Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
IV:4

2022-06-22
UD2022/09726
Inspektionen för strategiska produkter
Box 6086
171 06 Solna
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Inspektionen för strategiska produkter
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 5, bet. 2021/22:UU1, rskr. 2021/22:77).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Inspektionen för strategiska produkter.

VERKSAMHET

Myndighetens uppgifter anges i förordningen (2010:1101) med instruktion för Inspektionen för strategiska produkter (ISP).

1

Mål och återrapporteringskrav

Exportkontroll

ISP ska fortsatt upprätthålla en strikt, effektiv och modern exportkontroll.

ISP ska redovisa hur myndigheten uppfyllt detta mål och särskilt redovisa följande:
• tillståndsprövningens utveckling,
• vidtagna åtgärder i det löpande kvalitets- och effektivitetsarbetet för tillståndsprövningen, och
• utvecklingen av och erfarenheter från prövningen av sanktionsärenden. 

ISP ska ytterligare utveckla sin redovisning till regeringen för att ge en så fullständig och lättöverskådlig bild av den svenska tillståndsprövningen och exporten som möjligt.

ISP ska ge stöd till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) i arbetet med svenskt genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 om kontroll av produkter med dubbla användningsområden.

Indelning för resultatredovisning

ISP ska redovisa verksamhetens totala intäkter och kostnader fördelat på:
• avgiftsbelagd verksamhet uppdelat på krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden, konventionen om förbud mot kemiska vapen och tillståndsprövning enligt förordningen (2013:707) om kontroll av vissa skjutvapen, delar till skjutvapen och ammunition,
• myndighetens deltagande i tjänsteexport utomlands,
• den del av internationell verksamhet som anslagsfinansieras, och
• sanktionsverksamheten.

3

Uppdrag

Känsliga teknologier

ISP ska kartlägga känsliga teknologier, identifiera deras skyddsvärde utifrån kriterierna i det svenska exportkontrollregelverket samt vid behov redovisa egna åtgärder och förslag på andra åtgärder som bedöms lämpliga för adekvat skydd och kontroll av dessa teknologier. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) senast den 1 september 2022.          

Minskade utsläpp från tjänsteresor

Myndigheten ska redovisa hur den arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisningen ska ske inom ramen för myndighetens miljöledningsarbete i enlighet med vad som gäller enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter. 

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2022–2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den
7 februari
27 april 
29 juli 
28 oktober

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

1:5

Inspektionen för strategiska produkter (Ramanslag)

Disponeras av Inspektionen för strategiska produkter52 040
ap.1Inspektionen för strategiska produkter (ram)52 040

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Inspektionen för strategiska produkter

 Anslaget får användas för ISP:s förvaltningsutgifter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:5 Inspektionen för strategiska produkter
ap.15 2043 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar7 000
Räntekontokredit4 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Inspektionen för strategiska produkters räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-254 337
2022-02-254 337
2022-03-254 337
2022-04-254 337
2022-05-254 337
2022-06-254 337
2022-07-254 337
2022-08-254 337
2022-09-254 337
2022-10-254 337
2022-11-254 337
2022-12-254 333
Summa52 040
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Inspektionen för strategiska produkters disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:5 ap.1Inspektionen för strategiska produkter

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2020+/- 2021Int. 2022Kost. 2022+/- 2022Ack. +/- utgå. 2022
Uppdragverksamhet
Exporttillstånd enl. förordningen (2013:707) om kontroll av vissa skjutvapen m.m.-1 045-150320470-150-1 345
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2020+/- 2021Int. 2022Kost. 2022+/- 2022Ack. +/- utgå. 2022
Offentligrättslig verksamhet
Statskontroll av krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden2527273038 00038 0000273
Belopp angivna i tkr

Villkor

Statskontroll av krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

Avgifterna tas ut i enlighet med bestämmelserna i förordningen (2008:889) om finansiering av verksamheten vid Inspektionen för strategiska produkter.

På regeringens vägnar
Morgan Johansson
Elin Hagerlid
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet, L4, PO
Utrikesdepartementet, RS, FN, EKO
Försvarsdepartementet, MFU
Finansdepartementet, BA, OFA SFÖ
Utbildningsdepartementet, F, UH
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utrikesutskottet
Försvarets materielverk
Försvarets radioanstalt
Försvarsmakten
Polismyndigheten
Strålsäkerhetsmyndigheten
Säkerhetspolisen
Totalförsvarets forskningsinstitut
Tullverket
Riksgäldskontoret