Regeringsbeslut
2003-06-18 UD03/22725/EIM

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Delegationen för utländska investeringar i Sverige (ISA)

Riksdagen har beslutat om Delegationens för utländska investeringar i Sverige (ISA:s) verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 24, bet. 2002/03:NU1, rskr. 2002/03:75).

Med ändring av regleringsbrevet beslutar regeringen att följande ska gälla för budgetåret 2003 för ISA och nedan angivna anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Utrikeshandel, export- och investeringsfrämjandeExport- och investeringsfrämjandeInternationell marknadsföring strategiska brancher
Allmänt investeringsfrämjande
Regionalt investeringsfrämjande


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Delegationen för utländska investeringar i Sverige (ISA)s ansvarsområde.

Politikområde Utrikeshandel, export- och investeringsfrämjande

Mål
En effektiv inre marknad och en öppen handelspolitik i EU, ett förstärkt multilateralt handelssystem inom WTO, ökad svensk export och ökade utländska direktinvesteringar.1

1 Övriga myndigheter och organ vars verksamhet skall bidra till målet är Sveriges exportråd (Exportrådet), AB Svensk Exportkredit, Exportkreditnämnden, Kommerskollegium och Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC).


Verksamhetsområde Export- och investeringsfrämjande

Mål
Bidra till ökad export och ökade utländska direktinvesteringar i Sverige. 2

2 Övriga myndigheter och organ vars verksamhet skall bidra till målet är Sveriges exportråd (Exportrådet), AB Svensk Exportkredit och Exportkreditnämnden.


Återrapportering
ISA skall redogöra för sin bedömning av hur dess investeringsfrämjande verksamhet har bidragit till ökade utländska direktinvesteringar i Sverige.

Verksamhetsgren Internationell marknadsföring strategiska brancher

Mål

Målet är att öka kunskapen om och intresset för Sverige som investeringsland genom att

- generera och genomföra marknadsföringsprojekt som har förutsättningar att attrahera utländska direktinvesteringar inom specificerade branscher, särskilt IT & elektronik, biovetenskap,

- tillsammans med olika partners lämna service och råd i samband med förfrågningar från utländska företag.


Återrapportering

ISA skall redovisa och kommentera:

- antal investeringsbeslut i vilka ISA medverkat, angivna per land och sektor, etableringsort, samt en bedömning av sysselsättningseffekter,

- antal nya och kvalificerade förfrågningar som genererats av verksamheten per land och sektor,

- total kundstock,

- antal projekt i ett operativt skede, under analys samt regionalt/lokalt drivna projekt i vilka ISA medverkar,

- genomförda aktiviteter i respektive land (sammanfattning av de resursmässigt mest omfattande aktiviteterna).

Verksamhetsgren Allmänt investeringsfrämjande

Mål
1. Investeringsfrämjandet skall bedrivas som en del av det samlade Sverigefrämjandet i nära samverkan, såväl centralt som på fältet, med andra aktörer med uppdrag att verka för en positiv och attraktiv bild av Sverige.

2. Målet är att genom marknadskommunikation skapa en övergripande bild av Sverige som investeringsland och lämna detaljerade beskrivningar av ekonomiska och etableringsrättsliga förhållanden och specificerade branscher.

3. ISA skall till regeringen och andra relevanta aktörer tillhandahålla beslutsunderlag i form av analyser om svensk och internationell ekonomi ur ett investerings­perspektiv


Återrapportering
1. ISA skall redogöra för utveckling och resultat av samarbetet med andra aktörer som bedriver Sverigefrämjande.

ISA skall redovisa och kommentera:

2. - Antal producerade och publicerade trycksaker,

- genomförda aktiviteter i form av information, marknadsföring el. dyl. samt resultaten av dessa (sammanfattning av de resursmässigt mest omfattande aktiviteterna),

- antal användare av den elektroniska informationen/besökare på hemsidan,

3. - Antal genomförda och initierade utredningar och undersökningar samt kort innehållsbeskrivning,

- samarbetspartners i utredningsuppdrag och projekt.

Verksamhetsgren Regionalt investeringsfrämjande

Mål
Målet är att utveckla ett effektivt samarbete med ekonomiska aktörer, i synnerhet på det lokala och regionala planet, inom den privata och offentliga sektorn i Sverige samt att höja kompetensen och mottagningskapaciteten för utländska direktinvesteringar i landets kommuner, län och regioner.

Återrapportering
ISA skall redovisa och kommentera:

- antal ingångna och planerade samarbetsavtal med respektive region samt erfarenheter och resultat,

- antal genomförda utbildningsseminarier för lokala och regionala aktörer, antal deltagare samt erfarenheter.

Investeringarna kan ta formen av nyetableringar, expansionsinvesteringar, samarbetsavtal och förvärv och fusioner.


Övriga mål och återrapportering

Myndighetsövergripande återrapportering

ISA skall för myndigheten som helhet, så långt möjligt i förhållande till två av de senaste årens uppgifter, redovisa och kommentera:

- totala kostnader uppdelade per verksamhetsgren och område,

- investeringsbeslut, i vilka ISA medverkat, per land och sektor, etableringsort samt bedömning av sysselsättningseffekter,

- antal nya kvalificerade förfrågningar som genererats per land och sektor,

- total kundstock.

ISA skall dessutom redovisa och bedöma investeringsbesluten enligt myndighetens interna utvärderingsmodell.

Om ej annat anges skall återrapportering ske i årsredovisningen.

Halvårsrapportering

Förutom i årsredovisningen skall ISA halvårsvis redovisa resultaten från respektive verksamhetsgren. Redovisningen skall omfatta etableringsbeslut där ISA medverkat, huvudsakliga genomförda aktiviteter samt kostnader för respektive område och utlandskontor.

Regional utvecklingspolitik

Myndigheten skall bidra till att målet för den regionala utvecklingspolitiken - väl fungerande och hållbara lokala arbetsmarknadsregioner med en god servicenivå i alla delar av landet - uppnås. Detta innebär att myndigheten skall vara en samverkanspart i de regionala tillväxtprogrammen genom att bidra med analys-, metod- och kompetensstöd inom sitt ansvars- och kompetensområde.

Myndigheten skall senast den 17 februari 2004 redovisa myndighetens insatser och åtgärder inom ramen för regionala tillväxtavtal och regionala tillväxtprogram. Den närmare utformningen av redovisningen kommer att framgå av särskilt underlag från Regeringskansliet (Näringsdepartementet).1.2Uppdrag

ISA skall göra en sammanfattande bedömning av förhållanden och åtgärder som påverkar investeringsklimatet i Sverige samt av tillståndet och utvecklingen inom området. Denna rapportering skall ske dels löpande efter behov, dels avrapporteras den 20 november 2003.

ISA skall i nära samverkan med utrikesförvaltningen följa upp och rapportera utfallet av sin långsiktiga strategi avseende geografiska marknader med intressant potential för direktinvesteringar i Sverige. En sådan rapportering skall ske i anslutning till halvårsrapporten.

ISA skall inom ramen för sitt uppdrag bistå Regeringskansliet med planläggning och genomförande av officiella utländska besök i Sverige och officiella svenska besök i utlandet.

ISA skall systematiskt bearbeta medier och sprida investeringsrelaterad ekonomisk information om Sverige till potentiella investerare, beslutsfattare och opinionsbildare i Sverige och utlandet. Ett nära samarbete med utrikesförvaltningen skall fortlöpande ske.

ISA skall utreda möjligheten att utvidga investeringsbegreppet till att även omfatta ett till Sverige ökat inflöde av idéer, innovationer och kompetens mot bakgrund av förslag i utredningen "Statens roll för att främja investeringar i Sverige, En utvärdering av ISA:s investeringsfrämjande verksamhet" (SOU 2001:109). Utgångspunkten skall vara att förslaget till utvidgat investeringsbegrepp skall rymmas inom ISA:s nuvarande resursramar. Återrapportering skall se den 20 november 2003.

ISA skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2003 till och med 2006 för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen. Vid prognostillfället i maj och november behöver endast prognoser för 2003 och 2004 lämnas.

Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognos-tillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

-22 januari (prognos åren 2003-2006)

-10 mars (prognos åren 2003-2006)

-7 maj (prognos åren 2003-2006)

-11 augusti (prognos åren 2003-2006)

-3 november (prognos åren 2003-2006).
2Finansiering


2.2Anslag

2.2.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 24 Näringsliv

39:5Investeringsfrämjande (ramanslag)70 734 tkr

Disponeras av Delegationen för utländska investeringar i Sverige (ISA)

Villkor

39:5 Investeringsfrämjande
Av beloppet avser 3 miljoner kronor ISA:s verksamhet i Kina.


2.2.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
39:51 06103 %2.3Övriga villkor

(tkr)

Ränte­konto­kredit

Belopp till räntekontot1

Låneram

ISA

3537

70 734

4 500

1 Utbetalas med 1/12 varje månad.

ISA medges undantag från 12 § Kapitalförsörjningsförordningen avseende verksamheten vid ISA:s utlandskontor.


På regeringens vägnar


Leif Pagrotsky
Eva Tarselius Hallgren


Kopia till

UD-A-RED
UD-PIK
UD-PIK-KULT, Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet
UD-PLAN-BUD
UD-RS
UD-UrH
Finansdepartementet/Ba
Näringsdepartementet
Statsrådsberedningen/Rev
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/Ek/Red
Riksgäldskontoret
Riksrevisionsverket
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet/RC
Riksdagen, näringsutskottet
Information Rosenbad
Svenska institutet
Sveriges exportråd
Sveriges rese- och turistråd AB

Senast uppdaterad: