Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:14

2022-06-30
S2022/03171
Inspektionen för vård och omsorg
Box 45184
104 30 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Inspektionen för vård och omsorg
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 9, bet. 2021/22:SoU1, rskr. 2021/22:123).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Inspektionen för vård och omsorg.

VERKSAMHET


1

Mål och återrapporteringskrav

Utveckling av riskbaserad tillsyn

Inspektionen för vård och omsorg ska redovisa resultatet av myndighetens arbete med riskanalyser som ligger till grund för myndighetens egeniniterade tillsyn.

Tillsyn av ärenden som är aktuella för en skade- eller dödsfallsutredning

Inspektionen för vård och omsorg ska redovisa hur myndigheten har arbetat med att utveckla tillsynen av ärenden som är aktuella för en skade- eller dödsfallsutredning enligt lagen (2007: 606) om utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall sedan förändringar av lagen trädde i kraft den 1 januari 2019.

Samverkan med Försäkringskassan 

Inspektionen för vård och omsorg ska redovisa hur samverkan med Försäkringskassan har genomförts och på vilket sätt den har bidragit till att förbättra verksamheten i frågor som rör personlig assistans och tandvård.

Samverkan med patientnämnderna

Inspektionen för vård och omsorg ska redovisa hur myndighetens verksamhet har bidragit till att förbättra samverkan med patientnämnderna avseende analyser av klagomålsärenden. 

Enhetliga tillsynsbeslut

Inspektionen för vård och omsorg ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att åstadkomma mer enhetliga tillsynsbeslut.

Informationssäkerhet

Inspektionen för vård och omsorg ska övergripande redovisa myndighetens arbete med att bedriva ett systematiskt informationssäkerhetsarbete och hur myndigheten arbetar för att stärka sin informationssäkerhet samt planerar för att möta framtida behov, bl.a. utifrån aktuella digitaliseringsinitiativ. Myndigheten ska även redogöra för vidtagna åtgärder för att utveckla den interna styrningen och uppföljningen av informationssäkerhetsarbetet.

Det suicidpreventiva arbetet

Inspektionen för vård och omsorg ska redovisa hur arbetet med suicidprevention omhändertas i myndighetens verksamhet. Detta innefattar tillsyn över verksamheter inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten, myndighetens arbete med riskanalyser och myndighetens arbete med hantering av enskildas klagomål mot hälso- och sjukvården och socialtjänsten samt anmälningar enligt lex Sarah och lex Maria. Myndigheten ska även redogöra för antalet inkomna och beslutade anmälningar av vårdskador enligt lex Sarah och lex Maria som rör suicid och suicidförsök, dels på aggregerad nivå dels per verksamhetsområde.

Effektiv handläggning avseende anmälningar av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd 

Inspektionen för vård och omsorg ska redovisa hur myndighetens arbete har bidragit till att effektivisera handläggningen avseende anmälningar av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

 

2

Organisationsstyrning

Effektivisering av tillsyns- och tillståndsverksamheten

Inspektionen för vård och omsorg ska ha väl fungerande datainfrastruktur som främjar en strategisk och effektiv tillsyns- och tillståndsverksamhet. Vidare ska myndigheten utveckla automatiserad inhämtning av information samt datadrivna analysmodeller som kan användas för att effektivisera tillsynen och tillståndsprövningen. I återrapporteringen ska Inspektionen för vård och omsorg redovisa måluppfyllelse och genomförda insatser. Av redovisningen ska framgå hur myndigheten har utvecklat informationsinhämtningen och i vilken utsträckning datadrivna analysmodeller används inom tillsynen och tillståndsprövningen. Inom ramen för detta arbete ska myndigheten även redogöra för hur man beaktar frågor om dataskydd och integritetsaspekter samt informationssäkerhet. Myndigheten ska inom ramen för sitt arbete beakta administrativa konsekvenser för kommuner och regioner samt andra berörda aktörer.


3

Uppdrag

De regeringsuppdrag som tas upp i regleringsbrevet kan enligt särskild överenskommelse mellan Socialdepartementet och Inspektionen för vård och omsorg rapporteras vid annan tidpunkt än vad som anges nedan, dock ej senare än två veckor efter den angivna tidpunkten.

Nya uppdrag

Jämställdhetsintegrering i myndigheten

Inspektionen för vård och omsorg ska fortsätta utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (skr. 2016/17:10). Myndigheten ska senast den 1 september 2022 lämna en redovisning över inriktningen för det fortsatta arbetet med jämställdhetsintegrering för perioden 2023–2025 till Regeringskansliet (Socialdepartementet med kopia till Arbetsmarknadsdepartementet).

Minskade utsläpp från tjänsteresor

Inspektionen för vård och omsorg ska redovisa hur den arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisningen ska ske inom ramen för myndighetens miljöledningsarbete i enlighet med vad som gäller enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter samt genom deltagande i samverkansarbetet REMM som bedrivs vid Trafikverket.

Prognos

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2022–2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den 

  • 7 februari
  • 27 april
  • 29 juli
  • 28 oktober

Pågående uppdrag

UppdragUppdrag givet iAvrapporteringstidpunkt

Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023

A2020/02583

Till Statskontoret senast den
1 april 2022, den 1 april 2023 och den 15 februari 2024

Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023

Fi2020/04960

Till Statskontoret senast den
1 april 2022, den 1 april 2023 och den 15 februari 2024

Uppdrag om att inkomma med underlag inför en kommande nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention

S2020/06171

Uppdraget slutredovisas av Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen den
1 september 2023

Uppdrag om förstärkt tillsyn av socialtjänstens handläggning av ärenden som rör barn och unga

S2020/08835

1 mars 2023

Uppdrag att vara behörig myndighet enligt förordningen om en gemensam digital ingång

I2020/03233, I2021/02831

Redovisas ej

Uppdrag om underlag om förebyggande strategisk tillsyn av hälso- och sjukvården

Regleringsbrev 2021

1 december 2022

Uppdrag att tillgängliggöra och upprätta ett nationellt register över HVB och stödboenden för barn och unga samt särskilda ungdomshem

S2021/02373

30 april 2022

Uppdrag om förstärkt tillsyn och analys av SiS särskilda ungdomshem där unga flickor vårdas

S2021/03345

31 december 2022

Uppdrag att förstärka och utveckla tillsynen och uppföljningen av den psykiatriska tvångsvården och den rättspsykiatriska vården

S2021/04972

31 maj årligen 2022-2025

Uppdrag om förstärkt och utvecklad tillsyn av socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete mot mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck

A2021/01714

Delredovisning 29 april 2022, slutredovisning 30 april 2024

Uppdrag att genomföra särskilda tillsynsinsatser som bidrar till omställningen till en god och nära vård

S2021/06574

Delredovisning 31 augusti 2022, slutredovisning
31 december 2023

Uppdrag att redovisa arbetet för att minska handläggningstider gällande verksamheten för tillståndsprövning inom socialtjänsten

Regleringsbrev 2021

1 mars 2022

Uppdrag om systematisk uppföljning av funktionshinderspolitiken under 2021–2031

S2019/02213 S2021/06595

I samband med årsredovisning

Uppdrag om att möjliggöra arbete hemifrån vid statliga myndigheter

Fi2021/03909

Ingen

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:12

Inspektionen för vård och omsorg (Ramanslag)

Disponeras av Inspektionen för vård och omsorg778 757
ap.1Inspektionen för vård och omsorg (ram)778 757

Villkor för anslag 1:12

ap.1 Inspektionen för vård och omsorg

Anslagsposten får användas för Inspektionen för vård och omsorgs förvaltningsutgifter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:12 Inspektionen för vård och omsorg
ap.123 3623 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar90 000
Räntekontokredit30 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Inspektionen för vård och omsorgs räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-2564 896
2022-02-2564 896
2022-03-2564 896
2022-04-2564 896
2022-05-2564 896
2022-06-2564 896
2022-07-2564 896
2022-08-2564 896
2022-09-2564 896
2022-10-2564 896
2022-11-2564 896
2022-12-2564 901
Summa778 757
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Inspektionen för vård och omsorgs disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:12 ap.1Inspektionen för vård och omsorg

6

Avgifter och bidrag

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2020+/- 2021Int. 2022Kost. 2022+/- 2022Ack. +/- utgå. 2022
Offentligrättslig verksamhet
Blodverksamhet25525 4556001 4208006206 675
Tillståndsprövning för upphandling i välfärden2552-102 863-39 09035 00071 650-36 650-178 603
Tillståndsprövning biståndsbedömt trygghetsboende255223340302010283
Vävnads- och cellverksamhet25523 2071701 2701 1001703 547
Avgift för tillsyn av estetiska behandlingar2552019 95422 37022 370019 954
Summa-93 968-18 32660 09095 940-35 850-148 144
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Lena Hallengren
Anna Östman
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Socialförsäkringsutskottet
Socialutskottet
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Statskontoret
Tillväxtverket
Riksgäldskontoret
Sveriges Kommuner och Regioner