Finansdepartementet


Regeringsbeslut
I

2022-06-30
Fi2022/02060 (delvis)
Konjunkturinstitutet
Box 12090
102 23 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Konjunkturinstitutet
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 2, bet. 2021/22:FiU2, rskr. 2021/22:119, prop. 2021/22:269 utg.omr. 2, bet. 2021/22:FiU49, rskr. 2021/22:459).

Med ändring av regeringens beslut den 22 december 2022 beslutar regeringen att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Konjunkturinstitutet. Ändringen innebär att anslaget ökas med 3 miljoner kronor för myndighetens miljöekonomiska verksamhet.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Konjunkturinstitutet.

VERKSAMHET

3

Uppdrag

Nytt uppdrag

Minskade utsläpp från tjänsteresor

Myndigheten ska redovisa hur den arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisning ska ske inom ramen för myndighetens miljöledningsarbete i enlighet med vad som gäller enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

Återkommande uppdrag

Leveranser av utfalls- och prognosdata

Myndigheten ska förse Regeringskansliet (Finansdepartementet) med leveranser av utfalls- och prognosdata i det gemensamma databasformatet.

Prognos för de offentliga finanserna

Myndigheten ska i samband med publiceringen av sina prognoser redovisa en prognos för de offentliga finanserna, med en fyraårig horisont (inklusive 2021), som beaktar förslag i propositioner samt aviseringar i ekonomiska vårpropositioner och budgetpropositioner. Av redovisningen ska framgå vilka antaganden som görs för åren efter budgetåret för den offentliga sektorns finansiella och strukturella sparande samt för kommunsektorns resultat.

Analys av budgetutrymmet

Myndigheten ska analysera budgetutrymmet med utgångspunkt i det finanspolitiska ramverket. Det ska framgå hur detta utrymme förhåller sig till de förslag samt aviseringar som presenterats i ekonomiska vårpropositioner och budgetpropositioner.

Prognosutvärdering

Myndigheten ska senast den 25 april 2022 publicera en rapport där myndigheten redovisar och analyserar prognosprecisionen samt analyserar och kommenterar prognosavvikelser för centrala variabler av de prognoser som myndigheten gör, dock ej prognoserna för myndighetens förvaltningsanslag.

Miljöekonomisk rapport

Myndigheten ska i arbetet med den årliga rapporten om miljöpolitikens samhällsekonomiska aspekter ge Naturvårdsverket tillfälle att lämna synpunkter på rapporten. Eventuella avvikande meningar ska framgå av rapporten. Rapporten ska bl.a. behandla den ekonomiska politikens kort- och långsiktiga effekter på möjligheterna att uppfylla de av riksdagen beslutade miljökvalitetsmålen och på en i övrigt miljömässigt hållbar utveckling. Rapporten ska publiceras senast den 31 december 2022.

Modeller

Myndigheten ska underhålla modellerna Selma (Svensk ekonomisk lineariserad modell för samhällsekonomisk analys), Mimer (dynamisk allmän jämviktsmodell för långsiktig analys) och Emec (miljöekonomisk allmän jämviktsmodell) med tillhörande databaser och dokumentation. 

Korttidsarbete

Myndigheten ska under vissa förutsättningar till regeringen (Finansdepartementet) lämna en skriftlig bedömning av om kriterierna enligt 5 § andra stycket lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete är uppfyllda. En sådan bedömning ska lämnas inom tre veckor efter det att ett sammanvägt mått på svenska hushålls och företags syn på ekonomin understigit sitt historiska medelvärde med mer än två standardavvikelser (vilket för närvarande motsvarar att myndighetens barometerindikator understigit värdet 80). Om regeringen meddelar föreskrifter enligt 5 § lagen om stöd vid korttidsarbete (vid en synnerligen djup lågkonjunktur), ska en bedömning även lämnas när systemet tillämpats under sex månader.

Prognoser för myndighetens anslag

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2022–2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

– 7 februari
– 27 april
– 29 juli
– 28 oktober 2022.

Analyser och vägledning om klimateffektbedömningar och beräkningar

Myndigheten ska i enlighet med vad som angavs i regleringsbrevet för 2021 utveckla sitt arbete med att beräkna vilka effekter som olika styrmedel och andra åtgärder har på växthusgasutsläppen. Det innefattar direkta och indirekta, kortsiktiga och långsiktiga effekter av hur olika styrmedel och åtgärder bidrar till klimatomställningen. Kvalitativa analyser av hur olika styrmedel och åtgärder bidrar till klimatomställningen bör göras i den utsträckning som det inte är möjligt att beräkna effekterna. I uppdraget ingår att stödja Naturvårdsverket med analyser och beräkningar av utsläppseffekter som ska ingå i klimatredovisningen enligt klimatlagen (2017:720). Trafikanalys ska följa arbetet och vid behov bistå med information. Konjunkturinstitutet ska också tillsammans med Naturvårdsverket, Statens energimyndighet och Trafikverket ta fram en myndighetsgemensam nationell vägledning för bedömning av hur olika styrmedel och åtgärder liksom andra omvärldsfaktorer påverkar utsläppen av växthusgaser och bidrar till klimatomställningen. Naturvårdsverket ska samordna arbetet. Vägledningen ska bl.a. innehålla rekommendationer om vilka analysmetoder, kalkylprinciper och kalkylparametrar som bör tillämpas vid effektberäkningar enligt klimatlagen, liksom rekommendationer om hur indirekta klimateffekter bör bedömas och beskrivas. Naturvårdsverket ska senast den 31 december 2022 slutredovisa uppdraget till Regeringskansliet (Miljödepartementet).

Pågående uppdrag

Analysera potentiella klimatåtgärder inom ramen för EU:s system för utsläppshandel

Myndigheten har i uppdrag att analysera potentiella klimatåtgärder inom ramen för EU:s system för utsläppshandel (Fi2020/2502). Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 maj 2022.

Ta emot personer för praktik

Myndigheten har i uppdrag att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023 (A2020/02583). Myndigheten har även i uppdrag att ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023 (Fi2020/04960). Uppdragen ska redovisas till Statskontoret senast den 1 april 2022, 1 april 2023 och 15 februari 2024.

Möjliggöra hemarbete

Myndigheten har i uppdrag att möjliggöra arbete hemifrån t.o.m. den 31 januari 2022 (Fi2021/03909). 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:7

Konjunkturinstitutet (Ramanslag)

Disponeras av Konjunkturinstitutet70 682
ap.1Konjunkturinstitutet (ram)70 682

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Konjunkturinstitutet

Anslagsposten får användas för Konjunkturinstitutets förvaltningsutgifter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:7 Konjunkturinstitutet
ap.12 0303 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar3 000
Räntekontokredit6 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Konjunkturinstitutets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-255 640
2022-02-255 640
2022-03-255 640
2022-04-255 640
2022-05-255 640
2022-06-255 640
2022-07-256 140
2022-08-256 140
2022-09-256 140
2022-10-256 140
2022-11-256 140
2022-12-256 142
Summa70 682
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Konjunkturinstitutets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:7 ap.1Konjunkturinstitutet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2020+/- 2021Int. 2022Kost. 2022+/- 2022Ack. +/- utgå. 2022
Uppdragverksamhet
Expertuppdrag-143-101 2501 2500-153
Belopp angivna i tkr

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Myndigheten får ta emot bidrag för sin verksamhet från forskningsråd, forskningsstiftelser, forskningsfonder, statliga myndigheter samt organ inom Europeiska unionen och Förenta nationerna. Bidragsinkomsterna disponeras av myndigheten.

På regeringens vägnar
Mikael Damberg
Susann Magnelind Nilsson
Kopia till

Statsrådsberedningen/REV
Finansdepartementet/BA1 och BAS
Förvaltningsavdelningen/EKOL
Finansutskottet
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret