Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:2

2022-09-29
U2022/03119
Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Lunds universitet
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 16, bet. 2021/22:UbU1, rskr. 2021/22:108).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Lunds universitet.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Särskilda åtaganden

1. Lunds universitet ska varje läsår erbjuda utbildning i jiddisch. Universitetet har rätt att avräkna helårsstudenter och helårsprestationer inom utbildningsområde Övrigt för detta ämne. Av årsredovisningen ska framgå antalet erbjudna platser, antalet sökande samt antalet helårsstudenter och helårsprestationer.

2. Universitetet ska, mot bakgrund av Sveriges åtaganden enligt Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter (SÖ 2000:2) och Europeisk stadga om landsdels- eller minoritetsspråk (SÖ 2000:3), som Sverige har ratificerat, bedriva utvecklingsarbete och utbildning på vetenskaplig grund, däribland med sikte på lärarutbildningar.

Arbetet ska främja undervisning i och på minoritetsspråket jiddisch i förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och högskolan. I arbetet ska lärosätet ta hänsyn till de särskilda behov och förutsättningar som språket har samt föra en dialog med företrädare för den nationella minoriteten. Lärosätet ska samverka med berörda aktörer, bl.a. övriga lärosäten som har uppdrag när det gäller nationella minoritetsspråk, i Sverige och, när relevant, i andra länder som har erfarenhet av arbete med det aktuella språket. Lärosätet har rätt att avräkna helårsstudenter och helårsprestationer inom utbildningsområde Övrigt för detta ämne.

Mål

Rekryteringsmål för professorer

Under 2021–2023 har lärosätet ett mål för könsfördelningen bland nyrekryterade professorer om 49 procent kvinnor.

Mål för antal examina

Under 2021–2024 har lärosätet mål om antal utfärdade examina från vissa utbildningar inom nedan angivna områden. Målen och de examina som omfattas av dessa anges i tabellen nedan. Lärosätet ska i årsredovisningen redovisa antalet utfärdade examina inom respektive område de senaste tre åren för de yrkesexamina som anges i tabellen samt vilka åtgärder som har vidtagits för att uppnå målen.

Område (examina som omfattas av målet inom parentes)Mål för antal utfärdade examina under 2021–2024
Lärar- och förskollärarutbildningar (ämneslärarexamina)600
Hälso- och sjukvårdsutbildningar (barnmorskeexamina, röntgensjuksköterskeexamina, sjuksköterskeexamina och specialistsjuksköterskeexamina)1 685

Mål för andel biträdande lektorer

Under 2021–2024 har Lunds universitet ett mål att 5 procent av samtlig forskande och undervisande personal (heltidsekvivalenter) ska vara biträdande lektorer. 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:5

Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Lunds universitet2 355 647
ap.1Takbelopp (ram)2 355 647
ap.1.1Takbelopp (ram)2 286 938
ap.1.2Takbelopp RRF (ram)68 709

Villkor för anslag 2:5

ap.1.1 Takbelopp

Anslagsposten får användas för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå samt behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning.

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

Av anslagsposten avser 22 600 000 kronor medel för en särskild satsning på livslångt lärande där utbildningsutbudet bl.a. ska fokuseras mot utbildning som främjar klimatomställning. Lärosätet har inte rätt till någon ytterligare ersättning inom ordinarie takbelopp för de helårsstudenter som ersätts med dessa medel. Lärosätet får per helårsstudent avräkna medel motsvarande summan av ersättningen för en helårsstudent och en helårsprestation för relevant utbildningsområde.

ap.1.2 Takbelopp RRF

Delposten omfattar medel hänförliga till EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF). 

Delposten får användas för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå samt behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning.

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:6

Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag)

Disponeras av Lunds universitet2 432 733
ap.6Basresurs (ram)2 432 733

Villkor för anslag 2:6

ap.6 Basresurs

Anslagsposten får användas för forskning och utbildning på forskarnivå.

Av anslaget är 3 419 000 kronor beräknat för en förstärkning av konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå.

Lunds universitet bemyndigas med anledning av medlemskapet i kunskaps- och innovationsplattformen inom råvaror under Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT Raw Materials) att besluta om en årlig medlemsavgift på högst 1 200 000 kronor under
2019–2022 (i enlighet med beslut om vårändringsbudget för 2019). 

Lunds universitet bemyndigas med anledning av medlemskapet i EIT Digital under Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) att under 2019–2022 besluta om medlemsavgift på högst 400 000 kronor per år (i enlighet med beslut om vårändringsbudget för 2019).

Lunds universitet bemyndigas med anledning av medlemskapet i kunskaps- och innovationsplattformen inom livsmedel under Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT Foods) att under 2019–2025 besluta om en årlig medlemsavgift på högst 1 200 000 kronor (i enlighet med beslut om vårändringsbudget för 2019).

Lunds universitet bemyndigas med anledning av medlemskapet i kunskaps- och innovationsplattformen inom klimatområdet under Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT Climate-KIC) att under 2020–2025 besluta om en årlig medlemsavgift på högst 150 000 kronor (i enlighet med beslut om vårändringsbudget för 2020).

I anslaget ingår medel för ett nätverk för Europaforskning i ekonomi.

I anslaget ingår medel för strategiska forskningsområden enligt tabellen nedan.

Strategiskt forskningsområdeBelopp i tkr
Diabetes32 108
Effekter på naturresurser27 523
Epidemiologi11 469
Klimatmodeller9 977
Nanovetenskap och nanoteknik30 962
Neurovetenskap32 108
Politiskt viktiga regioner13 761

Stamceller och regenerativ medicin

33 278

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Lunds universitet10 242
ap.4Nationellt resurscentrum i fysik (ram)1 512
ap.6Omhändertagande av arkeologiska fynd (ram)3 295
ap.40Idébanksmedel (ram)1 000
ap.73Lärarutbildning i minoritetsspråk (ram)2 285
ap.91Medel för studenthälsa (ram)2 150

Villkor för anslag 2:65

ap.4 Nationellt resurscentrum i fysik

Anslagsposten får användas för verksamhet i nationellt resurscentrum i fysik under 2022. Linköpings universitet ska svara för en samordning av de verksamheter som bedrivs vid de nationella resurscentrumen i biologi, fysik respektive kemi vid Uppsala universitet, Lunds universitet respektive Stockholms universitet samt vid det egna resurscentrumet i teknik (U2014/01602 m.fl.). Lunds universitet ska samarbeta med Linköpings universitet i samordningen av verksamheterna.

ap.6 Omhändertagande av arkeologiska fynd

Anslagsposten får användas för omhändertagande av arkeologiska fynd.

ap.40 Idébanksmedel

Anslagsposten får användas för idébanksmedel.

Lunds universitet bemyndigas att under 2022 utbetala ett kapitaltillskott på högst 1 000 000 kronor till holdingbolaget som är knutet till universitetet.

Kapitaltillskottet ska finansiera kostnader för verksamhet som bedrivs i form av en idébank och får lämnas i enlighet med förordningen (2022:1390) om statligt stöd för idébanker inom holdingbolag vid universitet och högskolor.

ap.73 Lärarutbildning i minoritetsspråk

Anslagsposten får användas för lärarutbildning i minoritetsspråk.

ap.91 Medel för studenthälsa

Anslagsposten får användas för att stärka studenthälsan och bl.a. möjliggöra mer preventivt arbete för att minska studenternas psykiska och fysiska ohälsa samt stärka stödet för studieovana studenter.

2:66

Ersättningar för klinisk utbildning och forskning (Ramanslag)

Disponeras av Lunds universitet484 603
ap.2Lunds universitet (ram)483 401
ap.13Utvecklingsmedel (ram)1 202

Villkor för anslag 2:66

ap.2 Lunds universitet

Anslagsposten får användas för kostnader när det gäller regionens medverkan i utbildning av läkare (ALF-ersättning) i enlighet med det avtal som i september 2014 tecknats mellan staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården (ALF-avtalet).

Lunds universitet ersätts för högst 1 343 helårsstudenter inom läkarutbildningen vilket är det minsta antal helårsstudenter som staten förväntar sig att regionen ska ta emot för den verksamhetsintegrerade utbildningen av läkare. 

Universitetet ska i årsredovisningen lämna uppgifter om hur ALF-ersättningen har fördelats under året när det gäller lokalkostnader, lönekostnader och övriga kostnader. I årsredovisningen ska universitetet också redovisa det totala antalet helårsstudenter på läkarutbildningen.

ap.13 Utvecklingsmedel

Anslagsposten får användas för utvecklingsmedel.

Av årsredovisningen ska framgå på vilket sätt Lunds universitet har använt medlen för att utveckla klinisk utbildning och forskning.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1.1010 %0
ap.1.2010 %0
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå
ap.60Allt0
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.403 %0
ap.603 %0
ap.4003 %0
ap.7303 %0
ap.910Inget0
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning
ap.203 %0
ap.1303 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
2:65 ap.682:65 ap.91100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2021 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2022 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.68ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar530 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Lunds universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-25440 268
2022-02-25440 268
2022-03-25440 268
2022-04-25440 268
2022-05-25440 268
2022-06-25440 268
2022-07-25440 268
2022-08-25440 268
2022-09-25440 268
2022-10-25440 268
2022-11-25440 268
2022-12-25440 277
Summa5 283 225
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Lunds universitets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:5 ap.1.1Takbelopp
2:5 ap.1.2Takbelopp RRF
2:6 ap.6Basresurs
2:65 ap.4Nationellt resurscentrum i fysik
2:65 ap.6Omhändertagande av arkeologiska fynd
2:65 ap.40Idébanksmedel
2:65 ap.73Lärarutbildning i minoritetsspråk
2:65 ap.91Medel för studenthälsa
2:66 ap.2Lunds universitet
2:66 ap.13Utvecklingsmedel
På regeringens vägnar
Anna Ekström
Tomas Gustavsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer