Infrastrukturdepartementet


Regeringsbeslut
II 3

2022-06-30
I2022/01457
I2022/01383 (delvis)
Post- och telestyrelsen
Box 5398
102 49 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Post- och telestyrelsen
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 22, bet. 2021/22:TU1, rskr. 2021/22:98, prop. 2021/22:269 utg.omr. 22, bet. 2021/22:FiU49, rskr. 2021/22:469).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Post- och telestyrelsen (PTS) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Export- och investeringsstrategin

PTS ska inom sitt verksamhetsområde bidra och ge stöd till regeringens arbete med export-och investeringsfrämjande.

Samordning bredband

PTS ska, inom ramen för den samverkansgrupp som PTS ansvarar för redovisa hur arbetet som avser bredband hanteras inom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska regionala utvecklingsfonden, samt hur arbetet med att bistå Statens jordbruksverk, Tillväxtverket och andra offentliga aktörer vid framtagande av t.ex. regelverk, riktlinjer och rutiner samt uppföljning för frågor som rör statligt stöd till bredbandsutbyggnad, har genomförts.

Avveckling av kopparnäten samt avvecklingen av 2G- och 3G-näten

PTS ska följa avvecklingen av kopparnätet respektive avvecklingen av 2G- och 3G-näten samt vilka informationsinsatser som genomförs med anledning av avvecklingen. PTS ska även följa vilka ersättningslösningar som erbjuds i de fall elektroniska kommunikationstjänster har varit beroende av kopparnätet, 2G-nätet eller 3G-nätet. Vid behov ska myndigheteten rapportera och föreslå åtgärder till regeringen.

Agenda 2030

PTS ska redovisa resultatet från myndighetens verksamhet som bidrar till relevanta delar av genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling med utgångspunkt i de riksdagsbundna mål som berör myndighetens verksamhet.

Regional utvecklingspolitik och en sammanhållen landsbygdspolitik

PTS ska redovisa hur myndigheten har bidragit till genomförandet av den regionala utvecklingspolitiken och den sammanhållna landsbygdspolitiken. Utgångspunkter för rapporteringen ska vara regeringens skrivelse Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021–2030 (skr. 2020/21:133) samt regeringens proposition En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder (prop. 2017/18:179). Redovisningen ska ske enligt anvisningar från Tillväxtverket.

Innovationstävlingar

PTS ska redovisa uppnådda resultat i form av sociala och ekonomiska effekter för myndighetens innovationstävlingar. Återrapporteringen ska där det är möjligt redogöra för direkta, indirekta och inducerade effekter samt utbudseffekter. PTS ska vidare redovisa förbrukningen av medel fördelat på administrativa kostnader och utdelade bidrag.

3

Uppdrag

1. Stöd för utbyggnad av elektroniska kommunikationer

PTS är ansvarig myndighet för stöd för utbyggnad av elektroniska kommunikationer i enlighet med förordningen (2020:266) om statligt stöd för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur. PTS ska säkerställa att samtliga Sveriges län med stödberättigade byggnader kan komma ifråga för fördelning av stödmedel. PTS ska vid genomförandet av uppdraget verka för en god tillgänglighet till snabbt bredband i hela Sverige, inte minst i mer glesbefolkade områden, samt främja att stödet får god geografisk spridning. Vidare ska myndigheten vid utförandet säkerställa att olika typer av aktörer kan komma ifråga för stöd och då särskilt bredbandsföreningar.

Inom ramen för uppdraget ska PTS sammanställa stödmedlens geografiska fördelning under 2022 samt i vilken mån återkrav av stödmedel skett till följd av att stödmottagare inte uppfyllt villkor för stöd. PTS ska redovisa hur myndigheten har tagit tillvara erfarenheter av hantering av stödet. Redovisningen ska även innehålla en analys av hur PTS säkerställt att olika typer av aktörer kan komma ifråga för stödet, inte minst bredbandsföreningar och annan information om stödet som PTS bedömer relevant för regeringen med anledning av uppdraget.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 24 februari 2023.

2. Samordning bredband

PTS ska verka för ett samordnat agerande i frågor som rör statligt stöd och främjande för bredbandsutbyggnad.

 1. PTS ska redovisa utnyttjandet av samtliga statliga bredbandsstöd samt redovisa behovet av bredbandsstöd för 2022–2023. Redovisningen ska innehålla en regional uppdelning. Uppdraget i denna del ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 15 mars 2022 och i uppdaterad form avseende utnyttjandet till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 30 september 2022.
 2. PTS ska redovisa hur länsstyrelserna har främjat bredbandsutbyggnaden i länet. Uppdraget i denna del ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 24 februari 2023.
 3. PTS ska bidra i genomförandet av aktuella regionalfondsprogram under programperioden 2021–2027 med fokus på det specifika målet förbättra den digitala konnektiviteten. PTS ska särskilt bidra i Tillväxtverkets arbete med uppföljning och redovisning av bredbandsprojekt inom Europeiska regionala utvecklingsfonden. PTS ska dessutom bidra i genomförandet av landsbygdsprogrammet 2014–2020 avseende bredbandsutbyggnad. 

3. Uppföljning och analys av posttjänster

PTS ska göra en uppföljning och analys av utvecklingen på postmarknaden. Inom ramen för uppdraget ska PTS särskilt följa upp modellen med varannandagsutdelning. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 19 april 2022.

4. Fonden för ett sammanlänkat Europa

När det gäller Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE) ska PTS fortsatt

 1. ansvara för Sveriges del i förvaltningen av fondens område när det gäller CEF2Digital,
 2. bistå Regeringskansliet i beredning, kvalitetssäkring och samordning av bidragsansökningar samt i uppföljning av projekt som beviljats bidrag, samt
 3. samordna sig med Trafikverket och Energimarknadsinspektionen i fråga om bidragsansökningar som rör samtliga tre infrastrukturslag.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 25 februari 2023.

5. Minskade utsläpp från tjänsteresor

PTS ska redovisa hur myndigheten arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisningen ska ske inom ramen för myndighetens miljöledningsarbete i enlighet med vad som gäller enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter samt genom deltagande i samverkansarbetet REMM som bedrivs vid Trafikverket.

6. Prognoser

PTS ska redovisa prognoser för 2022–2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

7 februari,

27 april,

29 juli, och

28 oktober.

Pågående uppdrag

PTS pågående uppdrag anges i bilagan.

7. Förordningen (2020:266) om statligt stöd för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur

PTS ska se över och föreslå ändringar i förordningen (2020:266) om statligt stöd för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur, i syfte att främja effektivare samordning med det stöd för bredbandsutbyggnad som Tillväxtverket kan lämna i vissa av regionalfondsprogrammen. PTS ska även redogöra för konsekvenserna av ändringarna. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 1 september 2022.

8. Satsning på utbyggnad av bredband i områden med särskilda utmaningar

Det stöd för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur som PTS ansvarar för ska tillföras medel enligt den strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken 2023–2027 (N2021/03087). PTS ska verka för att dessa medel, med hänsyn till Sveriges återhämtningsplan enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/241 om inrättande av faciliteten för återhämtning och resiliens (senast ändrad Fi2021/04025), främst medför satsningar på utbyggnad i områden som har särskilda utmaningar med låg utbyggnadsgrad av bredband. Uppdraget, inklusive en konsekvensanalys, ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 15 september 2022.

9. Redovisning av myndighetens OH-modell

PTS ska redovisa sitt fortsatta arbete med myndighetens OH-modell utifrån förslag i Ekonomistyrningsverkets rapport Post- och telestyrelsens OH-modell, ESV 2022:16. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 9 december 2022.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

2:1

Post- och telestyrelsen (Ramanslag)

Disponeras av Post- och telestyrelsen92 679
ap.1Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter (ram)92 679

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter

Anslagsposten får användas för myndighetens förvaltningsutgifter i den mån dessa inte finansieras med avgifter.

2:2

Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning (Ramanslag)

Disponeras av Post- och telestyrelsen136 278
ap.1Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning (ram)136 278

Villkor för anslag 2:2

ap.1 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning

Anslagsposten får användas för utgifter i samband med upphandling av eller ersättning för samt nödvändiga informationsinsatser för:

 • Posttjänster och elektroniska kommunikationstjänster som bedöms vara av särskild vikt för personer med funktionsnedsättning och personer med behov av särskilt stöd.
 • Utsträckt posttjänst till äldre och personer med funktionsnedsättning i glesbygd.
 • Befordran av alternativa läsformat.
 • Nummerupplysningstjänster och förmedlingstjänster för personer med funktionsnedsättning och personer med behov av särskilt stöd.
 • Utvecklingsprojekt, inklusive innovationstävlingar samt andra insatser för ökad digital tillgänglighet och användbarhet samt tillgängliga elektroniska tjänster.

Av anslagsposten får ett belopp om högst 1 500 000 kronor användas för att genomföra studier av it-användning bland personer med funktionsnedsättningar för att komplettera Statistiska centralbyråns undersökning Befolkningens it-användning, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 808/2004 av den
21 april 2004 om gemenskapsstatistik om informationssamhället.

Av anslagsposten får ett belopp om högst 10 000 000 kronor användas till att tillhandahålla information för att motverka digitalt utförandeskap samt till projektbidrag som beviljas efter ansökan till projekt av mindre betydelse till organisationer som anordnar utbildningar för personer med behov av särskilt stöd ska kunna lära sig att använda it och elektroniska tjänster i syfte att åstadkomma social integrering (kommissionens förordning [EU] nr 360/2012 av den 25 april 2012 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse som beviljas företag som tillhandahåller tjänster av allmänt ekonomiskt intresse). Behov av särskilt stöd kan inbegripa personer som befinner sig i socioekonomiskt utsatta grupper, personer med funktionsnedsättning samt personer som kan ha större inlärningssvårigheter, t.ex. äldre och nyanlända med låg utbildning.

Av anslagsposten får ett belopp om högst 3 000 000 kronor användas för särskilda utredningar.

Av anslagsposten får högst 10 000 000 kronor användas för finansiering av innovationstävlingar.

Av anslagsposten får medel även betalas ut engångsvis och i förskott till myndighet, annan offentlig aktör, företag eller organisation.

2:3

Grundläggande betaltjänster (Ramanslag)

Disponeras av Länsstyrelsen i Dalarnas län2 000
ap.2Grundl. betaltj. - del till länsstyrelsen i Dalarna (ram)2 000
Disponeras av Post- och telestyrelsen26 037
ap.3Grundl. betaltj. - del till Post- och telestyrelsen (ram)26 037

Villkor för anslag 2:3

ap.2 Grundl. betaltj. - del till länsstyrelsen i Dalarna

Anslagsposten får användas för utgifter för bevakning av att det finns grundläggande betaltjänster som svarar mot samhällets behov. Anslaget får vidare användas för de uppgifter som länsstyrelserna ska utföra enligt 2 och 3 §§ förordningen (2017:869) om bevakning av grundläggande betaltjänster samt länsstyrelsernas regleringsbrev vad gäller grundläggande betaltjänster.

ap.3 Grundl. betaltj. - del till Post- och telestyrelsen

Anslagsposten får användas för upphandling av grundläggande betaltjänster inklusive grundläggande betaltjänster för äldre personer och personer med funktionsnedsättning i landsbygd. 

Anslagsposten får även användas till utgifter för PTS arbete med att stödja länsstyrelsernas utformning och genomförande av regionala stöd- och utvecklingsinsatser för grundläggande betaltjänster samt för post inklusive finansiellt stöd till länsstyrelser och samverkande myndigheter för deras utgifter för dessa insatser.

2:5

Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation (Ramanslag)

Disponeras av Post- och telestyrelsen1 638 014
ap.1Del till Post- och telestyrelsen (ram)100 000
ap.2Elektronisk komm - Tillgängliga elektroniska kommunikationer - del till Post- och telestyrelsen (ram)59 014
ap.3Civilt försvar (ram)179 000
ap.4Stöd för bredbandsutbyggnad (ram)800 000
ap.6Stöd för bredbandsutbyggnad RRF (ram)500 000

Villkor för anslag 2:5

ap.1 Del till Post- och telestyrelsen

Anslagsposten får användas för åtgärder för att skydda elektroniska kommunikationer mot allvarliga hot och påfrestningar i fredstid. Anslagsposten får även användas till upphandling av och ersättning för tjänster, utrustning, m.m. för att skydda samhället mot allvarliga hot och påfrestningar på elektroniska kommunikationer i fredstid.

Av anslagsposten får högst 4 800 000 kronor användas för utgifter för administration av åtgärderna.

ap.2 Elektronisk komm - Tillgängliga elektroniska kommunikationer - del till Post- och telestyrelsen

Anslagsposten får användas för åtgärder samt samordningsinsatser för driftsäkra och tillgängliga elektroniska kommunikationer. Detta inbegriper stöd till utbyggnad av elektroniska kommunikationer i områden där utbyggnad inte genomförs på marknadsmässig grund. Anslaget får användas för utgifter för administration av åtgärderna.

Av anslagsposten får högst 25 000 000 kronor användas för åtgärder för mobil uppkoppling på fjärrtåg. 

Av anslagsposten får högst 21 000 000 kronor användas för utgifter för bredbandskoordinatorer (I2020/02966), varav högst 3 000 000 kronor för utgifter för administration av koordinatorerna.

Av anslagsposten får högst 8 000 000 kronor användas till de åtgärder inom samhällsomfattande tjänster i enlighet med förordningen (2018:20) om stöd för åtgärder som ger tillgång till telefoni och funktionell tillgång till internet. Åtgärder kan även vara administration, informationsinsatser, uppföljning, utvärdering och kartläggning. 

Av anslagsposten får högst 2 000 000 kr användas för finansiering av Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF2Digital). 

Anslagsposten får användas till utgifter för administration av åtgärder för att främja, analysera och stödja bredbandsutbyggnad.

Anslagsposten får användas till förvaltning och underhåll för en webbportal med information om utbyggnad av höghastighetsnät för elektronisk kommunikation i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/61/EU av den 15 maj 2014 om åtgärder för att minska kostnaderna för utbyggnad av höghastighetsnät för elektronisk kommunikation.

ap.3 Civilt försvar

Anslagsposten får användas för åtgärder för driftsäkra och robusta elektroniska kommunikationer och post samt åtgärder för höjd beredskap.

ap.4 Stöd för bredbandsutbyggnad

Anslagsposten får användas för utbetalning av medel enligt förordningen (2020:266) om statligt stöd för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur. Medel får även betalas ut i förskott. 

Högst 55 000 000 kronor får användas för de åtgärder som krävs för en effektiv och rättssäker hantering av medlen som redovisas mot anslagsposterna 4 och 6 samt för uppföljning och tillsyn av dessa medels användning.

ap.6 Stöd för bredbandsutbyggnad RRF

För anslagsposten gäller samma villkor som anges för anslagsposten 4. Införandet av anslagsposten 6 innebär att utgifter redovisade mot anslagsposten 4 i stället ska redovisas mot denna anslagspost upp till den tilldelade nivån.

Medlen på anslagsposten ska användas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/241 av den
12 februari 2021 om inrättande av faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF)

Rapporteringskrav för medlens användning utöver vad som anges i detta regleringsbrev framgår av regeringens beslut den 30 september 2021 med uppdrag till PTS att delta i genomförandet av Sveriges återhämtningsplan (I2021/02535).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
2:1 Post- och telestyrelsen
ap.12 6303 %0
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning
ap.14 088Inget0
2:3 Grundläggande betaltjänster
ap.20Inget0
ap.3781Inget0
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation
ap.113 000Inget0
ap.21 770Inget0
ap.33 060Inget0
ap.424 000Inget0
ap.615 000Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/ap2022202320242025 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning
ap.1300 000120 000100 00080 0002026
2:3 Grundläggande betaltjänster
ap.345 00018 00016 00011 0002026
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation
ap.1252 000110 00085 00057 0002032
ap.213 0006 5005 5001 0002032
ap.3275 000135 51289 00050 4882032
Belopp angivna i tkr

Villkor

Fördelningen mellan åren av belopp för infriade förpliktelser är indikativ.

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar60 000
Räntekontokredit37 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Post- och telestyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-257 307
2022-02-257 307
2022-03-257 307
2022-04-257 307
2022-05-257 307
2022-06-257 307
2022-07-258 140
2022-08-258 140
2022-09-258 140
2022-10-258 140
2022-11-258 140
2022-12-258 137
Summa92 679
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Post- och telestyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2020+/- 2021Int. 2022Kost. 2022+/- 2022Ack. +/- utgå. 2022
Offentligrättslig verksamhet
Elektronisk kommunikation12 108-2 263263 000272 000-9 000845
Post4 654-3 64532 80035 000-2 200-1 191
Radioutrustning4 311-1 4649 00010 000-1 0001 847
Betrodda tjänster0010010000
Utbyggnad av bredbandsnät3 471-3913 5004 500-1 0002 080
Gränsöverskridande paketleveranstjänster1 148-411 5002 000-500607
Summa25 692-7 804309 900323 600-13 7004 188
Belopp angivna i tkr

Villkor

Elektronisk kommunikation

PTS verksamhet som bedrivs med stöd av lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska finansieras med avgifter enligt förordningen (2016:602) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

Post

PTS verksamhet som bedrivs med stöd av postlagen (2010:1045) ska finansieras med avgifter enligt förordningen om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

Radioutrustning

PTS verksamhet som bedrivs med stöd av radioutrustningslagen (2016:392) ska finansieras med avgifter enligt förordningen om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

Betrodda tjänster

PTS verksamhet som bedrivs med stöd av lagen (2016:561) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering ska delvis finansieras med avgifter enligt förordningen om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

Utbyggnad av bredbandsnät

PTS verksamhet som bedrivs med stöd av lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät ska finansieras med avgifter enligt förordningen om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

Gränsöverskridande paketleveranstjänster

PTS verksamhet som bedrivs med stöd av lagen (2019:181) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster ska finansieras med avgifter enligt förordningen om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2020+/- 2021Int. 2022Kost. 2022+/- 2022Ack. +/- utgå. 2022
Offentligrättslig verksamhet
Totalförsvar9453-32 59332 593110 000110 00000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Totalförsvar

Avgiften ska användas för att finansiera åtgärder för att skydda elektroniska kommunikationer mot allvarliga hot och påfrestningar i fredstid i enlighet med lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.

För beräkning av PTS ackumulerade resultat och uppföljningen av det ekonomiska målet ska utfall före år 2022 inte räknas in.

PTS ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. PTS ska betala totalt 1 028 750 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

På regeringens vägnar
Anna-Caren Sätherberg
Tim Käll
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet/L4, PO och SSK
Utrikesdepartementet/FH
Försvarsdepartementet/MFI, MFU och SUND
Socialdepartementet/FS och SOF
Finansdepartementet/BA, FMA, K, KO och SFÖ
Utbildningsdepartementet/UH
Miljödepartementet/KL
Näringsdepartementet/BI, BSÄ, EIN, JL, MK och RTL
Kulturdepartementet/KL och MD
Förvaltningsavdelningen/internrevision
Riksdagen, trafikutskottet
Energimarknadsinspektionen
Försvarsmakten
Kammarkollegiet
Myndigheten för delaktighet
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Myndigheten för tillgängliga medier
Riksgäldskontoret
Statskontoret
Tillväxtverket
Trafikverket
Gotlands kommun
samtliga länsstyrelser
samtliga regioner