Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:3

2022-09-29
U2022/03120
Göteborgs universitet
Box 100
405 30 Göteborg
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Göteborgs universitet
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 16, bet. 2021/22:UbU1, rskr. 2021/22:108).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Göteborgs universitet.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Särskilda åtaganden

1. Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning (Nordicom) har till uppgift att sprida information om medie- och kommunikationsforskning i de nordiska länderna samt att ansvara för grundläggande dokumentation av medieutvecklingen i Sverige. Av årsredovisningen för Göteborgs universitet ska det i fråga om Nordicom framgå datainsamling, publicerade skrifter, kvalitetssäkring, uppgifter om användningen av Nordicoms material, kostnader för genomförande av Mediebarometern och försäljningsintäkter samt totala kostnader för verksamheten. Medel för Nordicom finns anvisade under utgiftsområde 17, anslag 11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen, ap. 1. I Göteborgs universitets budgetunderlag ska Nordicoms verksamhet särskilt redovisas.

2. Under 2022 finns 5 483 000 kronor avsatta för att Göteborgs universitet ska utveckla och sprida kunskap och metoder för att minska rekryteringen av människor till våldsbejakande ideologier och rörelser och till rasistiska organisationer. Universitetet ska i årsredovisningen för 2022 redovisa på vilket sätt medlen har använts. 

3. Göteborgs universitet ska med ett rikstäckande perspektiv främja genusforskningen i Sverige inom universitets- och högskolesektorn. Universitetet ska redovisa verksamheten i sin årsredovisning.

Mål

Rekryteringsmål för professorer

Under 2021–2023 har lärosätet ett mål för könsfördelningen bland nyrekryterade professorer om 55 procent kvinnor.

Mål för antal examina

Under 2021–2024 har lärosätet mål om antal utfärdade examina från vissa utbildningar inom nedan angivna områden. Målen och de examina som omfattas av dessa anges i tabellen nedan. Lärosätet ska i årsredovisningen redovisa antalet utfärdade examina inom respektive område de senaste tre åren för de yrkesexamina som anges i tabellen samt vilka åtgärder som har vidtagits för att uppnå målen.

Område (examina som omfattas av målet inom parentes)Mål för antal utfärdade examina under 2021–2024
Lärar- och förskollärarutbildningar (förskollärarexamina, grundlärarexamina, speciallärarexamina, specialpedagogexamina, yrkeslärarexamina och ämneslärarexamina)4 600
Hälso- och sjukvårdsutbildningar (barnmorskeexamina, röntgensjuksköterskeexamina, sjuksköterskeexamina och specialistsjuksköterskeexamina)1 670

Mål för andel biträdande lektorer

Under 2021–2024 har Göteborgs universitet ett mål att 3 procent av samtlig forskande och undervisande personal (heltidsekvivalenter) ska vara biträdande lektorer. 

3

Uppdrag

Göteborgs universitet ska genomföra regelbundet återkommande studier av val och väljarbeteende, främst i samband med ordinarie riksdagsval och Europaparlamentsval. Studierna ska bygga vidare på undersökningsserien svenska valundersökningar (1956–). Resultatet från studierna ska fortlöpande göras tillgängliga för allmänheten. Grundläggande könsuppdelad statistik över väljarbeteende, såsom partival, partibyte, partianhängarskap, intresse, tidpunkt för beslut och viktiga frågor för partival, ska redovisas i rapportform så snart som möjligt efter varje undersökningsomgång. Data från studierna ska tillgängliggöras genom det nationella dataarkivet Svensk nationell datatjänst. Universitetet ska i en särskild rapport redovisa hur verksamheten har bedrivits. Rapporten ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 30 december 2022.       

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:7

Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Göteborgs universitet2 386 826
ap.1Takbelopp (ram)2 386 826
ap.1.1Takbelopp (ram)2 311 377
ap.1.2Takbelopp RRF (ram)75 449

Villkor för anslag 2:7

ap.1.1 Takbelopp

Anslagsposten får användas för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå samt behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning.

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

Av anslagsposten avser 22 800 000 kronor medel för en särskild satsning på livslångt lärande där utbildningsutbudet bl.a. ska fokuseras mot utbildning som främjar klimatomställning. Lärosätet har inte rätt till någon ytterligare ersättning inom ordinarie takbelopp för de helårsstudenter som ersätts med dessa medel. Lärosätet får per helårsstudent avräkna medel motsvarande summan av ersättningen för en helårsstudent och en helårsprestation för relevant utbildningsområde.

ap.1.2 Takbelopp RRF

Delposten omfattar medel hänförliga till EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF). 

Delposten får användas för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå samt behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning.

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:8

Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag)

Disponeras av Göteborgs universitet1 743 620
ap.7Basresurs (ram)1 743 620

Villkor för anslag 2:8

ap.7 Basresurs

Anslagsposten får användas för forskning och utbildning på forskarnivå.

Av anslaget är 3 419 000 kronor beräknat för en förstärkning av konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå.

I anslaget ingår 22 935 000 kronor för det strategiska forskningsområdet Vårdvetenskap.

I anslaget ingår medel för verksamhet avseende statistiska valundersökningar.

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Göteborgs universitet14 143
ap.5Uppdrag att utveckla och sprida... (ram)5 483
ap.7Nationellt resurscentrum i matematik (ram)5 509
ap.48Idébanksmedel (ram)1 000
ap.62Medel för studenthälsa (ram)2 151

Villkor för anslag 2:65

ap.5 Uppdrag att utveckla och sprida...

Anslagsposten får användas för att finansiera universitetets särskilda åtagande om att utveckla och sprida kunskap och metoder för att minska rekryteringen av människor till våldsbejakande ideologier och rörelser och till rasistiska organisationer.

ap.7 Nationellt resurscentrum i matematik

Anslagsposten får användas för Nationellt resurscentrum i matematik.

ap.48 Idébanksmedel

Anslagsposten får användas för idébanksmedel.

Göteborgs universitet bemyndigas att under 2022 utbetala ett kapitaltillskott på högst 1 000 000 kronor till holdingbolaget som är knutet till universitetet.

Kapitaltillskottet ska finansiera kostnader för verksamhet som bedrivs i form av en idébank och får lämnas i enlighet med förordningen (2022:1390) om statligt stöd för idébanker inom holdingbolag vid universitet och högskolor.

ap.62 Medel för studenthälsa

Anslagsposten får användas för att stärka studenthälsan och bl.a. möjliggöra mer preventivt arbete för att minska studenternas psykiska och fysiska ohälsa samt stärka stödet för studieovana studenter.

2:66

Ersättningar för klinisk utbildning och forskning (Ramanslag)

Disponeras av Göteborgs universitet608 043
ap.3Göteborgs universitet (ram)519 126
ap.7Göteborgs universitet (ram)87 852
ap.16Utvecklingsmedel (ram)1 065

Villkor för anslag 2:66

ap.3 Göteborgs universitet

Anslagsposten får användas för kostnader när det gäller landstingets medverkan i utbildning av läkare (ALF-ersättning) i enlighet med det avtal som i september 2014 tecknats mellan staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården (ALF-avtalet).

Universitetet ersätts för högst 1 282 helårsstudenter inom läkarutbildningen, vilket är det minsta antal helårsstudenter som staten förväntar sig att landstinget ska ta emot för den verksamhetsintegrerade utbildningen av läkare. 

Göteborgs universitet ska i årsredovisningen lämna uppgifter om hur ALF-ersättningen har fördelats under 2022 när det gäller lokalkostnader, lönekostnader och övriga kostnader. I årsredovisningen ska universitetet redovisa det totala antalet helårsstudenter på läkarutbildningen.

ap.7 Göteborgs universitet

Anslagsposten får användas för kostnader när det gäller regionens medverkan i grundutbildning av tandläkare (TUA-ersättning) i enlighet med det avtal som i augusti 2004 slutits mellan staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av tandläkare, odontologisk forskning och utveckling av tandvården (TUA-avtalet).

Universitetet ersätts för högst 465 helårsstudenter inom tandläkarutbildningen när det gäller kompensation för landstingets medverkan i grundutbildningen av tandläkare.

Universitetet ska senast i årsredovisningen lämna uppgifter till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) om hur TUA-ersättningen har fördelats under 2022 när det gäller lokalkostnader, lönekostnader och övriga kostnader. I årsredovisningen ska universitetet redovisa det totala antalet helårsstudenter på tandläkarutbildningen.

ap.16 Utvecklingsmedel

Anslagsposten får användas för utvecklingsmedel.

Av årsredovisningen ska framgå på vilket sätt Göteborgs universitet har använt medlen för att utveckla klinisk utbildning och forskning.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1.1010 %0
ap.1.2010 %0
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå
ap.70Allt0
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.503 %0
ap.703 %0
ap.4803 %0
ap.620Inget0
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning
ap.303 %0
ap.703 %0
ap.1603 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
2:65 ap.672:65 ap.62100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2021 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2022 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.67ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar930 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Göteborgs universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-25396 053
2022-02-25396 053
2022-03-25396 053
2022-04-25396 053
2022-05-25396 053
2022-06-25396 053
2022-07-25396 053
2022-08-25396 053
2022-09-25396 053
2022-10-25396 053
2022-11-25396 053
2022-12-25396 049
Summa4 752 632
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Göteborgs universitets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:7 ap.1.1Takbelopp
2:7 ap.1.2Takbelopp RRF
2:8 ap.7Basresurs
2:65 ap.5Uppdrag att utveckla och sprida...
2:65 ap.7Nationellt resurscentrum i matematik
2:65 ap.48Idébanksmedel
2:65 ap.62Medel för studenthälsa
2:66 ap.3Göteborgs universitet
2:66 ap.7Göteborgs universitet
2:66 ap.16Utvecklingsmedel
På regeringens vägnar
Anna Ekström
Tomas Gustavsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Kulturdepartementet, MF
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer