Finansdepartementet


Regeringsbeslut
V 3

2022-09-01
Fi2022/02060 (delvis)
Fi2022/02515
Lantmäteriet
801 82 Gävle
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Lantmäteriet
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 18, bet. 2021/22:CU1, rskr. 2021/22:79).

Med ändring av regeringens beslut om regleringsbrev den 16 december 2021 beslutar regeringen att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Lantmäteriet. Ändringen innebär en ökning av disponibla anslagsmedel med anledning av riksdagens beslut om propositionen Extra ändringsbudget för 2022 – Vårändringsbudget för 2022 och stöd till Ukraina, att en ny anslagspost införs och att medel flyttas mellan två anslagsposter. 

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Lantmäteriet.

VERKSAMHET

Myndighetens uppgifter framgår bl.a. av förordningen (2009:946) med instruktion för Lantmäteriet. 

1

Mål och återrapporteringskrav

Omarrondering

Myndigheten ska redovisa hur mycket av medlen för de s.k. nedsättningsbeloppen enligt 7 § 1–4 förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar som förbrukats för omarrondering 2022 och analysera årets resultat i jämförelse med resultaten de senaste två åren.

Prioriterade fastighetsbildningsärenden

Fastighetsbildningsärenden som rör nybyggnation och etablering av industri, handel och kontor med tillhörande infrastruktur, där ett för orten, eller för Sverige, betydande antal arbetstillfällen kan skapas, ska prioriteras i förhållande till andra ärenden inom samma kategori.

3

Uppdrag

Pågående uppdrag

Myndighetens pågående uppdrag redovisas i bilagan.

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2022–2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

– 7 februari

– 27 april

– 29 juli

– 28 oktober.

Eskilstuna kommun ny lantmäterimyndighet

Regeringen har den 28 oktober 2021 beviljat Eskilstuna kommuns ansökan om att inrätta en kommunal lantmäterimyndighet. Kommunen ska överta ansvaret för verksamheten fr.o.m. den 1 januari 2023. Lantmäteriet får i uppdrag att vid behov genom rådgivning stödja Eskilstuna kommun inför övertagandet. Redovisning ska ske till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 31 januari 2023. 

Informationssäkerhet

Myndigheten ska på en övergripande nivå redogöra för hur den arbetat för att stärka sin informationssäkerhet och för hur den planerar för att möta framtida behov, bl.a. utifrån aktuella digitaliseringsinitiativ. Myndigheten ska särskilt redogöra för följande:

– Åtgärder för att utveckla den interna styrningen och uppföljningen av informationssäkerhetsarbetet inklusive myndighetsledningens roll i detta.

– Om myndigheten har gjort en utvärdering av det egna informationssäkerhetsarbetet genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps verktyg Infosäkkollen.

– Om en analys har gjorts av kopplingar till och beroenden av externa parter, exempelvis it-tjänsteleverantörer och andra myndigheter, samt om åtgärder vidtagits eller planerats för att minska eventuella identifierade risker med anledning av detta.

– Om åtgärder för att öka förmågan att identifiera och rapportera it-incidenter har vidtagits.

Redovisning ska ske till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 31 mars 2022.

Minskade utsläpp från tjänsteresor

Myndigheten ska redovisa hur den arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisningen ska ske inom ramen för myndighetens miljöledningsarbete i enlighet med vad som gäller enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter samt genom deltagande i samverkansarbetet REMM, som bedrivs vid Trafikverket.

Kontakter med den enskilde, företag och kommuner inom fastighetsbildningsverksamheten

Myndigheten ska redogöra för hur den enskilde, företag och kommuner får sådan hjälp att de kan ta till vara sina intressen inför det att en ansökan ges in eller efter det att en ansökan getts in, men innan handläggningen påbörjats. Myndigheten ska även redogöra för hur den lämnar information som är anpassad utifrån lokala förutsättningar. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 5 januari 2023.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

1:6

Lantmäteriet (Ramanslag)

Disponeras av Lantmäteriet685 817
ap.1Lantmäteriet (ram)685 817
Disponeras av Sveriges geologiska undersökning4 000
ap.2För arbete inom ramen för digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen (ram)4 000

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Lantmäteriet

Anslagsposten får användas för Lantmäteriets förvaltningsutgifter.

Anslagsposten får även till ett belopp om högst 6 000 000 kronor användas för utgifter för de s.k. nedsättningsbeloppen enligt 7 § 1–4 förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar.

Av anslagsposten får 35 000 000 kronor användas för utgifter för att åstadkomma en ökad digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen.  

Av anslagsposten får 12 000 000 kronor användas för utgifter för bidrag till Onsala rymdobservatorium. 

ap.2 För arbete inom ramen för digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen

Anslagsposten får användas för arbete med att tillgängliggöra geotekniskt planeringsunderlag i den nationella geodataplattformen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:6 Lantmäteriet
ap.120 6643 %0
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar330 000
Räntekontokredit210 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Lantmäteriets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-2557 401
2022-02-2557 401
2022-03-2557 401
2022-04-2557 401
2022-05-2557 401
2022-06-2557 401
2022-07-2557 401
2022-08-2557 401
2022-09-2556 651
2022-10-2556 651
2022-11-2556 651
2022-12-2556 656
Summa685 817
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Lantmäteriets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:6 ap.1Lantmäteriet
Till Sveriges geologiska undersöknings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-09-251 000
2022-10-251 000
2022-11-251 000
2022-12-251 000
Summa4 000
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Sveriges geologiska undersöknings disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:6 ap.2För arbete inom ramen för digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2020+/- 2021Int. 2022Kost. 2022+/- 2022Ack. +/- utgå. 2022
Offentligrättslig verksamhet
Förrättningsverksamhet81 90054 600950 200941 5008 700145 200
Pantbrevsregistrering-4 600-11 50042 00038 6003 400-12 700
Summa77 30043 100992 200980 10012 100132 500
Uppdragverksamhet
Uppdragsverksamhet-12 888-800102 900107 300-4 400-18 088
Uppdragsverksamhet i anslutning till fastighetsbildning9 600029 70032 400-2 7006 900
I "Uppdragsverksamhet" ingår -20 588 000 kr som är ett underskott från bolagisering av Metria000000
Grundläggande geografisk information och fastighetsinformation59 6006 700341 400365 300-23 90042 400
Summa56 3125 900474 000505 000-31 00031 212
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2020+/- 2021Int. 2022Kost. 2022+/- 2022Ack. +/- utgå. 2022
Offentligrättslig verksamhet
Expeditionsavgifter251100285 000285 00000
Samfällighetsföreningsregister2531002 0002 00000
Summa00287 000287 00000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Expeditionsavgifter

Lantmäteriet är uppbördsmyndighet för stämpelskatt och expeditionsavgifter som beslutas av inskrivningsmyndigheten. Uppbördsintäkter ska redovisas mot inkomsttitel 9341 Stämpelskatt respektive 2511 Expeditions- och ansökningsavgifter.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Lantmäteriet medges undantag från kraven enligt 3 kap. 1 § andra stycket förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag i fråga om myndighetens fastighetsbildningsverksamhet. 

På regeringens vägnar
Johan Danielsson
Mikaela Nilsson
Kopia till

Statsrådsberedningen/REV
Justitiedepartementet/L4 och SSK
Finansdepartementet/BA och SFÖ
Näringsdepartementet/BI
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi och lön
Civilutskottet
Riksgäldskontoret
Statskontoret
Sveriges geologiska undersökning