Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:3

2022-09-01
U2022/02899
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Box 1100
871 29 Härnösand
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Specialpedagogiska skolmyndigheten
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 16, bet. 2021/22:UbU1, rskr. 2021/22:108, prop. 2021/22:1 utg.omr. 16, bet. 2021/22:UbU1, rskr. 2021/22:8).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Specialpedagogiska skolmyndigheten.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Informationssäkerhet

Specialpedagogiska skolmyndigheten ska övergripande redovisa hur myndigheten arbetat för att stärka sin informationssäkerhet och för hur den planerar för att möta framtida behov, bl.a. utifrån aktuella digitaliseringsinitiativ. Specialpedagogiska skolmyndigheten ska särskilt redogöra för följande:

  • Åtgärder för att utveckla den interna styrningen och uppföljningen av informationssäkerhetsarbetet inklusive myndighetsledningens roll i detta.
  • Huruvida myndigheten gjort en utvärdering av det egna informationssäkerhetsarbetet genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps verktyg Infosäkkollen.
  • Huruvida en analys gjorts av kopplingar till och beroenden av externa parter, exempelvis it-tjänsteleverantörer och andra myndigheter, samt om åtgärder vidtagits eller planerats för att minska eventuella identifierade risker med anledning av detta.
  • Huruvida en analys gjorts av hur arbete på distans påverkar informationssäkerheten och om åtgärder för att hantera identifierade risker vidtagits.
  • Huruvida åtgärder för att öka förmågan att identifiera och rapportera it-incidenter vidtagits.

Agenda 2030

Myndigheten ska med utgångspunkt i det riksdagsbundna målet för
Agenda 2030 redovisa resultat från myndighetens verksamhet som bidrar
till genomförandet av agendan.

3

Uppdrag

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2022–2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

– 7 februari,

– 27 april,

– 29 juli, och

– 28 oktober.

Kunskapssammanställningar om elevhälsa och stöd

Specialpedagogiska skolmyndigheten ska tillsammans med Statens skolverk och Skolforskningsinstitutet ta fram kunskaps- sammanställningar inom områdena elevhälsa och stöd som kan bidra till att förbättra huvudmäns, rektorers och lärares möjligheter att välja effektiva insatser i syfte att elever ska nå utbildningens mål. I de fall det är relevant bör myndigheterna föra en dialog med Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten. Skolverket har det övergripande ansvaret och är sammankallande för uppdraget. Uppdraget ska redovisas gemensamt till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 februari 2024.

Stödmaterial för utredning av en elevs behov av särskilt stöd

Specialpedagogiska skolmyndigheten ska tillsammans med Statens skolverk ta fram stödmaterial för utredning av en elevs behov av särskilt stöd. Uppdraget ska redovisas gemensamt till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 februari 2023.

Kompetensutveckling i grundsärskolan, gymnasiesärskolan och komvux som särskild utbildning

Specialpedagogiska skolmyndigheten ska tillsammans med Statens skolverk genomföra kompetensutvecklingsinsatser för personal som arbetar med elever som läser enligt grundsärskolans eller gymnasiesärskolans läroplaner och inom komvux som särskild utbildning. I uppdraget ingår bl.a. att ta fram insatser som stärker undervisningen. Myndigheterna ska även ta fram utbildningsinsatser för bedömning av elevernas kunskaper i ämnen och ämnesområden samt verktyg och stödmaterial för bedömning och kunskapsuppföljning i ämnen och ämnesområden. Uppdraget ska delredovisas gemensamt till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 28 februari 2023 och slutredovisas gemensamt till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 29 februari 2024.

Kompetensutvecklingsinsatser inom ramen för alternativ och kompletterande kommunikation

Specialpedagogiska skolmyndigheten ska inom ramen för sina kompetensutvecklingsinsatser i alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) genomföra kompetensutvecklingsinsatser som syftar till att utveckla den kommunikativa miljön genom digitala lärverktyg eller digitala hjälpmedel i grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Insatserna bör beröra roller och samverkan kring förskrivning och tillhandahållande av digitala hjälpmedel och bör rikta sig mot individ, grupp och organisationsnivå till elevhälsa, lärare och annan personal i grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 28 februari 2023.

Minskade utsläpp från tjänsteresor

Specialpedagogiska skolmyndigheten ska redovisa hur myndigheten arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisningen ska ske inom ramen för myndighetens miljöledningsarbete i enlighet med vad som gäller enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter samt genom deltagande i samverkansarbetet REMM som bedrivs vid Trafikverket.

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Sammanfattning av uppdraget

Beslut om uppdraget

Redovisningstidpunkt

Uppdrag Strategi för systematisk uppföljning av funktionshinderspolitiken under 2021–2031

S2019/02213
S2021/06595

Årligen i samband med årsredovisning för 2021–2031

Förnyat uppdrag att svara för genomförandet av fortbildning i specialpedagogik

U/2019/04371

Senast den 15 oktober 2023

Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023

Fi2020/14960

Senast den 1 april för respektive år 2021–2023 samt senast 15 februari 2024

Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023

A2020/02583

Senast den 1 april för respektive år 2021–2023 samt senast den 15 februari 2024

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

1:3

Specialpedagogiska skolmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Specialpedagogiska skolmyndigheten783 592
ap.1Specialpedagogiska skolmyndigheten (ram)783 592

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Specialpedagogiska skolmyndigheten

Anslaget får användas för Specialpedagogiska skolmyndighetens förvaltningsutgifter. Anslaget får även användas för utgifter för myndighetens verksamhet, produktionsstöd för läromedelsframställning och visst internationellt samarbete.

Återbetalda medel när det gäller bidrag med återbetalningsskyldighet ska tillföras anslaget.

1:5

Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Specialpedagogiska skolmyndigheten1 000
ap.2Till Specialpedagogiska skolmyndighetens disposition (ram)1 000

Villkor för anslag 1:5

ap.2 Till Specialpedagogiska skolmyndighetens disposition

För utgifter med anledning av uppdraget att svara för genomförandet av fortbildning i specialpedagogik (U2020/06064) får Specialpedagogiska skolmyndigheten belasta anslagsposten med 1 000 000 kronor. 

1:6

Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan (Ramanslag)

Disponeras av Specialpedagogiska skolmyndigheten71 066
ap.1Omvårdnadsinsatser (ram)71 066

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Omvårdnadsinsatser

Anslagsposten får belastas med utgifter för omvårdnadsinsatser vid gymnasieskolor med utbildning som är speciellt anpassad för svårt rörelsehindrade ungdomar (Rh-anpassad utbildning).

1:14

Särskilda insatser inom skolområdet (Ramanslag)

Disponeras av Specialpedagogiska skolmyndigheten203 418
ap.1Särskilda insatser inom skolområdet (ram)203 418

Villkor för anslag 1:14

ap.1 Särskilda insatser inom skolområdet

Anslagsposten får belastas med utgifter för statsbidrag enligt förordningen (1991:931) om statsbidrag till särskilda insatser på skolområdet.

Anslagsposten får belastas med utgifter för utvecklingsprojekt och analyser som syftar till att öka måluppfyllelsen eller öka kunskapen när det gäller olika pedagogiska arbetssätt vad avser barn och elever med funktionsnedsättning.

Anslagsposten får belastas med högst 2 300 000 kronor för stöd för särskilt anordnad utbildning för ungdomar med svår synnedsättning som efter grundskolan behöver ett s.k. mellanår innan de börjar gymnasial utbildning.

Av medlen på anslaget ska högst 40 000 000 kronor användas till kostnader för statsbidrag i enlighet med 1 a § förordningen (1991:931) om statsbidrag till särskilda insatser på skolområdet.

1:16

Bidrag till vissa studier (Ramanslag)

Disponeras av Specialpedagogiska skolmyndigheten17 525
ap.1Bidrag till vissa studier (ram)17 525

Villkor för anslag 1:16

ap.1 Bidrag till vissa studier

Anslagsposten får belastas med utgifter för bidrag enligt förordningen (2007:1345) om statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionsnedsättning.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten
ap.123 5073 %0
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet
ap.20Inget0
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan
ap.10Inget0
1:14 Särskilda insatser inom skolområdet
ap.10Inget0
1:16 Bidrag till vissa studier
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap2022202320242025 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan
ap.136 00036 000

2023
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar45 000
Räntekontokredit72 800
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Specialpedagogiska skolmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-2565 299
2022-02-2565 299
2022-03-2565 299
2022-04-2565 299
2022-05-2565 299
2022-06-2565 299
2022-07-2565 299
2022-08-2565 299
2022-09-2565 299
2022-10-2565 299
2022-11-2565 299
2022-12-2565 303
Summa783 592
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Specialpedagogiska skolmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:3 ap.1Specialpedagogiska skolmyndigheten

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2020+/- 2021Int. 2022Kost. 2022+/- 2022Ack. +/- utgå. 2022
Offentligrättslig verksamhet
Specialskola m.m.-50 717-52 00044 00096 000-52 000-154 717
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet för intäkter från tillgängliggörande av läromedel och från ersättning från kommuner från elever i specialskola är att intäkterna ska bidra till att täcka kostnaderna. Kostnaderna i tabellen ovan avser myndighetens samtliga kostnader.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Ersättning från hemkommunen för elevs undervisning i specialskolan lämnas enligt förordningen (SKOLFS 1997:1) om ersättning för elever i specialskolan. Intäkterna disponeras av myndigheten. Intäkterna ska särredovisas i årsredovisningen och av redovisningen ska det dessutom framgå hur många elever som kommer från en värdkommun respektive en annan kommun.

Ersättning från hemkommunen för elever i förskoleklass och fritidshem inom specialskolan lämnas också enligt förordningen om ersättning för elever i specialskolan. Intäkterna ska särredovisas i årsredovisningen.  

 

På regeringens vägnar
Anna Ekström
Johanna Wockatz
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet, FS, SF, SOF
Finansdepartementet, BA, OFA ESA, OFA K, OFA SFÖ
Arbetsmarknadsdepartementet, A, IAS, JÄM, MRB
Infrastrukturdepartementet, ESD
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Barnombudsmannen
Centrala studiestödsnämnden
Försäkringskassan
Myndigheten för yrkeshögskolan
Riksgäldskontoret
Sameskolstyrelsen
Skolforskningsinstitutet
Statens skolinspektion
Statens skolverk
Stockholms universitet
Överklagandenämnden för studiestöd
Folkbildningsrådet
Sveriges Kommuner och Regioner
Synskadades Riksförbund