Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
3

2022-09-08
Fö2022/00232 (delvis)
Fö2022/00903
Försvarets materielverk
Banergatan 62
115 88 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Försvarets materielverk
4 bilagor
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg. omr. 6, bet. 2021/22:FöU1, rskr. 2021/22:94).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Försvarets materielverk.

VERKSAMHET

Försvarets materielverk ska bidra till det övergripande målet för totalförsvaret och målet för det militära försvaret (prop. 2020/21:30, bet. 2020/21:FöU4, rskr. 2020/21:136).

1

Mål och återrapporteringskrav

Totalförsvarsplanering enligt förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap

Myndigheten ska ha en aktuell planering för sin verksamhet och sin organisation vid höjd beredskap. Övriga berörda aktörer ska ges möjlighet att lämna synpunkter i syfte att nå en sammanhängande planering för totalförsvaret.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa planeringsläget och planen för det fortsatta arbetet. Av redovisningen ska framgå hur myndigheten planerar för en anpassad materielanskaffning under höjd beredskap, inklusive hur myndigheten inhämtar synpunkter från leverantörer av försvarsmateriel och tjänster.

Försörjningstrygghet

Återrapportering

Försvarets materielverk ska redovisa hur myndigheten i samverkan med Försvarsmakten och andra berörda myndigheter samt i dialog med näringslivet utvecklat försörjningstryggheten i Försvarets materielverks leveranser till Försvarsmakten vid höjd beredskap.

Redovisningen bör bl.a. inkludera vilka åtgärder som vidtagits för att bidra till att Försvarsmakten ska kunna lösa sina uppgifter trots störningar i försörjningen samt åtgärder för att öka materielens och andra viktiga varor och tjänsters tillgänglighet och uthållighet.

Anskaffning av materiel

Försvarets materielverk ska bistå Försvarsmakten med tekniska, kommersiella och ekonomiska underlag till stöd för framtagandet av investeringsplaner enligt 9 kap. 4 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. 

Investeringsplanen för anskaffning av materiel och anläggningar enligt bilaga 2 gäller som riktlinje för myndighetens samhällsinvesteringar.

Återrapportering

Försvarets materielverk ska göra en lägesredovisning av pågående större materielobjekt. Av redovisningen ska även framgå den årliga utvecklingen av respektive materielobjekt.

Redovisningen ska inkludera:

 • en ekonomisk uppföljning per materielobjekt,
 • väsentliga avvikelser från ursprunglig planering, vilka åtgärder som vidtagits för att hantera avvikelserna samt myndighetens leveransprognos,
 • vilka leveranser av materielobjekt eller delar därav som mottagits från leverantörer samt
 • vilken materiel, när och till vilket ekonomiskt värde som fysiska tillgångar överförts till Försvarsmakten.

Planering

Försvarets materielverk ska i budgetunderlaget för 2023 utgå från den ekonomiska ramen i bilaga 3.

Återrapportering

Försvarets materielverk ska i budgetunderlaget för 2023 redovisa en planering för när materiel som finansieras från anslagspost 1:3.1 Leverantörsutgifter för 2023 kommer att levereras till Försvarsmakten.

Redovisningen ska avse uppdrag som Försvarsmakten har beställt av Försvarets materielverk till och med 2021-12-31. Redovisningen får även omfatta uppdrag som Försvarsmakten avser att beställa från Försvarets materielverk.

Beställningar hos industrin

Återrapportering

Försvarets materielverk ska för anslagspost 1:3.1 Leverantörsutgifter för leveranser redovisa Försvarsmaktens beställningar, fördelat på belopp och år, till Försvarets materielverk, samt till vilket belopp som dessa i sin tur genererat beställningar från Försvarets materielverk till företagen under året.

Av redovisning ska framgå om beställningsbeloppen härrör från tidigare eller nu gällande finansiell styrmodell, samt vilka år anslagsavräkning är planerad att ske. Redovisningen ska vara uppdelad per materielområde och innehålla en analys av eventuella större avvikelser mellan Försvarsmaktens respektive Försvarets materielverks beställningsbelopp.

Exportstödjande verksamhet

Återrapportering

Försvarets materielverk ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att utveckla den exportstödjande verksamheten och i samverkan med Försvarsmakten redovisa ett antagande om effekterna av denna.

Av redovisningen ska framgå hur Försvarets materielverk har arbetat för att stärka samordningen mellan berörda myndigheter och näringsliv.

Försvarets materielverk ska redovisa resultatet av pågående exportaffärer. 

Stöd till regeringen i EU-relaterat arbete

Ordförandeskapet i EU 2023:

Försvarets materielverk ska bistå Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) i arbetet inför det svenska ordförandeskapet i EU 2023.

Europeiska försvarsfonden:

Försvarets materielverk ska i samverkan med Försvarsmakten och Totalförsvarets forskningsinstitut bistå Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) i arbetet med Europeiska försvarsfonden. Myndigheten ska ha en fortlöpande dialog med relevanta branschorganisationer och andra aktörer.

Försvarets materielverk ska löpande identifiera möjliga områden för kommande projektförslag för Europeiska försvarsfondens innevarande programperiod, samt identifiera vilka förslag som bör förordas respektive år. Arbetet ska ske i samverkan med Försvarsmakten och med Totalförsvarets forskningsinstitut och dialog föras med universitet och högskolor, näringsliv samt övriga berörda myndigheter. Försvarets materielverk ska kunna redovisa förslagen till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) inför möten i fondens programkommitté.

Försvarets materielverk ska fortsätta att utveckla arbetet med det nationella koordineringskontoret för Europeiska försvarsfonden.

Pesco:

Försvarets materielverk ska bistå Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) i arbetet med det permanenta strukturerade samarbetet (Pesco).

Försvarets materielverk ska delta, följa upp och hålla sig informerad om Pesco samt genomföra projekt inom Pesco enligt bilaga 4.

Återrapportering

Försvarets materielverk ska redovisa resultat och utfall av arbetet med Europeiska försvarsindustriprogrammet och Europeiska försvarsfonden.

Försvarets materielverk ska redovisa hur myndighetens arbete och deltagande i Pesco fortskrider.

Forskning och utveckling

Återrapportering

Försvarets materielverk ska redovisa hur resultaten av beställd forskning och utveckling används i verksamheten och hur forskningsresurser nyttjats i övrigt. Av redovisningen ska det framgå vilken forskning och utveckling som beställts av Försvarsmakten respektive av Försvarets materielverk.

Miljökrav i upphandlande verksamhet

Återrapportering

Försvarets materielverk ska redovisa antalet upphandlingar, och den ekonomiska omfattningen, där miljöhänsyn tagits genom tillämpning av miljökriterier eller på annat sätt. Av redovisningen ska också framgå det totala antalet upphandlingar och deras ekonomiska omfattning.

Försvarets materielverk ska redovisa ett exempel på hur myndigheten har minskat klimatpåverkan inom ramen för en upphandling som avslutats under 2022. Redovisningen ska innehålla en jämförelse mellan upphandlingens klimatpåverkan utan respektive med de klimathänsyn som myndigheten tagit samt en beskrivning av dessa hänsyn.

Ändrad finansiell styrmodell

För materielobjekt där staten ingått avtal med utomstatliga leverantörer före den 1 januari 2019, enligt vad som framgår av myndighetens kompletterande budgetunderlag för 2019, ska Försvarets materielverk belasta anslag 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar kommande budgetår enligt tidigare finansiell styrmodell. Försvarets materielverk får även, om det bedöms lämpligt, använda den nuvarande finansiella modellen för dessa materielobjekt.

Utgifter till utomstatliga leverantörer får därmed belasta avsedd kredit enligt finansiella villkor i detta regleringsbrev. Försvarets materielverk ska successivt minska behov av övrig kredit i denna del. Kreditbehovet ska upphöra när dessa objekt i sin helhet har anslagsavräknats eller senast vid utgången av budgetåret 2027.

Återrapportering

Försvarets materielverk ska i budgetunderlaget för 2023 redovisa en prognos över hur åtagandet mot anslaget samt den övriga krediten har utvecklats för hela den period som aktuella materielobjekt kommer att hanteras enligt tidigare finansiell styrmodell, senast till och med 2027. Av redovisningen ska framgå totalt åtagande mot anslag per budgetår fördelat på:

 • ej beställd del av åtagandet mot anslag,
 • utestående statliga åtaganden och
 • infriade åtaganden som inte redovisats mot anslag.

Av redovisningen ska även en plan för kreditavveckling framgå.

3

Uppdrag

Objektsramar

Försvarets materielverk ska stödja Försvasmakten i uppdraget att särredovisa objektsramar för stridsflyg- och undervattensområderna.

Investeringsplanens genomförbarhet

Försvarets materielverk ska yttra sig till Försvarsmakten om genomförbarheten av investeringsplanen i fråga om anskaffning av materiel och anläggningar. De industriella förutsättningarna ska särskilt tydliggöras. 

Förberedelser inför kontrollstationen 2023

Försvarets materielverk ska stödja Försvarsmakten i framtagandet av underlag inför kontrollstation 2023.

Europeiska försvarsfonden

Försvarets materielverk ska senast den 31 maj 2022 redovisa till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) på vilket sätt arbetet med Europeiska försvarsfonden inarbetats i myndighetens interna processer och rutiner.

Planering och rapportering av internationella möten

Försvarets materielverk ska hålla Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) informerat om planeringen för internationella möten på policynivå eller som i övrigt av myndigheten bedöms vara av större betydelse. Senast en vecka efter genomfört möte ska Försvarets materielverk redovisa en skriftlig rapport.  

Internationella överenskommelser och avtal

Försvarets materielverk ska senast den 27 april 2022 redovisa en förteckning över samtliga mellanstatliga överenskommelser och avtal som har ingåtts under 2021 och vilka som upphört. Myndigheten ska också kortfattat redovisa läget i pågående förhandlingar av överenskommelser och avtal.

Försvarets materielverk ska vidare senast den 27 april 2022 redovisa arbetsläget där myndigheten har ett bemyndigande att förhandla generella säkerhetsskyddsavtal och projektsäkerhetsskyddsavtal med andra länder.

Underlag för internationell rapportering

Försvarets materielverk ska senast den 11 maj 2022 inkomma med underlag till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) för den årliga rapporteringen till Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) och till Förenta nationerna (FN) avseende dels export och import av konventionella vapen, dels militärt innehav av konventionella vapen.

Minskade utsläpp från tjänsteresor

Myndigheten ska redovisa hur den arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisningen ska ske inom ramen för myndighetens miljöledningsarbete i enlighet med vad som gäller enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter samt genom deltagande i samverkansarbetet REMM som bedrivs vid Trafikverket

Delfaktorer försvarsprisindex

Försvarets materielverk ska senast den 17 februari 2022 till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) redovisa anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar anslagspost 1 Leverantörsutgifter för leveranser fördelat för 2021 på delfaktorer i försvarsprisindex enligt bilaga 5.

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2022–2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten.

Av kommentarerna ska framgå bakomliggande antaganden, osäkerhetsfaktorer samt ekonomiska och verksamhetsmässiga orsaker till eventuella förändringar.

Vid väsentliga avvikelser mot tilldelade medel och gällande planering ska myndigheten ange vilka åtgärder som har vidtagits eller som planeras.

Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den:

7 februari

27 april

29 juli

28 oktober

Pågående uppdrag om ekonomisk rapportering och resultatredovisning

Försvarets materielverk ska enligt regeringens beslut (Fö nr 10) den 17 december om regleringsbrev 2021 löpande redovisa uppdrag om ekonomisk rapportering och resultatredovisning samt lämna en skriftlig redovisning till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 15 oktober 2022.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1:3

Anskaffning av materiel och anläggningar (Ramanslag)

Disponeras av Försvarets materielverk17 264 501
ap.1Leverantörsutgifter för leveranser (ram)17 264 501

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Leverantörsutgifter för leveranser

Anslagsposten får användas för anskaffning av materiel och anläggningar i enlighet med Försvarsmaktens uppdrag utifrån fastställd investeringsplan.

Försvarets materielverk tillåts att anskaffa, redovisa och förvalta samt avveckla samhällsinvesteringar i form av försvarets ägande vid industrin (FÄVI). 

Anslagsposten får användas för anskaffning och förvaltning av tillgångar som Försvarets materielverk anskaffar, redovisar, förvaltar och avvecklar i form av försvarets ägande vid industrin (FÄVI).

Anslagsposten får användas för anskaffning av materiel och anläggningar och avser statens betalningar till leverantörer för materiel eller materieltjänster. Detta omfattar utveckling, anskaffning och återanskaffning samt åtgärder där avsikten är att förändra teknisk förmåga eller prestanda, inklusive förlängning av livstiden. Anslagsposten får även användas för avveckling av anslagsfinansierad materiel och anläggningar.

Anslagsposten får användas för anskaffning av fartyg och flygplan som av Försvarsmakten ställs till Försvarets radioanstalts disposition.

Anslagsposten får även användas för utfärdande av tullintyg i enlighet med förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m. 

1:11

Försvarets materielverk (Ramanslag)

Disponeras av Försvarets materielverk2 104 280
ap.1Nationell tillsyn för cybersäkerhetscertifiering (ram)9 500
ap.2Evaluering och certifiering av IT-säkerhetsprodukter (ram)14 394
ap.4Direkta utgifter i materielanskaffningen (ram)709 624
ap.5Myndighetsförvaltning (ram)1 278 649
ap.6Internationellt materielsamarbete och export (ram)92 113

Villkor för anslag 1:11

ap.1 Nationell tillsyn för cybersäkerhetscertifiering

Anslagsposten får användas för att finansiera del av verksamhet vid FMV som nationell myndighet för cybersäkerhetscertifiering. Detta innefattar att bedriva samordning och tillsyn i frågor som rör certifiering av cybersäkerhet enligt EU:s cybersäkerhetsakt.

ap.2 Evaluering och certifiering av IT-säkerhetsprodukter

Anslagsposten får användas för att finansiera det nationella certifieringsorganet för it-säkerhet i produkter och system. Detta innefattar att verka som organ för bedömning av överensstämmelse i EU:s cybersäkerhetsakt. Det innefattar också att genomföra certifieringstjänster samt vara signatär och representant inom den internationella överenskommelsen för ömsesidigt erkännande av certifikat (CCRA) och motsvarande överenskommelse inom Europa (SOG-IS MRA).

ap.4 Direkta utgifter i materielanskaffningen

Anslagsposten får användas i enlighet med Försvarsmaktens uppdrag för anskaffning av materiel och anläggningar.  

Anslagsposten får användas för utgifter för samhällsinvesteringar inom materielförsörjningen som är direkt knutna till anskaffning av materielobjekt och förberedelse av materielobjekt för anskaffning. 

ap.5 Myndighetsförvaltning

Anslagsposten får användas för de av myndighetens förvaltningsutgifter inom materielförsörjningen, som inte är direkt knutna till anskaffning av materiel och anläggningar.

Anslagsposten får även användas för indirekta kostnader kopplade till myndighetens arbete i EU-projektet rescEU Medical stockpiling.

ap.6 Internationellt materielsamarbete och export

Anslagsposten får användas för verksamhet inom områdena teknik, marknad och materiel till stöd för regeringen. Anslagsposten får även användas för internationellt materielsamarbete och exportstödjande verksamhet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar
ap.11 726 4503 %0
1:11 Försvarets materielverk
ap.1285Inget0
ap.24323 %0
ap.470 9623 %0
ap.5127 8643 %0
ap.62 7633 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/ap2022202320242025 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar
ap.1102 848 24919 991 09526 170 39556 686 7592031
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar1 040 000
Räntekontokredit554 813
Övriga kontokrediter
- Försvarets materielverk behov av rörelsekapital50 500 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram för verksamhetsinvesteringar

Försvarets materielverk behov av rörelsekapital

Villkor övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)

Från den övriga kreditramen verkställs myndighetens betalningar inklusive de som avser myndighetens egen verksamhet.

 • 18 500 000 000 kr får användas för myndighetens behov av rörelsekapital för att hantera övergången till en ny finansiell styrmodell. Försvarets materielverk ska månadsvis korrigera belastningen mellan den övriga kreditramen och räntekontokrediten för betalningar som avser anslaget 1:11 Försvarets materielverk och anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar ap. 1 Leverantörsutgifter för de materielobjekt som hanteras enligt ny finansiell styrmodell. För de materielobjekt som omfattas av övergångslösning i och med regeringens beslut den 24 maj 2018 (Fö 16) och enligt vad som framgår av Försvarets materielverks kompletterande budgetunderlag för 2019–2021 sker redovisning mot anslag utifrån överenskomna milstolpar mellan Försvarets materielverk och Försvarsmakten.
 • Befintliga avtal inom vidmakthållande m.m. som per den 2018-12-31 inte varit möjliga att överföra till Försvarsmakten, och där Försvarsmakten lämnat samråd, får belasta den övriga kreditramen. Försvarets materielverk ska fakturera Försvarsmakten skyndsamt så att inbetalningen från Försvarsmakten i möjligaste mån sker vid samma tidpunkt som Försvarets materielverks betalning till industrin.
 • 5 000 000 000 kr får användas för förskott till leverantörer.
 • 27 000 000 000 kr får användas för hantering av avtal inom försvarsexportområdet.

5.2

Utbetalningsplan

Till Försvarets materielverks räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-251 541 149
2022-02-251 541 149
2022-03-251 541 149
2022-04-251 593 260
2022-05-251 593 260
2022-06-251 593 260
2022-07-251 743 260
2022-08-251 743 260
2022-09-251 619 760
2022-10-251 619 760
2022-11-251 619 760
2022-12-251 619 754
Summa19 368 781
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Försvarets materielverks disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:3 ap.1Leverantörsutgifter för leveranser
1:11 ap.2Evaluering och certifiering av IT-säkerhetsprodukter
1:11 ap.6Internationellt materielsamarbete och export
1:11 ap.5Myndighetsförvaltning
1:11 ap.4Direkta utgifter i materielanskaffningen
1:11 ap.1Nationell tillsyn för cybersäkerhetscertifiering

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2020+/- 2021Int. 2022Kost. 2022+/- 2022Ack. +/- utgå. 2022
Avgiftsbelagd verksamhet
Försvarsmakten: vidmakthållande-56 71104 300 0004 300 0000-56 711
Försvarsmakten: övrig verksamhet308 6660900 000900 0000308 666
Övriga kunder-38 16301 340 0001 340 0000-38 163
Evaluering och certifiering av IT-produkter002 4002 40000
Tjänsteexport77 780060 00060 000077 780
Nationell tillsynsverksamhet för cybersäkerhetscertifiering000000
Summa291 57206 602 4006 602 4000291 572
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

 1. För myndighetens tjänster mot Försvarsmaktens verksamhet avseende vidmakthållande, förutsättningsskapande och anskaffning ska avgifterna beräknas till direkta kostnader.
 2. För myndighetens tjänster mot Försvarsmakten avseende övrig verksamhet ska avgifterna beräknas med full kostnadstäckning.
 3. För myndighetens tjänster mot övriga kunder avseende exempelvis exportstödjande verksamhet, test- och evaluering samt civil säkerhet ska avgifterna beräknas med full kostnadstäckning.  
 4. För verksamheten certifiering av IT-produkter ska avgifterna beräknas upp till full kostnadstäckning.
 5. För verksamheten nationell tillsyn för cybersäkerhetscertifiering m.m. ska avgifterna beräknas upp till full kostnadstäckning.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

 1. Avgiftsinkomsterna, inklusive tjänsteexport, disponeras av myndigheten.
 2. Myndigheten får ta ut avgifter för andrahandsuthyrning av lokaler.
 3. Ackumulerat överskott till följd av ränteintäkter ska föras till budgeten för respektive materielobjekt. 
 4. Eventuella intäkter från återtag av materielprojekt ska redovisas mot inkomsttitel 3312017, övriga inkomster av försåld egendom. Av redovisningen ska framgå hur mycket återtagande totalt som inkommit uppdelat per exportaffär.
 5. Uppbördsverksamheten redovisas i hemlig bilaga till årsredovisningen.

7

Övriga inkomster

Villkor

Villkor

1. Försvarets materielverk får efter närmare inriktning från Försvarsmakten disponera inkomster i form av viten, skadestånd och räntor hänförliga till kommersiella avtal samt inkomster till följd av överenskommelser med industrin i samband med utveckling och anskaffning av materiel (s.k. royalties).

Försvarets materielverk får disponera högst 20 000 000 kr per år från royalties från ett enskilt avtal per år. Överstigande inkomster ska anmälas till regeringen. Av anmälan ska den samlade omfattningen av inkomsterna framgå. Regeringen kommer därefter att fatta beslut om hur dessa inkomster ska disponeras

Försvarets materielverk ska i årsredovisningen redovisa inkomster som myndigheterna disponerar i form av viten, skadestånd och räntor hänförlig till kommersiella avtal samt royalties.

2. Försvarets materielverk får disponera inkomster till följd av skadestånd med anledning av brott samt inkomster i form av rättegångskostnader från annan part. Inkomster som överstiger 20 000 000 kr ska anmälas till regeringen. Regeringen kommer därefter att fatta beslut om hur dessa inkomster ska disponeras.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Försvarets materielverk undantas från kravet att redovisa en egen investeringsplan för samhällsinvesteringar enligt 9 kap 4 § Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag och tillåts att redovisa avtalad FÄVI i Försvarsmaktens investeringsplan.

 

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Försvarets materielverk ska för avtal om export redovisa kostnadsdelning avseende utveckling, vidmakthållande och vidareutveckling av JAS 39 C/D och JAS 39 E. Kostnadsdelningen ska utgöra bidrag till utvecklingen och ombyggnationen av JAS 39 C/D till JAS 39 E och därmed komma Försvarsmakten tillgodo samt täcka kostnader som uppstått vid Försvarsmakten och Försvarets materielverk för materiel och verksamhet förknippade med respektive försäljningar och uthyrningar. Av redovisningen ska framgå kostnadsdelning uppdelat per exportaffär.

Bestämmelsen omfattar inte hanteringen av statens återtag, se avsnitt Villkor för avgiftsbelagd verksamhet, eller royalty till staten, se avsnitt Övriga inkomster.

Föreskrifterna i förordningen (FFS 1985:20) om Sveriges försvarsattachéer ska i tillämpliga delar gälla också för Försvarets materielverks personal vid Sveriges ambassad i Amerikas förenta stater.

På regeringens vägnar
Peter Hultqvist
Patrik Asplund
Kopia till

Statsrådsberedningen/Internrevisionen
Justitiedepartementet/L5
Utrikesdepartementet/ES, FMR, NIS, URH
Försvarsdepartementet/ESL, MFI, RS, SI
Finansdepartementet/BA, ESA, OU, SFÖ
Miljödepartementet/NM
Infrastrukturdepartementet/SVS
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Riksdagen/Försvarsutskottet
Ekonomistyrningsverket
Exportkreditnämnden
Försvarsmakten
Inspektionen för strategiska produkter
Kammarkollegiet
Kommerskollegium
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Riksgäldskontoret
Statens tjänstepensionsverk
Statskontoret
Totalförsvarets forskningsinstitut
Fackförbundet ST
Facket för service och kommunikation SEKO
Försvarsförbundet
Officersförbundet
Reservofficerarna
Sveriges akademikers centralorganisation SACO
Sveriges ingenjörer