Infrastrukturdepartementet


Regeringsbeslut
II 4

2022-06-30
I2022/01458
I2022/01383 (delvis)
Affärsverket svenska kraftnät
Box 1200
172 24 Sundbyberg
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Affärsverket svenska kraftnät
2 bilagor
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 21, bet. 2021/22:NU3, rskr. 2021/22:96) (prop. 2021/22:1 utg.omr. 21, bet. 2021/22:NU3, rskr. 2021/22:96, prop. 2021/22:269 utg.omr. 21, bet. 021/22:FiU49, rskr. 2021/22:469).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Affärsverket svenska kraftnät.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapportering

Affärsverket svenska kraftnät ska analysera och bedöma verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som framgår av instruktionen. Affärsverket svenska kraftnät ska också redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att öka den inre effektiviteten i verksamheten och resultatet, inklusive en analys av de internationella effektivitetsjämförelser som myndigheten deltar i.

1.1 El

Affärsverket svenska kraftnät ska verka för att relevanta samhällsekonomiskt motiverade åtgärder vidtas för att säkerställa att Sverige har en god effekttillgång och att risken för effektbrist kan minskas på både kort och lång sikt.

Återrapportering

Affärsverket svenska kraftnät ska för verksamheten El redovisa uppnådda resultat uppdelat på verksamheterna Stamnät och Systemansvar. För dessa ska affärsverket redovisa och bedöma kostnader, intäkter, verksamhetsvolym, prissättningsprinciper, kvalitet och effekter av de aktiviteter och prestationer som genomförts. Resultatet ska i så stor utsträckning som möjligt redovisas i kvantitativa termer. Det ska framgå av årsredovisningen hur kostnader som är gemensamma för båda områdena fördelas.

Affärsverket svenska kraftnät ska redogöra för inflödet av kapacitetsavgifter (s.k. flaskhalsintäkter) som uppstår när elmarknaden delas upp i skilda elområden ska redovisas särskilt. Vidare ska redovisningen inkludera en sammanställning av hur kapacitetsavgifterna har intäktsförts under året.

Affärsverket svenska kraftnät ska redogöra för resultat av verksamheten på nordisk nivå genom vidareutveckling av samarbetet mellan de nordiska respektive baltiska systemoperatörerna, bl.a. vad gäller identifierade behov av och genomförda harmoniseringsåtgärder. Resultat av verksamheten på europeisk nivå ska också redovisas.

Affärsverket svenska kraftnät ska särskilt redogöra för sitt arbete, enligt sin instruktion, att inom sitt verksamhetsområde se till att möjligheterna att bygga ut förnybar elproduktion och nya användningsområden för el tas tillvara i omställningen av elsystemet. I redovisningen ska behovet av ökad överföringskapacitet inom Sverige beskrivas inklusive en tidplan för det fortsatta arbetet samt effekterna av de åtgärder som genomförts under året. Av redovisningen ska det särskilt framgå vilka åtgärder som har vidtagits eller planeras att vidtas för att säkerställa en långsiktig robust elförsörjning för Gotland. Den särskilda redovisningen ska överlämnas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 1 oktober 2022.

Affärsverket Svenska kraftnät ska redovisa status med arbetet enligt artikel 14 i elmarknadsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning [EU] 2019/943 av den 5 juni 2019 om den inre marknaden för el), inklusive vilka alternativ myndigheten hittills tagit fram samt ange tidplan för det fortsatta arbetet fram tills att eventuella nya elprisområden fastställs.

Affärsverket svenska kraftnät ska redovisa hur samarbetet med regionnätsägarna är strukturerat med avseende på nätplanering och beskriva hur samarbetet kan fördjupas i relevanta delar för att bidra till en hög och jämn kvalitet i nätutvecklingsplanerna mot bakgrund av bestämmelserna i det nya elmarknadsdirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv [EU] 2019/944 av den 5 juni 2019 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om ändring av direktiv 2012/27/EU).

1.2 Telekom

Affärsverket svenska kraftnät ska, främst på stamnätet, driva ett kostnadseffektivt elektroniskt kommunikationsnät för tele- och datakommunikation med hög säkerhet. Affärsverket svenska kraftnät ska på affärsmässiga grunder verka för att tele- och kommunikationsnätet görs tillgängligt för aktörer som tillhandahåller elektroniska kommunikationer på konkurrensneutrala och skäliga villkor. Affärsverket svenska kraftnät ska i sin verksamhet samråda med Post- och telestyrelsen och samverka med aktörer som tillhandahåller elektroniska kommunikationer vad gäller anläggning av tele- och kommunikationsnät.

Återrapportering

Affärsverket svenska kraftnät ska redovisa verksamheten Telekom skilt från annan verksamhet. För verksamheten Telekom ska affärsverket redovisa uppnådda resultat i förhållande till uppställda mål. Resultatet ska redovisas i kvantitativa termer i så hög grad som möjligt. Redovisningen av telekomverksamheten ska visa posterna intäkter, kostnader och rörelseresultat. Det ska även framgå hur stor del av intäkterna som kommer från externa kunder.

1.3 Elberedskap

Affärsverket svenska kraftnät ska rapportera kostnader för åtgärder och verksamhet enligt elberedskapslagen (1997:288) (elberedskapsavgift) av föregående års elberedskapsverksamhet till Elsäkerhetsverket och lämna en prognos för de tre kommande åren senast den 1 februari 2022. Affärsverket svenska kraftnät ska vara delaktiga i samrådet som Elsäkerhetsverket gör med Ekonomistyrningsverket om avgiften enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191).

1.4 Central informationshanteringsmodell

Affärsverket svenska kraftnät ska redovisa status när det gäller implementeringen av en central informationshanteringsmodell, den så kallade elmarknadshubben.  

1.5 Uppföljning av investeringar

Affärsverket svenska kraftnät ska i sin verksamhetsplan redovisa en uppföljning av de investeringar i projekt som tagits upp i tidigare års investerings- och finansieringsplaner som avslutats under året. I redovisningen ska utfall jämföras med ursprunglig plan i investeringsbeslut med avseende på tid, kostnad och kvalitet. I redovisningen ska det också finnas en analys av hur myndighetens investeringar i framtiden närmare kan följa affärsverkets investeringsplaner.

1.6 Agenda 2030

Affärsverket svenska kraftnät ska redovisa resultat som bidrar till de delar under mål 7, 9, 13 och 15 i genomförandet av Agenda 2030, inklusive biologisk mångfald i kraftledningsgator, som berör myndighetens verksamhet. I det fall verksamheten även aktivt bidrar till andra mål i genomförandet av agenda 2030 ska även det redovisas.

1.7 Nätkapacitet

Affärsverket svenska kraftnät ska redovisa resultatet av sitt pågående arbete med att tillgängliggöra mer kapacitet i transmissionsnätet både till tillväxtområden och mellan elområdena, inklusive en redovisning av tekniska- såväl som marknadsmässiga lösningar som kan ha potential att snabbare eller mer kostnadseffektivt öka kapaciteten i transmissionsnätet. Av redovisningen ska framgå hur arbetet med införandet av en probabilistisk riskmetodik framskrider och vilken påverkan metodiken får på kraftsystemet, både i planeringsstadiet och i driftstadiet.

2

Organisationsstyrning

Affärsverket svenska kraftnät ska verka för en långsiktig och god personalförsörjning med kompetens som är ändamålsenlig för verksamheten.  

Affärsverket svenska kraftnät ska redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen ska framgå

– i vilken omfattning affärsverkets mål för kompetensförsörjningen under 2022 har uppnåtts,

– vilka åtgärder som har vidtagits, och

– vilka mål som gäller för affärsverkets kompetensförsörjning 2023 och 2024–2025.

I redovisningen ska affärsverkets insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och god hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen ska vara uppdelad på kön och göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna ledning samt kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt. Affärsverket svenska kraftnät ska också redovisa en uppdaterad strategi för en ändamålsenlig kompetensförsörjning i takt med att verksamheten utvecklas. Av strategin bör det också framgå hur myndigheten ska arbeta för att säkerställa jämställdhet inom myndighetens verksamhet.

3

Uppdrag

Krisberedskap och civilt försvar

Affärsverket svenska kraftnät ska inom sitt ansvarområde verka för att aktörer med uppgifter inom samhällets krisberedskap ansluter sig till och använder sig av det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Arbetet ska ske i samverkan med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Effekttillräcklighet

Affärsverket svenska kraftnät ska i den särskilda rapporten om kraftbalansen, enligt sin instruktion, dels i analysen om effektbalans även inkludera indikatorer om installerad effekt i synkront ansluten elproduktion och potentialen för förbrukarflexibilitet samt kapacitet i sammanlänkningar med andra länder, dels inkludera en bedömning av driftsäkerheten i Sverige den kommande sommarperioden juni–september. Indikatorerna ska tas fram för tidsperspektivet kommande vinter.

Dammsäkerhet

För att möjliggöra en effektivare dammsäkerhetstillsyn ska Affärsverket svenska kraftnät utreda behovet av dammsäkerhetskompetens, möjligheter att överlåta dammsäkerhetstillsyn mellan länsstyrelser och arbetssätt för samordning av tillsynen. Svenska kraftnät ska genomföra uppdraget i samverkan med länsstyrelserna. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 30 juni 2023.

Driftsäkerhet

Regeringen beslutade 2009 om mål för driftsäkerheten under förutsebara förhållanden på stamnätet för el och på de utlandsförbindelser som är anslutna till stamnätet (N2009/06944). Affärsverket svenska kraftnät ska se över målen och vid behov föreslå uppdaterade mål. Affärsverket svenska kraftnät ska även redovisa hur förändringar i tillräcklighet på olika sätt kan påverka affärsverkets möjlighet att nå uppsatta driftsäkerhetsmål. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 30 november 2022.

Lagring av el

Affärsverket svenska kraftnät ska i en omvärldsanalys, inklusive mot bakgrund av affärsverkets långsiktiga marknadsanalys, beskriva utveckling, potential och behovet av lagring av el och andra flexibilitetstjänster kopplat till drift, systemansvar, utbyggnad av transmissionsnät och för en väl fungerande elmarknad. Affärsverket svenska kraftnät ska utföra uppdraget i samarbete med Energimarknadsinspektionen och Statens energimyndighet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 30 november 2022. 

Hantering av förfrågningar om nyanslutning eller om ökat abonnemang

Affärsverket svenska kraftnät ska analysera om dagens hantering av förfrågningar om nyanslutningar till nätet och av förfrågningar om ökat abonnemang är ändamålsenlig eller om förtydliganden eller förändringar behövs. Av redovisningen ska det framgå hur frågan om eventuella ändrade principer har samverkats med relevanta branschorganisationer och myndigheter samt vilka eventuella inspel som gjorts under arbetets gång. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 30 november 2022.

Analys av hinder och möjligheter för cirkulärt byggande m.m.

Affärsverket svenska kraftnät ska analysera hinder och möjligheter för ett mer cirkulärt byggande med minskad klimatpåverkan inom verksamheten. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 30 november 2022.

Minskade utsläpp från tjänsteresor

Affärsverket svenska kraftnät ska redovisa hur myndigheten arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Svenska kraftnät ska särskilt beskriva vad myndigheten kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Svenska kraftnät ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisningen ska ske inom ramen för myndighetens miljöledningsarbete i enlighet med vad som gäller enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter samt genom deltagande i samverkansarbetet REMM som bedrivs vid Trafikverket.

Utgiftsprognoser

Affärsverket svenska kraftnät ska redovisa prognoser för 2022–2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

– 7 februari,

– 27 april,

– 29 juli, och

– 28 oktober

Pågående uppdrag

Affärsverket svenska kraftnäts pågående uppdrag och återrapporteringskrav redovisas i bilaga 2.

Jämställdhetsintegrering

Affärsverket svenska kraftnät ska utveckla sitt arbete med jämställdhetsintegrering i syfte att bidra till de jämställdhetspolitiska målen (skr. 2016/17:10). Myndigheten ska identifiera jämställdhetsproblem inom myndigheten och i samhället som myndighetens verksamhet kan bidra till att lösa samt beskriva hur jämställdhet integreras i myndighetens interna processer. Affärsverket svenska kraftnät ska senast den 12 december 2022 redovisa inriktningen för myndighetens fortsatta arbete med jämställdhetsintegrering för åren 2023–2025 till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet med kopia till Arbetsmarknadsdepartementet).

Ökad transparens kring data och analyser som kan bidra till elektrifieringen

Affärsverket svenska kraftnät ska kartlägga vilka data och analyser som finns och som skulle kunna göras mer tillgängliga på ett säkert och kostnadseffektivt sätt för att gynna forskning, innovation och affärsutveckling som kan bidra till en framgångsrik elektrifiering. Myndigheten ska vid genomförandet av uppdraget föra dialog med relevanta lärosäten och forskningsinstitut samt med näringslivet. Myndigheten får redovisa eventuellt behov av större insatser för att kunna tillgängliggöra data och analyser. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 30 juni 2023.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 21 Energi

1:8

Elberedskap (Ramanslag)

Disponeras av Affärsverket svenska kraftnät400 000
ap.1Elberedskap (ram)393 000
ap.3Utökad tillsyn inom elförsörjningen enligt säkerhetsskyddslagen (ram)7 000

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Elberedskap

Anslagsposten avser ersättning som beslutas enligt elberedskapslagen (1997:288) och för att täcka kostnader för Affärsverket svenska kraftnäts myndighetsutövning enligt lagen. Anslagsposten får användas för åtgärder och forskning som förbättrar den fredstida störnings- och krisberedskapen samt för åtgärder som stärker den nationella förmågan och som kan utnyttjas för den internationella fredsfrämjande och humanitära beredskapen. Anslagsposten får även användas för dammsäkerhet inklusive åtgärder som tillkommer med anledning av propositionen Dammsäkerhet (prop. 2013/14:38, bet. 2013/14:FöU8, rskr. 2013/14:155). Högst 40 000 000 kronor får användas för att täcka förvaltningskostnader i verksamheten. Under anslagsposten har medel beräknats för arvoden åt ledamöter i elberedskapsrådet vid Affärsverket svenska kraftnät.

Affärsverket svenska kraftnät ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Affärsverket svenska kraftnät ska betala totalt 4 826 200 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från MSB.

Ett beräknat avgiftsuttag avseende verksamheten inom elberedskapsområdet har fastställts till sammanlagt högst 255 000 000 kronor under 2022 (prop. 2021/22:1 utg.omr. 21, bet. 2021/22:NU3, rskr. 2021/22:96).

ap.3 Utökad tillsyn inom elförsörjningen enligt säkerhetsskyddslagen

Anslaget får användas för utgifter för tillkommande tillsynsuppdrag enligt kompletteringar till säkerhetsskyddslagen (2018:585).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 21 Energi

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:8 Elberedskap
ap.110 500Inget0
ap.30Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 21 Energi

Anslag/ap2022202320242025 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:8 Elberedskap
ap.12 000 000230 000230 0001 540 0002037
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen under rubriken "infriade åtaganden" i tabellen ovan är indikativa och anger hur fördelningen av utgifterna har beräknats för
respektive period.

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar, krediter och utlåning

Låneram för samhällsinvesteringar
- Låneram1 650 000
Utlåning
- Lån till företag som bedriver elnätsverksamhet enligt ellagen700 000
- Delägarlån till bolag i vilka Affärsverket Svenska Kraftnät förvaltar statens aktier550 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram för samhällsinvesteringar

Investeringsplan för budgetåren 2022–2024
Investeringsplan Affärsverket svenska kraftnät är bifogad som bilaga 3 och gäller som riktlinje för myndighetens samhällsinvesteringar. 

Nya investeringsprojekt, vars beräknade totalvärde överstiger 400 000 000 kronor ska underställas regeringens prövning. Överskridande av budgeterade kostnader för dessa investeringar ska utan dröjsmål anmälas till regeringen. Den investeringsplan som ska lämnas till regeringen senast den 1 mars 2022 som en del av verksamhetsplanen ska inrymma alla projekt. 

Förslaget till verksamhetsplan ska även innehålla beräknat resursbehov för elberedskap inklusive behov av bemyndiganden för ekonomiska åtaganden som innebär utgifter efter 2023, beräknade avgiftsintäkter och övriga behov av finansiella befogenheter för kommande år. 

Lån till företag som bedriver elnätsverksamhet enligt ellagen

Med stöd av riksdagens bemyndigande ger regeringen Affärsverket svenska kraftnät rätt att bevilja lån som uppgår till högst 700 000 000 kronor till elnätsföretag i enlighet med förordningen (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion.

Delägarlån till bolag i vilka Affärsverket Svenska Kraftnät förvaltar statens aktier

Med stöd av riksdagens bemyndigande ger regeringen Affärsverket svenska kraftnät rätt att under budgetåret 2022 lämna delägarlån intill ett belopp om 550 000 000 kronor till förmån för bolag i vilka Affärsverket svenska kraftnät förvaltar statens aktier. Vid utgången av 2022 får dessa uppgå till ett belopp om högst 550 000 000 kronor. Full ersättning för statens risk i samband med långivning ska erhållas.

6

Avgifter och bidrag

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Affärsverket svenska kraftnät ska uppnå en räntabilitet på justerat eget kapital [1], efter schablonmässigt avdrag för skatt, på 4 procent under en konjunkturcykel, exklusive realiserade resultat från avyttringar i intressebolag. 

Affärsverket svenska kraftnät ska ha en skuldsättningsgrad [2] på högst 100 procent.

Kostnadseffektiviteten i Affärsverket svenska kraftnät ska vara minst lika hög som i jämförbara företag.

[1] Med justerat eget kapital avses genomsnittet av årets in- och utgående bundna egna kapital samt 79,4 procent av det fria egna kapitalet.

[2] Med skuldsättningsgrad avses räntebärande skulder dividerat med justerat eget kapital inklusive minoritetsandelar.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

En prognos för Affärsverket svenska kraftnäts samlade avgiftsinkomster för åren 2022–2024 redovisas i budgetpropositionen för 2022 (prop. 2021/22:1 utg. omr. 21).

Utdelning

I samband med fastställande av årsbokslutet för Affärsverket svenska kraftnät beslutar regeringen om bl.a. vilket utdelningsbelopp som ska inlevereras till staten. Som riktlinjer för Affärsverket svenska kraftnät gäller i detta sammanhang regeringens beslut den 25 juni 2020 (I2020/01816). Det innebär bl.a. att affärsverkskoncernen för varje verksamhetsår från och med 2020 tills vidare ska inleverera utdelning inom spannet 40–70 procent av verksamhetsårets resultat till staten, där mittenvärdet i intervallet ska vara utgångspunkten för utdelning. Utdelningen inkluderar skattemotsvarighet om 20,6 procent. Inleverans av utdelning och skattemotsvarighet ska ske senast 30 dagar efter det att bokslutet har fastställts.

Redovisning

Delårsrapporterna ska lämnas av styrelsen eller, om styrelsen bestämmer det, av generaldirektören.

Affärsverket svenska kraftnät ska, utöver bestämmelserna i 10 kap. 2 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) lämna en delårsrapport för affärsverkskoncernen senast den 31 maj 2022. Rapporten ska avse de tre första månaderna av det pågående räkenskapsåret.

I Affärsverket svenska kraftnäts delårsrapporter och i årsredovisningen ska, utöver de ekonomiska mål för den avgiftsbelagda verksamheten och de nyckeltal som affärsverket självt bedömer som relevanta, följande nyckeltal återfinnas:

– avkastning på sysselsatt kapital,

– soliditet,

– nettoskuld,

– kapitalomsättningshastighet,

– rörelsemarginal,

– räntetäckningsgrad,

– självfinansieringsgrad,

– internt tillförda medel (FFO), och

– investeringar (CAPEX) [1].

Affärsverket svenska kraftnät ska i sin årsredovisning inkludera en finansiell analys av verksamheten på kort och lång sikt, baserad på relevanta nyckeltal.

[1] CAPital EXpenditures. Inkluderar investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar, dvs. exklusive förvärv och avyttringar.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Affärsverket svenska kraftnät får lämna in prognos för helår enligt bestämmelserna i 10 kap. 2 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag i den delårsrapport som ska lämnas in senast den 31 augusti fyra veckor efter inlämnande av delårsrapporten. Affärsverket svenska kraftnät får lämna in prognos för helår i separat bilaga till delårsrapporten.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Styrelsen för Affärsverket svenska kraftnät utser statens företrädare vid bolags- och årsstämma i de bolag och andra företag i vilka Affärsverket svenska kraftnät förvaltar statens aktier och andelar.

Affärsverket svenska kraftnät får disponera ett räntebärande konto utan kredit i Riksgäldskontoret för att hantera säkerhetskrav vid inköp av el.

Förvärv och avyttring av aktier samt bildande av bolag
Med stöd av riksdagens bemyndigande ger regeringen Affärsverket svenska kraftnät rätt att under budgetåret 2022 besluta om förvärv och bildande av bolag som ska verka inom Affärsverket svenska kraftnäts verksamhetsområde intill ett belopp om 250 000 000 kronor samt avyttra aktier intill ett belopp om 20 000 000 kronor.

Placering av likvida medel
Med stöd av riksdagens bemyndigande ger regeringen Affärsverket svenska kraftnät rätt att placera likvida medel i och utanför
Riksgäldskontoret. Upplåning för placeringsändamål får inte förekomma. Affärsverket svenska kraftnäts placering av likvida medel
ska ske i enlighet med av affärsverkets styrelse fastställda riktlinjer.

På regeringens vägnar
Anna-Caren Sätherberg
Willy Hallgren
Kopia till

Statsrådsberedningen/internrevisionen
Finansdepartementet/BA, BB , ESA, KO, och SFÖ
Justitiedepartementet/SSK
Försvarsdepartementet/FÖ
Miljödepartementet/KL och NM
Näringsdepartementet/BI, MK, RTL och SMF
Arbetsmarknadsdepartementet/JÄM
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksdagen, näringsutskottet
Elsäkerhetsverket
Energimarknadsinspektionen
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Post- och telestyrelsen
Riksgäldskontoret
Statens energimyndighet
Verket för innovationssystem