Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:20

2022-06-22
Ju2022/02217
Brottsoffermyndigheten
Box 470
901 09 Umeå
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Brottsoffermyndigheten
Riksdagen har beslutat om Brottsoffermyndighetens verksamhet för budgetåret 2022 (prop. 2021/22:1 utg.omr. 4, bet. 2021/22JuU1, rskr. 2021/22:89).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Brottsoffermyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Brottsoffermyndighetens huvudsakliga uppgifter framgår av förordningen(2007:1171) med instruktion för Brottsoffermyndigheten.

1

Mål och återrapporteringskrav

Brottsskadeärenden

Brottsoffermyndigheten ska bedriva en rättssäker, effektiv och skyndsam handläggning av brottsskadeärenden.

Brottsoffermyndigheten ska redovisa:

  • en analys av utvecklingen av handläggningstiderna, och
  • vidtagna åtgärder för att säkerställa en rättssäker, effektiv och skyndsam handläggning. 

Kunskapscentrum

Brottsoffermyndighetens kunskapscentrum ska bidra till att öka kunskapen på brottsofferområdet.

Brottsoffermyndigheten ska redovisa:

  • ett eller flera utvecklingsområden på brottsofferområdet när det gäller arbetet gentemot brottsutsatta samt redogöra för eventuella behov av åtgärder, och
  • resultatet av det arbete som genomförts för att den kunskap om brottsofferfrågor som myndigheten tar fram kan komma till användning hos myndigheter och andra berörda aktörer.

Övriga återrapporteringskrav

Intern styrning och kontroll

Brottsoffermyndigheten ska redovisa vilka åtgärder som fortsatt har vidtagits för att utveckla och förbättra myndighetens interna styrning och kontroll samt precisionen i prognosarbetet.

Informationssäkerhet

Brottsoffermyndigheten ska övergripande redogöra för hur den arbetar för att stärka sin informationssäkerhet och för hur den planerar för att möta framtida behov, bl.a. utifrån aktuella digitaliseringsinitiativ.

Jämställdhetsintegrering

Brottsoffermyndigheten ska redovisa hur man arbetat med jämställdhetsintegrering med utgångspunkt i den inrapporterade inriktningen för perioden 2022–2025 (Ju2021/03106).

Nationell kontaktpunkt för brottsoffer för terrorism 

Brottsoffermyndigheten ska vara Sveriges nationella kontaktpunkt för brottsoffer för terrorism inom ramen för EU-arbetet. En redovisning ska göras av kontaktpunktens arbete samt samverkan med andra berörda myndigheter. 

 

3

Uppdrag

Information till de som riskerar att utsättas eller har utsatts för hatbrott med islamofobiska motiv - Brottsoffermyndigheten får i uppdrag att ta fram information till de som riskerar att utsättas eller har utsatts för hatbrott med islamofobiska motiv. I uppdraget ingår bl.a. att ta fram material om utsattas rättigheter, hur en polisanmälan går till, vad som händer efter en anmälan och om ersättning som en brottsutsatt person kan ha rätt till. Utgångspunkten för materialet ska vara att det ska få fler att polisanmäla händelser som kan vara hatbrott. Materialet bör, förutom att riktas till utsatta personer, även spridas till verksamma inom myndigheter och civilsamhället som möter utsatta personer. I genomförandet av uppdraget ska myndigheten inhämta kunskap och erfarenheter från relevanta organisationer inom det civila samhället och berörda myndigheter. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet med kopia till Justitiedepartementet) senast den 16 juni 2023. En ekonomisk redovisning ska lämnas till Kammarkollegiet senast den 28 juli 2023. Brottsoffermyndigheten får för genomförandet av uppdraget disponera högst 600 000 kronor 2022 som ska belasta utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, anslag 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m., anslagsposten 10 för budgetåret 2022. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast i samband med den ekonomiska redovisningen. Den totala kostnaden för att genomföra uppdraget beräknas till 1 000 000 kronor och finansieras från samma anslag. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till detta beslut.

 

Pågående uppdrag

Rättsväsendets digitalisering - Brottsoffermyndigheten ska inom ramen för förordningen (2019:1283) om rättsväsendets digitalisering, medverka till att ta fram en gemensam strategisk plan för 2023 och framåt. Uppdraget ska slutredovisas senast den 22 februari 2022 till regeringen (Justitiedepartementet).

Informationsinsats mot näthat - Brottsoffermyndigheten ska genomföra en informationsinsats mot näthat med utgångspunkt från tidigare redovisat regeringsuppdrag om näthat (Ku2020/01463). Insatsens syfte är att förebygga och motverka förekomsten av näthat i det demokratiska samtalet, samt bidra till att stödja dem som riskerar att drabbas av näthat. Insatsen ska genomföras för personer som blir utsatta för näthat på grund av rasism, könsrelaterat hat, sexism och liknande former av fientlighet. Digitala kanaler ska utgöra basen för informationsinsatsen. Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2022 till regeringen (Justitiedepartementet med kopia till Arbetsmarknadsdepartementet). 

Kunskapsstödjande åtgärder för att stärka kompetensen om behov hos barn som har bevittnat våld och som vistas eller har vistats i skyddat boende - Brottsoffermyndigheten har i uppdrag att ta fram ett kunskapsstöd för berörda aktörer som t.ex. socialtjänstens familjerätter, ombud och domstolar avseende behoven hos barn som har bevittnat våld och som vistas i skyddat boende (Ju2019/04178 och Ju2017/04739). Samråd bör ske med Stiftelsen Allmänna Barnhuset och berörda myndigheter. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 1 juni 2022.

Informationsinsatser med anledning av samtyckeslagstiftningen - Inom ramen för åtgärdsprogrammet för att intensifiera arbetet mot mäns våld mot kvinnor ska Brottsoffermyndigheten genomföra fortsatta informationssatsningar om samtyckeslagstiftningen. Insatserna ska riktas mot både unga och yrkesverksamma. I uppdraget ingår att sprida det informations- och utbildningsmaterial som Brottsoffermyndigheten har tagit fram inom ramen för sexualbrottsuppdraget (Ju2018/01290). Uppdraget ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 31 augusti 2022. 

Myndighetsgemensamt uppdrag om information och vägledning i arbetet mot hedersrelaterad brottslighet- Brottsoffermyndigheten ska under 2021–2022 genomföra insatser som beskrivs i uppdraget för att främja tillämpningen av de nya bestämmelser mot hedersrelaterad brottslighet som trädde i kraft den 1 juli 2020 (A2020/02649). Myndigheten får använda högst 3 100 000 kronor under 2022 för genomförandet av uppdraget. 

Praktik för nyanlända arbetssökande - Brottsoffermyndigheten ska fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021-2023 (Fi2020/04960). Redovisning ska ske till Statskontoret senast den 1 april 2022 och 2023 samt den 15 februari 2024.

Praktik för personer med funktionsnedsättning - Brottsoffermyndigheten ska fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning, som medför nedsatt arbetsförmåga, för praktik 2021-2023 (A2020/02583). Redovisning ska ske till Statskontoret senast den 1 april 2022 och 2023 samt den 15 februari 2024.

Systematisk uppföljning av funktionshinderspolitiken - Brottsoffermyndigheten ska följa upp funktionshinderspolitiken 2021-2031 utifrån det nationella målet för funktionshinderspolitiken (S2021/06595). Resultatet av uppföljningen ska redovisas årligen i respektive myndighetes årsredovisning.

Införande av digital kommunikation för rättsliga samarbeten inom EU - Brottsoffermyndigheten och övriga berörda myndigheter har i uppdrag att analysera konsekvenserna av att införa digital kommunikation genom e Codex i civil- och straffrättsliga samarbeten inom EU (Ju2021/02436). Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 1 juni 2022.

Vittnesstödsverksamhet - Brottsoffermyndigheten har tillsammans med Domstolsverket regeringens uppdrag att gemensamt verka för att vittnesstödsverksamhet bedrivs vid samtliga tingsrätter och hovrätter (Ju2006/5404).

Ett kunskapslyft för barns rättigheter – Brottsoffermyndigheten ingår i kunskapslyftet för barnets rättigheter. Myndigheten ska fortsatt analysera eventuella behov av att utveckla den praktiska tillämpningen av barnets rättigheter enligt Barnkonventionen inom sitt verksamhetsområde. Vidare ska Brottsoffermyndigheten vidta åtgärder utifrån de utvecklingsområden som identifierats och, i den mån det är möjligt, redovisa resultat. Vid behov ska myndigheten få stöd från Barnombudsmannen. Myndigheten får för genomförandet av uppdraget använda högst 500 000 kronor under 2022 från anslaget 5:2 Barnets rättigheter ap. 2 Bidrag till myndigheter under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Brottsoffermyndigheten ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Justitiedepartementet med kopia till Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 31 mars 2023.

Minskade utsläpp från tjänsteresor - Brottsoffermyndigheten ska redovisa hur den arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisningen ska ske inom ramen för myndighetens miljöledningsarbete i enlighet med vad som gäller enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter samt genom deltagande i samverkansarbetet REMM som bedrivs vid Trafikverket.

Prognoser  Brottsoffermyndigheten ska redovisa prognoser för 2022–2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den 7 februari, 27 april, 29 juli och 28 oktober.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:9

Brottsoffermyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Brottsoffermyndigheten43 962
ap.1Brottsoffermyndigheten (ram)43 962

Villkor för anslag 1:9

ap.1 Brottsoffermyndigheten

Anslaget används för Brottsoffermyndighetens förvaltningskostnader.

1:10

Ersättning för skador på grund av brott (Ramanslag)

Disponeras av Brottsoffermyndigheten200 953
ap.1Ersättning för skador på grund av brott (ram)200 953

Villkor för anslag 1:10

ap.1 Ersättning för skador på grund av brott

Från anslaget får betalas ersättningar i enlighet med bestämmelserna i brottsskadelagen (2014:322) och brottsskadeförordningen (2014:327).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:9 Brottsoffermyndigheten
ap.11 3183 %0
1:10 Ersättning för skador på grund av brott
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar4 000
Räntekontokredit3 500
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Brottsoffermyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-253 664
2022-02-253 664
2022-03-253 664
2022-04-253 664
2022-05-253 664
2022-06-253 664
2022-07-253 664
2022-08-253 664
2022-09-253 664
2022-10-253 664
2022-11-253 664
2022-12-253 658
Summa43 962
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Brottsoffermyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:9 ap.1Brottsoffermyndigheten

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Intäkter från regressverksamheten ska redovisas mot inkomstitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

  1. Brottsoffermyndigheten får besluta om bidrag från Brottsofferfonden i den omfattning täckning finns i fonden vid beslutstillfället.
  2. Brottsoffermyndigheten får finansiera sina kostnader för administration av bidrag samt spridning av forskningsresultat från Brottsofferfonden genom medel från Brottsofferfonden. Från Brottsofferfonden får, för detta ändamål, högst utbetalas 5 000 000 kronor, varav minst 500 000 kronor ska användas för spridning av resultaten av den forskning och utveckling som bedrivs med medel som lämnats från fonden.
  3. För kostnader för administration av bidrag samt spridning av forskningsresultat från Brottsofferfonden ska Kammarkollegiet, efter framställning från Brottsoffermyndigheten under budgetåret 2022, förskottsvis betala ut högst 1 250 000 kronor per kvartal till Brottsoffermyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret.
  4. Brottsoffermyndigheten ska, senast den 1 april 2023, till Kammarkollegiet återbetala eventuellt överskott av medel för administration av bidrag från Brottsofferfonden för budgetåret 2022, inklusive på räntekontot uppburen ränta.
  5. Brottsoffermyndigheten får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för Brottsofferfondens verksamhet.

På regeringens vägnar
Morgan Johansson
Helena Lundberg
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementet, enheten för statlig arbetsgivarpolitik
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, Justitieutskottet
Domstolsverket
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Socialstyrelsen
Statskontoret
Riksgäldskontoret
Barnombudsmannen
Brottsofferjouren Sverige
Forum för levande historia
Myndigheten för stöd till trossamfund