Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:7

2022-09-29
U2022/03124
Karolinska institutet
171 77 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Karolinska institutet
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 16, bet. 2021/22:UbU1, rskr. 2021/22:108).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Karolinska institutet.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Särskilda åtaganden

1. Karolinska institutet ska i anslutning till tandläkarutbildningen driva en tandvårdscentral. Av årsredovisningen ska framgå omfattning av denna verksamhet samt inriktning och total kostnad.

2. Karolinska institutet har huvudansvar för att, tillsammans med övriga universitet med tillstånd att utfärda läkarexamen, ansvara för prov efter läkares allmäntjänstgöring.

3. I årsredovisningen ska universitetet redovisa det totala antalet helårsstudenter på tandläkarutbildningen.

Mål

Rekryteringsmål för professorer

Under 2021–2023 har lärosätet ett mål för könsfördelningen bland nyrekryterade professorer om 60 procent kvinnor.

Mål för antal examina

Under 2021–2024 har lärosätet mål om antal utfärdade examina från vissa utbildningar inom nedan angivet område. Målet och de examina som omfattas av detta anges i tabellen nedan. Lärosätet ska i årsredovisningen redovisa antalet utfärdade examina inom området de senaste tre åren för de yrkesexamina som anges i tabellen samt vilka åtgärder som har vidtagits för att uppnå målet.

Område (examina som omfattas av målet inom parentes)Mål för antal utfärdade examina under 2021–2024
Hälso- och sjukvårdsutbildningar (barnmorskeexamina, röntgensjuksköterskeexamina, sjuksköterskeexamina och specialistsjuksköterskeexamina)3 220

Mål för andel biträdande lektorer

Under 2021–2024 har Karolinska institutet ett mål att 3 procent av samtlig forskande och undervisande personal (heltidsekvivalenter) ska vara biträdande lektorer. 

2

Organisationsstyrning

Verksamhet i Hongkong

Karolinska institutet har under fem år bedrivit forskningsverksamhet i Hongkong, Kina. Verksamheten finansieras genom en donation. Myndigheten ska i årsredovisningen redogöra för verksamheten i Hongkong, Kina.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:15

Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Karolinska institutet804 289
ap.1Takbelopp (ram)804 289
ap.1.1Takbelopp (ram)779 385
ap.1.2Takbelopp RRF (ram)24 904

Villkor för anslag 2:15

ap.1.1 Takbelopp

Anslagsposten får användas för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå samt behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning.

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

Av anslagsposten avser 5 600 000 kronor medel för en särskild satsning på livslångt lärande där utbildningsutbudet bl.a. ska fokuseras mot utbildning som främjar klimatomställning. Lärosätet har inte rätt till någon ytterligare ersättning inom ordinarie takbelopp för de helårsstudenter som ersätts med dessa medel. Lärosätet får per helårsstudent avräkna medel motsvarande summan av ersättningen för en helårsstudent och en helårsprestation för relevant utbildningsområde.

ap.1.2 Takbelopp RRF

Delposten omfattar medel hänförliga till EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF). 

Delposten får användas för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå samt behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning.

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:16

Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag)

Disponeras av Karolinska institutet1 749 545
ap.2Basresurs (ram)1 749 545

Villkor för anslag 2:16

ap.2 Basresurs

Anslagsposten får användas för forskning och utbildning på forskarnivå.

I anslaget ingår medel för strategiska forskningsområden enligt tabellen nedan.

Strategiskt forskningsområdeBelopp i tkr
Cancer22 476
Diabetes32 104
Epidemiologi11 467
Neurovetenskap32 104
Stamceller och regenerativ medicin34 400
Vårdforskning22 935


Av anslaget får högst 1 000 000 kronor användas för verksamhetsbidrag till stiftelsen Vetenskapsstaden och högst 500 000 kronor för verksamhetsbidrag till Stiftelsen Flemingsberg Science.

Karolinska institutet bemyndigas med anledning av medlemskapet i en kunskaps- och innovationsplattform inom hälsa under Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT Health) att besluta om en årlig medlemsavgift på högst 900 000 kronor under 2020–2022 (i enlighet med beslut om vårändringsbudget för 2020).

Karolinska institutet bemyndigas med anledning av medlemskap i Cancer Core Europe att besluta om en årlig medlemsavgift på högst 800 000 kronor under 2022–2024.

Karolinska institutet bemyndigas att under 2020–2022 besluta om årliga kapitaltillskott till Infrafrontier GmbH på högst 500 000 kronor (i enlighet med beslut om vårändringsbudget för 2020).

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Karolinska institutet120 681
ap.17Tandvårdscentral (ram)112 699
ap.18Prov efter läkarens allmäntjänstgöring (ram)6 197
ap.47Idébanksmedel (ram)1 000
ap.83Medel för studenthälsa (ram)785

Villkor för anslag 2:65

ap.17 Tandvårdscentral

Anslagsposten får användas för utgifter för bedrivande av tandvårdscentral.

ap.18 Prov efter läkarens allmäntjänstgöring

Anslagsposten får användas för utgifter för prov efter läkarens allmäntjänstgöring.

ap.47 Idébanksmedel

Anslagsposten får användas för idébanksmedel.

Karolinska institutet bemyndigas att under 2022 utbetala ett kapitaltillskott på högst 1 000 000 kronor till holdingbolaget som är knutet till universitetet.

Kapitaltillskottet ska finansiera kostnader för verksamhet som bedrivs i form av en idébank och får lämnas i enlighet med förordningen (2022:1390) om statligt stöd för idébanker inom holdingbolag vid universitet och högskolor.

ap.83 Medel för studenthälsa

Anslagsposten får användas för att stärka studenthälsan och bl.a. möjliggöra mer preventivt arbete för att minska studenternas psykiska och fysiska ohälsa samt stärka stödet för studieovana studenter.

2:66

Ersättningar för klinisk utbildning och forskning (Ramanslag)

Disponeras av Karolinska institutet670 469
ap.6Karolinska institutet (ram)668 709
ap.9Uppdrag att utveckla klinisk utbildning och forskning (ram)1 760

Villkor för anslag 2:66

ap.6 Karolinska institutet

Anslagsposten får användas för kostnader när det gäller regionens medverkan i utbildning av läkare (ALF-ersättning) i enlighet med det avtal som i september 2014 tecknats mellan staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården (ALF-avtalet).

Karolinska institutet ersätts för högst 1 748 helårsstudenter inom läkarutbildningen vilket är det minsta antal helårsstudenter som staten förväntar sig att regionen ska ta emot för den verksamhetsintegrerade utbildningen av läkare.

Universitetet ska i årsredovisningen lämna uppgifter om hur ALF-ersättningen har fördelats under året när det gäller lokalkostnader, lönekostnader och övriga kostnader. I årsredovisningen ska universitetet också redovisa det totala antalet helårsstudenter på läkarutbildningen.

ap.9 Uppdrag att utveckla klinisk utbildning och forskning

Anslagsposten får användas för att utveckla klinisk utbildning och forskning.

Av årsredovisningen ska framgå på vilket sätt Karolinska institutet har använt medlen för att utveckla klinisk utbildning och forskning.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1.1010 %0
ap.1.2010 %0
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå
ap.20Allt0
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.1703 %0
ap.1803 %0
ap.4703 %0
ap.830Inget0
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning
ap.603 %0
ap.903 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar1 170 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Karolinska institutets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-25278 748
2022-02-25278 748
2022-03-25278 748
2022-04-25278 748
2022-05-25278 748
2022-06-25278 748
2022-07-25278 748
2022-08-25278 748
2022-09-25278 748
2022-10-25278 748
2022-11-25278 748
2022-12-25278 756
Summa3 344 984
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Karolinska institutets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:15 ap.1.1Takbelopp
2:15 ap.1.2Takbelopp RRF
2:16 ap.2Basresurs
2:65 ap.17Tandvårdscentral
2:65 ap.18Prov efter läkarens allmäntjänstgöring
2:65 ap.47Idébanksmedel
2:65 ap.83Medel för studenthälsa
2:66 ap.6Karolinska institutet
2:66 ap.9Uppdrag att utveckla klinisk utbildning och forskning

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Optikercentral

Karolinska institutet får i anslutning till optikerutbildningen driva en optikercentral där studenterna kan genomföra synundersökningar samt tillpassa och tillhandahålla synhjälpmedel. Lärosätet får ta ut och disponera avgifter utan krav på full kostnadstäckning för den verksamhet vid optikercentralen som bedrivs för utbildning och kompetensutveckling i anslutning till optikerutbildningen samt för att tillförsäkra utbildningen ett allsidigt patientunderlag.

Tandvårdscentral

Karolinska institutet får ta ut och disponera avgifter utan krav på full kostnadstäckning för den tandvård som bedrivs för utbildning, forskning och kompetensutveckling i anslutning till tandläkarutbildningen samt för att tillförsäkra utbildningen ett allsidigt patientunderlag.

På regeringens vägnar
Anna Ekström
Tomas Gustavsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer