Miljödepartementet


Regeringsbeslut
14

2022-06-30
M2022/01381 (delvis)
Statens geotekniska institut
Olaus Magnus väg 35
581 93 Linköping
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Statens geotekniska institut
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 18, bet. 2021/22:CU1, rskr. 2021/22:80, prop. 2021/22:1 utg.omr. 20, bet. 2021/22:MJU1, rskr. 2021/22:110, prop. 2021/22:269 utg.omr. 18, bet. 2021/22:FiU49, rskr. 2021/22:465).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Statens geotekniska institut.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Uppdragsverksamhet

Statens geotekniska institut (SGI) ska redovisa intäkter och kostnader från uppdragsverksamheten samt hur stor del av kostnaderna som har belastat förvaltningsanslaget. 

Göta älv

SGI ska samlat redovisa hur anslag 1:20 Åtgärder för ras- och skredsäkring längs Göta älv, utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, har använts. Redovisningen ska omfatta verksamheten vid delegationen för Göta älv, arbetet med utbetalning och fördelning av bidrag för planering samt genomförande av åtgärder som minskar sannolikheten för ras och skred. SGI ska även redovisa hur bidraget fördelats med en analys av vilka resultat bidraget lett till.

Klimatanpassning

SGI ska redovisa hur myndigheten har använt medlen från anslag 1:10 Klimatanpassning, ap.2 Klimatanpassning – del till Statens geotekniska institut, utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, och vilka effekter myndigheten bedömer att insatserna har fått. 

Agenda 2030

SGI ska redogöra för hur myndigheten i sitt arbete för en säker, ekonomisk och miljöanpassad samhällsutveckling inom det geotekniska området har bidragit till att nå målen för hållbar utveckling samt samverkat med andra aktörer i arbetet med Agenda 2030.

3

Uppdrag

Prognoser

SGI ska redovisa prognoser för 2022–2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

7 februari

27 april

29 juli

28 oktober.

Uppdrag om forskning och ökad kunskap om PFAS-förorenade områden

SGI ska under åren 2022–2024 arbeta med forskning och effektiv spridning av kunskapsresultaten med särskild fokus på forsknings- och utvecklingsprojekt som rör undersökning, utredning och åtgärder av PFAS-förorenade områden. Uppdraget ska innefatta både laboratorieverksamhet och lämpliga pilotprojekt för att undersöka och åtgärda statligt ägda områden som förorenats av PFAS. Myndigheten ska samverka med berörda myndigheter, särskilt Naturvårdsverket och SGU, för att kunna genomföra lämpliga pilotprojekt. Myndigheten ska även inkludera övriga statliga myndigheter med områden som förorenats med PFAS och som ingår i samverkansgruppen för myndigheter med statligt förorenade områden för att stärka kunskapen om PFAS-förorenade områden.

Myndigheten ska lämna en sammanställning av arbetet i årsredovisningarna för åren 2022–2024. En slutredovisning av det övergripande resultatet av arbetet samt förslag på fortsatta åtgärder inom myndighetens ansvarsområde för att minska spridning av PFAS i miljön ska lämnas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 1 mars 2025.

Minskade utsläpp från tjänsteresor

Myndigheten ska redovisa hur den arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisningen ska ske inom ramen för myndighetens miljöledningsarbete enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

Pågående uppdrag

Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning för praktik 2021-2023

Uppdraget ska redovisas till Statskontoret senast den 1 april 2022, den 1 april 2023 samt den 15 februari 2024 (A2020/02583).

Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021-2023

Uppdraget ska redovisas till Statskontoret senast den 1 april 2022, den 1 april 2023 och den 15 februari 2024 (Fi2020/04960).

Uppdrag om att möjliggöra arbete hemifrån vid statliga myndigheter

Uppdraget gäller till och med 31 januari 2022 (Fi2021/03909)

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

1:5

Statens geotekniska institut (Ramanslag)

Disponeras av Statens geotekniska institut57 847
ap.1Statens geotekniska institut (ram)57 847

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Statens geotekniska institut

Anslaget får användas för SGI:s förvaltningsutgifter.

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:20

Åtgärder för ras- och skredsäkring längs Göta älv (Ramanslag)

Disponeras av Statens geotekniska institut215 000
ap.1Åtgärder för ras- och skredsäkring längs Göta älv (ram)215 000

Villkor för anslag 1:20

ap.1 Åtgärder för ras- och skredsäkring längs Göta älv

Anslagsposten får användas dels för verksamheten vid delegationen för Göta älv, dels för utbetalning av bidrag för planering och genomförande av åtgärder som minskar sannolikheten för ras och skred.

  • Kostnader för verksamheten vid delegationen för Göta älv får uppgå till högst 40 000 000 kronor. I det ingår att samordna, prioritera och stödja insatser som minskar ras- och skredrisker längs Göta älv, besiktning och kontroll av Göta älv samt att genomföra geotekniska utredningar.
  • Resterande medel får fördelas som bidrag. Av dessa får SGI använda högst 2 000 000 kronor för utgifter i samband med administration av bidraget. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:5 Statens geotekniska institut
ap.11 7053 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:20 Åtgärder för ras- och skredsäkring längs Göta älv
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/ap2022202320242025 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:20 Åtgärder för ras- och skredsäkring längs Göta älv
ap.1215 00054 00054 000107 0002026
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen i kolumnerna "Infriade åtaganden" anger endast hur fördelningen av utgifterna beräknas under respektive period.

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar16 000
Räntekontokredit12 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens geotekniska instituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-254 737
2022-02-254 737
2022-03-254 737
2022-04-254 737
2022-05-254 737
2022-06-254 737
2022-07-254 904
2022-08-254 904
2022-09-254 904
2022-10-254 904
2022-11-254 904
2022-12-254 905
Summa57 847
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens geotekniska instituts disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:5 ap.1Statens geotekniska institut

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2020+/- 2021Int. 2022Kost. 2022+/- 2022Ack. +/- utgå. 2022
Uppdragsverksamhet
Geoteknisk och miljögeoteknisk forskning, utveckling och kunskapsförmedling007 50007 5007 500
Geoteknisk och miljögeoteknisk rådgivning007 50007 5007 500
Summa0015 000015 00015 000
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Annika Strandhäll
Johanna Janson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA, SBA SPN
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, Civilutskottet
Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Riksgäldskontoret