Regeringsbeslut Nr: 3
2002-12-20 Jo2002/2647, 3076 (delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Livsmedelsekonomiska institutet

Riksdagen har beslutat om Livsmedelsekonomiska institutets verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 23, bet. 2002/03:MJU2, rskr. 2002/03:83.).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Livsmedelsekonomiska institutet (SLI) och nedan angivna anslag.1Verksamhet


Livsmedelsekonomiska institutets verksamhet återfinns inom följande politikområde med tillhörande verksamhetsområde och verksamhetsgren:

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
LivsmedelspolitikSamhällsekonomiska analyserUtredning och analys


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Livsmedelsekonomiska institutets ansvarsområde.

Politikområde Livsmedelspolitik

Mål
En ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar livsmedelsproduktion.

Verksamhetsområde Samhällsekonomiska analyser

Mål
Samhällsekonomiska analyser inom jordbruks- och livsmedelsområdet.

Verksamhetsgren Utredning och analys

Mål
Analyser av

- den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) i olika reformperspektiv,

- frågor i anslutning till utvidgningen av EU,

- frågor i anslutning till förhandlingarna inom Världshandelsorganisationen WTO.

Återrapportering
Återrapporteringen skall ske i enlighet med vad som anges i de enskilda uppdragen. Livsmedelsekonomiska institutets analyser skall utformas så att de kan utgöra underlag för regeringens långsiktiga och strategiska beslut samt öka kunskapen om de ekonomiska sambanden inom jordbruks- och livsmedelssektorn såväl i primärled som i efterföljande led.

Övriga mål och återrapportering

Livsmedelsekonomiska institutet skall ha ett jämställdhetsperspektiv i all sin verksamhet och, i de studier där detta är relevant, analysera konsekvenserna för kvinnor respektive män av de åtgärder som studeras.


1.2Uppdrag

1. Livsmedelsekonomiska institutet skall analysera konsekvenserna för jordbruks- och livsmedelsproduktionen av olika förslag till väsentliga ändringar i jordbrukspolitiken som diskuteras eller aktualiseras t.ex. av EG-kommissionen, andra medlemsländer och andra organisationer. Institutet skall genomföra kvantitativa ekonomiska analyser av de förslag till förändringar som kan tänkas bli aktuella under det s.k. översynsarbetet av den gemensamma jordbrukspolitiken. I dessa analyser skall effekterna på producenter, konsumenter, skattebetalare och miljön i Sverige och EU redovisas. Även effekterna på omvärlden skall diskuteras.

2. Livsmedelsekonomiska institutet skall genomföra analyser av frågor kopplade till förhandlingarna inom WTO. I en situation där CAP reformeras och den internationella handeln med livsmedel liberaliseras kan nya former av handelshinder uppstå. Exempel på analyser skulle kunna vara hur livsmedelsstandarder, gränsvärden, geografiska ursprungsbeteckningar och livsmedelsbistånd påverkar handelsströmmarna av livsmedel. I detta sammanhang är det av särskild vikt att analysera konsekvenserna för utvecklingsländerna.

3. Livsmedelsekonomiska institutet skall utge en årlig rapport som skall belysa viktiga förändringar inom jordbruks- och livsmedelsområdet under det gångna året från en samhällsekonomisk utgångspunkt. Tonvikten i rapporten bör läggas på förändringar i politiken samt dess samhällsekonomiska effekter, dvs. effekterna för konsumenter, producenter och skattebetalare. Rapporten skall i huvudsak bygga på institutets genomförda och pågående analyser, men skall även ge bedömningar i stort inom verksamhetsområdet.
2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

43:13Livsmedelsekonomiska institutet (ramanslag)8 468 tkr

Disponeras av Livsmedelsekonomiska institutet2.1.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
43:1312703 %2.2Övriga villkor

(tkr)

Räntekontokredit

Belopp som förs till räntekontot 1

Låneram 2

800

8 468

1 000

1 Överföringen sker med 1/12 varje månad.

2 Låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten.
2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)
VerksamhetÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Uppdragsverksamhet

Utredning/analys0070070000
Summa0070070000

Uppdragsverksamhet
Utredning/analys
Livsmedelsekonomiska institutet får ta betalt för utförda ekonomiska analyser inom jordbruks- och livsmedelsområdet. Dessa inkomster disponeras av Livsmedelsekonomiska institutet.
3Undantag EA-regler

Livsmedelsekonomiska institutet skall undantas från kravet att lämna delårsrapport enligt 8 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.


På regeringens vägnar


Ann-Christin Nykvist
Erik Rudal


Kopia till

Riksdagens miljö- och jordbruksutskott
Finansdepartementet/BA
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionsverket

Senast uppdaterad: