Finansdepartementet


Regeringsbeslut
I 11

2022-06-30
Fi2022/02060 (delvis)
Skatteverket
205 30 Malmö
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Skatteverket
2 bilagor
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag (prop. 2021/22:1 utg.omr. 3, bet. 2021/22:SkU1, rskr. 2021/22:100, prop. 2021/22:86 utg.omr. 3, bet. 2021/22:FiU16, rskr. 2021/22:137, prop. 2021/22:113 utg.omr. 3, bet. 2021/22:FiU44, rskr. 2021/22:169, prop. 2021/22:269 utg.omr. 3, bet. 2021/22:FiU49, rskr. 2021/22:459).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Skatteverket.

VERKSAMHET

Skatteverket ska bidra till att säkerställa finansieringen av den offentliga sektorn och bidra till ett väl fungerande samhälle och utföra sina uppgifter på ett sätt som är rättssäkert, kostnadseffektivt och enkelt för både allmänhet och företag samt motverka brottslighet.

Allmänhet och företag ska ha förtroende för Skatteverkets verksamhet och alla ska ges samma möjligheter och villkor vid kontakter med myndigheten.  

Skatteverkets uppgifter framgår av ett flertal författningar, bland annat förordningen (2017:154) med instruktion för Skatteverket.

1

Mål och återrapporteringskrav

Skattefelet

Skillnaden mellan de fastställda och de teoretiskt riktiga beloppen för skatter och avgifter (skattefelet) ska vara så liten som möjligt. Skatte- verket ska bedöma skattefelets storlek och i vilken grad skattefelet har förändrats.

Folkbokföringsfelet

Uppgifterna i folkbokföringen ska hålla en hög kvalitet och folkbok- föringsfelet ska vara så litet som möjligt. Skatteverket ska bedöma folk- bokföringsfelets storlek och redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att öka kvaliteten i folkbokföringen. Skatteverket ska särskilt beskriva hur fel förebyggs och vilka åtgärder som vidtagits för att stärka möjlig- heterna att utifrån riskbedömningar prioritera arbetet med att minska felen.

Kontrollverksamhetens inriktning

Skatteverket ska redovisa hur resurserna i huvudsak har prioriterats till olika områden där kontrollerna kan uppnå bästa möjliga effekt och områden där risk för fel och fusk är hög. Skatteverket ska också redovisa och analysera kontrollverksamhetens resultat avseende t.ex. förändrade skattebeslut och regelefterlevnad.

Användandet av uppgifter från andra länders skatteadministrationer

Skatteverket ska redovisa hur uppgifter från det automatiska informationsutbytet har använts och resultatet av genomförda åtgärder.

Åtgärder till följd av covid-19

Skatteverket ska redovisa resultatet av myndighetens arbete med regeringens olika stödåtgärder med anledning av sjukdomen covid-19. Skatteverket ska som en del i detta redovisa hur medel för arbetet med omställningsstödet har använts och hur stor del som har förbrukats.

Jämställdhetsintegrering

Skatteverket ska fortsätta att bidra till målen för jämställdhetspolitiken (skr. 2016/17:10) och ska utifrån inriktningen för Skatteverkets arbete med jämställdhetsintegrering 2022-2025 (Fi2021/2844) redovisa resultatet av arbetet. 

Verksamhetsutveckling

Skatteverket ska redovisa de viktigaste verksamhets- och it-utvecklings- insatserna som har genomförts under året. Redovisningen ska göras uti- från förväntad nytta, påverkan på myndighetens sätt att utföra sina upp- gifter och när effekten förväntas uppstå. Vidare ska myndigheten redo- visa vilka större framtida utmaningar som har identifierats, men där något utvecklingsarbete ännu inte har inletts. Skatteverket ska även redo- visa de effekter som har uppkommit under året som härrör från verksam- hetsutveckling som genomförts under året eller tidigare.

Generella redovisningskrav

Skillnader mellan kvinnors och mäns möjligheter och villkor ska inkluderas i Skatteverkets analyser. Myndigheten ska i relevanta delar använda och redovisa 10-åriga tidsserier. En sammanställning över de indikatorer som används ska redovisas i en bilaga.

2

Organisationsstyrning

Hållbart arbetsliv

Skatteverket ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att främja god hälsa vid myndigheten. Av redovisningen ska även framgå vilken effekt de vidtagna åtgärderna haft på sjukfrånvaron. Skatteverket ska också redovisa hur ändrade arbetsförhållanden med anledning av sprid- ningen av sjukdomen covid-19 har påverkat medarbetarnas sjukfrånvaro och hälsa.

3

Uppdrag

Transaktioner som rör jurisdiktioner på EU-förteckningen över icke-samarbetsvilliga jurisdiktioner på skatteområdet

Vid ett möte den 5 december 2017 godkände och offentliggjorde Europeiska unionens råd slutsatser om en EU-förteckning över icke-samarbetsvilliga jurisdiktioner. Skatteverket ska utifrån sin kontroll- verksamhet redovisa om det finns några kategorier av transaktioner med listade jurisdiktioner i förteckningen inklusive bilaga II som typiskt sett inte verkar ha några affärsmässiga motiv utan huvudsakligen har ett skatteundandragande syfte. Skatteverket får också i uppdrag att analysera om dessa kategorier av skattedrivna transaktioner kan ha koppling till problem med något av de tre kriterierna för listning, dvs. skattetrans- parens, rättvis beskattning och avsaknad av åtagande för att genomföra åtgärder mot BEPS. Skatteverket ska även, utöver redovisningen och analysen, särskilt granska transaktioner som involverar de jurisdiktioner som är listade på förteckningen inklusive bilaga II. När det gäller granskningen bör den ske årligen och omfatta transaktioner som invol- verar jurisdiktioner som är listade i förteckningen eller bilaga II vid ingången av varje år. Vidare bör Skatteverket redogöra för vilken betydelse den aktuella förteckningen inklusive bilaga II, med beaktande av rådets slutsatser, kommer att ha inom ramen för kontroll och riskhantering. Uppdraget ska redovisas i årsredovisningen.

Stärkt information och samverkan om felaktig folkbokföring kopplad till välfärdsbrott och organiserad brottslighet

Resultaten och kunskaperna från pilotprojektet för att komma åt felaktig folkbokföring kopplad till organiserad brottslighet bekräftar att folkbok- föringen används som ett brottsverktyg inom den organiserade brottslig- heten (Fi2021/03228). Skatteverket ska utifrån erfarenheter från bl.a. pilotprojektet och andra pågående insatser förstärka samverkan med, och informationsspridningen till, andra myndigheter för att öka kunskapen om samordningsnummer och vikten av en korrekt folkbokföring. Syftet är att förbättra förutsättningarna för andra myndigheter att identifiera eventuella felaktigheter. Det kan handla om kompetenshöjande insatser till en eller flera myndigheter generellt men också om att initiera ökad samverkan i specifika frågor. I uppdraget ingår att Skatteverket ska intensifiera arbetet med att stödja andra myndigheter att se över sina interna rutiner så att informationen från folkbokföringen kan användas på ett effektivt sätt. Skatteverket ska även öka kunskapen inom den egna myndigheten om hur uppgifter i verksamheten får användas och delas med andra myndigheter. Skatteverket ska redovisa genomförda aktiviteter samt resultat eller förväntat resultat senast den 1 oktober 2022.

Minskade utsläpp från tjänsteresor

Myndigheten ska redovisa hur den arbetar för att ta tillvara de erfaren- heter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimat- påverkan. Redovisningen ska ske inom ramen för myndighetens miljöledningsarbete i enlighet med vad som gäller enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter samt genom deltagande i samverkansarbetet REMM som bedrivs vid Trafikverket.

Utgiftsprognoser

Skatteverket ska redovisa prognoser för 2022–2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Av prognos- kommentarerna ska det framgå vilka antaganden som har använts, vilka osäkerhetsfaktorer som finns samt eventuella förändringar som rör finansiering, kostnader och verksamhet. Vid väsentliga prognosavvikelser ska myndigheten ange orsaker till dessa samt vilka åtgärder som har vid- tagits eller som planeras för att verksamheten ska bedrivas inom tillgäng- liga ekonomiska ramar. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

7 februari
27 april
29 juli
28 oktober

Pågående uppdrag

Pågående uppdrag till Skatteverket framgår av bilaga 1.  

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

1:1

Skatteverket (Ramanslag)

Disponeras av Skatteverket8 304 898
ap.1Skatteverket (ram)8 304 898

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Skatteverket

  1. Anslagsposten får användas för Skatteverkets förvaltningsutgifter.
  2. Anslagsposten får användas för Skatterättsnämndens och Forskar- skattenämndens verksamheter samt för Sveriges avgift till Nordiska skattevetenskapliga forskningsrådet och Intra-European Organisation of Tax Administrations (IOTA).
  3. Anslagsposten får användas för ersättningsbelopp enligt 43 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) om ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning samt kostnader för skiljemannaför- farande enligt lagen (1999:1211) om konvention om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap. Ersättningsbelopp om högst 30 000 000 kronor får belasta anslaget. Kostnaderna ska särredovisas. 
  4. Anslagsposten får användas för handräckning på grund av avtal med främmande stat i vissa beskattningsärenden.
  5. Skatteverket ska kunna använda och samverka med stöd av det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Från anslags- posten får högst 19 000 kronor användas för abonnemangsavgift för Rakel. Beloppet ska betalas till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap efter fakturering.
  6. Anslagsposten får användas för kostnader för statliga servicekontor som kvarstår sedan 2019. Skatteverket får därmed reglera likvidunderskottet som uppstått.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:1 Skatteverket
ap.1246 0863 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Anslag/apAnslagstyp
1:1 Skatteverket
ap.2ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar1 420 000
Räntekontokredit704 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram för verksamhetsinvesteringar

Investeringsbudgeten i bilaga 2 gäller som riktlinje för angivna investeringar (tusental kronor).

5.2

Utbetalningsplan

Till Skatteverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-25683 575
2022-02-25683 575
2022-03-25693 575
2022-04-25693 575
2022-05-25693 575
2022-06-25693 575
2022-07-25693 908
2022-08-25693 908
2022-09-25693 908
2022-10-25693 908
2022-11-25693 908
2022-12-25693 908
Summa8 304 898
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Skatteverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Skatteverket

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2020+/- 2021Int. 2022Kost. 2022+/- 2022Ack. +/- utgå. 2022
Uppdragsverksamhet
Administration av ålderspension med ersättning från AP-fonderna1 981-1 500395 446395 527-81400
Administration av ålderspension med ersättning från premiepensionssystemet231-16061 78861 73058129
Intäkter från Kronofogdemyndigheten för levererat verksamhetsstöd00215 000215 00000
SPAR29 045-7 00042 00050 000-8 00014 045
Tjänsteexport946-4 00045 00045 0000-3 054
Folkbokföring Navet0011 00011 00000
Summa32 203-12 660770 234778 257-8 02311 520
Offentligrättslig verksamhet
ID-kort0060 00060 00000
Namnärenden4 822-1 00018 00019 000-1 0002 822
Prissättningsbesked001 4001 40000
Särskilt uppskattningsvärde på fastighet0018018000
Summa4 822-1 00079 58080 580-1 0002 822
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2020+/- 2021Int. 2022Kost. 2022+/- 2022Ack. +/- utgå. 2022
Avgiftsintäkter
Meddelat förhandsbesked i tax.frågor m.m.25110030030000
Ansökningsavgifter avseende äktenskapsregistret2511006 5006 50000
Ansökningsavgifter avseende europeiskt arvsintyg25110057057000
Summa007 3707 37000
Belopp angivna i tkr

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Skatteverket får använda statens centralkonto i Riksbanken för:
– stöd enligt förordningen (2018:43) om stöd för nystartsjobb, stöd
enligt förordningen (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar, stöd enligt förordningen (2018:42) om särskilt anställningsstöd under tiden tills medel för stöden lämnats från Arbetsförmedlingen,
– stöd enligt förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd under tiden tills
medel för stödet lämnats från Trafikverket, och
– stöd enligt lagen (1991:1047) om sjuklön under tiden tills medel för
stödet lämnats från Försäkringskassan.

På regeringens vägnar
Mikael Damberg
Charlotte Carrborg
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Skatteutskottet
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Riksgäldskontoret
Trafikverket
Valmyndigheten