Regeringsbeslut
8
2003-04-24 M2003/802/A

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Statens strålskyddsinstitut

Riksdagen har beslutat om Statens strålskyddsinstituts verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 20, bet. 2002/03:MJU1, rskr. 2002/03:82).

Med ändring av regleringsbrevet beslutar regeringen att följande ska gälla för budgetåret 2003 för Statens strålskyddsinstitut (SSI) och nedan angivet anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
MiljöpolitikPådrivande och förebyggande miljöarbeteKärnenergitillsyn och beredskap
Allmän tillsyn
Information och utbildning
Kunskap och underlag för miljöarbeteMiljöövervakning
Riksmätplats för joniserande strålning
Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningarSvåra påfrestningarSamverkansområde Skydd, undsättning och vård
Samverkansområde Spridning av farliga ämnen
TotalförsvarDet civila försvaretSamverkansområde Skydd, undsättning och vård
Samverkansområde Spridning av farliga ämnen


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Statens strålskyddsinstituts ansvarsområde.

Politikområde Miljöpolitik

Mål
Att till nästa generation kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta.

Verksamhetsområde Pådrivande och förebyggande miljöarbete

Mål
Målet för verksamhetsområdet är att nationellt och internationellt utveckla och tillämpa styrmedel i enlighet med de fem grundläggande miljövärdena samt påverka attityder och beteenden hos individer och organisationer så att de agerar i enlighet med sitt miljöansvar.

Verksamhetsgren Kärnenergitillsyn och beredskap

Mål
Skydd av arbetstagare och allmänhet

Verksamheter med jonise­rande strålning skall be­drivas på ett sätt som är förenligt med en säker strålmiljö för arbetstagare och allmänhet. Trans­port av radioaktiva ämnen och nedläggning av kärntek­niska anläggningar skall ske på ett från strål­skyddssynpunkt säkert sätt. (Gäller även för verksam­hetsgren Allmän tillsyn.)

Återrapportering

SSI skall redovisa vilka till­syns- och andra åtgärder samt forsknings­insatser som genomförts för att förebygga missöden och akuta strål­skador samt för att hålla stråldoser till arbetstagare och allmänhet så låga som är rimligt möjligt. SSI skall vidare redovisa hur myndighetens arbete bidra­git till god administrativ kontroll av strålkällor och motverkat ris­ken för att sådana kommer på drift.

Säker hantering av radioaktivt avfall och begränsning av utsläpp

An­vänt kärnbränsle och radio­aktivt avfall skall omhän­der­­tas på ett från strålskydds­synpunkt säkert sätt. Behov av informa­tion, samråd och besluts­­underlag i lokaliseringspro­cesser skall beaktas. Uppkomst av radioaktivt avfall liksom radioaktiva utsläpp skall begränsas så långt rim­ligt möjligt. (Gäller även för verksamhetsgren Allmän tillsyn.)

Återrapportering

SSI skall redovisa vilka till­syns- och andra åtgärder samt forskningsin­satser som vidtagits för att be­döma och begränsa riskerna med hantering och slutför­varing av använt kärn­bränsle och radioaktivt av­fall i långt och kort tidsper­spektiv. SSI skall vidare be­skriva vilka åtgärder som vidtas rörande friklassning och för att begränsa ut­släpp.

Nationell strålskydds­beredskap

En god nationell basberedskap skall upprätthållas, vidareutvecklas och samordnas med internationella åtaganden inom myndighetens ansvarsområde. SSI skall vidare samordna den nationella mättekniska kompetensen

. (Gäller även för verksamhetsgren Allmän tillsyn.)

Återrapportering

SSI skall redovisa vilka åtgärder och forskningsinsatser som vidtagits, och hur arbetet bedrivits tillsammans med andra myndigheter. SSI skall också redovisa vilka effekter insatserna givit.

Återrapporteringen bör göras gemensam för politikområde Totalförsvar, Skydd mot olyckor samt Miljöpolitik, dock med fördelning av kostnader på respektive verksamhetsgren.


Verksamhetsgren Allmän tillsyn

Mål
Skydd av patienter mot joniserande strålning

Pati­enter som genomgår radio­logiska undersökningar eller behandlingar skall erhålla ett gott strålskydd. Röntgenundersökningar skall vara optimerade med avseende på dos och bildkvalitet.

Återrapportering

SSI skall redovisa vilka till­syns- och andra åtgärder samt forsknings­insatser som vidtagits. SSI skall även redovisa vilka strategier som tillämpats för upp­följ­ning av olika under­sökningar (t.ex. i form av referensnivåer) och av pati­entstrålskyddet i doskrävande tekniker samt vilka dosminskande effekter insatserna givit.

Skydd mot naturlig joniserande strålning

Strål­doser från naturlig joniserande strålning till allmänheten och arbets­tagare skall begränsas.

Återrapportering

SSI skall redovisa vilka till­syns- och andra åtgärder samt forskningsin­satser som genomförts för att bedöma omfattningen av och minska exponeringen för naturlig joniserande strålning på arbetsplatser, i boendet etc.

Skydd mot ickejoniserande strål­ning

Inga akuta skador skall uppstå och risken skall minska för sena hälso­effekter hos allmänheten till följd av exponering för ickejonise­rande strålning. Särskilda insatser skall göras för att öka allmänhetens kunskaper och medvetenhet för de strål­risker UV-strålning medför. Detta skall ske i samarbete med andra aktörer på folkhälsoområdet.

SSI skall följa utvecklingen vad gäller elektromagnetiska fält (EMF) och dess eventuella effekter på människan. Särskilda informations- och tillsynsinsatser skall göras för att öka allmänhetens kunskaper om EMF. Detta skall ske i samarbete med berörda myndigheter.

Återrapportering

SSI skall redovisa vilka till­syns- och andra åtgärder samt forskningsin­satser som vidtagits för att minska exponeringen av ultraviolett strålning, optisk strålning och elektromagnetiska fält, samt hur arbetet bedrivits tillsammans med andra myndigheter samt vilka effekter insatserna haft. SSI skall även redovisa vilka insatser som gjorts för att öka allmänhetens medvetande om riskerna med UV-strålning.

SSI skall redovisa vilka insatser som vidtagits för att följa utvecklingen vad gäller EMF och dess eventuella effekter på människan. SSI skall vidare redovisa vilka informations- och tillsynsinsatser som gjorts för att öka allmänhetens kunskaper om EMF.


Verksamhetsgren Information och utbildning

Mål
Information, utbildning SSI skall öka allmänhetens och de som är sysselsatta med strålningsrelaterade arbetsuppgifters kunskap om strålning och dess risker samt om den beredskap som finns mot olyckor.

Återrapportering
SSI skall redovisa vilka in­satser som har gjorts för att informera om myndighetens verksamhet och i öv­rigt förbättra olika gruppers kunskaper om strålningens risker.

Verksamhetsområde Kunskap och underlag för miljöarbete

Mål
Målet för verksamhetsområdet är att genom forskning, uppföljning och analys ta fram den kunskap som behövs för att genomföra och förnya insatser för att nå miljökvalitetsmålen.

Verksamhetsgren Miljöövervakning

Mål
Miljöövervakningsprogram

Ett miljöövervak­ningsprogram av strålning skall bedrivas med avse­ende på tillstånd och förändringar i den yttre miljön och i bebyggd miljö.


Återrapportering
SSI skall redovisa vilka insatser som har gjorts för att utarbeta ett sammanhållet miljöövervakningsprogram och föreslå åtgärder för att skydda människors hälsa och miljön från skad­liga effekter av strålning. SSI skall också redovisa effekterna av föreslagna åtgärder på människor och miljön samt följa upp miljö­kvalitets­­målet Säker strålmiljö och internationella åtaganden.

Verksamhetsgren Riksmätplats för joniserande strålning

Mål
Normaler för joniserande strålning

Normaler för joniserande strålning skall upprätthållas med hög standard och tillräcklig omfattning och relevans. Spårbarhet skall utvecklas och säkerställas genom metrologisk FoU och internationella jämförelser.

Mätteknikens betydelse

Mätteknikens betydelse hos institut, högskolor och näringsliv skall stärkas genom att metrologiska och mättekniska FoU-projekt och kunskapsutbyte bedrivs inom den metrologiska verksamheten


Återrapportering
SSI skall till Näringsdepartementet redovisa ett budgetunderlag för riksmätplatsverksamheten inkl. FoU innehållande planer och finansiella behov för det kommande verksamhetsåret och en verksamhetsberättelse som anger hur bidragsmedlen använts, dess effekter och uppnådda resultat i förhållande till målsättningen.

Politikområde Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar

Mål
Att minska risken för och konsekvenserna av olyckor och svåra påfrestningar på samhället i fred och att minska lidande och skadeverkningar av olyckor och katastrofer i andra länder. [1]

[1] Andra myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Rikspolisstyrelsen, Statistiska centralbyrån, Migrationsverket, Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt, Krisberedskapsmyndigheten, Statens räddningsverk, Styrelsen för psykologiskt försvar, Kustbevakningen, Försvarshögskolan, Totalförsvarets forskningsinstitut, Totalförsvarets pliktverk, Riksförsäkringsverket, Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet, Riksgäldskontoret, Tullverket, Finansinspektionen, Ekonomistyrningsverket, Riksskatteverket, länsstyrelserna, Statens jordbruksverk, Statens veterinärmedicinska anstalt, Livsmedelsverket, Lantmäteriverket, Statens kärnkraftinspektion, Post- och telestyrelsen, Banverket, Vägverket, Sjöfartsverket, Luftfartsverket, Affärsverket svenska kraftnät, Elsäkerhetsverket, Statens energimyndighet och Verket för näringslivsutveckling.


Verksamhetsområde Svåra påfrestningar

Mål
Målet är att minska risken för och konsekvenserna av svåra påfrestningar på samhället i fred. Om en sådan svår påfrestning skulle inträffa skall människors liv, personliga säkerhet och hälsa tryggas samt skador på egendom eller i miljö hindras eller begränsas.

Verksamhetsgren Samverkansområde Skydd, undsättning och vård

Mål
Målet är att samhällets grundläggande behov avseende SSI:s ansvarsområde inom samverkansområdet skall kunna upprätthållas såväl vid kriser i fred som vid ett väpnat angrepp.

Återrapportering
SSI skall redovisa om det finns sådan sårbarhet och sådana risker inom myndighetens ansvarsområde som synnerligen allvarligt kan försämra förmågan till verksamhet.

Vidare skall SSI redovisa hur myndighetens resurser samutnyttjats med andra myndigheters resurser inom politikområdena Totalförsvar och Skydd mot olyckor för att tillgodose målet.

SSI skall även redovisa om och i så fall hur beroendet av el, tele och IT samt ett angrepp med NBC-stridsmedel utgör begränsningar för att myndigheten skall uppnå en godtagbar förmåga till verksamhet. Eventuella ytterligare gränssättande faktorer skall också redovisas.

Verksamhetsgren Samverkansområde Spridning av farliga ämnen

Mål
Målet är att samhällets grundläggande behov avseende SSI:s ansvarsområde inom samverkansområdet skall kunna upprätthållas såväl vid kriser i fred som vid ett väpnat angrepp.

Återrapportering
SSI skall redovisa om det finns sådan sårbarhet och sådana risker inom myndighetens ansvarsområde som synnerligen allvarligt kan försämra förmågan till verksamhet.

Vidare skall SSI redovisa hur myndighetens resurser samutnyttjats med andra myndigheters resurser inom politikområdena Totalförsvar och Skydd mot olyckor för att tillgodose målet.

SSI skall även redovisa om och i så fall hur beroendet av el, tele och IT samt ett angrepp med NBC-stridsmedel utgör begränsningar för att myndigheten skall uppnå en godtagbar förmåga till verksamhet. Eventuella ytterligare gränssättande faktorer skall också redovisas.

Politikområde Totalförsvar

Mål
Politikområde Totalförsvar skall bidra till att bevara vårt lands fred och självständighet. Vi skall kunna möta militära hot som direkt berör Sverige. Internationellt skall vi bidra till fred och säkerhet i omvärlden genom gemensamma fredsfrämjande och humanitära insatser både i och utom Europa. Totalförsvarsresurserna skall kunna användas för följande huvudändamål:
  • försvara Sverige mot väpnat angrepp,
  • hävda vår territoriella integritet,
  • bidra till fred och säkerhet i omvärlden och
  • stärka det svenska samhället vid svåra påfrestningar i fred.[1]


[1] Andra myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Rikspolisstyrelsen, Statistiska centralbyrån, Migrationsverket, Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt, Krisberedskapsmyndigheten, Statens räddningsverk, Styrelsen för psykologiskt försvar, Kustbevakningen, Försvarshögskolan, Totalförsvarets forskningsinstitut, Totalförsvarets pliktverk, Riksförsäkringsverket, Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet, Riksgäldskontoret, Tullverket, Finansinspektionen, Ekonomistyrningsverket, Riksskatteverket, länsstyrelserna, Statens jordbruksverk, Statens veterinärmedicinska anstalt, Livsmedelsverket, Lantmäteriverket, Statens kärnkraftinspektion, Post- och telestyrelsen, Banverket, Vägverket, Sjöfartsverket, Luftfartsverket, Arbetsmarknadsstyrelsen, Affärsverket svenska kraftnät, Elsäkerhetsverket, Statens energimyndighet och Verket för näringslivsutveckling.


Verksamhetsområde Det civila försvaret

Mål
Målet är att
  • värna civilbefolkningen, trygga en livsnödvändig försörjning, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp och krig i vår omvärld,
  • bidra till fred och säkerhet i omvärlden och
  • stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället i fred.

Verksamhetsgren Samverkansområde Skydd, undsättning och vård

Mål
Samhällets grundläggande behov avseende SSI:s ansvarsområde inom samverkansområdet skall kunna upprätthållas såväl vid kriser i fred som vid ett väpnat angrepp.

Återrapportering
SSI skall redovisa om det finns sådan sårbarhet och sådana risker inom myndighetens ansvarsområde som synnerligen allvarligt kan försämra förmågan till verksamhet.

Vidare skall SSI redovisa hur myndighetens resurser samutnyttjats med andra myndigheters resurser inom politikområdena Totalförsvar och Skydd mot olyckor för att tillgodose målet.

SSI skall även redovisa om och i så fall hur beroendet av el, tele och IT samt ett angrepp med NBC-stridsmedel utgör begränsningar för att myndigheten skall uppnå en godtagbar förmåga till verksamhet. Eventuella ytterligare gränssättande faktorer skall också redovisas.

Verksamhetsgren Samverkansområde Spridning av farliga ämnen

Mål
Målet är att samhällets grundläggande behov avseende SSI:s ansvarsområde inom samverkansområdet skall kunna upprätthållas såväl vid kriser i fred som vid ett väpnat angrepp.

Återrapportering
SSI skall redovisa om det finns sådan sårbarhet och sådana risker inom myndighetens ansvarsområde som synnerligen allvarligt kan försämra förmågan till verksamhet.

Vidare skall SSI redovisa hur myndighetens resurser samutnyttjats med andra myndigheters resurser inom politikområdena Totalförsvar och Skydd mot olyckor för att tillgodose målet.

SSI skall även redovisa om och i så fall hur beroendet av el, tele och IT samt ett angrepp med NBC-stridsmedel utgör begränsningar för att myndigheten skall uppnå en godtagbar förmåga till verksamhet. Eventuella ytterligare gränssättande faktorer skall också redovisas.1.2Organisationsstyrning

SSI skall redovisa system och aktiviteter som underlättar för medbor­garna att få sakenlig och bra information.


1.3Uppdrag

1. SSI skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2003 till och med 2006 för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognos-tillfällen.

Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

den 22 januari 2003

den 10 mars 2003

den 7 maj 2003

den 11 augusti 2003

den 3 november 2003

2. SSI skall senast den 30 september 2003 redovisa utfallet av infordrade avgifter för tillsyn av tillståndspliktig verksamhet enligt förordningen (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut. Redovis­ningen skall omfatta utfall av avgifter i förhållande till kostnaderna för åren 2000 – 2002. Underlag med förslag till avgifter 2004 – 2005 skall ingå.

3. SSI skall i samverkan med Statens kärnkraftinspektion (SKI) senast den 1 maj 2003 till regeringen redovisa säkerhets- och strålskydds­läget vid de svenska kärnkraftverken. SKI skall svara för att den samlade redovisningen kommer in till regeringen.

4. SSI skall senast den 29 april 2003 lämna underlag till Miljömålsrådet enligt rådets riktlinjer till den fördjupade utvärdering av miljömålsarbetet som rådet skall lämna till regeringen våren 2004.

5. SSI skall i samverkan med SKI svara för de svenska förberedelserna inför det första granskningsmötet under konventionen om säkerhet vid hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall vid Internationella atomenergiorganet (IAEA) i Wien med början den 3 november 2003. I uppdraget ingår att sammanställa den svenska nationalrapporten. Denna skall ha kommit in till regeringen senast den 1 mars 2003. Sammanställningen av national­rapporten skall göras i samverkan med berörd industri. SKI svarar för att den samlade redovisningen kommer in till regeringen.

6. Utvecklingssamarbete med Central- och Östeuropa på det kärntek­niska området kommer att regleras med särskilt uppdrag via sepa­rat regeringsbeslut. Vad gäller utvecklingssamarbetet med Cen­tral- och Östeuropa utanför det kärn­tekniska området skall detta bl.a. ske i samverkan med Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida). SSI skall verka för att strålskyddet utvecklas och stärks i samarbetsländerna och att omhänder­tagande av radio­aktivt avfall sker på ett från strålskyddssynpunkt säkert sätt samt att beredskapen mot olyckor med strålkällor stärks i dessa länder. Detta skall ske genom bl.a. kunskapsöver­föring, myndighets­samarbete och överföring av viss utrustning. SSI skall återrapportera projekten i enlighet med Sidas bestäm­melser.
2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

34:9Statens strålskyddsinstitut (ramanslag)98 690 tkr

Disponeras av Statens strålskyddsinstitut

Villkor

34:9 Statens strålskyddsinstitut
  1. Anslaget får förutom för finansiering av myndighetens förvaltnings­kostnader även användas för att finansiera av myndigheten utlagd forskning.
  2. Beslut som medför disposition av medel överstigande 5 000 000 kronor skall underställas regeringen för godkännande.
  3. Av anslaget får högst 4 000 000 kronor utbetalas till andra myndig­­heter, landsting, kommuner och frivilligorganisationer för att täcka kos­t­­­nader i samband med hälso­upplysning om UV-strålningens risker.


2.1.2Bemyndiganden (tkr)

Anslag/ap/dp20042005200620072004-2007
34:910 0007 0004 000021 000
Summa anslag 34:910 0007 0004 0000

Villkor
SSI bemyndigas att ingå ekonomiska förpliktelser i samband med strålskyddsforskning som, inklusive tidigare åtaganden, innebär utgifter om högst 10 000 000 kr under 2004, högst 7 000 000 kr under 2005 och högst 4 000 000 kr under 2006.

2.1.3Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
34:91 5000-2.2Övriga villkor

(tkr)

Ränte­konto­kredit1

Belopp som förs till räntekontot2

Låneram

Statens strålskyddsinstitut 34:9

5 300

98 690

23 650

1

21 § Lagen (1996:1059) om statsbudgeten. I händelse av allvarlig kärnteknisk olycka, får SSI för att utföra akuta mätinsatser som är nödvändiga som beslutsunderlag för räddnings- och skyddsin­satser, disponera en räntekontokredit på ytterligare högst 10 000 000 kronor.

2 Utbetalas med 1/12 varje månad.
2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Verksamhet där avgiftsintäkterna inte disponeras (tkr)
VerksamhetRedovisas mot inkomst- / undertitelÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Offentligrättslig verksamhet


Icke kärnteknisk verksamhet2511008 9128 91200
Kärnteknisk verksamhet25510070 82270 82200
Summa
0079 73479 73400

Offentligrättslig verksamhet
Icke kärnteknisk verksamhet
Avgifter enligt 3 och 4 §§ förordningen (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut skall inlevereras till inkomsttiteln 2511 An­sökningsavgifter.

Kärnteknisk verksamhet
Avgifter enligt 1 § förordningen (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut skall inlevereras till inkomsttiteln 2551 Avgifter från kärnkraftverken.

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)
VerksamhetÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Uppdragsverksamhet

Utbildning m.m.0070070000
Summa0070070000

Uppdragsverksamhet
Utbildning m.m.
SSI:s uppdragsverksamhet skall finansieras med avgifter. Uppdragsverk­samheten omfattar framför allt utbildning. Omfattningen av SSI:s upp­dragsverksamhet får inte överstiga 15 procent av det belopp som anvisats under ramanslaget och skall bedrivas så att den inte inkräktar på den ordi­narie verksamheten. Avgiftens storlek bestäms av SSI, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen. Intäkterna disponeras av SSI.

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Enligt 5 § avgiftsförordningen (1992:191) skall, om inget annat ekonomiskt mål för verksamheten beslutats, avgifter beräknas så att full kostnadstäckning uppnås.

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

SSI får inom ramen för östsamarbetet ta emot uppdrag från den Europe­iska Unionen, FN, IAEA och andra internationella organisationer. Inkomsterna disponeras av myndigheten.
På regeringens vägnar


Lena Sommestad
Ansi Gerhardsson


Kopia till

Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning - Ekonomienheten
Styrelsen för internationellt utvecklingsarbete
Riksrevisionsverket
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statens kärnkraftinspektion
Statens räddningsverk

Senast uppdaterad: