Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:19

2022-06-30
Ju2022/02207 (delvis)
Myndigheten för psykologiskt försvar
Våxnäsgatan 10
653 40 Karlstad
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Myndigheten för psykologiskt försvar
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 6, bet. 2021/22:FöU1, rskr. 2021/22:93) (prop. 2021/22:269 utg.omr. 6, bet. 2021/22:FiU49, rskr. 2021/22:460).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Myndigheten för psykologiskt försvar och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Myndighetens huvudsakliga uppgifter framgår av förordningen (2021:936) med instruktion för Myndigheten för psykologiskt försvar.

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapportering gällande samarbeten inom EU och internationellt

Myndigheten för psykologiskt försvar ska övergripande redovisa myndighetens samarbeten inom EU och internationellt kring frågor som rör psykologiskt försvar.

2

Organisationsstyrning

Struktur för samverkan

Myndigheten för psykologiskt försvar ska, i samverkan med andra berörda aktörer inom det psykologiska försvaret, utarbeta en struktur för effektiv samverkan. Samverkansstrukturen ska vara utformad för såväl förebyggande arbete som operativ samverkan vid inträffade händelser i fred och vid höjd beredskap. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) i särskild ordning senast den 22 februari 2023.

Återrapportering gällande utvecklingen av myndigheten

Myndigheten för psykologiskt försvar ska redogöra för utvecklingen av myndigheten under det första verksamhetsåret. Myndigheten ska därvid särskilt redogöra för kompetensförsörjning, säkerhetsskyddsfrågor och vidtagna åtgärder för att effektivt kunna bedriva verksamheten på två orter. I det sistnämnda ska också miljö- och klimatpåverkan beaktas. Om hela eller delar av redovisningen bedöms innehålla säkerhetsskyddsklassificerad information kan denna redovisas i särskild ordning i samband med årsredovisningen.

3

Uppdrag

Prognoser

Myndigheten för psykologiskt försvar ska redovisa prognoser för 2022–2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

7 februari,
27 april,
29 juli och
28 oktober.

De allmänna valen 2022

Myndigheten för psykologiskt försvar ska, i samverkan med andra berörda aktörer, stärka samhällets förmåga att identifiera, analysera och bemöta otillbörlig informationspåverkan riktad mot Sverige i samband med de allmänna valen 2022. Uppdraget ska delredovisas senast den 10 juni 2022 och slutredovisas senast den 31 oktober 2022 till Regeringskansliet (Justitiedepartementet).

Sveriges ordförandeskap i Europeiska unionen 2023

Myndigheten för psykologiskt försvar ska, i samverkan med andra berörda aktörer, planera för att stärka förmågan att identifiera, analysera och bemöta otillbörlig informationspåverkan riktad mot Sveriges ordförandeskap i Europeiska unionen 2023. Vidtagna åtgärder ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 26 november 2022.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

2:4

Krisberedskap (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för psykologiskt försvar12 000
ap.3Krisberedskap - till Myndigheten för psykologiskt försvar (ram)12 000

Villkor för anslag 2:4

ap.3 Krisberedskap - till Myndigheten för psykologiskt försvar

Anslagsposten får användas av Myndigheten för psykologiskt försvar för forskning som rör psykologiskt försvar.

2:8

Myndigheten för psykologiskt försvar (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för psykologiskt försvar113 000
ap.1Myndigheten för psykologiskt försvar (ram)113 000

Villkor för anslag 2:8

ap.1 Myndigheten för psykologiskt försvar

Anslagsposten får användas för Myndigheten för psykologiskt försvars förvaltningsutgifter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
2:4 Krisberedskap
ap.3360Inget0
2:8 Myndigheten för psykologiskt försvar
ap.13 390Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/ap2022202320242025 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
2:4 Krisberedskap
ap.330 00010 6759 6709 6552026
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen i kolumnerna "Infriade åtaganden" anger endast hur fördelningen av utgifterna beräknas under respektive period.

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar30 467
Räntekontokredit10 300
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för psykologiskt försvars räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-258 583
2022-02-258 583
2022-03-258 583
2022-04-258 583
2022-05-258 583
2022-06-258 583
2022-07-2510 250
2022-08-2510 250
2022-09-2510 250
2022-10-2510 250
2022-11-2510 250
2022-12-2510 252
Summa113 000
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för psykologiskt försvars disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:8 ap.1Myndigheten för psykologiskt försvar
På regeringens vägnar
Morgan Johansson
Anders Eklund
Kopia till

Statsrådsberedningen/SAM, REV
Justitiedepartementet/L4, PO
Utrikesdepartementet/ES
Försvarsdepartementet/MFI, SUND
Finansdepartementet/OFA
Kulturdepartementet/MD
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Riksdagens försvarsutskott
Försvarets radioanstalt
Försvarsmakten
Myndigheten för press, radio och tv
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Riksgäldskontoret
Statens medieråd
Svenska institutet
Säkerhetspolisen