Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:4

2022-08-25
U2021/04197 (delvis)
U2022/02824
Karlstads universitet
651 88 Karlstad
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Karlstads universitet
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 16, bet. 2021/22:UbU1, rskr. 2021/22:108).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Karlstads universitet.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål

Rekryteringsmål för professorer

Under 2021–2023 har lärosätet ett mål för könsfördelningen bland nyrekryterade professorer om 49 procent kvinnor.

Mål för antal examina

Under 2021–2024 har lärosätet mål om antal utfärdade examina från vissa utbildningar inom nedan angivna områden. Målen och de examina som omfattas av dessa anges i tabellen nedan. Lärosätet ska i årsredovisningen redovisa antalet utfärdade examina inom respektive område de senaste tre åren för de yrkesexamina som anges i tabellen samt vilka åtgärder som har vidtagits för att uppnå målen.

Område (examina som omfattas av målet inom parentes)Mål för antal utfärdade examina under 2021–2024
Lärar- och förskollärarutbildningar (förskollärarexamina, grundlärarexamina, speciallärarexamina, yrkeslärarexamina och ämneslärarexamina)2 355
Hälso- och sjukvårdsutbildningar (sjuksköterskeexamina och specialistsjuksköterskeexamina)1 050

Mål för andel biträdande lektorer

Under 2021–2024 har Karlstads universitet ett mål att 2 procent av samtlig forskande och undervisande personal (heltidsekvivalenter) ska vara biträdande lektorer. 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:21

Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Karlstads universitet768 995
ap.1Takbelopp (ram)768 995
ap.1.1Takbelopp (ram)735 627
ap.1.2Takbelopp RRF (ram)33 368

Villkor för anslag 2:21

ap.1.1 Takbelopp

Anslagsposten får användas för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå samt behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning.

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

Av anslagsposten avser 7 600 000 kronor medel för en särskild satsning på livslångt lärande där utbildningsutbudet bl.a. ska fokuseras mot utbildning som främjar klimatomställning. Lärosätet har inte rätt till någon ytterligare ersättning inom ordinarie takbelopp för de helårsstudenter som ersätts med dessa medel. Lärosätet får per helårsstudent avräkna medel motsvarande summan av ersättningen för en helårsstudent och en helårsprestation för relevant utbildningsområde.

ap.1.2 Takbelopp RRF

Delposten omfattar medel hänförliga till EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF). 

Delposten får användas för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå samt behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning.

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:22

Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag)

Disponeras av Karlstads universitet285 401
ap.4Basresurs (ram)285 401

Villkor för anslag 2:22

ap.4 Basresurs

Anslagsposten får användas för forskning och utbildning på forskarnivå.

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Karlstads universitet2 014
ap.37Idébanksmedel (ram)250
ap.82Medel för studenthälsa (ram)764
ap.105Decentraliserad vårdutbildning (ram)1 000

Villkor för anslag 2:65

ap.37 Idébanksmedel

Anslagsposten får användas för idébanksmedel. Medlen får betalas ut först efter särskilt beslut av regeringen.

ap.82 Medel för studenthälsa

Anslagsposten får användas för att stärka studenthälsan och bl.a. möjliggöra mer preventivt arbete för att minska studenternas psykiska och fysiska ohälsa samt stärka stödet för studieovana studenter.

ap.105 Decentraliserad vårdutbildning

Anslagsposten får användas för tillkommande kostnader för biomedicinsk analytikerutbildning och specialistsjuksköterskeutbildning som uppkommer till följd av att utbildningen bedrivs på annan ort (decentraliserad vårdutbildning).

Universitetet ska redovisa tillkommande kostnader, antal helårsstudenter som tillkommer genom den decentraliserade utbildningen uppdelat per utbildning, prognos för antal helårsstudenter kommande två år samt de viktigaste erfarenheterna av satsningen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1.1010 %0
ap.1.2010 %0
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå
ap.40Allt0
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.3703 %0
ap.820Inget0
ap.1050Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
2:65 ap.652:65 ap.82100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2021 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2022 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.65ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar110 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Karlstads universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-2587 951
2022-02-2587 951
2022-03-2587 951
2022-04-2587 951
2022-05-2587 951
2022-06-2587 951
2022-07-2587 951
2022-08-2587 951
2022-09-2588 201
2022-10-2588 201
2022-11-2588 201
2022-12-2588 199
Summa1 056 410
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Karlstads universitets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:21 ap.1.1Takbelopp
2:21 ap.1.2Takbelopp RRF
2:22 ap.4Basresurs
2:65 ap.37Idébanksmedel
2:65 ap.82Medel för studenthälsa
2:65 ap.105Decentraliserad vårdutbildning
På regeringens vägnar
Anna Ekström
Lina Lundblad
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer