Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:18

2022-06-30
Ju2022/02207 (delvis)
Säkerhetspolisen
Box 12312
102 28 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Säkerhetspolisen
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 4, bet. 2021/22:JuU1, rskr. 2021/22:89, prop. 2021/22:269 utg.omr. 4, bet. 2021/22:FiU49, rskr. 2021/22:460).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Säkerhetspolisen.

VERKSAMHET

-

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:2

Säkerhetspolisen (Ramanslag)

Disponeras av Säkerhetspolisen1 898 382
ap.1Säkerhetspolisen (ram)1 898 382

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:2 Säkerhetspolisen
ap.154 8513 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar260 000
Räntekontokredit120 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Säkerhetspolisens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-25156 532
2022-02-25156 532
2022-03-25156 532
2022-04-25156 532
2022-05-25156 532
2022-06-25156 532
2022-07-25159 865
2022-08-25159 865
2022-09-25159 865
2022-10-25159 865
2022-11-25159 865
2022-12-25159 865
Summa1 898 382
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Säkerhetspolisens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:2 ap.1Säkerhetspolisen
På regeringens vägnar
Morgan Johansson
Joel Mård Larsson
Kopia till

Finansdepartementet, budgetavdelningen