Regeringsbeslut Nr:II 25
2002-12-19 N2001/11305/ESB, N2002/12301/BS (delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Sveriges geologiska undersökning

Riksdagen har beslutat om Sveriges geologiska undersöknings verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 24, bet. 2002/03:NU1, rskr. 2002/03:74).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Sveriges geologiska undersökning och nedan angivna anslag.1Verksamhet


Följande gäller för verksamheten inom SGU:s ansvarsområde.

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
NäringspolitikEntreprenörskap, information, rådgivning och kompetensutvecklingGeologisk verksamhet m.m.
Uppdragsverksamhet
Enkla och ändamålsenliga regler, tillstånd och tillsynMiljö
Bergsstaten
Forskning och utvecklingForskning och utveckling


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Sveriges geologiska undersöknings ansvarsområde.

Politikområde Näringspolitik

Mål
Främja en hållbar ekonomisk tillväxt och en ökad sysselsättning genom fler och växande företag

Återrapportering
Samlad bedömning av hur SGU:s verksamhet har bidragit till målet. Redovisningen skall anknytas till arbetet med resultatindikatorer.

Verksamhetsområde Entreprenörskap, information, rådgivning och kompetensutveckling

Mål
Bidra till ökad kompetens och skapa goda möjligheter för företagsutveckling och företagande.

Återrapportering
Exempel med bedömning av resultat.

Verksamhetsgren Geologisk verksamhet m.m.

Mål
Under perioden 2000-2008 skall befintlig geologisk information kompletteras så att det finns digitala geologiska databaser vid planperiodens slut innehållande:

Översiktlig rikstäckande information om berggrunden och jordarterna inkl. kontinentalsockeln.

Översiktlig rikstäckande information med undantag av vissa glest befolkade delar av landet om grundvattenförhållanden samt berggrundens magnetiska egenskaper och den naturliga strålningen.

Översiktlig information i befolkningstäta resp. malmpotentiella områden om biogeokemiska respektive markgeokemiska förhållanden.

Detaljerad information i befolkningstäta områden om berggrunden, jordarterna (inkl. kontinentalsockeln), grundvattenförhållanden samt berggrundens magnetiska egenskaper och den naturliga strålningen.

Detaljerad information i malmpotentiella områden om berggrunden, jordarterna samt berggrundens magnetiska egenskaper och den naturliga strålningen.


Återrapportering
Årliga rullande tre- och femårsplaner. Planerna skall översiktligt visa i vilka geografiska områden som digital information av olika slag kommer att finnas tillgänglig för användarna vid respektive planperiods slut. Informationens användarkrets samt exempel på effekt av kundnytta skall redovisas.

Verksamhetsgren Uppdragsverksamhet

Mål
Bidra till ökad kunskap och kompetens för samhällets behov och effektivare användning av geologisk information. Uppdrag, som inte ryms inom statsuppdraget skall kunna tillgodoses i den omfattning som myndighetsverksamheten tillåter.

Återrapportering
Uppdragsvolym och effekter på myndighetsverksamheten.

Verksamhetsområde Enkla och ändamålsenliga regler, tillstånd och tillsyn

Mål
Säkerställa goda grundläggande förutsättningar inom näringslivet och ett enkelt regelverk för företagande.

Verksamhetsgren Miljö

Mål
Statens anläggningar för civila beredskapslager av olja skall avvecklas och miljösäkras. Övervakning av de genomförda miljösäkringsåtgärderna inkl. det statliga gruvfältet i Adak.

Inom ramen för arbetet med beslutade miljökvalitetsmål skall SGU verka för skydd av grundvattnet samt för en långsiktig hushållning med naturgrus.


Återrapportering
Avvecklingsstrategi samt vidtagna åtgärder och dess effekter.

Insatser och resultat för att uppnå miljökvalitetsmålen Grundvatten av god kvalitet och God bebyggd miljö. Redovisning av hur miljömålsarbetet integreras med sektorsansvaret för ekologiskt hållbar utveckling.

Verksamhetsgren Bergsstaten

Mål
En effektiv och aktiv tillstånds-, tillsyns- och informationsverksamhet skall möjliggöra undersökning och utvinning av de mineraliska ämnen som omfattas av minerallagen. Verksamheten skall bedrivas så att misshushållning förhindras och så att ett ekologiskt balanserat utnyttjande av våra mineralresurser främjas samt förebygga att personer och egendom kommer till skada vid gruvdrift.

Återrapportering
Genomsnittliga handläggningstider för nya och förlängda tillstånd. Inkomna ansökningar, meddelade tillstånd och deras geografiska belägenhet. Antal inspektioner av igångvarande gruvor samt inspektionernas omfattning.

Verksamhetsområde Forskning och utveckling

Mål
Öka den kunskap och kompetens, i första hand i näringslivet, som behövs för att stimulera innovationer och tillväxt.

Återrapportering
Om möjligt skall exempel och bedömning av resultat redovisas.

Verksamhetsgren Forskning och utveckling

Mål
Främja och stödja riktad geovetenskaplig grundforskning, tillämpad forskning och kompetensutveckling. Utarbeta, utveckla och införa ny kunskap och nya arbetsmetoder vid SGU.

Utarbeta metoder för miljösäkring av anläggningar samt utveckla mätmetoder för kontrollprogram.


Återrapportering
Redovisning av vilka projekt som fått stöd, dess effekter samt i vilken utsträckning resultaten kommer till användning i verksamheten.

Redovisning av metodutvecklingen.


Övriga mål och återrapportering

Mineralresurser

Målet är att SGU skall verka för att landets mineralresurser används med hänsyn till en långsiktigt hållbar utveckling bl.a. med inriktningen att fler sysselsättningstillfällen skapas.

Återrapportering

Exploateringsläget samt problem och möjligheter skall redovisas.

Malpåseanläggningar

SGU skall säkerställa att en oljelagringsanläggning i Uddevalla och Munkedals kommuner hålls i funktionsdugligt skick för det civila försvarets beredskapsbehov t.o.m. år 2004.

Återrapportering

SGU skall redovisa beräknade intäkter och kostnader för anläggningen.1.2Organisationsstyrning

Kvalitetsutveckling

Målet är att SGU skall bedriva en verksamhet med integrerade system för kvalitetsutveckling och miljöledning.

Återrapportering

SGU skall redovisa arbetet med utveckling och införande av kvalitets- och miljöledningssystem samt effekterna för myndighetens verksamhet.1.3Uppdrag

Kostnader för miljösäkring

SGU skall senast den 1 mars 2003 särskilt analysera och redovisa medelsbehovet för miljösäkringsverksamheten under perioden 2004-2014. SGU skall redovisa vilka oljelagringsanläggningar som avyttrats till annan verksamhetsutövare samt de åtgärder som vidtagits för att säkra miljöansvaret för anläggningarna. SGU skall i detta sammanhang även redovisa sin bedömning av återställningsåtgärder och kostnader för dessa vid försäljningstidpunkten.

Miljömål - God bebyggd miljö

SGU skall i samarbete med Naturvårdsverket och Boverket m.fl. utveckla en modell för lokala och regionala materialförsörjningsplaner där behovet av tillgång till såväl ballastmaterial som grundvatten värderas. Som ett stöd för detta arbete skall SGU tillsammans med berörda intressenter och sektorsmyndigheter utveckla statistiken över ballastanvändning så att den även innefattar återanvänt material samt påbörja och genomföra materialinventeringar. Vidare skall SGU tillsammans med berörda intressenter och sektorsmyndigheter utveckla frivilliga överenskommelser som fördelar ansvaret att nå delmålet. Syftet är att bidra till att uppnå delmålet om uttag av naturgrus under miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.

Fördjupad miljömålsrapportering

SGU skall senast den 29 april 2003 lämna underlag till Miljömålsrådet enligt rådets riktlinjer till den fördjupade utvärdering av miljömålarbetet som rådet skall lämna till regeringen våren 2004.

Ansvar för åtgärder från tidigare förvaltning av statlig gruvegendom

SGU skall senast den 30 juni 2003 redovisa sin bedömning av vilka uppgifter och ev. kostnader inom statens ansvarsområde som fortfarande kvarstår från den avvecklade statliga prospekteringsverksamheten och från verksamheten inom Nämnden för statens gruvegendom, vilken upphörde som myndighet den 30 juni 1993.

EU-arbetet

SGU skall halvårsvis redovisa sin bedömning av de viktigare initiativ inom verksamhetsområdet som EG-kommissionen arbetat med under den aktuella tidsperioden. Redovisningen skall lämnas den 15 januari och den 15 augusti 2003.

Prognostillfällen

SGU skall redovisa utfall och utgiftsprognoser för 2003 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande tillföregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Redovisningen skall ske senast den 22 januari, den 10 mars, den 7 maj, den 11 augusti och den 3 november.
2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 24 Näringsliv

38:5Sveriges geologiska undersökning: Geologisk undersökningsverksamhet m.m. (ramanslag)166 792 tkr
38:5 ap.1Geologisk undersökningsverksamhet m.m. (ram)166 792 tkr

Disponeras av Sveriges geologiska undersökning
38:5 ap.2Till regeringens disposition (ram)0 tkr

Disponeras av regeringen

Villkor

38:5 Sveriges geologiska undersökning: Geologisk undersökningsverksamhet m.m.
Anslaget disponeras av SGU (anslagspost 1) för myndighetsverksamhet, Bergsstaten samt förvaltning av anläggningar som tidigare använts för statens civila beredskapslager för olja och av regeringen (anslagspost 2)

38:6Sveriges geologiska undersökning: Geovetenskaplig forskning (ramanslag)9 228 tkr

Disponeras av Sveriges geologiska undersökning

Villkor

38:6 Sveriges geologiska undersökning: Geovetenskaplig forskning
Av anslaget får högst 4 000 000 kronor sammanlagt lämnas som bidrag till Gällivare kommuns Näringslivsstiftelse för utveckling av projektet Gellivare Hard Rock Research och till Malå kommun för projekt inom ramen för Ideella föreningen Georange. Bidragen skall i möjligaste mån utgöra del i nationell medfinansiering till bidrag från EU:s strukturfonder.

38:7Sveriges geologiska undersökning: Miljösäkring av oljelagringsanläggningar, m.m. (ramanslag)27 000 tkr
38:7 ap.1Oljelagringsanläggningar m.m. samt Adak-fältet (ram)22 000 tkr

Disponeras av Sveriges geologiska undersökning
38:7 ap.2Till regeringens disposition (ram)5 000 tkr

Disponeras av regeringen

Villkor

38:7 Sveriges geologiska undersökning: Miljösäkring av oljelagringsanläggningar, m.m.
Anslaget disponeras av SGU (anslagsposten 1) och regeringen (anslagsposten 2) för miljösäkring och övervakning av oljelagringsanläggningar och det statliga gruvfälet i Adak.

38:7 ap.1 Oljelagringsanläggningar m.m. samt Adak-fältet
Anslagspost 1: Anläggningstillgångar som hänförs till sanerings- och miljösäkringsarbetet samt projekt för tillämpad forskning och utveckling får finansieras från anslagsposten.


2.1.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
38:52 5000
38:5 ap.12 5000-
38:5 ap.200
38:6000
38:73300
38:7 ap.13300-
38:7 ap.2002.2Övriga villkor

(tkr) Räntekontokredit Belopp som förs till räntekontot Låneram
SGU 5 000 166 792 40 0002.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Verksamhet där avgiftsintäkterna inte disponeras (tkr)
VerksamhetRedovisas mot inkomst- / undertitelÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Offentligrättslig verksamhet


Offentligrättslig verksamhet2528008 00008 0008 000
Offentligrättslig verksamhet2811000000
Offentligrättslig verksamhet3312000000
Summa
008 00008 0008 000

Offentligrättslig verksamhet
Offentligrättslig verksamhet
Avgifter som uppbärs av SGU och Bergsstaten enligt bestämmelser i minerallagen skall redovisas mot inkomsttitel 2528: Avgifter vid Bergsstaten.

Offentligrättslig verksamhet
Influtna medel från uthyrning av lagringsutrymmen i det oljerlager som skall hållas i beredskap skall redovisas på inkomsttitel 2811: Övriga inkomster av statens verksamhet. Avdrag får göras för direkta omkostnader.

Offentligrättslig verksamhet
Influtna medel från försäljning av oljelagringsanläggningar med tillhörande utrustning m.m. skall redovisas på inkomsttitel 3312: Övriga inkomster av försåld egendom m.m. Avdrag får göras för direkta försäljningsomkostnader.

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)
VerksamhetÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Uppdragsverksamhet

Uppdragsverksamhet0036 00035 0001 0001 000
Summa0036 00035 0001 0001 000
Offentligrättslig verksamhet

Offentligrättslig verksamhet004 0004 00000
Summa004 0004 00000
Tjänsteexport

Tjänsteexport002 0002 00000
Summa002 0002 00000

Uppdragsverksamhet
Uppdragsverksamhet
SGU får åta sig uppdrag som har nära samband med den anslagsfinansierade verksamheten och i den omfattning som myndighetsverksamheten tillåter. Uppdragsverksamheten skall finansieras med avgifter. Avgifternas storlek bestäms av SGU. Inkomsterna får disponeras av SGU.

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

SGU får ta emot bidrag från Statens energimyndighet för faktiska merkostnader som föranleds av att en oljelagringsanläggning hålls i beredskap. Bidragsintäkterna disponeras av myndigheten.
På regeringens vägnar


Ulrica Messing
Ann-Christin Cederlund


Kopia till

Riksdagen, Näringsutskottet
Finansdepartementet/BA
Försvarsdepartementet/CIV
Utbildningsdepartementet/F
Miljödepartementet/NA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Regeringskansliets revisionskontor
Riksrevisionsverket
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statens energimyndighet
Naturvårdsverket
Gällivare kommuns Näringslivsstiftelse
Malå kommun

Senast uppdaterad: