Regeringsbeslut Nr: 29
2002-12-19 Ku2002/2702/Sam (delvis), m.fl.

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Nationalmuseum med prins Eugens Waldemarsudde

Riksdagen har beslutat om Nationalmuseum med prins Eugens Waldemarsuddes verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, Utg.omr.17, bet. 2002/03:KrU1, rskr. 2002/03:57).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Nationalmuseum med prins Eugens Waldemarsudde och nedan angivna anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
KulturpolitikMuseer och utställningarBevarande
Förmedling
Kunskapsuppbyggnad


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Nationalmuseum med prins Eugens Waldemarsuddes ansvarsområde.

Politikområde Kulturpolitik

Mål
Riksdagen har beslutat om följande mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129):

· att värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda den,

· att verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser samt till eget skapande,

· att främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom motverka kommersialismens negativa verkningar,

· att ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället,

· att bevara och bruka kulturarvet,

· att främja bildningssträvandena samt

· att främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kul­turer inom landet.

Målet för Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde är att bevara vårt kulturarv. Myndigheten skall utveckla och förmedla kunskap om och upplevelser av kulturarvet och härigenom ge perspektiv på sam­hällsutvecklingen.

Verksamhetsgrenar

Nationalmuseums med Prins Eugens Waldemarsudde verksamhet skall redovisas enligt följande indelning i verksamhetsgrenar:

- bevarande,

- förmedling,

- kunskapsuppbyggnad.


Verksamhetsgren Bevarande

Mål
Målet är att förbättra förutsättningarna för samlingarnas långsiktiga bevarande.

Återrapportering: Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde skall redovisa

- policy för insamling respektive gallring av föremål,

- samlingarnas omfattning och innehåll,

- arbetet med registrering, dokumentation, digitalisering och vård av samlingarna,

- magasinssituationen.

Redovisningen skall ske till Statens kulturråd.

Målet är att samlingarnas sammansättning bättre skall spegla skilda per­spektiv, t.ex. kön, klass och kulturell bakgrund.

Återrapportering: Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde skall redovisa i vilken utsträckning olika perspektiv uppmärksammats och prioriterats när det gäller nyförvärv samt registrering, dokumenta­tion, digitalisering och vård av samlingarna. Resultatet skall kortfattat analyseras och bedömas samt relateras till myndighetens insamlings­policy.


Verksamhetsgren Förmedling

Mål
Målet är att öka tillgängligheten till samlingarna och nå fler och nya besökare.

Återrapportering: Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde skall redovisa vilka insatser som gjorts för att uppnå målet. Redovis­ningen skall bl.a. omfatta

- prestationer som syftar till att ge perspektiv på verksamhetsområdet och skapa debatt kring dess betydelse för frågor rörande t.ex. kön, klass, kulturell bakgrund och generation,

- hur samlingarna gjorts tillgängliga, t.ex. genom presentation av sam­lingarna på Internet, depositioner och utlåning,

- antal besökare vid Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemars­udde med en uppskattning av fördelningen på kön och ålder,

- antal skolvisningar, studiebesök och andra programverksamheter för skolor,

- antal vandringsutställningar samt i förekommande fall antal besökare vid utställningar i andra länder,

- åtgärder som vidtagits för att nå besökare i hela landet,

- åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för funktionshind­rade,

- utställningar och annan programverksamhet som riktats mot bestämda grupper.

Resultatet skall kortfattat analyseras och bedömas av myndigheten enligt de kvantitativa och kvalitativa resultatmått som myndigheten finner mest relevanta. Redovisningen skall ge utrymme för jämförelser mellan olika verksamhetsår.

Målet är att vidareutveckla den pedagogiska verksamheten i direkt kon­takt med bl.a. skola samt universitet och högskola.

Återrapportering: Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att uppnå målet samt resultatet av dessa.


Verksamhetsgren Kunskapsuppbyggnad

Mål
Målet är att uppnå ökad kunskap inom de områden myndigheten verkar.

Återrapportering: Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde skall redovisa hur man arbetat mot målet samt redovisa resultatet av detta arbete. Särskilt avseende skall fästas vid samarbete med universitet och högskolor, skolor, andra museer samt övriga institutioner och aktö­rer som har beröring med områdena. Redovisningen skall omfatta olika personal- och ämneskategorier. Resultatet skall bedömas och analyseras av myndigheten utifrån de kvantitativa och kvalitativa resultatmått som myndigheten finner mest relevanta. Redovisningen skall ge utrymme för jämförelser mellan olika verksamhetsår.Övriga mål och återrapportering

Målet är att främja en samhällsutveckling som kännetecknas av jäm­ställdhet mellan kvinnor och män, respekt och tolerans och där etnisk, kulturell, språklig och religiös mångfald tillvaratas som en positiv kraft samt att bidra till minskad diskriminering, främlingsfientlighet och rasism. Myndigheten skall särskilt beakta kulturarvets betydelse för en demokratisk samhällsutveckling.

Återrapportering: Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde skall redovisa

- åtgärder som vidtagits i museernas utåtriktade verksamhet för att uppnå målet,

- åtgärder som vidtagits i myndighetens interna arbete för att uppnå målet.

Målet är att Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde som ansvarsmuseum inom sitt verksamhetsområde skall verka för,

- ökad museologisk kunskap inom museiväsendet,

- ökad samverkan med museer på regional respektive lokal nivå samt

- utbyggnad av rikstäckande stöd och rådgivning till regionala och lokala museer.

Återrapportering: Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att nå målet samt resultatet av dessa.

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde skall återrapportera former för internationellt samarbete.

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde skall kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för 2002 respektive 2003 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen skall avse samtliga anslag som Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisning skall ske till Statens kulturråd senast den 1 mars 2003 respektive den 1 mars 2004.

Myndigheten skall redovisa de totala lokalkostnaderna för 2002 i en sär­skild rapport till regeringen senast den 1 mars 2003. Redovisningen skall, där så är möjligt, fördelas på lokaler för publik verksamhet, magasin och kontorslokaler och omfatta hyreskostnader inkl. uppvärmning och elekt­ricitet. Dessutom skall kostnader för övrig skötsel av fastigheten anges och specificeras. Om myndigheten har fler än en hyresvärd skall anges hur stor hyresandel som betalas till resp. hyresvärd. Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde skall i en särskild rapport senast den 1 mars 2004 lämna motsvarande redovisning avseende 2003.

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde skall redovisa åt­gärder som vidtagits i myndighetens arbete med att öka förutsättning­arna för en större säkerhet för samlingarna, personalen och allmänheten.

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde skall redovisa och kommentera resultatet av genomförda hyresförhandlingar med Statens fastighetsverk enligt regeringens beslut den 27 september 2001. Av redovisningen skall framgå huruvida de nya avtalen innehåller andra principer för kostnadsberäkningar och ansvarfördelning när det gäller drift och underhåll än de gamla avtalen. Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde skall vidare redovisa konkreta exempel på hur regeringsbeslutets krav på ömsesidig öppenhet vid förhandlingarna har efterlevts.1.2Uppdrag

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde skall till Kultur­departementet redovisa utgiftsprognoser för åren 2003 till och med 2006 för samtliga anslag som myndigheten disponerar. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till bud­geten.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

- onsdagen 22 januari 2003,

- måndagen 10 mars 2003,

- onsdagen 7 maj 2003,

- måndagen 11 augusti 2003,

- måndagen 3 november 2003.
2Finansiering2.1Övriga villkor

(tkr)

Anslags-
kredit

Räntekonto-
kredit

Belopp som förs till räntekontot (1/4 varje kvartal)1

Låneram

28:28.2 Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde1 02913 88168 608

15 000

1 Till kontot överförs den 1 januari, den 25 mars, den 25 juni och den 25 september en fjärdedel av 68 608 kronor.

Villkor för kompletterande finansieringskällor

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde kan söka komplet­terande finansieringskällor för särskilda ändamål eller särskild verksam­het som inte ryms inom anslag och avgiftsintäkter. Sådan finansiering kan ske i form av bidrag från offentliga eller enskilda bidragsgivare eller genom samarbetsavtal, där ett företag eller en organisation tillskjuter kontanta medel, varor eller tjänster i utbyte mot vissa förmåner (s.k. sponsring). Bidrag eller samarbetsavtal får inte vara förenade med villkor som avviker från de mål och riktlinjer för verksamheten som regeringen har beslutat om.

Återrapportering: Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde skall i årsredovisningen för 2003 redovisa

- för vilka ändamål och på vilka villkor de tar emot bidrag eller sponsormedel,

- andel bidrag respektive andel sponsormedel av den totala intäkten.
2.2Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)
VerksamhetÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Övrig avgiftsbelagd verksamhet

Avgiftsbelagd verksamhet0055 000055 00055 000
Summa0055 000055 00055 000

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde får mot avgift till myndigheter och enskilda tillhandahålla artiklar och tjänster. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna får disponeras av myndig­heten.

.

På regeringens vägnar


Marita Ulvskog
Joachim Waern


Kopia till

Kulturutskottet
Finansdepartementet/Ba
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Riksrevisionsverket
Ekonomistyrningsverket
Statens kulturråd
Svenska museiföreningen

Senast uppdaterad: