Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:6

2022-08-25
U2021/04197 (delvis)
U2022/02826
Högskolan Väst
461 86 Trollhättan
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Högskolan Väst
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 16, bet. 2021/22:UbU1, rskr. 2021/22:108).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Högskolan Väst.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Särskilt åtagande

Arbetsintegrerat lärande

Högskolan tilldelas medel för utveckling av arbetsintegrerat lärande. I årsredovisningen ska en redovisning av verksamheten lämnas.

Mål

Rekryteringsmål för professorer

Under 2021–2023 har lärosätet ett mål för könsfördelningen bland nyrekryterade professorer om 48 procent kvinnor.

Mål för antal examina

Under 2021–2024 har lärosätet mål om antal utfärdade examina från vissa utbildningar inom nedan angivna områden. Målen och de examina som omfattas av dessa anges i tabellen nedan. Lärosätet ska i årsredovisningen redovisa antalet utfärdade examina inom respektive område de senaste tre åren för de yrkesexamina som anges i tabellen samt vilka åtgärder som har vidtagits för att uppnå målen.

Område (examina som omfattas av målet inom parentes)Mål för antal utfärdade examina under 2021–2024
Lärar- och förskollärarutbildningar (förskollärarexamina, grundlärarexamina, yrkeslärarexamina och ämneslärarexamina)875
Hälso- och sjukvårdsutbildningar (sjuksköterskeexamina och specialistsjuksköterskeexamina)990

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:51

Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Högskolan Väst424 527
ap.1Takbelopp (ram)424 527
ap.1.1Takbelopp (ram)409 248
ap.1.2Takbelopp RRF (ram)15 279

Villkor för anslag 2:51

ap.1.1 Takbelopp

Anslagsposten får användas för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå samt behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning.

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

Av anslagsposten avser 4 600 000 kronor medel för en särskild satsning på livslångt lärande där utbildningsutbudet bl.a. ska fokuseras mot utbildning som främjar klimatomställning. Lärosätet har inte rätt till någon ytterligare ersättning inom ordinarie takbelopp för de helårsstudenter som ersätts med dessa medel. Lärosätet får per helårsstudent avräkna medel motsvarande summan av ersättningen för en helårsstudent och en helårsprestation för relevant utbildningsområde.

Takbeloppet tillförs 1 486 000 kronor för utbyggnad av yrkeslärarutbildningen under 2022. 

ap.1.2 Takbelopp RRF

Delposten omfattar medel hänförliga till EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF). 

Delposten får användas för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå samt behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning.

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:52

Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag)

Disponeras av Högskolan Väst93 697
ap.1Basresurs (ram)93 697

Villkor för anslag 2:52

ap.1 Basresurs

Anslagsposten får användas för forskning och utbildning på forskarnivå.

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Högskolan Väst4 204
ap.30Utveckling av arbetsintegrerat lärande (ram)2 699
ap.81Medel för studenthälsa (ram)505
ap.107Decentraliserad vårdutbildning (ram)1 000

Villkor för anslag 2:65

ap.30 Utveckling av arbetsintegrerat lärande

Anslagsposten får användas för utveckling av arbetsintegrerat lärande.

ap.81 Medel för studenthälsa

Anslagsposten får användas för att stärka studenthälsan och bl.a. möjliggöra mer preventivt arbete för att minska studenternas psykiska och fysiska ohälsa samt stärka stödet för studieovana studenter.

ap.107 Decentraliserad vårdutbildning

Anslagsposten får användas för tillkommande kostnader för sjuksköterskeutbildning och specialistsjuksköterskeutbildning som uppkommer till följd av att utbildningen bedrivs på annan ort (decentraliserad vårdutbildning).

Högskolan ska redovisa tillkommande kostnader, antal helårsstudenter som tillkommer genom den decentraliserade utbildningen uppdelat per utbildning, prognos för antal helårsstudenter kommande två år samt de viktigaste erfarenheterna av satsningen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1.1010 %0
ap.1.2010 %0
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå
ap.10Allt0
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.3003 %0
ap.810Inget0
ap.1070Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
2:65 ap.532:65 ap.81100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2021 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2022 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.53ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar89 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Högskolan Västs räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-2543 452
2022-02-2543 452
2022-03-2543 452
2022-04-2543 452
2022-05-2543 452
2022-06-2543 452
2022-07-2543 452
2022-08-2543 452
2022-09-2543 702
2022-10-2543 702
2022-11-2543 702
2022-12-2543 706
Summa522 428
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Högskolan Västs disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:51 ap.1.1Takbelopp
2:51 ap.1.2Takbelopp RRF
2:52 ap.1Basresurs
2:65 ap.30Utveckling av arbetsintegrerat lärande
2:65 ap.81Medel för studenthälsa
2:65 ap.107Decentraliserad vårdutbildning
På regeringens vägnar
Anna Ekström
Lina Lundblad
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer