Finansdepartementet


Regeringsbeslut
II 4

2022-06-30
Fi2022/02183
Konsumentverket
Box 48
651 02 Karlstad
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Konsumentverket
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 18, bet. 2021/22:CU1, rskr. 2021/22:79).

Med ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2022 beslutar regeringen att följande ska gälla för Konsumentverket. 

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Konsumentverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Konsumentverket ska bidra till väl fungerande konsumentmarknader och en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar konsumtion (prop. 2021/22:1 utg.omr. 18). Myndighetens uppgifter framgår bl.a. av förordningen (2009:607) med instruktion för Konsumentverket.    

1

Mål och återrapporteringskrav

Regelefterlevnad

Myndigheten ska redovisa hur arbetet med samverkan med näringslivet, branschöverenskommelser, standardisering, tillsyn och marknadskontroll, samt eventuella andra insatser som syftar till ökad regelefterlevnad, har resulterat i och väntas resultera i mer välfungerande konsumentmarknader.

Myndigheten ska redovisa hur den utövar tillsyn över att kreditprövningar görs i enlighet med kraven i konsumentkreditlagen (2010:1846) och hur tillsynen resulterat i eller väntas resultera i ett högt konsumentskydd. Av redovisningen ska framgå hur myndigheten i det arbetet har utbytt erfarenheter med Finansinspektionen. Innan redovisningen lämnas ska myndigheten inhämta synpunkter från Finansinspektionen.

Samverkan om konsumentskydd på finansmarknaden

Myndigheten ska redovisa hur konsumenternas ställning på finansmarknaden har stärkts till följd av samverkan med Finansinspektionen och Pensionsmyndigheten avseende bl.a. identifiering av problem, tillämpning av regler och utformning av information. Av redovisningen ska framgå hur ett jämställdhetsperspektiv integrerats.

Jämställdhetsintegrering

Myndigheten ska redovisa resultatet av de åtgärder som vidtagits för att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering med syftet att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen.

Cirkulär ekonomi

Myndigheten ska redovisa hur den utifrån sitt verksamhetsområde har arbetat för att bidra till en cirkulär ekonomi.

3

Uppdrag

Pågående uppdrag

Pågående uppdrag till myndigheten framgår av bilagan.

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser med tillhörande kommentarer för 2022–2025 vid nedanstående tillfällen. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, osäkerhetsfaktorer och eventuella förändringar av förutsättningarna för myndigheten att bedriva sin verksamhet. Vidare ska förändringar i förhållande till föregående prognostillfälle samt den av myndigheten beslutade budgeten kommenteras. Vid prognosavvikelser ska myndigheten ange vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas. Prognoserna ska lämnas i informationssystemet Hermes senast den

– 7 februari
– 27 april
– 29 juli
– 28 oktober.

Webbaserad informationstjänst för remitteringar

Myndigheten ska även fortsättningsvis tillhandahålla en webbaserad informationstjänst för remitteringar (Ju2013/8747, jfr mål 10.c i FN:s Agenda 2030). Vid genomförandet av uppdraget ska myndigheten ta tillvara de kunskaper som finns hos Finansinspektionen. Myndigheten ska senast den 22 februari 2023 i en rapport till Regeringskansliet (Finansdepartementet) redogöra för tjänstens funktion, antalet besökare och prisutvecklingen för remitteringar.

Uppdrag att bistå Försäkringskassan med ett referensmaterial om normala levnadskostnader

Myndigheten ska, för att underlätta Försäkringskassans bedömning av vad som är skäliga merkostnader för personer med funktionsnedsättning, bistå Försäkringskassan med ett referensmaterial om vad som utgör normala levnadskostnader.

Minskade utsläpp från tjänsteresor

Myndigheten ska redovisa hur den arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisningen ska ske inom ramen för myndighetens miljöledningsarbete i enlighet med vad som gäller enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

Marknadsföring av nya nikotinprodukter

Myndigheten får, genom nya regler om nikotinprodukter som träder i kraft den 1 augusti 2022 (prop. 2021/22:200, bet. 2021/22:SoU31, rskr. 2021/22:443), nya uppgifter när det gäller marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter. För genomförandet av arbetet med bl.a. att ta fram information som rör marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter, se över behovet av föreskrifter på området och göra visst löpande tillsynsarbete får myndigheten använda högst 125 000 kronor under 2022. Medel får användas från anslaget 2:5 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel, ap. 1 Del till Kammarkollegiet inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg för budgetåret 2022. Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

2:1

Konsumentverket (Ramanslag)

Disponeras av Konsumentverket169 873
ap.1Konsumentverket (ram)165 673
ap.3Webbaserad informationstjänst för remitteringar (ram)3 200
ap.8Metodstöd för merkostnadsersättning (ram)300
ap.9EU:s geoblockeringsförordning (ram)700

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Konsumentverket

Medlen ska användas för Konsumentverkets förvaltningsutgifter.

ap.3 Webbaserad informationstjänst för remitteringar

Medlen ska användas för arbetet med att tillhandahålla en webbaserad informationstjänst med information om kostnader för remitteringar. Medlen ska användas i enlighet med OECD:s biståndskommittés (DAC) riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd. Myndigheten ska sammanställa och rapportera statistik till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) i enlighet med DAC:s direktiv, och vid de tidpunkter som Sida anger.

ap.8 Metodstöd för merkostnadsersättning

Medlen ska användas för Konsumentverkets uppdrag att bistå Försäkringskassan med ett referensmaterial om normala levnadskostnader.

ap.9 EU:s geoblockeringsförordning

Medlen ska användas för utförandet av myndighetens uppgifter enligt lagen (2019:59) med kompletterande bestämmelser till EU:s geoblockeringsförordning och förordningen (2019:60) med kompletterande bestämmelser till EU:s geoblockeringsförordning.

2:4

Åtgärder på konsumentområdet (Ramanslag)

Disponeras av Konsumentverket13 559
ap.2Deltagande i standardiseringsarbete (ram)1 500
ap.9Stöd till organisationer på konsumentområdet (ram)12 059

Villkor för anslag 2:4

ap.2 Deltagande i standardiseringsarbete

Medlen ska användas för kostnader i samband med deltagande i standardiseringsarbete, t.ex. projektavgifter till standardiseringsorgan.

ap.9 Stöd till organisationer på konsumentområdet

Medlen ska användas för bidrag enligt förordningen (2007:954) om statsbidrag till organisationer på konsumentområdet. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
2:1 Konsumentverket
ap.15 0963 %0
ap.303 %0
ap.803 %0
ap.903 %0
2:4 Åtgärder på konsumentområdet
ap.20Inget0
ap.90Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Anslag/ap2022202320242025 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
2:4 Åtgärder på konsumentområdet
ap.918 20012 1006 100
2024
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen under rubriken Infriade åtaganden i tabellen ovan är indikativa och anger hur fördelningen av utgifterna har beräknats för respektive period.

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar14 000
Räntekontokredit5 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Konsumentverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-2514 156
2022-02-2514 156
2022-03-2514 156
2022-04-2514 156
2022-05-2514 156
2022-06-2514 156
2022-07-2514 156
2022-08-2514 156
2022-09-2514 156
2022-10-2514 156
2022-11-2514 156
2022-12-2514 157
Summa169 873
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Konsumentverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Konsumentverket
2:1 ap.3Webbaserad informationstjänst för remitteringar
2:1 ap.8Metodstöd för merkostnadsersättning
2:1 ap.9EU:s geoblockeringsförordning

6

Avgifter och bidrag

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Konsumentverket får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Bestämmelsen i 2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) om att en myndighets investeringar i anläggningstillgångar för förvaltningsändamål ska finansieras med lån i Riksgäldskontoret ska inte tillämpas på Konsumentverket för myndighetens webbaserade informationstjänst för remitteringar. Den investeringen ska i stället finansieras från anslaget 2:1 Konsumentverket, anslagspost 3 Webbaserad informationstjänst för remitteringar, inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Konsumentverket får hos Kammarkollegiet rekvirera ersättningar och medel för rättegångskostnader m.m. från anslaget 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur, anslagspost 1 Kammarkollegiet, inom utgiftsområde 22 Kommunikationer.

På regeringens vägnar
Mikael Damberg
Malia Tasmim
Kopia till

Statsrådsberedningen/REV
Justitiedepartementet/L2, MIG och SSK
Utrikesdepartementet/FH, HI och IU
Socialdepartementet/FS och SF
Finansdepartementet/B, BA1, ESA, FPM, SFÖ, V och VS
Miljödepartementet/KE och KL
Kulturdepartementet/CSM
Arbetsmarknadsdepartementet/SV BM, IAS, JÄM, MRD
Förvaltningsavdelningen/EKOL
Civilutskottet
Allmänna reklamationsnämnden
Barnombudsmannen
Finansinspektionen
Försäkringskassan
Jämställdhetsmyndigheten
Kammarkollegiet
Kommerskollegium
Naturvårdsverket
Pensionsmyndigheten
Riksgäldskontoret
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)