Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:6

2022-09-29
U2022/03123
Linköpings universitet
581 83 Linköping
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Linköpings universitet
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 16, bet. 2021/22UbU1, rskr. 2021/22:108).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Linköpings universitet.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål

Rekryteringsmål för professorer

Under 2021–2023 har lärosätet ett mål för könsfördelningen bland nyrekryterade professorer om 48 procent kvinnor.

Mål för antal examina

Under 2021–2024 har lärosätet mål om antal utfärdade examina från vissa utbildningar inom nedan angivna områden. Målen och de examina som omfattas av dessa anges i tabellen nedan. Lärosätet ska i årsredovisningen redovisa antalet utfärdade examina inom respektive område de senaste tre åren för de yrkesexamina som anges i tabellen samt vilka åtgärder som har vidtagits för att uppnå målen.

Område (examina som omfattas av målet inom parentes)Mål för antal utfärdade examina under 2021–2024
Lärar- och förskollärarutbildningar (förskollärarexamina, grundlärarexamina, speciallärarexamina, specialpedagogexamina, yrkeslärarexamina och ämneslärarexamina)2 210
Hälso- och sjukvårdsutbildningar (barnmorskeexamina, sjuksköterskeexamina och specialistsjuksköterskeexamina)1 320

Mål för andel biträdande lektorer

Under 2021–2024 har Linköpings universitet ett mål att 7 procent av samtlig forskande och undervisande personal (heltidsekvivalenter) ska vara biträdande lektorer. 

3

Uppdrag

Barnafrid – Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Sammanfattning av uppdraget

Beslut om uppdragen

Rapporteringstidpunkt

Uppdrag att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn

S2012/00275 och regleringsbrev för 2015

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m., anslagsposten 5 Utvecklingsmedel

Årligen lämna en särskild redovisning den 1 mars

Uppdrag att stärka
barnahusens kompetens om
hedersrelaterat våld och
förtryck

S2018/03927 och regleringsbrev för 2022

Utgiftsområde 13 Jämställdhet
och nyanlända invandrares
etablering, anslaget 3:1Särskilda
jämställdhetsåtgärder,
anslagsposten 12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut

Uppdraget ska redovisas senast den 1 november 2023

Uppdrag avseende kompetensutveckling i psykiatrisk traumavård för anställda i barn- och ungdomspsykiatrin

S2018/02371

Uppdraget delredovisades den 15 februari 2019 och ska slutredovisas senast den 15 februari 2022

Uppdrag att digitalisera ett program för kompetensutveckling inom psykiatrisk traumavård för anställda i barn- och ungdomspsykiatrin m.fl.

S2020/03862 och regleringsbrev för 2022

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:8 Bidrag till psykiatri,anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition

Uppdraget ska delredovisas senast den 15 februari 2021 och den 15 februari 2022 och ska slutredovisas senast den 15 maj 2023

Myndighetsgemensamt uppdrag om information och vägledning i arbetet mot hedersrelaterad brottslighet

A2020/02649

Den 16 juni 2023 ska Nationella kompetensteamet vid Länsstyrelsen i Östergötlands län lämna en samlad redovisning av uppdraget

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:13

Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Linköpings universitet1 748 520
ap.1Takbelopp (ram)1 748 520
ap.1.1Takbelopp (ram)1 709 664
ap.1.2Takbelopp RRF (ram)38 856

Villkor för anslag 2:13

ap.1.1 Takbelopp

Anslagsposten får användas för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå samt behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning.

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

Av anslagsposten avser 15 200 000 kronor medel för en särskild satsning på livslångt lärande där utbildningsutbudet bl.a. ska fokuseras mot utbildning som främjar klimatomställning. Lärosätet har inte rätt till någon ytterligare ersättning inom ordinarie takbelopp för de helårsstudenter som ersätts med dessa medel. Lärosätet får per helårsstudent avräkna medel motsvarande summan av ersättningen för en helårsstudent och en helårsprestation för relevant utbildningsområde.

ap.1.2 Takbelopp RRF

Delposten omfattar medel hänförliga till EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF). 

Delposten får användas för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå samt behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning.

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:14

Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag)

Disponeras av Linköpings universitet1 067 162
ap.4Basresurs (ram)1 067 162

Villkor för anslag 2:14

ap.4 Basresurs

Anslagsposten får användas för forskning och utbildning på forskarnivå.

I anslaget ingår medel för strategiska forskningsområden enligt tabellen nedan.

Strategiskt forskningsområdeBelopp i tkr
It och mobil kommunikation109 220
Materialvetenskap32 106
Säkerhet och krisberedskap8 715

Av anslagsposten avser 2 000 000 kronor medel för en särskild satsning på forskarutbildning för yrkesverksamma folkhögskollärare. Satsningen ska syfta till att öka kunskapen om folkhögskolan som utbildningsform och stärka folkhögskolans vetenskapliga grund. Forskarutbildningen ska genomföras på deltid. Regeringen har i budgetpropositionen för 2022 beräknat motsvarande summa även för åren 2023–2024.

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Linköpings universitet4 548
ap.16Nationellt resurscentrum i teknik (ram)2 056
ap.25Idébanksmedel (ram)1 000
ap.88Medel för studenthälsa (ram)1 492

Villkor för anslag 2:65

ap.16 Nationellt resurscentrum i teknik

Anslagsposten får användas för Linköpings universitets uppdrag att stödja skolutvecklingen inom de naturvetenskapliga ämnena och teknik genom att sprida resultat från ämnesdidaktisk forskning till de som är verksamma i skolan. Inom ramen för uppdraget ska Linköpings universitet svara för en samordning av de verksamheter som bedrivs vid de nationella resurscentrumen i biologi, fysik respektive kemi vid Uppsala universitet, Lunds universitet respektive Stockholms universitet samt vid det egna resurscentrumet i teknik (U2014/01602 m.fl.).

ap.25 Idébanksmedel

Anslagsposten får användas för idébanksmedel.

Linköpings universitet bemyndigas att under 2022 utbetala ett kapitaltillskott på högst 1 000 000 kronor till holdingbolaget som är knutet till universitetet.

Kapitaltillskottet ska finansiera kostnader för verksamhet som bedrivs i form av en idébank och får lämnas i enlighet med förordningen (2022:1390) om statligt stöd för idébanker inom holdingbolag vid universitet och högskolor.

ap.88 Medel för studenthälsa

Anslagsposten får användas för att stärka studenthälsan och bl.a. möjliggöra mer preventivt arbete för att minska studenternas psykiska och fysiska ohälsa samt stärka stödet för studieovana studenter.

Portal för studenthälsa

Av medlen under anslagsposten avser 250 000 kronor förstudie om en gemensam portal för studenthälsa i enlighet med regeringsuppdrag (U2022/01714).

 

2:66

Ersättningar för klinisk utbildning och forskning (Ramanslag)

Disponeras av Linköpings universitet241 880
ap.5Linköpings universitet (ram)241 002
ap.12Utvecklingsmedel (ram)878

Villkor för anslag 2:66

ap.5 Linköpings universitet

Anslagsposten får användas för kostnader när det gäller regionens medverkan i utbildning av läkare (ALF-ersättning) i enlighet med det avtal som i september 2014 tecknats mellan staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården (ALF-avtalet).

Linköpings universitet ersätts för högst 1 192 helårsstudenter inom läkarutbildningen vilket är det minsta antal helårsstudenter som staten förväntar sig att regionen ska ta emot för den verksamhetsintegrerade utbildningen av läkare.

Universitetet ska i årsredovisningen lämna uppgifter om hur ALF-ersättningen har fördelats under året när det gäller lokalkostnader, lönekostnader och övriga kostnader. I årsredovisningen ska universitetet också redovisa det totala antalet helårsstudenter på läkarutbildningen.

ap.12 Utvecklingsmedel

Anslagsposten får användas för utvecklingsmedel.

Av årsredovisningen ska framgå på vilket sätt Linköpings universitet har använt medlen för att utveckla klinisk utbildning och forskning.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1.1010 %0
ap.1.2010 %0
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå
ap.40Allt0
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.1603 %0
ap.2503 %0
ap.880Inget0
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning
ap.503 %0
ap.1203 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
2:65 ap.492:65 ap.88100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2021 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2022 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.49ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar540 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Linköpings universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-25255 155
2022-02-25255 155
2022-03-25255 155
2022-04-25255 155
2022-04-26250
2022-05-25255 155
2022-06-25255 155
2022-07-25255 155
2022-08-25255 155
2022-09-25255 155
2022-10-25255 155
2022-11-25255 155
2022-12-25255 155
Summa3 062 110
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Linköpings universitets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:13 ap.1.1Takbelopp
2:13 ap.1.2Takbelopp RRF
2:14 ap.4Basresurs
2:65 ap.16Nationellt resurscentrum i teknik
2:65 ap.25Idébanksmedel
2:65 ap.88Medel för studenthälsa
2:66 ap.5Linköpings universitet
2:66 ap.12Utvecklingsmedel

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Regeringen medger att Linköpings universitet får ta ut och disponera avgifter utan krav på full kostnadstäckning för möbelkonservering och möbeltapetsering med anledning av utbildning vid Carl Malmsten Centrum för Träteknik & Design.  

På regeringens vägnar
Anna Ekström
Tomas Gustavsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer