att bidra till minskad diskriminering, främlingsfientlighet och rasism.

Återrapportering

Statens biografbyrå skall redovisa

- åtgärder som vidtagits i den utåtriktade verksamheten för att uppnå målet,

- åtgärder som vidtagits i det interna arbetet för att uppnå målet inom myndigheten.1.2Uppdrag

Statens biografbyrå skall till Kulturdepartementet redovisa utgiftsprognoser för åren 2003 t.o.m. 2006 för anslag som myndigheten disponerar. Prognoserna skall kommenteras i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

- onsdagen den 22 januari 2003,

- måndagen den 10 mars 2003,

- onsdagen den 7 maj 2003,

- måndagen den 11 augusti 2003,

- måndagen den 3 november 2003.
2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

27:1Statens biografbyrå (ramanslag)9 603 tkr

Disponeras av Statens biografbyrå2.1.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
27:11440-2.2Övriga villkor

(tkr)

Räntekontokredit

Belopp som förs till räntekontot (1/12 varje månad)

Låneram

27:1 Statens biografbyrå

634

9 603

1 100
2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Verksamhet där avgiftsintäkterna inte disponeras (tkr)
VerksamhetRedovisas mot inkomst- / undertitelÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Offentligrättslig verksamhet


Granskning av filmer och videogram25223861 0009 2008 7504501 836
Summa
3861 0009 2008 7504501 836

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

- Statens biografbyrås granskningsverksamhet skall finansieras med avgifter. Avgifternas storlek framgår av lagen (1990:886) om gransk­ning och kontroll av filmer och videogram. Inkomsterna får inte dis­poneras av Statens biografbyrå.

- Statens biografbyrås verksamhet med yttranden i åtalsärenden skall finansieras med avgifter. Avgifternas storlek bestäms av Statens bio­grafbyrå. Inkomsterna får inte disponeras av Statens biografbyrå.

- Avgifterna för granskning av filmer och videogram samt avgifterna för yttranden i åtalsärenden skall redovisas mot inkomsttitel 2522 Avgifter för granskning av filmer och videogram.

- Andra inkomster får disponeras av myndigheten och skall särredo­visas.


På regeringens vägnar


Marita Ulvskog
Pia Kjellander


Kopia till

Riksdagens kulturutskott
Finansdepartementet/Ba
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Riksrevisionsverket
Ekonomistyrningsverket
Statens kulturråd

Senast uppdaterad: