Regeringsbeslut
Nr:6
2003-05-22 Fö2003/1341/CIV

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Styrelsen för psykologiskt försvar

Riksdagen har beslutat om Styrelsen för psykologiskt försvars verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 6, bet. 2002/03:FöU1, rskr. 2002/03:44).

Med ändring av regleringsbrevet beslutar regeringen att följande ska gälla för budgetåret 2003 för Styrelsen för psykologiskt försvar och nedan angivna anslag.1VerksamhetPolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
TotalförsvarDet civila försvaretMedieberedskap inom samverkansområdet Områdesvis samordning, samverkan och information
Information om säkerhetspolitik och totalförsvar
Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningarSvåra påfrestningarMedieberedskap inom samverkansområdet Områdesvis samordning, samverkan och information


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Styrelsen för psykologiskt försvars ansvarsområde.

Politikområde Totalförsvar

Mål
Politikområdet Totalförsvar skall bidra till att bevara vårt lands fred och självständighet. Vi skall kunna möta militära hot som direkt berör Sverige. Internationellt skall vi bidra till fred och säkerhet i omvärlden genom gemensamma fredsfrämjande och humanitära insatser både i och utom Europa.

Totalförsvarsresurserna skall kunna användas för följande huvudändamål:
- försvara Sverige mot väpnat angrepp,
- hävda vår territoriella integritet,
- bidra till fred och säkerhet i omvärlden och
- bidra till att stärka det svenska samhället vid svåra påfrestningar i fred.[1]


[1] Andra myndigheter m.fl. vars verksamhet skall bidra till målet är bl.a. Rikspolisstyrelsen, Statistiska centralbyrån, Migrationsverket, Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt, Krisberedskapsmyndigheten, Statens räddningsverk, Kustbevakningen, Försvarshögskolan, Totalförsvarets forskningsinstitut, Totalförsvarets pliktverk, Riksförsäkringsverket, Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet, Riksgäldskontoret, Tullverket, Finansinspektionen, Ekonomistyrningsverket, Riksskatteverket, länsstyrelserna, Statens jordbruksverk, Statens veterinärmedicinska anstalt, Livsmedelsverket, Lantmäteriverket, Statens strålskyddsinstitut, Statens kärnkraftinspektion, Post- och telestyrelsen, Banverket, Vägverket, Sjöfartsverket, Luftfartsverket, Arbetsmarknadsstyrelsen, Affärsverket svenska kraftnät, Elsäkerhetsverket, Statens energimyndighet och Verket för näringslivsutveckling.


Verksamhetsområde Det civila försvaret

Mål
Målet för verksamheten inom det civila försvaret och för utformningen av resurserna är att
- värna civilbefolkningen, trygga en livsnödvändig försörjning, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp och krig i vår omvärld,
- bidra till fred och säkerhet i omvärlden och
- stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället i fred.

Verksamhetsgren Medieberedskap inom samverkansområdet Områdesvis samordning, samverkan och information

Mål
Målet är att medieföretagen har en sådan planering att verksamheten kan fortgå under höjd beredskap.


Återrapportering
1. Styrelsen skall redovisa det stöd som lämnats till medieföretagen samt kostnader för och bedömd effekt av stödet.

Verksamhetsgren Information om säkerhetspolitik och totalförsvar

Mål
Målet är att främja en fördjupning av kunskaperna i samhället avseende svensk säkerhetspolitik och svenskt totalförsvar, med särskild inriktning mot ungdomar i gymnasieskolan. Verksamheten skall bedrivas i nära samverkan med andra totalförsvarsmyndigheter och organisationer.

Återrapportering
2. Styrelsen skall redovisa genomförd informationsverksamhet och dess kostnader, hur informations- och utbildningsmaterialet har använts samt utifrån indikatorer analysera hur verksamheten har påverkat målgruppens intresse och kunskap.

Politikområde Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar

Mål
Målet för politikområdet är att
- minska risken för och konsekvenserna av olyckor och svåra påfrestningar på samhället i fred och
- minska lidande och skadeverkningar av olyckor och katastrofer i andra länder.[1]

[1] Andra myndigheter m.fl. vars verksamhet skall bidra till målet är bl.a. Rikspolisstyrelsen, Statistiska centralbyrån, Migrationsverket, Krisberedskapsmyndigheten, Statens räddningsverk, Kustbevakningen, Riksförsäkringsverket, Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet, Riksgäldskontoret, Tullverket, Finansinspektionen, Ekonomistyrningsverket, Riksskatteverket, länsstyrelserna, Statens jordbruksverk, Statens veterinärmedicinska anstalt, Livsmedelsverket, Lantmäteriverket, Statens strålskyddsinstitut, Statens kärnkraftinspektion, Post- och telestyrelsen, Banverket, Vägverket, Sjöfartsverket, Luftfartsverket, Affärsverket svenska kraftnät, Elsäkerhetsverket, Statens energimyndighet och Verket för näringslivsutveckling.


Verksamhetsområde Svåra påfrestningar

Mål
Målet är att minska risken för och konsekvenserna av svåra påfrestningar på samhället i fred. Om en sådan påfrestning skulle inträffa, skall människors liv, personliga säkerhet och hälsa tryggas samt skador på egendom eller i miljö hindras eller begränsas.


Verksamhetsgren Medieberedskap inom samverkansområdet Områdesvis samordning, samverkan och information

Mål
Målet är att medieföretagen har en sådan planering att verksamheten kan fortgå vid en svår påfrestning på samhället i fred.

Återrapportering
3. Styrelsen skall redovisa det stöd som lämnats till medieföretagen och dess kostnader samt bedömd effekt av detta.

Övriga mål och återrapportering

4. Utöver vad som anges i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag skall delårsrapporten bestå av
- en sammanfattning av den verksamhet som bedrivits med tyngdpunkt på väsentliga prestationer och
- en bedömning av avvikelser i utfallet i förhållande till verksamhetsmål.

5. Återrapportering: Styrelsen skall lämna en samlad redovisning av medieorganisationers förmåga under höjd beredskap avseende teknik, distribution och uthållighet. Av redovisningen skall även framgå eventuella förhållanden som är gränssättande för förmågan.

6. Återrapportering: Styrelsen skall redovisa hur kansliet för Överklagandenämnden för totalförsvaret har inordnats i verksamheten samt kostnaderna för nämndens verksamhet.

Styrelsen skall verka för att främja jämställdheten mellan de män och kvinnor som arbetar inom myndigheten och för att jämställdhetsaspekter beaktas i myndighetens verksamhet.

7. Återrapportering: Styrelsen skall redovisa hur jämställdhetsplan och handlingsplan för etnisk mångfald har tillämpats och vilka effekter detta har haft på verksamheten.

8. Återrapportering: Styrelsen skall redovisa vilka åtgärder som myndigheten har vidtagit för att främja den etniska mångfaldigheten inom myndigheten.

9. Återrapportering: Styrelsen skall i årsredovisningen genom resultatindikatorer, nyckeltal eller på annat sätt visa huruvida myndighetens verksamhet bedrivits effektivt och med god hushållning. Av redovisningen skall om möjligt framgå en jämförelse med de två närmast föregående åren. Utvecklingen skall analyseras och kommenteras.1.2Uppdrag

10. Styrelsen för psykologiskt försvar skall genomföra en opinionsstudie avseende medborgarnas inställning till svensk säkerhetspolitik och totalförsvar. Styrelsen skall redovisa huvudresultatet av opinionsstudien och dess kostnader samt eventuella förändringar av opinionen över tiden.

11. Mot bakgrund av den rapport som Styrelsen för psykologiskt försvar i samverkan med Överklagandenämnden för totalförsvaret på uppdrag av regeringen lämnade den 26 september 2002 om överföring av vissa uppgifter m.m. skall styrelsen i samverkan med Överklagandenämnden lämna förslag till hur en ny funktion för information och vägledning i rättsfrågor för totalförsvarspliktiga och utbildningsansvariga skall kunna inrättas i styrelsen den 1 juli 2003.

I uppdraget ingår att lämna förslag till hur ett råd kan knytas till styrelsen med uppgift att utöva insyn inom samma verksamhetsområde som den nya funktionen. Som utgångspunkt för sammansättningen av rådet skall gälla att representation finns från riksdagspartier, berörda myndigheter och totalförsvarspliktiga.

I uppdraget ingår också att pröva huruvida den nya funktionen och nämnda råd kan handha de personalvårdsfrågor för totalförsvarspliktiga som nu ankommer på Nämnden för personalvård för totalförsvarspliktiga. Förslaget skall lämnas senast den 5 maj 2003 och bl.a. innehålla förslag till författningsändringar. Arbetet skall bedrivas i samverkan med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

12. Styrelsen för psykologiskt försvar skall redovisa utgiftsprognoser för 2003 till och med 2006 för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen.

Prognosen skall kommenteras i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också månadsfördelas för 2003 så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall. Prognosmall framgår av bilaga 1. Utgiftsprognoser lämnas senast:
- den 22 januari 2003,
- den 10 mars 2003,
- den 7 maj 2003,
- den 11 augusti 2003 och
- den 3 november 2003.
2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

6:4Styrelsen för psykologiskt försvar (ramanslag)15 789 tkr

Disponeras av Styrelsen för psykologiskt försvar

Villkor

6:4 Styrelsen för psykologiskt försvar
Anslaget disponeras av Styrelsen för psykologiskt försvar för förvaltningsutgifter och utgifter för beredskapen inom medierna samt för råd, anvisningar och på begäran stöd i olika former till centrala, regionala och lokala samhällsorgans informationsverksamhet såvitt avser medieberedskap, uppföljning av mediaföretagens beredskap, information om säkerhetspolitik och totalförsvar samt opiononsundersökningar. Anslaget finansierar även arvoden till ledamöterna i Överklagandenämnden för totalförsvaret och övriga kostnader för nämndens verksamhet samt i övrigt i enlighet med nedanstående villkor.

Av anslaget får högst 4 265 000 kronor användas för Överklagandenämnden för totalförsvarets verksamhet.

Av anslaget 6:4 Styrelsen för psykologiskt försvar får Styrelsen för psykologiskt försvar under 2003 använda högst 16 136 000 kronor.2.1.1Äldre anslag som disponeras år 2003

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

6:6Funktionen Psykologiskt försvar (ramanslag)
6:6 ap.1Psykologiskt försvar (ram)

Disponeras av Styrelsen för psykologiskt försvar2.1.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
6:400-
6:6 ap.100-2.2Övriga villkor

(kr)

Räntekontokredit

Låneram

Styrelsen för psykologiskt försvar

1 579 000

2 000 000

Räntekonto

Till Styrelsen för psykologiskt försvars räntekonto i Riksgäldskontoret överförs varje månad en tolftedel av 15 789 000 kr.
2.3Avgifter och bidrag

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Styrelsen för psykologiskt försvar får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för forskningsprojekt och informationsuppdrag. Bidragsintäkterna disponeras av myndigheten.
På regeringens vägnar


Leni Björklund
Åke Lindblad


Likalydande till

Överklagandenämnden för totalförsvaret


Kopia till

Riksdagen/FöU
Försvarsdepartementet/EPS
Finansdepartementet/BA
Kulturdepartementet/ME
Näringsdepartementet/TP
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets revisionskontor
Krisberedskapsmyndigheten
Riksrevisionsverket
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret

Senast uppdaterad: