Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
II 4

2022-06-30
A2022/00993
A2022/00942
Arbetsmiljöverket
Svetsarvägen 12, 2 tr
171 41 Solna
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Arbetsmiljöverket
Riksdagen har beslutat om Arbetsmiljöverkets verksamhet för budgetåret 2022 (prop. 2021/22:1 utg.omr. 14, bet. 2021/22:AU2, rskr. 2021/22:115, prop. 2021/22:269 utg.omr. 14, bet. 2021/22:FiU49, rskr. 2021/22:468).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Arbetsmiljöverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Tillsynsverksamhetens effektivitet och antalet inspektioner ska öka

Återrapportering

Arbetsmiljöverket ska redovisa resultat av vidtagna åtgärder för att tillsynsverksamhetens effektivitet såväl som antalet inspektioner ska öka. 

Jämställdhetsintegrering

Återrapportering

Arbetsmiljöverket ska, utifrån uppdraget i regleringsbrevet för 2021, fortsätta att utveckla arbetet med att uppnå målen för jämställdhetspolitiken (skr. 2016/17:10). Arbetsmiljöverket ska fortsätta att integrera uppdraget om jämställdhetsintegrering i planeringen av åtgärder och strategiska utgångspunkter i arbetet med regeringens arbetsmiljöstrategi. Arbetsmiljöverket ska redovisa resultat av vidtagna åtgärder. 

3

Uppdrag

Utgiftsprognoser

Arbetsmiljöverket ska redovisa prognoser för 2022-2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den:

 • 7 februari
 • 27 april
 • 29 juli och
 • 28 oktober.

Indikatorer för arbetsmiljöns utveckling

Arbetsmiljöverket ska senast den 20 maj 2022 till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) redovisa och analysera statistik om följande arbetsmiljöindikatorer:

 • Antal dödsolyckor i arbetet
 • Antal anmälda arbetsolyckor
 • Antal anmälda arbetssjukdomar

Regional skyddsombudsverksamhet

Arbetsmiljöverket ska senast den 19 maj 2023 till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) redovisa en sammanställning av de centrala arbetstagarorganisationernas (LO, TCO och Saco) och Svenska Hamnarbetarförbundets redovisningar för regional skyddsombudsverksamhet för 2022. 

Redovisningarna ska göras enligt följande nio mätbara prestationer:

1. Antal regionala skyddsombud

2. Antal årsarbetskrafter regionala skyddsombud

3. Antal arbetsställen

4. Antal besök på arbetsställen och dess huvudsakliga inriktning

5. Rådgivning per telefon och e-post

6. Utbildning internt

7. Utbildning externt 

8. Utbildningskostnad

9. Totalkostnad och bidrag. 

Informationssäkerhet

Arbetsmiljöverket ska övergripande redogöra för hur myndigheten arbetat för att stärka sin informationssäkerhet och för hur myndigheten planerar för att möta framtida behov, bl.a. utifrån aktuella digitaliseringsinitiativ. Arbetsmiljöverket ska särskilt redogöra för följande:

 • Åtgärder för att utveckla den interna styrningen och uppföljningen av informationssäkerhetsarbetet inkl. myndighetsledningens roll i detta. 
 • Huruvida myndigheten gjort en utvärdering av det egna informationssäkerhetsarbetet genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps verktyg Infosäkkollen.
 • Huruvida en analys gjorts av kopplingar till och beroenden av externa parter, exempelvis it-tjänsteleverantörer och andra myndigheter, samt om åtgärder vidtagits eller planerats för att minska eventuella identifierade risker med anledning av detta. 
 • Redogör för rutiner för att identifiera och rapportera it-incidenter.

Redovisning ska ske till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 31 mars 2022. 

Minskade utsläpp från tjänsteresor

Arbetsmiljöverket ska redovisa hur myndigheten arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Arbetsmiljöverket ska särskilt beskriva vad myndigheten kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas.Arbetsmiljöverket ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisningen ska ske inom ramen för Arbetsmiljöverkets miljöledningsarbete i enlighet med vad som gäller enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter samt genom deltagande i samverkansarbetet REMM som bedrivs vid Trafikverket.

Tidigare lämnade uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

UppdragBeslutÅterrapportering

Uppdrag om tillsynsinsats med inriktning på nya sätt att organisera arbete

A2018/01348

I samband med årsredovisningarna för 2020 och 2021

Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021-2023

A2020/02583

Senast den 1 juni 2021, den 1 juni 2022, den 1 juni 2023. Slutredovisas senast den 30 april 2024.

Regional skyddsombudsverksamhet

Regleringsbrev för 2021

Senast den 20 maj 2022.

Uppdrag om fortsatt myndighetssamverkan för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet

A2021/00085

I samband med årsredovisningen för 2021.

Uppdrag om riktad tillsynsinsats med fokus på riskutsatta branscher för smittspridning av sjukdomen covid-19

A2021/00139

Senast den 31 den mars 2021, den 15 juni 2021. Slutredovisas i samband med årsredovisningen för 2021.

Uppdrag att ta fram åtgärdsplaner till regeringens arbetsmiljöstrategi för 2021-2025

A2021/00338

Senast den 31 augusti 2021, den 1 mars årligen och slutredovisas senast den 1 mars 2026.

Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021-2023

Fi2020/04960

Senast den 1 april 2021, den 1 april 2022, den 1 april 2023 och den 15 februari 2024 till Statskontoret.

Uppdrag att inkomma med underlag inför en kommande nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicid-prevention

S2020/06171

Återrapporteras av Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten (till Socialdepartementet) senast den 31 december 2021 och slutredovisas senast den 1 september 2023.

Uppdrag om en systematisk uppföljning av funktionshinderspolitiken under 2021-2031

S2019/02213, S2021/06595

I årsredovisningarna för 2021-2031

Uppdrag att vara behörig myndighet enligt EU-förordningen om gemensam digital ingång

I2020/03233, I2021/02831


FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

2:1

Arbetsmiljöverket (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsmiljöverket787 550
ap.1Förvaltningskostnader (ram)746 050
ap.2Medel för arbete mot arbetslivskriminalitet (ram)40 000
ap.3Medel för statsbidrag för information och rådgivning om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (ram)1 500

Villkor för anslag 2:1

ap.2 Medel för arbete mot arbetslivskriminalitet

Arbetsmiljöverket ska betala ut 4 500 000 kronor enligt förordningen (2018:1404) om statsbidrag till arbetsmarknadens parter för att främja kunskapsutbyte och samverkan med myndigheter i syfte att motverka brott och andra regelöverträdelser i arbetslivet. Medel som inte används ska återbetalas till Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöverket ska senast den 19 maj 2023 till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) lämna en sammanställning av de redovisningar som lämnats enligt 13 § i förordningen.

Övriga medel får användas efter särskilt regeringsbeslut.

ap.3 Medel för statsbidrag för information och rådgivning om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden

Arbetsmiljöverket ska betala ut 1 500 000 kronor enligt förordningen (2021:950) om statsbidrag för information och rådgivning om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Medel som inte används ska återbetalas till Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöverket ska senast den 1 juni 2023 till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) lämna lämna en sammanfattande redogörelse för vad bidragen har använts till och, om möjligt, ge en samlad bedömning av bidragets effekter i förhållande till dess syfte enligt 15 § i förordningen.

2:6

Regional skyddsombudsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsmiljöverket112 000
ap.1Regional skyddsombudsverksamhet (ram)112 000

Villkor för anslag 2:6

ap.1 Regional skyddsombudsverksamhet

Arbetsmiljöverket ska betala ut högst 110 500 000 kronor efter rekvisition från de centrala arbetstagarorganisationerna (LO, TCO och Saco) och Svenska Hamnarbetareförbundet för den regionala skyddsombudsverksamheten. 

Arbetsmiljöverket ska betala ut högst 1 500 000 kronor efter rekvisition från de centrala arbetstagarorganisationerna (LO, TCO och Saco) för stöd till deras deltagande i standardiseringsverksamheten. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
2:1 Arbetsmiljöverket
ap.123 6263 %0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
2:6 Regional skyddsombudsverksamhet
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/ap2022202320242025 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
2:6 Regional skyddsombudsverksamhet
ap.120 00020 000

2023
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar35 000
Räntekontokredit60 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Arbetsmiljöverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-2562 296
2022-02-2562 296
2022-03-2562 296
2022-04-2562 296
2022-05-2562 296
2022-06-2562 296
2022-07-2562 046
2022-08-2562 046
2022-09-2562 046
2022-10-2562 046
2022-11-2562 046
2022-12-2562 044
Summa746 050
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Arbetsmiljöverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Förvaltningskostnader

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2020+/- 2021Int. 2022Kost. 2022+/- 2022Ack. +/- utgå. 2022
Uppdragsverksamhet
Särskild informationsverksamhet301 1001 10003
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Den särskilda informationsverksamheten får finansieras med avgifter i lämplig omfattning med hänsyn till syftet med verksamheten.

Den avgiftsbelagda informationsverksamheten avser den informationsverksamhet vid Arbetsmiljöverket som riktar sig till externa målgrupper inom Arbetsmiljöverkets verksamhetsområde i syfte att åstadkomma arbetsmiljöförbättringar.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Inkomsterna disponeras av Arbetsmiljöverket.

På regeringens vägnar
Anna Ekström
Naiti del Sante
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Riksdagen, Arbetsmarknadsutskottet
Riksgäldskontoret