Infrastrukturdepartementet


Regeringsbeslut
I 11

2022-06-22
I2022/01400
Transportstyrelsen
601 73 Norrköping
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Transportstyrelsen
2 bilagor
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 22, bet. 2021/22:TU1, rskr. 2021/22:98).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Transportstyrelsen.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Transportstyrelsens årsredovisning ska innefatta en redovisning av verksamhetskategorier baserat på myndighetens huvuduppgifter, dvs. regelgivning, tillståndsprövning, tillsyn och registerhållning. För respektive verksamhetskategori ska de totala kostnaderna och verksamhetens finansiering framgå. Redovisningen av verksamhetskategorierna ska vara möjlig att aggregera till en helhetsbild av myndighetens verksamhet. Av årsredovisningen ska det framgå hur myndighetens prestationer har bidragit till att uppfylla de transportpolitiska målen.

Transportstyrelsen ska redovisa myndighetens intäkter och kostnader för avgiftssystemet för undervägsavgifter samt gemensam avgift för säkerhetskontroll av passagerare och deras bagage (GAS). Transportstyrelsen ska också redovisa intäkter som redovisas mot inkomsttitel för de områden som inte motsvaras av verksamhetskostnader inom Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen ska redovisa hur myndigheten, inom ramen för sina ansvarsområden, arbetar för att förbereda myndigheten inför att Sverige väntas bli tillverkarland för elflygplan.

Transportstyrelsen ska redovisa sitt arbete med att öka tillsynen av vägtransportbranschens regelefterlevnad. Av redovisningen ska framgå hur den särskilda satsningen om 13 miljoner kronor som har beslutats med anledning av förslag i propositionen Budgetpropositionen för 2022 (prop. 2021/22:1 utg.omr. 22, bet. 2021/22:TU1, rskr. 2021/22:98) bidragit till ökad tillsyn.

3

Uppdrag

1. Intern styrning

Transportstyrelsen ska redovisa hur arbetet med att säkerställa den centrala styrningen och processen för intern styrning och kontroll framskrider. Fokus ska läggas på väsentliga åtgärder. Vidare ska myndigheten redovisa vilka resultat som uppnåtts. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) i anslutning till årsredovisningen.

2. Tillsyn av besiktningsmarknaden

Transportstyrelsen ska redovisa hur myndigheten planerar att genomföra tillsynen av besiktningsmarknaden under 2022–2024. Redovisningen ska innehålla en beskrivning av omfattningen på tillsynsverksamhetens olika delar och kommentera storleken i relation till fordonslagens krav på tillsyn av besiktningsmarknaden. Vid genomförandet av uppdraget ska Transportstyrelsen samråda med Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 31 mars 2022.

3. Avsteg från internationell reglering i händelse av kris eller höjd beredskap

Transportstyrelsen ska utreda hur avsteg från EU-rättsakter i händelse av kris eller höjd beredskap kan beslutas inom transportområdet. Uppdraget ska genomföras i form av en kartläggning och analys av gällande EU-rättsakter inom samtliga trafikslag, i syfte att bedöma eventuella behov av fortsatt arbete. Vid genomförandet av uppdraget ska Transportstyrelsen samråda med andra berörda myndigheter och branschaktörer. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 9 januari 2023.

4. Minskade utsläpp från tjänsteresor

Transportstyrelsen ska redovisa hur den arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisningen ska ske inom ramen för myndighetens miljöledningsarbete i enlighet med vad som gäller enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter samt genom deltagande i samverkansarbetet REMM som bedrivs vid Trafikverket.

5. Prognoser

Transportstyrelsen ska redovisa prognoser för 2022–2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

– 7 februari,

– 27 april,

– 29 juli, och

– 28 oktober.

Trafikverket redovisar vid samma tidpunkter som anges ovan intäktsprognoser för åren 2022–2025 för trängselskattesystemen i Stockholm och Göteborg. Trafikverket redovisar då dessutom för aktuella år fram till 2025 även intäktsprognoser relaterade till budgeterade intäkter för uttag av avgifter på bro över Motalaviken på riksväg 50 och bro över Sundsvallsfjärden på väg E4. Transportstyrelsen ska bistå Trafikverket med nödvändiga underlag.

Pågående uppdrag

I bilaga 2 redovisas Transportstyrelsens pågående uppdrag.

6. Drivmedelkompensationen

Mot bakgrund av den kraftiga prisökningen på drivmedel bereder Regeringskansliet ett förslag om ekonomisk kompensation till ägare av personbilar. Transportstyrelsen ska vidta de förberedande åtgärder som behövs för att en drivmedelskompensation till fysiska personer som enligt vägtrafikregistret är ägare av en personbil klass I ska kunna betalas ut så snart som möjligt.

7. Informationsinsats rörande utbildning och examinering för förarbevis för vattenskoter

Transportstyrelsen ska senast den 29 april 2022 informera båtlivets utbildningsorganisationer och andra berörda aktörer om deras möjlighet att utbilda och att examinera för förarbevis för vattenskoter inom ramen för sin utbildningsverksamhet.

8. Lastsäkring vid godstransporter på järnväg

Transportstyrelsen ska redovisa en motiverad bedömning av om den omständigheten att ALMEGA/Tågföretagen har upphört att driftsförhållandeanpassa den Internationella järnvägsunionens (UIC) lastsäkringsmetoder för bruk vid godstransporter på svenska järnvägsnät medför att risken för olyckor i järnvägssystemet ökat eller kan komma att öka på ett oacceptabelt sätt. För det fall Transportstyrelsen skulle bedöma att risken för olyckor i järnvägssystemet ökat eller kan komma att öka på ett oacceptabelt sätt ska myndigheten också redovisa:

  • vilka åtgärder som bedöms nödvändiga för att tillse att järnvägsföretagen genom sina säkerhetsstyrningssystem undanröjer den ökade risken,
  • kostnaderna för dessa åtgärder,
  • hur åtgärderna kan finansieras, samt
  • en uppskattning av järnvägsföretagens kostnader för att vidta de eventuellt nödvändiga ändringarna av utformningen och användningen av sina säkerhetsstyrningssystem.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 10 januari 2023.

9. Ökad motståndskraft mot cyberattacker och andra it-incidenter

Transportstyrelsen ska övergripande redovisa de väsentliga åtgärder som myndigheten har vidtagit och som myndigheten planerar att vidta för att öka motståndskraften mot cyberattacker och förmågan att förebygga och hantera andra it-incidenter. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 31 oktober 2022.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

1:1

Utveckling av statens transportinfrastruktur (Ramanslag)

Disponeras av Transportstyrelsen34 638
ap.4Civilt försvar - till Transportstyrelsen (ram)34 638

Villkor för anslag 1:1

ap.4 Civilt försvar - till Transportstyrelsen

Transportstyrelsen disponerar medel till utgifter för förvaltningskostnader och andra åtgärder för beredskap och civilt försvar inom transportområdet.

1:12

Transportstyrelsen (Ramanslag)

Disponeras av Transportstyrelsen2 367 233
ap.3Verksamhet som finansieras med avgifter. (ram)1 597 398
ap.4Verksamhet som inte finansieras med avgifter. (ram)769 835

Villkor för anslag 1:12

ap.3 Verksamhet som finansieras med avgifter.

Anslagsposten får användas för sådana förvaltningsutgifter hos Transportstyrelsen som täcks av avgifter som redovisas brutto på statens budget.

Anslagsposten får användas för att betala svenskt medlemskap i internationella organisationer inom transportområdet i de fall där utgiften täcks av avgifter som redovisas brutto på statens budget.

ap.4 Verksamhet som inte finansieras med avgifter.

Anslagsposten får användas för sådana förvaltningsutgifter hos Transportstyrelsen som inte finansieras med avgifter, andra anslag/anslagsposter eller övriga intäkter.

Anslagsposten får användas för att betala svenskt medlemskap i internationella organisationer inom transportområdet i de fall där utgiften inte finansieras med avgifter, andra anslag/anslagsposter eller övriga intäkter. Anslagsposten får även användas för utgifter förknippade med Transportstyrelsens uppbörd av andra skatter än trängselskatt samt administration av bonus till klimatbonusbilar.

Anslagsposten får användas för utbetalning av statsbidrag till vårdgivare för inrapportering av uppgifter till Transportstyrelsens olycksdatabas Strada. 

Från anslagsposten får Transportstyrelsen disponera medel för att kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikations- systemet Rakel. Transportstyrelsen ska betala 332 500 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur
ap.43 4633 %0
1:12 Transportstyrelsen
ap.347 9213 %0
ap.423 0953 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar577 000
Räntekontokredit50 000
Övriga kontokrediter
- Transportstyrelsens behov av rörelsekapital för transfereringar1 600 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram för verksamhetsinvesteringar

INVESTERINGSBUDGET

bilaga 3 redovisas den investeringsbudget som gäller som riktlinje för angivna verksamhetsinvesteringar.

Transportstyrelsens behov av rörelsekapital för transfereringar

Övriga kontokrediter om högst 1 600 000 000 kronor får användas för att täcka myndighetens behov av rörelsekapital för att hantera det gemensamma avgiftsutjämnningssystemet för säkerhetskontroll av passagerare och deras bagage (GAS) samt det internationella systemet för undervägsavgifter och terminalavgifter (avgift för flygtrafiktjänster).

5.2

Utbetalningsplan

Till Transportstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-25200 157
2022-02-25200 157
2022-03-25200 157
2022-04-25200 157
2022-05-25200 157
2022-06-25200 157
2022-07-25200 157
2022-08-25200 157
2022-09-25200 157
2022-10-25200 157
2022-11-25200 157
2022-12-25200 144
Summa2 401 871
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Transportstyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.4Civilt försvar - till Transportstyrelsen
1:12 ap.3Verksamhet som finansieras med avgifter.
1:12 ap.4Verksamhet som inte finansieras med avgifter.

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2020+/- 2021Int. 2022Kost. 2022+/- 2022Ack. +/- utgå. 2022
Offentligrättslig verksamhet
Adm. felparkeringsavgifter0023 00023 00000
Adm. infrastrukturavgifter Sundsvall004 0004 00000
Adm. infrastrukturavgifter Motala003 0003 00000
Summa0030 00030 00000
Uppdragsverksamhet
Informationsuttag-23 972-1 00095 00081 00014 000-10 972
Övriga uppdrag13 576011 00016 000-5 0008 576
Summa-10 396-1 000106 00097 0009 000-2 396
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2020+/- 2021Int. 2022Kost. 2022+/- 2022Ack. +/- utgå. 2022
Offentligrättslig verksamhet med krav på full kostnadstäckning
Vägtrafik2534-145 060-25 0001 367 0001 323 00044 000-126 060
Järnväg253441 774-7 00045 00051 000-6 00028 774
Sjöfart2534-2 207-8 00026 00030 000-4 000-14 207
Luftfart2534-12 424-18 000138 000143 000-5 000-35 424
Summa-117 917-58 0001 576 0001 547 00029 000-146 917
Offentligrättslig verksamhet utan krav på full kostnadstäckning
Vägtrafik2534-10 6590000-10 659
Järnväg2534-29 604-2 00004 000-4 000-35 604
Sjöfart2534-83 355-25 00051 00063 000-12 000-120 355
Luftfart2534-74 085-17 00018 00036 000-18 000-109 085
Summa-197 703-44 00069 000103 000-34 000-275 703
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Inom offentligrättslig verksamhet där intäkterna inte disponeras av Transportstyrelsen och för vilken krav på full kostnadstäckning råder ska Transportstyrelsen inom områdena sjöfart, luftfart och vägtrafik beräkna avgifterna så att intäkterna senast 2028 täcker samtliga med verksamheten direkt eller indirekt förenade kostnader.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Offentligrättsliga avgifter vägtrafik

Inkomster från den försäljning av personliga fordonsskyltar som Transportstyrelsen bedriver enligt förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning motsvarande utgifter för handläggning av ärenden om sådana fordonsskyltar ska redovisas mot inkomsttitel 2534 Avgifter vid Transportstyrelsen. Resterande inkomster ska kvartalsvis föras till Trafikverkets räntekonto i Riksgäldskontoret.

Inkomster från felparkeringsavgifter som Transportstyrelsen tar ut enligt förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift får disponeras av myndigheten för utgifter förknippade med verksamheten avseende avgiftsupptaget. Resterande del av statens inkomster ska kvartalsvis föras till inkomsttitel 2624 Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter.

Inkomster från infrastrukturavgifter som Transportstyrelsen tar ut enligt förordningen (2014:1564) om infrastrukturavgifter på väg för passage på bron över Motalaviken på riksväg 50 och bron över Sundsvallsfjärden på E4 får disponeras av Transportstyrelsen för system- och administrationsutgifter förknippade med avgiftsupptaget. Resterande inkomster, inklusive inkomster från försenings- och tilläggsavgifter, ska föras till Trafikverkets räntekonto i Riksgäldskontoret.

Offentligrättsliga avgifter luftfart

Det överskott som har ackumulerats från avgiftssystemet för undervägsavgifter ska redovisas mot inkomsttitel 2534 Avgifter vid Transportstyrelsen.

På regeringens vägnar
Khashayar Farmanbar
Ola Nordlander
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, trafikutskottet
Riksgäldskontoret