Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
III:1

2022-08-25
UD2022/12224
Exportkreditnämnden
Box 3064
103 61 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Exportkreditnämnden
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 24, bet. 2021/22:NU1, rskr. 2021/22:112, prop. 2021/22:269 utg.omr. 24, bet. 2021/22:FiU49, rskr. 2021/22:461).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Exportkreditnämnden.

VERKSAMHET

EKN:s huvudsakliga uppgifter framgår av förordning (2007:1217) med instruktion för Exportkreditnämnden.

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål

EKN ska redovisa vilka åtgärder som myndigheten har vidtagit i syfte att bidra till genomförandet av Sveriges export- och investeringsstrategi (UD2019/19211). De strategiska målsättningarna i strategin ska vara vägledande för detta arbete.

Verksamheten ska anpassas för att vara i linje med Parisavtalet och inte skapa inlåsningar i fossilberoende. Detta ska bl.a. göras genom att myndigheten senast 2022 ska upphöra med svenska exportgarantier för prospektering och utvinning av fossila bränslen.

Återrapportering

EKN ska redovisa följande:

 • totalt antal av garanterade affärer och garantivolym som ingås under 2022, fördelat efter region, företagsstorlek och bransch;
 • antalet nya kunder samt total volym bland små och medelstora företag vid utgången av 2022;
 • myndighetens återförsäkringar på den privata marknaden. Av redovisningen ska framgå omfattning, motiv, typ av garantiåtaganden, samt hur detta bedöms ha påverkat den samlade risken i EKN:s garantiverksamhet;
 • hur garantier till verksamheter med höga växthusgasutsläpp ligger i linje med Parisavtalets 1,5-gradersmål, bidrar till omställning och undviker inlåsningseffekter. För sådana garantier avses det finnas en redovisad potential för omställning i projektet till år 2030 och förenlighet med globala nettonollutsläpp 2050. Redovisningen ska även innehålla en beskrivning av hur förhållningssättet påverkar svenska företags konkurrenskraft och kreditgivningen till svenska exportföretag och EKN ska i genomförandet inhämta synpunkter från AB Svensk Exportkredit;
 • samarbete med andra aktörer som bedriver exportfrämjande verksamhet inklusive inom verksamhet som är riktad mot små och medelstora företag;
 • resultatet av insatserna för att utveckla information och produkter till framför allt små och medelstora företag, med särskild tonvikt vid företag vars produkter har hög exportpotential och kan bidra till klimatomställning globalt, samt insatser för att främja EKN:s regionala närvaro. Resultatredovisningen ska visa utvecklingen av antalet affärer och total volym i förhållande till föregående år och kännedom om EKN:s produkter i detta kundsegment;
 • fortsatt rapportering av insatserna att ställa ut garantier till klimat- och miljöinvesteringar i Sverige som kan bidra till klimatomställning i de fall de har direkt eller indirekt koppling till svensk export;
 • övriga insatser som vidtagits för att öka kunskapen om EKN:s tjänster;
 • den verksamhet som myndigheten har bedrivit för att bidra till bredare och mer självbärande relationer mellan Sverige och partnerländer och för att utnyttja synergier mellan exportfinansieringssystemet och det svenska utvecklingssamarbetet. Myndigheten ska bidra till genomförandet av regeringens initiativ Sustainable Transition through Economic Partnership (UD2021/15891). I redovisningen ska framgå vilka resultat arbetet har haft för främjandet av den svenska exporten;
 • hur myndigheten under året, inom sitt verksamhetsområde, bidragit till genomförandet av regeringens feministiska handelspolitik; 
 • åtgärder vidtagna för att säkerställa transparensen i verksamheten, inklusive informationstillgängligheten för allmänheten.

Informationssäkerhet

EKN ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att upprätthålla en ändamålsenlig informationssäkerhet enligt 19-20 §§ förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap samt vad åtgärderna bedöms ha lett till.

3

Uppdrag

Internationella aktiviteter

EKN ska föra Sveriges talan i de arbetsgrupper i EU och OECD och andra forum där regelfrågor avseende exportkrediter behandlas, samt delta i förberedelser som rör det svenska ordförandeskapet i EU:s rådsarbetsgrupp för exportkrediter. Arbetet ska ske i nära dialog med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) genom avstämning av svenska ståndpunkter inför möten samt återrapportering.

Minskade utsläpp från tjänsteresor

Myndigheten ska redovisa hur den arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisningen ska ske inom ramen för myndighetens miljöledningsarbete i enlighet med vad som gäller enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

Pågående uppdrag

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning för praktik

EKN har i uppdrag att ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning för praktik (Fi2020/04960, A2020/02583). Uppdragen ska redovisas till Statskontoret den 1 april 2022. 

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar, krediter och garantier

Låneram för verksamhetsinvesteringar8 700
Övriga kontokrediter
- Garantiverksamheten Obegränsad
Garantier
- Exportkreditgarantier475 000 000
- Investeringsgarantier10 000 000
- Råvarugarantier3 000 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Garantiverksamheten

EKN har rätt till en obegränsad kredit i Riksgäldskontoret för infriande av de garantier som har ställts ut av myndigheten. EKN ska informera Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) innan kreditutrymmet utnyttjas och redovisa det beloppsmässiga beräknade överskridandet.

Exportkreditgarantier

EKN får under 2022 ställa ut exportkreditgarantier intill ett belopp av 475 miljarder kronor.

Investeringsgarantier

EKN får under 2022 ställa ut investeringsgarantier intill ett belopp av 10 miljarder kronor.

Råvarugarantier

EKN får under 2022 ställa ut kreditgarantier för att säkra tillgången av råvaror intill ett belopp av 3 miljarder kronor.

Förutsättningar för att bevilja en sådan garanti regleras i Förordning (2022:1360) om kreditgaranti för att säkra tillgången av råvaror. 

Som råvara definieras obearbetad eller delvis bearbetad vara för industriell vidareförädling som används och förbrukas i tillverkning av andra varor. Importen av råvaran ska vara av betydande svenskt samhällsintresse.

Kreditgarantier för att säkra tillgången av råvaror avseende lån till verksamhet inom EU ska lämnas i enlighet med kommissionens tillkännagivande om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd i form av garantier (OJ C 155, 20.6.2008, s. 10-22).

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2020+/- 2021Int. 2022Kost. 2022+/- 2022Ack. +/- utgå. 2022
Garantier
Garantiverksamhet, administration10 631180 000500 000312 000188 000378 631
Garantiverksamhet, riskmässig andel24 701 0501 115 0001 731 000976 000755 00026 571 050
Summa24 711 6811 295 0002 231 0001 288 000943 00026 949 681
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Garantiverksamheten, administration

Överskott utöver 75 000 000 kronor ska redovisas mot  inkomsttitel 2127 Inlevererat överskott från övriga myndigheter.

Garantiverksamheten, riskmässig andel

Överskott ska redovisas mot  inkomsttitel 2127 Inlevererat överskott från övriga myndigheter.

Myndighetskapitalet

Överskott som utgörs av ej förväntansriktiga premier ska redovisas mot inkomsttitel 2127 Inlevererat överskott från övriga myndigheter.

Rörelsekreditgaranti för stora och medelstora företag

Krisprodukten Rörelsekreditgaranti för stora och medelstora företag (Enskild kreditgaranti, EKG) är en tidsbegränsad produkt som avviker från EKN:s garantiportfölj. Produkten ska redovisas separat och inbetalning till staten ska ske när alla garantier är avslutade och slutredovisade. Redovisning och inleverans av ej förväntansriktiga garantiavgifter för produkten ska ingå i slutredovisningen. 

På regeringens vägnar
Anna Hallberg
Sofia Granqvist
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Utrikesdepartementet, RS
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, näringsutskottet
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret
Statskontoret
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
Sveriges export- och investeringsråd
Tillväxtverket
AB Svensk Exportkredit
Almi Företagspartner AB
Swedfund International AB