Miljödepartementet


Regeringsbeslut
17

2022-06-30
M2022/01381
Statens energimyndighet
Box 310
631 04 Eskilstuna
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende anslag 1:19 Industriklivet
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 20, bet. 2021/22:MJU1, rskr. 2021/22:110, prop. 2021/22:269 utg.omr. 20, bet. 2021/22:FiU49, rskr. 2021/22:465).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:19

Industriklivet (Ramanslag)

Disponeras av Statens energimyndighet909 000
ap.1Industriklivet RRF (ram)650 000
ap.2Minusutsläpp RRF (ram)100 000
ap.3Industriklivet (ram)159 000

Villkor för anslag 1:19

ap.1 Industriklivet RRF

Anslagsposten får användas för utgifter kopplade till åtgärder som bidrar till att minska industrins processrelaterade utsläpp av växthusgaser samt andra växthusgasutsläpp såsom vissa förbränningsutsläpp och diffusa utsläpp kopplade till processrelaterade utsläpp, såsom forskning, förstudier och investeringar, i syfte att finansiera tekniksprång och understödja industrins ambitioner att ställa om. Anslagsposten får användas för koldioxidavskiljning och lagring (Carbon Capture and Storage, CCS) för fossilt koldioxidflöde endast i de fall andra rimliga alternativ saknas. Anslagsposten får också användas för utgifter kopplade till strategiskt viktiga insatser inom industrin som bidrar till klimatomställningen i övriga samhället, såsom förstudier, demonstration och investeringar.

Medel på anslagsposten fördelas enligt förordningen (2017:1319) om statligt stöd till åtgärder som bidrar till industrins klimatomställning i det fall EU:s regler om statsstöd är tillämpliga. Myndigheten får också besluta om statligt stöd för särskilda ändamål som förutsätter en anmälan till kommissionen enligt artikel 108.3 i fördraget om den Europeiska unionens funktionssätt. Medlen på anslagsposten ska användas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/241 av den 12 februari 2021 om inrättande av faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF). Rapporteringskrav för medlens användning utöver vad som anges i regleringsbrevet framgår av regeringsbeslut med uppdrag till Statens energimyndighet den 30 september 2021 (M2021/ 01830).

Myndigheten ska årligen göra en sammanställning och analys över nuläget och förutsättningar vad gäller olika sektorers utsläpp, deras respektive potential till utsläppsreduktion och teknisk utveckling på området. Sammanställningen och analysen ska också omfatta strategiska insatser inom industrin som är viktiga för klimatomställningen. Sammanställningen ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 31 oktober.

För anslagspost 1 och anslagspost 3 får myndigheten sammantaget använda högst 8 090 000 kronor för sina administrativa kostnader, inklusive stöd till Regeringskansliet för eventuella större statsstödsansökningar, kopplade till Industriklivet. Myndigheten får även använda ytterligare 1 780 000 kr för administrativa kostnader till genomförandet av Sveriges återhämtningsplan.

Myndigheten ska för varje verksamhetsår, senast den 31 mars påföljande år, lämna en särskild redovisning av verksamheten under anslagsposten till Regeringskansliet (Miljödepartementet).

ap.2 Minusutsläpp RRF

Medel på anslagsposten får användas för utgifter kopplade till åtgärder som bidrar till permanenta negativa utsläpp av växthusgaser, inklusive forskning, utveckling, test, demonstration och investeringar. Medel på anslagsposten fördelas enligt förordningen (2017:1319) om statligt stöd till åtgärder som bidrar till industrins klimatomställning i det fall EU:s regler om statsstöd är tillämpliga. Myndigheten får också besluta om statligt stöd för särskilda ändamål som förutsätter en anmälan till kommissionen enligt artikel 108.3 i fördraget om den Europeiska unionens funktionssätt. Medlen på anslagsposten ska användas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/241 av den 12 februari 2021 om inrättande av faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF). Rapporteringskrav för medlens användning utöver vad som anges i regleringsbrevet framgår av regeringsbeslut med uppdrag till Statens energimyndighet den 30 september 2021 (M2021/ 01830).

Myndigheten ska årligen göra en sammanställning och analys över nuläget och förutsättningar vad gäller olika utvecklingen på området, potential till negativa utsläpp och teknisk utveckling på området.  Sammanställningen ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 31 oktober.

Myndigheten får använda högst 1 000 000 kronor för sina administrativa kostnader, inklusive stöd till Regeringskansliet för eventuella större statsstödsansökningar, kopplade till anslagsposten. Myndigheten får även använda ytterligare 220 000 kr för administrativa kostnader till genomförandet av Sveriges återhämtningsplan.

Myndigheten ska för varje verksamhetsår, senast den 31 mars påföljande år, lämna en särskild redovisning av verksamheten under anslagsposten till Regeringskansliet (Miljödepartementet). 

ap.3 Industriklivet

Anslagsposten får användas för utgifter kopplade till åtgärder som bidrar till att minska industrins processrelaterade utsläpp av växthusgaser samt andra växthusgasutsläpp såsom vissa förbränningsutsläpp och diffusa utsläpp kopplade till processrelaterade utsläpp, såsom forskning, förstudier och investeringar, i syfte att finansiera tekniksprång och understödja industrins ambitioner att ställa om. Anslagsposten får användas för koldioxidavskiljning och lagring (Carbon Capture and Storage, CCS) för fossilt koldioxidflöde endast i de fall andra rimliga alternativ saknas. Anslagsposten får också användas för utgifter kopplade till strategiskt viktiga insatser inom industrin som bidrar till klimatomställningen i övriga samhället, såsom förstudier, demonstration och investeringar.

Medel på anslagsposten fördelas enligt förordningen (2017:1319) om statligt stöd till åtgärder som bidrar till industrins klimatomställning i det fall EU:s regler om statsstöd är tillämpliga. Myndigheten får också besluta om statligt stöd för särskilda ändamål som förutsätter en anmälan till kommissionen enligt artikel 108.3 i fördraget om den Europeiska unionens funktionssätt. 

Myndigheten ska årligen göra en sammanställning och analys över nuläget och förutsättningar vad gäller olika sektorers utsläpp, deras respektive potential till utsläppsreduktion och teknisk utveckling på området. Sammanställningen och analysen ska också omfatta strategiska insatser inom industrin som är viktiga för klimatomställningen. Sammanställningen ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 31 oktober.

För anslagspost 1 och anslagspost 3 får myndigheten sammantaget använda högst 8 090 000 kronor för sina administrativa kostnader, inklusive stöd till Regeringskansliet för eventuella större statsstödsansökningar, kopplade till Industriklivet. 

Myndigheten ska för varje verksamhetsår, senast den 31 mars påföljande år, lämna en särskild redovisning av verksamheten under anslagsposten till Regeringskansliet (Miljödepartementet).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:19 Industriklivet
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/ap2022202320242025 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:19 Industriklivet
ap.14 000 000650 000650 0002 700 0002029
ap.2500 00058 00060 000382 0002029
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beställningsbemyndigandet för ap. 1 Industriklivet RRF omfattar ingångna och nya åtaganden för ap. 1 Industriklivet RRF och ap. 3 Industriklivet.

Beloppen i kolumnerna infriade åtaganden anger endast hur fördelningen av utgifterna beräknas under respektive period.

För år 2023 får infriade åtaganden totalt uppgå till högst 708 000 tkr. För år 2024 får infriade åtaganden totalt uppgå till högst 710 000 tkr. För år 2025 får infriade åtaganden totalt uppgå till högst 610 000 tkr. För åren 2026-2029 får infriade åtaganden totalt uppgå till högst 618 000 tkr per år.

På regeringens vägnar
Annika Strandhäll
Ruben Henriksson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Miljö- och jordbruksutskottet
Naturvårdsverket
Riksgäldskontoret