Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:5

2022-08-25
U2021/04197 (delvis)
U2022/02825
Mittuniversitetet
851 70 Sundsvall
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Mittuniversitetet
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 16, bet. 2021/22:UbU1, rskr. 2021/22:108).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Mittuniversitetet.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Rekryteringsmål för professorer

Under 2021–2023 har lärosätet ett mål för könsfördelningen bland nyrekryterade professorer om 46 procent kvinnor.

Mål för antal examina

Under 2021–2024 har lärosätet mål om antal utfärdade examina från vissa utbildningar inom nedan angivna områden. Målen och de examina som omfattas av dessa anges i tabellen nedan. Lärosätet ska i årsredovisningen redovisa antalet utfärdade examina inom respektive område de senaste tre åren för de yrkesexamina som anges i tabellen samt vilka åtgärder som har vidtagits för att uppnå målen.

Område (examina som omfattas av målet inom parentes)Mål för antal utfärdade examina under 2021–2024
Lärar- och förskollärarutbildningar (förskollärarexamina, grundlärarexamina och ämneslärarexamina)1 115
Hälso- och sjukvårdsutbildningar (sjuksköterskeexamina och specialistsjuksköterskeexamina)980

Mål för andel biträdande lektorer

Under 2021–2024 har Mittuniversitetet ett mål att 2 procent av samtlig forskande och undervisande personal (heltidsekvivalenter) ska vara biträdande lektorer. 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:27

Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Mittuniversitetet636 012
ap.1Takbelopp (ram)636 012
ap.1.1Takbelopp (ram)620 235
ap.1.2Takbelopp RRF (ram)15 777

Villkor för anslag 2:27

ap.1.1 Takbelopp

Anslagsposten får användas för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå samt behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning.

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

Av anslagsposten avser 6 400 000 kronor medel för en särskild satsning på livslångt lärande där utbildningsutbudet bl.a. ska fokuseras mot utbildning som främjar klimatomställning. Lärosätet har inte rätt till någon ytterligare ersättning inom ordinarie takbelopp för de helårsstudenter som ersätts med dessa medel. Lärosätet får per helårsstudent avräkna medel motsvarande summan av ersättningen för en helårsstudent och en helårsprestation för relevant utbildningsområde.

ap.1.2 Takbelopp RRF

Delposten omfattar medel hänförliga till EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF). 

Delposten får användas för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå samt behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning.

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:28

Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag)

Disponeras av Mittuniversitetet287 390
ap.4Basresurs (ram)287 390

Villkor för anslag 2:28

ap.4 Basresurs

Anslagsposten får användas för forskning och utbildning på forskarnivå.

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Mittuniversitetet4 464
ap.41Idébanksmedel (ram)250
ap.93Medel för studenthälsa (ram)714
ap.106Decentraliserad vårdutbildning (ram)3 500

Villkor för anslag 2:65

ap.41 Idébanksmedel

Anslagsposten får användas för idébanksmedel. Medlen får betalas ut först efter särskilt beslut av regeringen.

ap.93 Medel för studenthälsa

Anslagsposten får användas för att stärka studenthälsan och bl.a. möjliggöra mer preventivt arbete för att minska studenternas psykiska och fysiska ohälsa samt stärka stödet för studieovana studenter.

ap.106 Decentraliserad vårdutbildning

Anslagsposten får användas för tillkommande kostnader för sjuksköterskeutbildning som uppkommer till följd av att utbildningen bedrivs på annan ort (decentraliserad vårdutbildning).

Universitetet ska redovisa tillkommande kostnader, antal helårsstudenter som tillkommer genom den decentraliserade utbildningen, prognos för antal helårsstudenter kommande två år samt de viktigaste erfarenheterna av satsningen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1.1010 %0
ap.1.2010 %0
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå
ap.40Allt0
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.4103 %0
ap.930Inget0
ap.1060Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
2:65 ap.562:65 ap.93100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2021 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2022 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.56ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar146 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Mittuniversitetets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-2577 031
2022-02-2577 031
2022-03-2577 031
2022-04-2577 031
2022-05-2577 031
2022-06-2577 031
2022-07-2577 031
2022-08-2577 031
2022-09-2577 906
2022-10-2577 906
2022-11-2577 906
2022-12-2577 900
Summa927 866
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Mittuniversitetets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:27 ap.1.1Takbelopp
2:27 ap.1.2Takbelopp RRF
2:28 ap.4Basresurs
2:65 ap.41Idébanksmedel
2:65 ap.93Medel för studenthälsa
2:65 ap.106Decentraliserad vårdutbildning

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Mittuniversitetet får ta ut och disponera avgifter för verksamhet inom Nationellt vintersportcentrum.

På regeringens vägnar
Anna Ekström
Lina Lundblad
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer