Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
6

2022-06-30
Ku2022/01213 (delvis)
Ku2022/01005
Ku2022/01263
Myndigheten för stöd till trossamfund
Box 14038
167 14 Bromma
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Myndigheten för stöd till trossamfund
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 17, bet. 2021/22:KrU1, rskr. 2021/22:85, prop. 2021/22:269 utg.omr. 17, bet. 2021/22:FiU49, rskr. 2021/22:467).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Myndigheten för stöd till trossamfund och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Demokrativillkor

Myndigheten ska utifrån vad som framkommit under den fortlöpande dialogen med de bidragsberättigade trossamfunden om förutsättningarna för stödet, särskilt redovisa hur de bidragsberättigade trossamfunden arbetar för att bidra till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på.

3

Uppdrag

Prognoser 2022-2025

Myndigheten för stöd till trossamfund ska redovisa prognoser för 2022–2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den 

– 7 februari,

– 27 april, och

– 28 oktober.

Minskade utsläpp från tjänsteresor

Myndigheten ska redovisa hur den arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisning ska göras till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) och Naturvårdsverket senast den 22 februari 2023.

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Sammanfatttning av uppdragetBeslut om uppragetRapporteringstidpunkt
Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023 Fi2020/04960Till Statskontoret senast den 1 april 2022, 1 april 2023 och den 15 februari 2024
Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023A2020/02583Till Statskontoret senast den 1 april 2022, den 1 april 2023 och den 15 februari 2024

Uppdrag att fortsatt öka kunskapen om säkerhet för moskéer och muslimska församlingar och om utsattheten för islamofobi och hatbrott på lokal, regional och nationell nivå i relation till dessa verksamheter

A2021/01713En delredovisning av uppdraget ska lämnas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet och Kulturdepartementet) med kopia till Forum för levande historia senast den 1 mars 2022. En slutredovisning av uppdraget ska lämnas senast den 1 december 2022. I slutredovisningen ska ingå en beskrivning av vilka åtgärder som vidtagits och förslag på framtida insatser.

Uppdrag att förebygga och bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor

A2021/01029

Myndigheten för stöd till trossamfund ska senast den 28 februari 2022 lämna en delredovisning och senast den 28 september 2023 lämna en slutredovisning av den del av uppdraget som myndigheten ansvarar för.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

9:1

Myndigheten för stöd till trossamfund (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för stöd till trossamfund16 327
ap.1Myndigheten för stöd till trossamfund (ram)16 327

9:2

Stöd till trossamfund (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för stöd till trossamfund88 586
ap.1Stöd till trossamfund (ram)88 586
Disponeras av Skatteverket1 843
ap.2Stöd till trossamfund (ram)1 843

Villkor för anslag 9:2

ap.1 Stöd till trossamfund

  • I förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund anges för vilka ändamål verksamhetsbidrag och projektbidrag får beviljas.

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
9:1 Myndigheten för stöd till trossamfund
ap.14893 %0
9:2 Stöd till trossamfund
ap.12 4578000
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar1 700
Räntekontokredit695
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för stöd till trossamfunds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-251 361
2022-02-251 361
2022-03-251 361
2022-04-251 361
2022-05-251 361
2022-06-251 361
2022-07-251 361
2022-08-251 361
2022-09-251 361
2022-10-251 361
2022-11-251 361
2022-12-251 356
Summa16 327
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för stöd till trossamfunds disposition enligt detta regleringsbrev är:
9:1 ap.1Myndigheten för stöd till trossamfund
På regeringens vägnar
Annika Strandhäll
Majlis Nilsson
Kopia till

Statsrådsberedningen/REV
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/EKOL
Riksdagens kulturutskott
Kammarkollegiet
Skatteverket
Riksgäldskontoret

Senast uppdaterad: