Finansdepartementet


Regeringsbeslut
III 6

2022-06-30
Fi2022/02060 (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Kammarkollegiet
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 2, bet. 2021/22:FiU2, rskr. 2021/22:119, prop. 2021/22:269 utg.omr. 2, bet. 2021/22:FiU49, rskr. 2021/22:459).

Med ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2022 beslutar regeringen att följande ska gälla för Kammarkollegiet. Ändringen innebär en ökning av disponerade anslagsmedel med anledning av riksdagens beslut om propositionen Extra ändringsbudget för 2022 – Vårändringsbudget för 2022 och stöd till Ukraina.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Kammarkollegiet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Allmänna arvsfonden

Myndigheten ska redovisa sina kostnader för bevakning av Allmänna arvsfondens rätt och förvaltning av fonden samt för administrativa och handläggande uppgifter åt Arvsfondsdelegationen. Redovisningen ska vara uppdelad i kostnader för personal, lokaler och övrigt. Kostnader för hantering av fondens ekonomiadministration och återkrav som Arvsfondsdelegationen överlämnar till myndigheten ska särskiljas och redovisas uppdelat i den utsträckning som det är möjligt.

Myndigheten ska redovisa vidtagna åtgärder för att bibehålla kvaliteten i handläggningen och för att effektivisera verksamheten.

Avvecklingsverksamhet

Myndigheten ska redovisa de uppdrag genom vilka regeringen beslutat att myndigheten ska hantera avvecklingsfrågor som återstår efter det att en myndighet har upphört.

Auktorisationsverksamheten

Myndigheten ska redovisa sitt arbete enligt förordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare samt vid behov samla berörda aktörer på tolkområdet för informations- och erfarenhetsutbyte. 

2

Organisationsstyrning

Avvecklingsverksamhet

Kammarkollegiet ska överta tillgångar och skulder för avvecklade myndigheter till bokfört värde enligt 5 kap. 3 och 8 §§ förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Övertagandet ska ske vid den tidpunkt då en myndighet har upphört, med utgångspunkt från upprättad