Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:10

2022-06-30
U2022/02474 (delvis)
U2022/02552
Myndigheten för yrkeshögskolan
Box 145
721 05 Västerås
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Myndigheten för yrkeshögskolan
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 16, bet. 2021/22:UbU1, rskr. 2021/22:108, prop. 2021/22:269 utg.omr. 16, bet. 2021/22:FiU49, rskr. 2021/22:464).

Med ändring av regeringens beslut den 16 december 2021 och den 7 juni 2022 beslutar regeringen att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Myndigheten för yrkeshögskolan.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Myndigheten för yrkeshögskolan.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Yrkeshögskolan

Myndigheten ska redovisa

 • vilka åtgärder som har vidtagits för att minska andelen outnyttjade platser inom yrkeshögskolans utbildningar och resultaten av dessa åtgärder,
 • vilka åtgärder som har vidtagits för att andelen examinerade av antalet antagna kvinnor och män ska öka och då särskilt för de grupper i yrkeshögskolan som har en lägre examensgrad än genomsnittet, 
 • vilka åtgärder som har vidtagits för att främja goda resultat när det gäller andelen examinerade kvinnor och män i yrkeshögskolans utbildningar som arbetar inom det område som deras yrkeshögskoleutbildning avser, och
 • vilka överväganden som har gjorts och vilka åtgärder som har vidtagits när det gäller att säkerställa att yrkeshögskolans utbildningar har en lämplig placering över landet.

Tolkutbildning

Myndigheten ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att genomströmningen i kontakttolk-, teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildningar ska öka samt en analys av resultaten av dessa åtgärder.

Konsekvenser av covid-19-pandemin

Myndigheten ska redovisa en analys av de mer långsiktiga konsekvenserna och lärdomarna av covid-19-pandemin inom de utbildningsformer som myndigheten ansvarar för. Myndigheten ska också redovisa vilka åtgärder som myndigheten vidtagit för att främja gynnsamma konsekvenser respektive hantera mindre gynnsamma konsekvenser inom myndighetens ansvarsområde.

Regional utveckling

Myndigheten ska redovisa sitt bidrag till genomförandet av den regionala utvecklingspolitiken och den sammanhållna landsbygdspolitiken.

Informationssäkerhet

Myndigheten ska övergripande redovisa hur den arbetat för att stärka sin informationssäkerhet och för hur den planerar för att möta framtida behov på området, bl.a. utifrån pågående it-utveckling inom myndigheten och en ny situation där arbete utförs såväl i myndighetens lokaler som i de anställdas hem. Redovisningen ska innehålla en beskrivning av åtgärder för att utveckla den interna styrningen och uppföljningen av informationssäkerhetsarbetet.

3

Uppdrag

Nya uppdrag

Prognoser           

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2022–2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

– 7 februari,

– 27 april,

– 29 juli, och

– 28 oktober.

Vid varje prognos ska även volymer uttryckt i antal årsplatser redovisas. 

Utvecklad uppföljning av statsbidrag och särskilda medel till yrkeshögskolan

Myndigheten ska förbereda en utveckling av den uppföljning som görs av användningen av stödet till yrkeshögskolan i form av statsbidrag och särskilda medel (jfr 9 § 1 förordningen [2011:1162] med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan). Uppföljningen ska på ett tydligt sätt visa yrkeshögskoleutbildningarnas kostnader och intäkter och när det gäller intäkterna specificera eventuell medfinansiering från såväl arbetslivet som andra finansiärer. Uppföljningen ska vidare utformas så att den kan utgöra underlag för produktion av statistik. När det gäller denna del av uppdraget ska myndigheten inhämta synpunkter från Statistiska centralbyrån. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 20 oktober 2022. Av redovisningen ska framgå myndighetens förslag till hur den utvecklade uppföljningen av kostnader och intäkter inom yrkeshögskolan ska genomföras och en tidsplan för genomförandet.

Arbetet med Europass

Myndigheten ska tillsammans med Universitets- och högskolerådet, Statens skolverk och Arbetsförmedlingen redogöra för det arbete som myndigheterna bedriver när det gäller Europass. I uppdraget ingår att beskriva genomförda och planerade insatser samt hur mervärde kan nås i arbetet med Europass genom samordning med andra pågående uppdrag. Myndigheterna ska vidare lämna förslag på utvecklingsinsatser som skulle kunna öka nyttan för användarna av Europass i Sverige. Myndigheterna ska lämna en redovisning av arbetet till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 14 april 2022. Arbetet och redovisningen samordnas av Universitets- och högskolerådet. 

Minskade utsläpp från tjänsteresor

Myndigheten ska redovisa hur den arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisningen ska ske inom ramen för myndighetens miljöledningsarbete i enlighet med vad som gäller enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

Pågående uppdrag

 1. Stöd till validering. Myndigheten ska följa och stödja det utvecklingsarbete som pågår inom valideringsområdet nationellt och regionalt (U2019/04377 och U2020/06618).
 2. Agenda 2030. Myndigheten ska analysera hur myndigheten inom sitt ansvarsområde kan bidra till en hållbar social, ekonomisk och miljömässig utveckling. Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2022 (U2020/06618).
 3. Examenskrav i yrkeshögskolan. Myndigheten ska föreslå reviderade krav för yrkeshögskoleexamen och kvalificerad yrkeshögskoleexa- men. Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2022 (U2021/04149).
 4. Svenska med yrkesinriktning. Myndigheten ska utveckla stöd till utbildningsanordnarna inom yrkeshögskolan avseende hur insatsen svenska med yrkesinriktning kan planeras och genomföras. Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2022 (U2021/03131).
 5. Förstärkt vägledning inom yrkeshögskolan. Myndigheten ska ge vägledning om yrkeshögskolans utbildningsutbud (U2021/03131).
 6. Försöksverksamhet med yh flex. Myndigheten ska planera och genomföra en försöksverksamhet med en snabbare och mer flexibel väg till en yrkeshögskoleexamen, s.k. yh flex. Uppdraget ska redovisas senast den 14 april 2023 (U2020/03536).
 7. Kartlägga och föreslå fler vägar till vårdyrken. Myndigheten ska tillsammans med Universitetskanslersämbetet och Statens skolverk kartlägga och analysera hur gymnasieskolans, vuxenutbildningens, yrkeshögskolans och högskolans utbildningsinsatser kan komplettera varandra för att bättre bidra till vårdens kompetensförsörjning. Uppdraget ska redovisas senast den 15 december 2022 (U2021/00256).
 8. Försöksverksamhet med kontakttolkutbildning inom yrkeshögskolan. En första redovisning ska lämnas senast den 1 november 2022. Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 april 2024 (U2017/04857 och U2020/03841).
 9. Sammanhållen datainfrastruktur. Myndigheten ska tillsammans med Arbetsförmedlingen, Statens skolverk, Vetenskapsrådet, Universitets- och högskolerådet, Statistiska centralbyrån, Myndigheten för digital förvaltning och Verket för innovationssystem utveckla en sammanhållen datainfrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande. Uppdraget ska delredovisas senast den 31 januari 2022 och slutredovisas senast den 31 januari 2023 (N2021/01915).
 10. Sveriges återhämtningsplan. Myndigheten ska delta i genomförandet av Sveriges återhämtningsplan för att Sverige ska få ta del av EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF). Uppdraget ska redovisas vid olika tidpunkter t.o.m. 2024 (U2021/03910).
 11. Strategi för systematisk uppföljning av funktionshinderspolitiken 2021–2031. Myndigheten ska följa upp funktionshinderspolitiken 2021–2031 utifrån det nationella målet för funktionshinderspoliti- ken. Resultatet av uppföljningen ska årligen lämnas i årsredovisnin- gen (S2021/06595).
 12. Gemensam digital ingång. Myndigheten ska vara behörig myndighet enligt Europaparlamentets och rådets förordning av den 2 oktober 2018 om en gemensam digital ingång (I2020/03233 och I2021/02831).
 13. Fortsatt praktik för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga 2021–2023. Uppdraget ska redovisas senast den 1 april 2022, den 1 april 2023 och den 15 februari 2024 (A2020/02583).
 14. Fortsatt praktik för nyanlända arbetssökande 2021–2023. Uppdraget ska redovisas senast den 1 april 2022, den 1 april 2023 och den 15 februari 2024 (Fi2020/04960).
 15. Arbete hemifrån vid statliga myndigheter (Fi2021/03909). Uppdraget gäller t.o.m. den 31 januari 2022. 

Nya uppdrag

Förberedelser inför införandet av omställningsstudiestödet

Myndigheten ska, med förbehåll för riksdagens beslut om propositionen Flexibilitet, omställning och trygghet på arbetsmarknaden (prop. 2021/22:176), analysera hur införandet av omställningsstudiestödet kan påverka behovet av utbildning inom yrkeshögskolan och i dialog med utbildningsanordnarna bidra till att nödvändig utveckling av yrkeshögskolans utbildningsutbud kommer till stånd. Myndigheten ska löpande hålla Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) informerat om arbetet med uppdraget. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 28 februari 2023.

Administrativ samordning av myndighetssamverkan för en väl fungerande kompetensförsörjning

Myndigheten ska svara för administrativ samordning av den myndighetssamverkan för en väl fungerande kompetensförsörjning som myndigheten ska delta i enligt förordningen (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan. Myndigheten ska tillsammans med de övriga myndigheterna som enligt förordningen ska delta i samverkan säkerställa att andra relevanta aktörer på nationell och regional nivå ges möjlighet att bidra i samverkan för en väl fungerande kompetensförsörjning. Prioriterade områden ska inledningsvis vara arbete med analysunderlag för prognoser och dimensionering av utbildning inom de utbildningsformer som myndigheterna ansvarar för, stöd till regionalt kompetensförsörjningsarbete samt säkerställande av ett lämpligt utbildningsutbud inför införandet av omställningsstudiestödet. Myndigheten ska lämna en för myndigheterna gemensam redovisning av arbetet till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 20 mars 2023. 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

1:18

Myndigheten för yrkeshögskolan (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för yrkeshögskolan143 991
ap.1Myndigheten för yrkeshögskolan (ram)143 991

Villkor för anslag 1:18

ap.1 Myndigheten för yrkeshögskolan

Anslagsposten får användas för utgifter för myndighetens förvaltningsuppgifter.

1:19

Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för yrkeshögskolan3 847 636
ap.3Statligt stöd för yrkeshögskoleutbildning m.m. RRF (ram)346 000
ap.11Statligt stöd för yrkeshögskoleutbildning m.m. (ram)3 501 636

Villkor för anslag 1:19

ap.3 Statligt stöd för yrkeshögskoleutbildning m.m. RRF

Anslagsposten får användas för utgifter för statligt stöd enligt lagen (2009:128) om yrkeshögskolan och förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan som är hänförliga till EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF). Utgifter enligt dessa författningar ska redovisas mot denna anslagspost upp till den tilldelade nivån för anslagsposten och därefter mot anslagsposten 11. Medlen på anslagsposten ska användas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/241 av den 12 februari 2021 om inrättande av faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF-förordningen). Eventuella återbetalningar av statsbidrag ska redovisas mot anslagsposten 11.

ap.11 Statligt stöd för yrkeshögskoleutbildning m.m.

1. Anslagsposten får användas för utgifter för statligt stöd enligt lagen om yrkeshögskolan och förordningen om yrkeshögskolan, inklusive utgifter för korta utbildningar och för en försöksverksamhet med en snabbare och mer flexibel väg till en yrkeshögskoleexamen, s.k. yh flex.

2. Anslagsposten får användas för utgifter för personskadeförsäkring och ansvarsförsäkring inom yrkeshögskolan.

3. Av anslagsposten får högst 365 000 kronor användas för främjande av studerandes inflytande när det gäller utbildningar inom myndighetens ansvarsområde.

4. Av anslagsposten får högst  162 945 000 kronor användas för utgifter för statligt stöd enligt förordningen (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar.

5. Av anslagsposten får högst 40 000 000 kronor användas för utgifter för statligt stöd för utbildningar till trafikflygare inom yrkeshögskolan.

6. Av anslagsposten får högst 10 000 000 kronor användas för utgifter för statligt stöd enligt förordningen (2020:268) om statsbidrag för utveckling av branschvalidering.

7. Anslagsposten får användas för att kompensera enskilda utbildningsanordnare för ökade kostnader för mervärdesskatt när det gäller utbildningar som finansieras via anslagsposten.

2:64

Särskilda utgifter inom universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för yrkeshögskolan758
ap.26Särskilda utgifter inom universitet och högskolor – del till Myndigheten för yrkeshögskolan (ram)758

Villkor för anslag 2:64

ap.26 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor – del till Myndigheten för yrkeshögskolan

Anslagsposten får användas för utgifter med anledning av uppdraget att kartlägga och föreslå fler vägar till vårdyrken (U2021/00256).  

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:18 Myndigheten för yrkeshögskolan
ap.14 3193 %0
1:19 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning
ap.30Inget0
ap.11190 231Inget0
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor
ap.2603 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap2022202320242025 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:19 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning
ap.3275 000275 000002029
ap.119 425 0003 425 0003 400 0002 600 0002029
Belopp angivna i tkr

Villkor

Angivna belopp för infriade åtaganden är indikativa.

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar20 000
Räntekontokredit5 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för yrkeshögskolans räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-2511 999
2022-02-2511 999
2022-03-2511 999
2022-04-2511 999
2022-05-2511 999
2022-06-2511 999
2022-07-2511 999
2022-08-2511 999
2022-09-2511 999
2022-10-2511 999
2022-11-2511 999
2022-12-2512 002
Summa143 991
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för yrkeshögskolans disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:18 ap.1Myndigheten för yrkeshögskolan

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2020+/- 2021Int. 2022Kost. 2022+/- 2022Ack. +/- utgå. 2022
Avgiftsfinansierad verksamhet
Ansökningsavgift för referensram för kvalifikationer för livslångt lärande (SeQF)-1 373-210150350-200-1 783
Belopp angivna i tkr

Villkor

Ansökningsavgift för referensram för kvalifikationer för livslångt lärande (SeQF)

Myndigheten får disponera ansökningsavgiften från den verksamhet som anges i 2 § 8 förordningen (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan, dvs. att pröva frågor enligt förordningen (2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande.

Myndigheten får använda medel från anslag 1:18 Myndigheten för yrkeshögskolan för att hantera det underskott som uppstått när det gäller ansökningsavgiften.

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2020+/- 2021Int. 2022Kost. 2022+/- 2022Ack. +/- utgå. 2022
Uppdragsfinansierad verksamhet
Uppdragsverksamhet2552-202060600-202
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Anna Ekström
Christian Magnusson
Kopia till

Statsrådsberedningen, REV
Justitiedepartementet, IAS, SSK
Socialdepartementet, SOF ÄFG
Finansdepartementet, BA, OFA ESA, OFA SFÖ
Utbildningsdepartementet, F, S, UH
Miljödepartementet, KE, KL
Näringsdepartementet, LB RTL
Arbetsmarknadsdepartementet, A, JÄM
Infrastrukturdepartementet, ESD
Förvaltningsavdelningen, EKOL
Riksdagen, utbildningsutskottet
Arbetsförmedlingen
Kammarkollegiet
Myndigheten för delaktighet
Riksgäldskontoret
Statistiska centralbyrån
Statskontoret
Stockholms universitet
Universitets- och högskolerådet
Folkbildningsrådet
Sveriges Kommuner och Regioner