Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:9

2022-09-29
U2022/03126
Luleå tekniska universitet
971 87 Luleå
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Luleå tekniska universitet
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 16, bet. 2021/22:UbU1, rskr. 2021/22:108).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Luleå tekniska universitet.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Särskilda åtaganden

1. Luleå tekniska universitet ska anordna decentraliserad utbildning motsvarande minst 185 helårsstudenter. Av årsredovisningen ska framgå omfattning, inriktning, studieorter och total kostnad för denna verksamhet. Universitetet ska samtidigt redovisa vidtagna åtgärder för att öka antalet studerande inom decentraliserad utbildning. 

2. Luleå tekniska universitet ska erbjuda utbildning i rymdvetenskap i Kiruna. I årsredovisningen ska en kort redovisning lämnas av verksamheten och antalet helårsstudenter som har deltagit i de utbildningar som erbjudits. Av redovisningen ska även totala kostnader för verksamheten framgå.

Mål

Rekryteringsmål för professorer

Under 2021–2023 har lärosätet ett mål för könsfördelningen bland nyrekryterade professorer om 35 procent kvinnor.

Mål för antal examina

Under 2021–2024 har lärosätet mål om antal utfärdade examina från vissa utbildningar inom nedan angivna områden. Målen och de examina som omfattas av dessa anges i tabellen nedan. Lärosätet ska i årsredovisningen redovisa antalet utfärdade examina inom respektive område de senaste tre åren för de yrkesexamina som anges i tabellen samt vilka åtgärder som har vidtagits för att uppnå målen.

Område (examina som omfattas av målet inom parentes)Mål för antal utfärdade examina under 2021–2024
Lärar- och förskollärarutbildningar (förskollärarexamina, grundlärarexamina, specialpedagogexamina och ämneslärarexamina)775
Hälso- och sjukvårdsutbildningar (röntgensjuksköterskeexamina, sjuksköterskeexamina och specialistsjuksköterskeexamina)875

Mål för andel biträdande lektorer

Under 2021–2024 har Luleå tekniska universitet ett mål att 7 procent av samtlig forskande och undervisande personal (heltidsekvivalenter) ska vara biträdande lektorer. 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:19

Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Luleå tekniska universitet763 906
ap.1Takbelopp (ram)763 906
ap.1.1Takbelopp (ram)744 286
ap.1.2Takbelopp RRF (ram)19 620

Villkor för anslag 2:19

ap.1.1 Takbelopp

Anslagsposten får användas för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå samt behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning.

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

Av anslagsposten avser 6 400 000 kronor medel för en särskild satsning på livslångt lärande där utbildningsutbudet bl.a. ska fokuseras mot utbildning som främjar klimatomställning. Lärosätet har inte rätt till någon ytterligare ersättning inom ordinarie takbelopp för de helårsstudenter som ersätts med dessa medel. Lärosätet får per helårsstudent avräkna medel motsvarande summan av ersättningen för en helårsstudent och en helårsprestation för relevant utbildningsområde.

ap.1.2 Takbelopp RRF

Delposten omfattar medel hänförliga till EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF). 

Delposten får användas för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå samt behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning.

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:20

Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag)

Disponeras av Luleå tekniska universitet433 513
ap.4Basresurs (ram)433 513

Villkor för anslag 2:20

ap.4 Basresurs

Anslagsposten får användas för forskning och utbildning på forskarnivå.

I anslaget ingår 24 124 000 kronor för det strategiska forskningsområdet Hållbart nyttjande av naturresurser.

Luleå tekniska universitet bemyndigas med anledning av medlemskapet i en kunskaps- och innovationsplattform inom råvaror under Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT Raw Materials) att besluta om en årlig medlemsavgift på högst 1 200 000 kronor under 2019–2022 (i enlighet med beslut om vårändringsbudget för 2019).

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Luleå tekniska universitet32 835
ap.19Utbildning i rymdvetenskap förlagd till Kiruna (ram)7 694
ap.20Decentraliserad utbildning (ram)23 407
ap.39Idébanksmedel (ram)1 000
ap.90Medel för studenthälsa (ram)734

Villkor för anslag 2:65

ap.19 Utbildning i rymdvetenskap förlagd till Kiruna

Anslagsposten får användas för utbildning i rymdvetenskap förlagd till Kiruna.

ap.20 Decentraliserad utbildning

Anslagsposten får användas för decentraliserad utbildning. 

ap.39 Idébanksmedel

Anslagsposten får användas för idébanksmedel.

Luleå tekniska universitet bemyndigas att under 2022 utbetala ett kapitaltillskott på högst 1 000 000 kronor till holdingbolaget som är knutet till universitetet.

Kapitaltillskottet ska finansiera kostnader för verksamhet som bedrivs i form av en idébank och får lämnas i enlighet med förordningen (2022:1390) om statligt stöd för idébanker inom holdingbolag vid universitet och högskolor.

ap.90 Medel för studenthälsa

Anslagsposten får användas för att stärka studenthälsan och bl.a. möjliggöra mer preventivt arbete för att minska studenternas psykiska och fysiska ohälsa samt stärka stödet för studieovana studenter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1.1010 %0
ap.1.2010 %0
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå
ap.40Allt0
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.1903 %0
ap.2003 %0
ap.3903 %0
ap.900Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
2:65 ap.512:65 ap.90100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2021 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2022 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.51ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar165 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Luleå tekniska universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-25102 521
2022-02-25102 521
2022-03-25102 521
2022-04-25102 521
2022-05-25102 521
2022-06-25102 521
2022-07-25102 521
2022-08-25102 521
2022-09-25102 521
2022-10-25102 521
2022-11-25102 521
2022-12-25102 523
Summa1 230 254
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Luleå tekniska universitets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:19 ap.1.1Takbelopp
2:19 ap.1.2Takbelopp RRF
2:20 ap.4Basresurs
2:65 ap.19Utbildning i rymdvetenskap förlagd till Kiruna
2:65 ap.20Decentraliserad utbildning
2:65 ap.39Idébanksmedel
2:65 ap.90Medel för studenthälsa
På regeringens vägnar
Anna Ekström
Tomas Gustavsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer