Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:5

2022-08-25
Ju2022/02727
Sveriges Domstolar
551 81 Jönköping
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Sveriges Domstolar
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 4, bet. 2021/22:JuU1, rskr. 2021/22:89, prop. 2021/22:269 utg.omr. 4, bet. 2021/22:FiU49, rskr. 2021/22:460).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Sveriges Domstolar och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Verksamheten vid Sveriges Domstolar ska bedrivas med hög kvalitet och vara effektiv. Målbalanser och omloppstider ska hållas på en rimlig nivå. 

1

Mål och återrapporteringskrav

Dömande verksamhet

 • Av brottmålen, exklusive förtursmål, ska 75 procent ta högst fem månader att avgöra i tingsrätt respektive hovrätt.
 • Av tvistemålen i tingsrätt, exklusive gemensam ansökan om äktenskapsskillnad, ska 75 procent ta högst sju månader att avgöra. I hovrätt ska frågan om prövningstillstånd i 75 procent av målen ta högst två månader att avgöra. I de mål där prövningstillstånd beviljas ska 75 procent av målen ta högst tio månader att avgöra räknat från den tidpunkt då målet kom in till hovrätten.
 • Av målen i förvaltningsrätt och kammarrätt, exklusive förturs- och migrationsmål, ska 75 procent ta högst sex månader att avgöra i respektive instans.
 • Av målen i migrationsdomstolarna ska 90 procent av avlägsnandemålen avseende ensamkommande barn ta högst två månader att avgöra. Av övriga avlägsnandemål ska 90 procent ta högst fyra månader att avgöra. Av verkställighetsmålen ska 90 procent ta högst en månad att avgöra. Av övriga migrationsmål ska 90 procent ta högst fem månader att avgöra.
 • Av målen i Migrationsöverdomstolen ska 90 procent ta högst två månader att avgöra.

Tings- och hovrätter, förvaltnings- och kammarrätter samt Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen ska i samråd med Domstolsverket själva sätta sina verksamhetsmål i enlighet med den mallstruktur för verksamhetsmål som Domstolsverket fastställer.  

Domstolsverket ska särskilt redovisa handläggningstider i mål där personer under 21 år står åtalade.

Analys av kostnadsutvecklingen inom anslaget 1:11 Rättsliga biträden m.m.

Domstolsverket ska redovisa en analys över ersättningarna från anslaget 1:11 Rättsliga biträden m.m. under 2022 i jämförelse med utvecklingen från 2016 och framåt.

Åtgärder gällande rättsliga biträden

Domstolsverket ska redovisa de åtgärder som vidtagits i enlighet med myndighetens svar på regeringsuppdraget om att skapa bättre kostnadskontroll för anslaget rättsliga biträden (Ju2021/03425).

Beslutande och rättsvårdande verksamhet

Av ärendena vid hyres- och arrendenämnderna, exklusive ärenden om avstående från besittningsskydd (bostad och lokal), medling (lokal och arrende), uppskov med avflyttning/avträde (lokal och anläggnings- arrende) och dispens (jordbruks- och anläggningsarrende), ska 75 procent ta högst fyra månader att avgöra. 

Hyres- och arrendenämnderna ska i samråd med Domstolsverket själva sätta sina verksamhetsmål i enlighet med den mallstruktur för verksamhetsmål som Domstolsverket fastställer.

Internationella uppdrag

Domstolsverket ska initiera och samordna Sveriges Domstolars internationella verksamhet. Domstolsverket ska bidra till internationell civil krishantering och utvecklingssamarbete. Domstolsverket ska samverka i genomförandet av insatser inom den internationella fredsfrämjande verksamheten, inkluderat den civila krishanteringen. Domstolsverket ska också bidra till att utveckla en väl fungerande erfarenhetsåterföring från insatserna till både Regeringskansliet (Utrikesdepartementet och Justitiedepartementet) och myndigheterna.

Domstolsverket ska redovisa omfattningen av och kostnaderna för sin verksamhet inom internationell civil krishantering i enlighet med regleringsbrev för 2022 avseende anslag 1:1, utgiftsområde 7.

Domstolsverket redovisa sitt arbete gällande FN:s säkerhetsråds- resolutioner om kvinnor, fred och säkerhet med utgångspunkt från den nationella handlingsplanen på området.

Tillståndsprövning enligt miljöbalken

Domstolsverket ska redovisa effekten av och vilka resultat som arbetet med att säkerställa en effektiv tillståndsprövning enligt miljöbalken har lett till mot bakgrund av regeringens satsning på grön omställning. Redovisning ska bl.a. innehålla information om effekten på handläggningstider.

Utvecklad och effektiviserad verksamhet

Domstolsverket ska redovisa det arbete som bedrivs och de åtgärder som vidtagits vid Sveriges Domstolar för att utveckla och effektivisera verksamheten. Myndigheten ska göra en bedömning av vilka effekter åtgärderna fått.

Allmänhetens förtroende

Domstolsverket ska redovisa resultat av de åtgärder som vidtagits för att öka allmänhetens förtroende för domstolarna, inklusive åtgärder som vidtagits för att säkerställa att parter, målsäganden och vittnen får ett bra bemötande och relevant information.

Digitaliseringsinsatser

Domstolsverket ska redovisa resultatet av de viktigaste digitaliserings- insatserna som har genomförts under året. Rapporteringen ska även innehålla redogörelser för utvecklingsarbetet gällande digitala domstols- avgöranden. Vidare ska myndigheten redovisa vilka större framtida utmaningar inom digitalisering som har identifierats. 

3

Uppdrag

Prognoser

Domstolsverket ska redovisa prognoser för 2022–2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, vilka osäkerhetsfaktorer som finns och vad som orsakat eventuella förändringar. Om prognosen för anslaget 1:5 Sveriges Domstolar visar på underskott ska myndigheten redovisa vilka åtgärder som har vidtagits eller planeras att vidtas för att verksamheten ska kunna bedrivas inom ramen för tilldelade medel samt vilka konsekvenserna blir för verksamheten till följd av dessa åtgärder. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

7 februari

27 april

29 juli

28 oktober.

Utöver rapporteringen i Hermes ska Domstolsverket varje månad lämna särskilt underlag avseende 2022 för anslaget 1:11 Rättsliga biträden m.m. till Regeringskansliet (Justitiedepartementet). Av underlaget ska framgå månadsprognos och månatligt utfall. Utfallet i förhållande till prognosen ska analyseras och kommenteras.

Bedömningar av verksamhetsvolymer i rättskedjan

Domstolsverket ska tillsammans med Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Kriminalvården och Brottsförebyggande rådet fortsätta arbetet med att årligen bedöma framtida verksamhetsvolymer i rättskedjan. Arbetet ska bedrivas med utgångspunkt i det uppdrag som gavs till myndigheterna i oktober 2019 (Ju2019/01057). Myndigheterna ska gemensamt redovisa sina resultat till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 1 mars 2023.

Infrastruktur för säker digital kommunikation inom offentlig sektor

Domstolsverket ska förbereda för anslutning av relevanta informationsflöden till den infrastruktur för säker digital kommunikation inom offentlig sektor som Myndigheten för digital förvaltning har i uppdrag att tillhandahålla (I2021/03317) senast 29 september 2023. Domstolsverket ska redovisa arbetet med förberedelserna till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast samma datum.

Jämställdhetsintegrering

Domstolsverket ska redovisa resultatet av arbetet med jämställdhets- integrering med utgångspunt i myndighetens inrapporterade inriktning för jämställdhet inom Sveriges Domstolar för perioden 2022-2025.

Minskade utsläpp för tjänsteresor

Domstolsverket ska redovisa hur Sveriges Domstolar arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, Sveriges Domstolars geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Domstolsverket ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisningen ska ske inom ramen för myndighetens miljöledningsarbete i enlighet med vad som gäller enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

Pågående uppdrag

Vittnesstödsverksamhet

Domstolsverket har tillsammans med Brottsoffermyndigheten regeringens uppdrag att gemensamt verka för att vittnesstödsverksamhet bedrivs vid samtliga tingsrätter och hovrätter (Ju2006/5404).

Nordisk-baltiska regionala avdelningen i den enhetliga patentdomstolen

Regeringen gav den 25 juni 2015 Domstolsverket och Stockholms tingsrätt i uppdrag att bl.a. förbereda och vidta åtgärder för att sätet vid den nordisk-baltiska regionala avdelningen i den enhetliga patent- domstolen ska kunna inleda sin verksamhet i Stockholm (Ju2015/05233). Tidplanen har förskjutits och uppdraget ska därför redovisas senast den 1 mars 2023.

Analys av anslaget 1:11 Rättsliga biträden m.m.

Domstolsverket ska, i enlighet med uppdrag i regleringsbrevet för 2021, identifiera och konsekvensbeskriva vilka utbetalningar och andra åtgärder som är särskilt kostnadsdrivande, i syfte att skapa bättre kostnadskontroll i förhållande till anslaget. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 1 mars 2022.

Bedömningar av verksamhetsvolymer i rättskedjan

Det uppdrag som gavs i regleringsbrevet för 2021 ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 1 mars 2022.

Strategi för systematisk uppföljning av funktionshinderspolitiken

Domstolsverket har, tillsammans med 27 andra myndigheter, i uppdrag att följa upp funktionshinderspolitiken 2021–2031 utifrån det nationella målet för funktionshinderspolitiken. Resultatet av uppföljningen ska årligen lämnas till Regeringskansliet i respektive myndighets årsredovisning (S2021/06595).

Fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning för praktik

Samtliga myndigheter inom Sveriges Domstolar ska fortsatt ställa praktikplatser till förfogande. Uppdragen ska redovisas till Statskontoret senast den 1 april 2022 (Fi2020/04960, A2020/02583).

Rättsväsendets digitalisering

Domstolsverket ska, inom ramen för förordningen (2019:1283) om rättsväsendets digitalisering, medverka till att ta fram en gemensam strategisk plan för åren 2023 och framåt. Uppdraget ska slutredovisas senast den 22 februari 2022 till Regeringskansliet (Justitiedepartementet).

Införande av digital kommunikation för rättsliga samarbeten inom EU

Domstolsverket och övriga berörda myndigheter ska analysera konsekvenserna av att införa digital kommunikation genom e-Codex i civil- och straffrättsliga samarbeten inom EU (Ju2021/02436). Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2022.

Försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål

Domstolsverket, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Rättsmedicinalverket och Kriminalvården har i uppdrag att tillsammans med berörda tingsrätter fortsätta försöksverksamheten med ett snabbförfarande i brottmål till och med den 31 december 2022 (Ju2019/03624) och att från januari 2022 bygga ut den ytterligare i övriga polisregioner utanför polisregion Stockholm (Ju2021/03615).

Myndigheterna har tillsammans i uppdrag att fortsätta den särskilda försöksverksamheten med ett snabbförfarande i brottmål för lagöverträdare under 18 år till och med den 31 december 2022 (Ju2020/02474).

Myndigheterna ska senast den 1 mars 2022 gemensamt redovisa till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) hur arbetet i försöks- verksamheterna har bedrivits och vilka resultat som har uppnåtts. 

Information till medlare

Domstolsverket ska, i enlighet med regleringsbrevet för 2021, ta fram information som kan ges till personer som får uppdrag som medlare enligt föräldrabalken. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 22 februari 2022.

Utvärdering av rätten till målsägandebiträde i överrätt

Domstolsverket ska, i enlighet med regleringsbrevet för 2021, göra en utvärdering av den lagändring som gjordes 2018 och som innebär att ett målsägandebiträdes förordnande inte automatiskt kvarstår i överrätt (prop. 2017/18:86, bet. 2017/18:JuU24, rskr. 2017/18:288). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 13 maj 2022.

Kostnader avseende ändringar i offentlighets- och sekretesslagen

Domstolsverket ska redovisa Sveriges Domstolars kostnader med anledning av de ändringar i offentlighets- och sekretesslagen som träder i kraft den 1 april 2023 (bet. 2021/22:JuU46 punkt 2, rskr. 2021/22:454). Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2023. 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:5

Sveriges Domstolar (Ramanslag)

Disponeras av Domstolsverket6 683 674
ap.1Sveriges Domstolar (ram)6 683 674

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Sveriges Domstolar

Anslaget får användas till utgifter för 

 • de allmänna domstolarnas, de allmänna förvaltningsdomstolarnas, hyres- och arrendenämndernas, Rättshjälpsmyndighetens, Rättshjälpsnämndens, Notarienämndens samt Domstolsverkets verksamhet
 • bidrag till nämndemannasammanslutningar, information till nämndemän och bidrag till nämndemäns resekostnader vid studiebesök
 • uppstartskostnader för internationellt utvecklingssamarbete
 • den nordisk-baltiska regionala avdelningen vid den enhetliga patentdomstolen
 • representanter i Rådgivande organet av europeiska domare inom Europarådet 
 • Sveriges Domareförbunds deltagande i International Association of Judges (IAJ) och Association of European Administrative Judges (AEAJ) samt i visst nordiskt samarbete.

1:11

Rättsliga biträden m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Domstolsverket3 915 857
ap.1Rättsliga biträden m.m. (ram)3 915 857

Villkor för anslag 1:11

ap.1 Rättsliga biträden m.m.

Anslaget får användas till utgifter för

 • rättshjälp enligt rättshjälpslagen. Efter beslut från Domstolsverket får medel avseende rättshjälp enligt rättshjälpslagen disponeras av de allmänna domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna, hyres- och arrendenämnderna, Rättshjälpsmyndigheten samt Rättshjälpsnämnden.
 • utgifter för offentligt försvar och offentligt ombud. Efter beslut från Domstolsverket får medel avseende utgifter för offentligt försvar och offentligt ombud disponeras av de allmänna domstolarna.
 • utgifter för offentligt biträde. Efter beslut från Domstolsverket får medel avseende utgifter för offentligt biträde och tredje man för utredning enligt lagen om offentligt biträde disponeras av de allmänna domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna samt Rättshjälpsmyndigheten.
 • rådgivning. Efter beslut från Domstolsverket får medel avseende rådgivning enligt rättshjälpslagen disponeras av Rättshjälpsmyndigheten.
 • utgifter för målsägandebiträde. Efter beslut från Domstolsverket får medel avseende utgifter för målsägandebiträde disponeras av de allmänna domstolarna.
 • utgifter för medlare och rättegångsbiträde. Efter beslut från Domstolsverket får medel avseende utgifter för medlare och rättegångsbiträde enligt föräldrabalken disponeras av de allmänna domstolarna.
 • utgifter för särskild företrädare för barn. Efter beslut från Domstolsverket får medel avseende utgifter för särskild företrädare för barn disponeras av de allmänna domstolarna.
 • ersättningsgaranti för bodelningsförrättare. Efter beslut från Domstolsverket får medel avseende ersättningsgaranti för bodelningsförrättare disponeras av de allmänna domstolarna.
 • diverse kostnader för rättsväsendet. Efter rekvisition till Domstolsverket kan medel från anslaget betalas ut till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) och till Länsstyrelsen i Stockholms län. Från anslaget får avräknas ersättning för kostnader avseende översättning, delgivning m.m. som hänför sig till internationellt straff- och civilrättsligt samarbete inom Centralmyndighetens ansvarsområde och som inte ska bäras av annan myndighet.
 • vissa domstolsutgifter m.m. Efter beslut från Domstolsverket får medel avseende utgifter för bevisning, parter, tolk m.m., god man, förvaltararvoden m.m. i konkurser samt ersättning till likvidatorer och bouppteckningsförrättare disponeras av de allmänna domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna samt hyres- och arrendenämnderna.

Domstolsverket får vidare betala ut medel efter rekvisition från Regeringskansliet, Kriminalvården och övervakningsnämnderna inom Kriminalvården, Socialstyrelsen, Arbetsdomstolen och länsstyrelserna.

Anslaget får även användas för att finansiera utgifter som i reglerings- brevet för 1997 skulle avräknas mot anslagsposterna 1–5 för utgifter i ärenden som påbörjats innan den nya rättshjälpslagen trädde i kraft (den 1 december 1997).

Medel som levereras in på grund av ålagd återbetalningsskyldighet för utgift som belastat anslaget ska redovisas på inkomsttiteln 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:5 Sveriges Domstolar
ap.1200 4803 %0
1:11 Rättsliga biträden m.m.
ap.1391 585Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar1 650 000
Räntekontokredit290 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Domstolsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-25556 890
2022-02-25556 890
2022-03-25556 890
2022-04-25556 890
2022-05-25556 890
2022-06-25556 890
2022-07-25557 057
2022-08-25557 057
2022-09-25557 057
2022-10-25557 057
2022-11-25557 057
2022-12-25557 049
Summa6 683 674
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Domstolsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:5 ap.1Sveriges Domstolar

6

Avgifter och bidrag

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2020+/- 2021Int. 2022Kost. 2022+/- 2022Ack. +/- utgå. 2022
Offentligrättslig verksamhet
Ansökningsavgifter mark- och miljödomstolarna25370014 000014 00014 000
Ansökningsavgifter övriga domstolar251100115 0000115 000115 000
Efterbevaknings- och tillsynsavgifter25610023 000023 00023 000
Kungörandeavgifter2511007 00007 0007 000
Summa00159 0000159 000159 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Ansökningsavgifter mark- och miljödomstolarna

Avgiftsintäkter från ansökningsavgifter avseende mark- och miljödomstolarna ska redovisas mot inkomsttitel 2537 Miljöskyddsavgifter.

Ansökningsavgifter övriga domstolar

Ansökningsavgifter för övriga domstolar ska redovisas mot inkomsttitel 2511 Expeditions- och ansökningsavgifter.

Efterbevaknings- och tillsynsavgifter

Efterbevakningsavgifter enligt 9 kap. 20 § och tillsynsavgifter m.m. enligt 14 kap. 17 § konkurslagen (1987:672) ska redovisas mot inkomsttitel 2561 Efterbevaknings- och tillsynsavgifter.

Kungörandeavgifter

Avgiftsintäkter från kungörandeavgifter ska redovisas mot inkomsttitel 2511 Expeditions- och ansökningsuppgifter.

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

För de offentligrättsliga avgifterna ska avgifternas intäkter bidra till att täcka verksamhetens kostnader.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifternas storlek för den offentligrättsliga verksamheten framgår av förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna.

7

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som inte disponeras4 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Medel som erhålls på grund av ålagd återbetalningsskyldighet av rättshjälp ska redovisas mot inkomsttitel 2811 Öriga inkomster av statens verksamhet.

På regeringens vägnar
Morgan Johansson
Jenny Wennersten
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Utrikesdepartementet/ES, FN
Socialdepartementet/SOF
Finansdepartementets budgetavdelning
Miljödepartementet/ME
Arbetsmarknadsdepartementet/JÄM
Infrastrukturdepartementet/ESD
Förvaltningsavdelningen, RK ekonomi och lön
Riksdagen, Justitieutskottet
Högsta domstolen
hovrätterna
tingsrätterna
Högsta förvaltningsdomstolen
kammarrätterna
förvaltningsrätterna
hyres- och arrendenämnderna
Rättshjälpsmyndigheten
Rättshjälpsnämnden
Arbetsdomstolen
Brottsförebyggande rådet
Brottsoffermyndigheten
Kriminalvården
länsstyrelserna
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Polismyndigheten
Rättsmedicinalverket
Statskontoret
Åklagarmyndigheten
övervakningsnämnderna
Riksgäldskontoret