Finansdepartementet


Regeringsbeslut
III 5

2022-06-30
Fi2022/02060 (delvis)
Statistiska centralbyrån
701 89 Örebro
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Statistiska centralbyrån
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 2, bet. 2021/22:FiU2, rskr. 2021/22:119, prop. 2021/22:269 utg.omr. 2, bet. 2021/22:FiU49, rskr. 2021/22:459).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Statistiska centralbyrån.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Statistikproduktion

Målet för den anslagsfinansierade verksamheten är att producera officiell statistik av god kvalitet, som är lättillgänglig för användarna.

Målet för den avgiftsfinansierade verksamheten är att, genom att utföra uppdrag utifrån olika användares behov, öka möjligheterna att utnyttja det statistiska material och den statistiska kompetens som finns inom myndigheten.

Produktiviteten i den anslagsfinansierade verksamheten ska öka med i genomsnitt minst 3 procent per år.

Den statistiska informationen ska göras mer tillgänglig och användbar.

Förståelsen för och tolkningen av statistiska resultat och samband ska underlättas.

Kostnaderna för uppgiftslämnandet till statistiken ska minska. 

Myndigheten ska se till att de regelverk och rutiner som myndigheten beslutar är samordnade, kostnadseffektiva och enkla för allmänheten, företagare och andra berörda.

Myndigheten ska redovisa

– vidtagna åtgärder för att öka tillgängligheten till och användbarheten av statistiken samt åtgärder för att öka förståelsen för statistiska resultat och samband
– vidtagna åtgärder för att öka tillgängligheten till statistiskt material för forskningsändamål
– företags och andra uppgiftspliktiga organisationers kostnader för uppgiftslämnandet
– produktivitetsutvecklingen
– allmänhetens förtroende för myndigheten
– kundnöjdheten i den avgiftsfinansierade verksamheten
– bidrag från EU.

Vid myndighetens återrapportering av resultat och resultatindikatorer i årsredovisningen ska, i den utsträckning som det är möjligt, upp till tioåriga tidsserier tillämpas. 

Samordning av statistik

Myndighetens samordning av den officiella statistiken ska stärka systemet för denna statistik och därmed bidra till god kvalitet i och ökad användbarhet av den officiella statistiken. Myndighetens samordning av utveckling, framställning och spridning av europeisk statistik ska genomföras så att den bidrar till att upprätthålla förtroendet för statistiken.

Samråd med statistikanvändare

Myndigheten ska lämna information till större användare av statistik samt ge dem möjlighet att lämna synpunkter innan väsentliga förändringar av statistikens innehåll och omfattning genomförs.

3

Uppdrag

1. Pågående uppdrag

Pågående uppdrag till myndigheten framgår av bilagan.

2. Utgiftsprognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2022–2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till föregående prognostillfälle, tillgängliga och beräknade medel och i förhållande till budgeten. Av kommentarerna ska vidare framgå vilka antaganden som använts i prognosen, vilka osäkerhetsfaktorer som finns och eventuella förändringar av förutsättningarna för myndigheten att bedriva sin verksamhet. Vid väsentliga prognosavvikelser bör myndigheten även ange orsaker till dessa, samt vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas, för att verksamheten ska bedrivas enligt plan inom ramen för tilldelade medel. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

– 7 februari
– 27 april
– 29 juli
– 28 oktober.

3. Arbetsplan för den anslagsfinansierade verksamheten

Myndigheten ska till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 31 januari 2022 redovisa en arbetsplan för den anslagsfinansierade verksamheten för 2022. Arbetsplanen ska omfatta planerad produktion och planerade större förändringar i statistiken under året. Planen ska även redovisa förändrade krav från EU och hur de hanteras.

4. Uppgifter om tillgänglighet och könsuppdelning m.m.

Myndigheten ska lämna uppgifter om tillgänglighet och könsuppdelning m.m. enligt 13 och 14 §§ förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Uppföljningen av könsuppdelningen av statistiken ska dels omfatta resultaten av uppföljningen, dels bakomliggande orsaker till varför statistiken inte alltid redovisas könsuppdelad. Omfattningen av uppföljningen och återrapporteringen till de statistikansvariga  myndigheterna beslutas av myndigheten, utifrån dess erfarenheter från tidigare genomförda uppföljningar av statistiken.

5. Mikromaterial

Myndigheten ska leverera mikromaterial till Regeringskansliet enligt särskild överenskommelse.

6. Nationalräkenskaperna och Arbetskraftsundersökningarna

Myndigheten ska leverera statistik från nationalräkenskaperna och arbetskraftsundersökningarna till Konjunkturinstitutet på den överenskomna detaljnivå och i det format som är anpassat till Regeringskansliets (Finansdepartementet) behov. Samråd ska ske med Konjunkturinstitutet om formerna för leveranserna.

7. Arbetskostnadsindex

Myndigheten ska till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 1 februari 2022 redovisa arbetskostnadsindex (RAM).

8. Statistik om det civila samhället

Myndigheten ska sammanställa och redovisa statistik om det civila samhället utifrån FN:s statistiksystem för satelliträkenskaper om icke vinstdrivande organisationer. Samordning och utveckling av berörda statistikdatabaser bör ske i lämplig utsträckning för att förbättra underlaget för statistiken. Utöver satelliträkenskaper ska statistik som beskriver den ekonomiska relationen mellan den offentliga sektorn och det civila samhällets organisationer, samt statistik som beskriver befolkningens deltagande i det civila samhället, redovisas. Myndigheten ska senast den 30 juni 2022 lämna en första rapport till Regeringskansliet (Kulturdepartementet). Myndigheten ska vidare senast den 19 december 2022 publicera en rapport med den senaste statistiken om det civila samhället. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 mars 2023.

9. Kvantitativ uppföljning av arbetet för jämställdhetsintegrering i Regeringskansliet

Myndigheten ska genomföra en kvantitativ uppföljning av arbetet för jämställdhetsintegrering i Regeringskansliet. Uppföljningen ska göras i enlighet med regerings- och regeringskanslibesluten om jämställdhets-
integrering i Regeringskansliet 2021–2025 (A2021/01442 respektive A2021/01549). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 22 april 2023. Uppdraget finansieras med medel från anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, anslagspost 12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition av medel ska ske senast den 1 december 2022. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2023. En ekonomisk redovisning ska lämnas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2023. Rekvisition, redovisning och återbetalning ska hänvisa till detta beslut.

10. Samverkan med Jämställdhetsmyndigheten

Myndigheten ska, i enlighet med vad som framgår av regeringsuppdraget om att stödja arbetet med jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter (A2020/02041), samverka med Jämställdhetsmyndigheten i arbetet med att planera och erbjuda stöd till myndigheter i regeringens utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter. Samverkan ska primärt avse framställning och spridning av könsuppdelad officiell eller annan statlig statistik.

11. Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning

Myndigheten ska ta fram och publicera könsuppdelad statistik om situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning under 2022. Myndigheten ska inför genomförandet av uppdraget inhämta synpunkter från Arbetsförmedlingen,  Diskrimineringsombudsmannen och Myndigheten för delaktighet. Uppdraget ska redovisas i form av en rapport till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 28 april 2023.

12. Administrativa uppdrag relaterade till Sveriges avgift till Europeiska unionen

Myndigheten ansvarar, i enlighet med förordningen (2004:1333) om administration av den svenska avgiften till Europeiska unionens budget, för Sveriges rapport enligt artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/516 av den 19 mars 2019 om harmonisering av bruttonationalinkomsten till marknadspris.

Myndigheten ska senast den 31 mars 2022 till Regeringskansliet (Finansdepartementet) redovisa den senast tillgängliga statistiken över Sveriges bruttonationalinkomst (BNI) för 2019, 2020 och 2021. Redovisningen ska omfatta BNI inklusive indirekt mätta finansiella förmedlingstjänster (FISIM).

Myndigheten ska skyndsamt informera Regeringskansliet (Finansdepartementet) om effekter av eventuella retroaktiva justeringar av Sveriges BNI så snart dessa är kända. Om möjligt ska myndigheten även skyndsamt informera Regeringskansliet om justeringar av övriga medlemsstaters BNI.

13. Studie om valdeltagande

Myndigheten ska genomföra en studie om valdeltagandet i de allmänna valen 2022. Myndigheten ska undersöka hur valdeltagandet ser ut i olika grupper av den röstberättigade befolkningen. Myndigheten ska göra jämförelser utifrån socioekonomiska faktorer och studera skillnader avseende kön, ålder och utbildning samt mellan inrikes och utrikes födda. Myndigheten ska också undersöka valdeltagandet bland förstagångsväljare och bland personer med funktionsnedsättning samt bland utländska medborgare. Myndigheten ska även analysera skillnader i valdeltagande mellan olika kommuner och valdistrikt. Jämförelser med tidigare valtillfällen ska göras, inklusive jämförelser med myndighetens tidigare studier om valdeltagandets utveckling (Ju2012/08054, Ku2015/01337, Ku2015/01690 och Ku2019/01327).

Myndigheten får för uppdragets genomförande använda 800 000 kronor från anslaget 6:1 Allmänna val och demokrati, anslagspost 11 Demokrati – del till Kammarkollegiet, inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition ska ske senast den 31 augusti 2022.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 31 maj 2023. Redovisningen ska lämnas i form av en skriftlig rapport som ska innehålla en redogörelse för myndighetens analys och statistiska uppgifter med tillhörande kommentarer.

14. Ett kunskapslyft för barnets rättigheter

Myndigheten ingår i kunskapslyftet för barnets rättigheter. Myndigheten ska analysera eventuella behov av att utveckla den praktiska tillämpningen av FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) inom sitt verksamhetsområde. Myndigheten ska, utifrån analysen, identifiera utvecklingsområden att arbeta vidare med. Vid behov kan myndigheten få stöd från Barnombudsmannen. Myndigheten får för genomförandet av uppdraget använda högst 500 000 kronor under 2022 från anslaget 5:2 Barnens rättigheter, anslagspost 2 Bidrag till myndigheter, inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Myndigheten ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Finansdepartementet, med kopia till Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 31 mars 2023.

15. Minskade utsläpp från tjänsteresor

Myndigheten ska redovisa hur den arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisningen ska ske inom ramen för myndighetens miljöledningsarbete i enlighet med vad som gäller enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter samt genom deltagande i samverkansarbetet REMM, som bedrivs vid Trafikverket.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:9

Statistiska centralbyrån (Ramanslag)

Disponeras av Statistiska centralbyrån591 901
ap.1Statistiska centralbyrån (ram)591 901

Villkor för anslag 1:9

ap.1 Statistiska centralbyrån

Anslagsposten får användas för att finansiera Statistiska centralbyråns förvaltningsutgifter.

Kostnaderna för EU-anpassningen av statistiken ska finansieras inom anslagsposten.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:9 Statistiska centralbyrån
ap.117 7873 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar150 000
Räntekontokredit75 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statistiska centralbyråns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-2549 408
2022-02-2549 408
2022-03-2549 408
2022-04-2549 408
2022-05-2549 408
2022-06-2549 408
2022-07-2549 241
2022-08-2549 241
2022-09-2549 241
2022-10-2549 241
2022-11-2549 241
2022-12-2549 248
Summa591 901
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statistiska centralbyråns disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:9 ap.1Statistiska centralbyrån

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2020+/- 2021Int. 2022Kost. 2022+/- 2022Ack. +/- utgå. 2022
Avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras
Staten uppdragsgivare-13 5955 000320 000316 0004 000-4 595
Tjänsteexport3 266080 00080 00003 266
Övriga uppdragsgivare38 385-2 00072 00078 000-6 00030 385
Summa28 0563 000472 000474 000-2 00029 056
Belopp angivna i tkr

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Myndigheten får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin uppdragsverksamhet. Bidragsinkomsterna disponeras av myndigheten.

På regeringens vägnar
Mikael Damberg
Rikard Sandart
Kopia till

Statsrådsberedningen/FCK och REV
Finansdepartementet/BA och IEA
Kulturdepartementet/CSM och MD
Arbetsmarknadsdepartementet/JÄM, MRB och SV A
Förvaltningsavdelningen/EKOL
Finansutskottet
Arbetsförmedlingen
Barnombudsmannen
Diskrimineringsombudsmannen
Ekonomistyrningsverket
Jämställdhetsmyndigheten
Kammarkollegiet
Konjunkturinstitutet
Myndigheten för delaktighet
Riksgäldskontoret