Socialdepartementet


Regeringsbeslut
III:1

2022-08-25
S2022/03583
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Box 38084
100 64 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 9, bet. 2021/22:SoU1, rskr. 2021/22:123).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Agenda 2030

Forte ska redovisa resultat från myndighetens verksamhet som bidrar till genomförandet av Agenda 2030 och till att nå de globala målen för hållbar utveckling, särskilt avseende de mål som har bäring på de sociala och ekonomiska dimensionerna i agendan, bland annat mål 3 Hälsa och välbefinnande, 5 Jämställdhet, 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt och 10 Minskad ojämlikhet.

Jämställdhetsintegrering

Forte ska redovisa resultatet av sitt arbete i enlighet med den inriktning för jämställdhetsintegrering 2022–2025 som redovisades den 1 september 2021 (S2021/06140).

Informationssäkerhet

Forte ska övergripande redogöra för hur myndigheten arbetar för att stärka sin informationssäkerhet och för hur myndigheten planerar för att möta framtida behov, bland annat utifrån aktuella digitaliseringsinitiativ. Redovisningen ska innehålla en beskrivning av åtgärder för att utveckla den interna styrningen och uppföljningen av informationssäkerhetsarbetet.

Samverkan

Forte ska redovisa genomförda åtgärder för att bidra till ökad samverkan mellan forskare och omgivande samhälle (prop. 2020/21:60).

3

Uppdrag

Prognoser

Forte ska redovisa prognoser för 2022–2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

7 februari,

27 april,

29 juli,

28 oktober.

Forskning inom äldreområdet

Forte ska fortsätta att stödja långsiktig forskning inom äldreområdet. Forskningen ska ha samma inriktning som beskrivs i uppdraget Forskning inom äldreområdet i regleringsbrevet för budgetåret 2017 avseende Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd. Forte bör i genomförandet av uppdraget beakta de kunskapsbehov som föreligger inom äldreområdet med anledning av coronapandemin. Vidare bör uppdraget om äldreforskning från forsknings- och innovationspolitiska propositionen från 2020 beaktas och synergier eftersträvas. Redovisningen av de båda uppdragen kan hållas samman. En redovisning av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 mars 2023. För uppdraget får Forte under 2022 använda 36 000 000 kronor som ska redovisas mot det under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg för budgetåret 2022 uppförda anslaget 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken, anslagspost 12 Forskning inom äldreområdet. Redovisningen av arbetet med uppdraget ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.

Forskning om ungas levnadsvillkor

Forte ska fortsätta arbetet inom ungdomsforskningens område. Närmare information om uppdraget finns i regleringsbrevet för 2022 för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, anslag 12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet, anslagspost 8 Forskning om ungdom.

Minskade utsläpp från tjänsteresor

Myndigheten ska redovisa hur den arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisningen ska ske inom ramen för myndighetens miljöledningsarbete i enlighet med vad som gäller enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

Pågående uppdrag

Uppdrag

Uppdrag givet i

Avrapporteringstidpunkt

Uppdrag om att möjliggöra arbete hemifrån vid statliga myndigheter

Regeringsbeslut Fi2021/03909

Ingen

Uppdrag att kartlägga forskning om mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck

Regeringsbeslut S2021/05814 (delvis)

Den 15 februari 2022

Uppdrag om nationella forskningsprogram

Regeringsbeslut U2017/02404

Årligen den 1 mars

Forskning inom äldreområdet

Regleringsbrev för 2021

Senast den 15 mars 2022

Äldreforskning

Regleringsbrev för 2021

Senast den 15 mars 2022–2025

Forskning om prevention och folkhälsa

Regleringsbrev för 2021

senast den 31 mars 2022–2025

Forskning om ungas levnadsvillkor

MUCF:s regleringsbrev för 2021

Senast den 31 mars 2022

Verksamhetsnära forskning inom området psykisk ohälsa

Regleringsbrev för 2021

Senast den 3 maj 2022

Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023

Regeringsbeslut A2020/02583

Till Statskontoret senast den 1 april 2022, den 1 april 2023 och den 15 februari 2024

Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023

Regeringsbeslut Fi2020/04960

Till Statskontoret senast den 1 april 2022, 1 april 2023 och den 15 februari 2024

Uppdrag att inkomma med underlag inför en kommande nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention

Regeringsbeslut S2020/06171

Uppdraget slutredovisas av Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen den 1 september 2023

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

6:1

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning (Ramanslag)

Disponeras av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd41 002
ap.1Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning (ram)41 002

Villkor för anslag 6:1

ap.1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning

Anslagsposten får användas för Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärds förvaltningsutgifter.

6:2

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning (Ramanslag)

Disponeras av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd786 503
ap.1Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning (ram)786 503

Villkor för anslag 6:2

ap.1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning

Anslagsposten får användas för att finansiera olika former av stöd till forskning och internationellt forskningssamarbete, utvärderingar, beredningsarbete, kommunikationsinsatser, konferenser samt vissa resor och seminarier som är kopplade till forskningsstödet.

Forskningsmedel bör så långt som möjligt utbetalas med högst en tolftedel av anslaget före utgången av varje månad i enlighet med av rådet fattade beslut.

Medel får ej användas för stipendier som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan studiefinansiering för doktorander.

Bidrag till forskningsprojekt vid universitet och högskolor ska omfatta medel för direkta och indirekta kostnader i samma proportioner som beräknats för projektet i sin helhet.

Anslagsposten ska finansiera nedanstående satsningar i enlighet med vad som presenterades i forsknings- och innovationspropositionen 2016 (prop. 2016/17:50) och forsknings- och innovationspropositionen 2020 (prop. 2020/21:60), varav minst

- 60 miljoner kronor till ett nationellt forskningsprogram om arbetslivsforskning
- 100 miljoner kronor till ett nationellt forskningsprogram om tillämpad välfärdsforskning inklusive forskarskolor
- 35 miljoner kronor till ett nationellt forskningsprogram om psykisk hälsa
- 30 miljoner kronor till forskning om prevention och folkhälsa
- 30 miljoner kronor till äldreforskning


4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
6:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning
ap.11 2303 %0
6:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning
ap.123 595Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/ap2022202320242025 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
6:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning
ap.12 300 000753 282586 427960 2912028
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen avseende infriade åtaganden i tabellen ovan är endast indikativa. 

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar4 000
Räntekontokredit2 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-253 417
2022-02-253 417
2022-03-253 417
2022-04-253 417
2022-05-253 417
2022-06-253 417
2022-07-253 417
2022-08-253 417
2022-09-253 417
2022-10-253 417
2022-11-253 417
2022-12-253 415
Summa41 002
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärds disposition enligt detta regleringsbrev är:
6:1 ap.1Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning
På regeringens vägnar
Anna Ekström
Linda Österberg
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet BA