Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:12

2022-06-30
U2022/02474 (delvis)
U2022/02554
Universitets- och högskolerådet
Box 4030
171 04 Solna
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Universitets- och högskolerådet
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 16, bet. 2021/22:UbU1, rskr. 2021/22:108, prop. 2021/22:269 utg.omr. 16, bet. 2021/22:FiU49, rskr. 2021/22:464).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Universitets- och högskolerådet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Informationssäkerhet

Universitets- och högskolerådet ska övergripande redogöra för hur myndigheten arbetar för att stärka sin informationssäkerhet och för hur den planerar för att möta framtida behov, bl.a. utifrån aktuella digitaliseringsinitiativ. Redovisningen ska innehålla en beskrivning av åtgärder för att utveckla den interna styrningen och uppföljningen av informationssäkerhetsarbetet.

Minskade utsläpp från tjänsteresor

Universitets- och högskolerådet ska redovisa hur myndigheten arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisningen ska ske inom ramen för myndighetens miljöledningsarbete i enlighet med vad som gäller enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

3

Uppdrag

Nya uppdrag

Utgiftsprognoser

Universitets- och högskolerådet ska redovisa prognoser för 2022–2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

 7 februari,
 27 april,
 29 juli, och
 28 oktober.

Högskolepedagogiskt lyft

Universitets- och högskolerådet ska genomföra en satsning för att främja ett gemensamt högskolepedagogiskt utvecklingsarbete mellan universitet och högskolor. Myndigheten ska sprida information och goda exempel på hur lärosäten arbetar med högskolepedagogisk utveckling och ansvara för erfarenhetsutbyte mellan relevanta aktörer på nationell nivå.

För uppdraget disponerar myndigheten 10 000 000 kronor på anslag 2:64 under 2022, varav minst 5 000 000 kronor ska fördelas till lärosäten, organisationer och nätverk inom det högskolepedagogiska området för kostnader för utvecklingsinsatser.

I ett andra steg ska myndigheten utlysa medel till lärosäten, nätverk och organisationer inom det högskolepedagogiska området för att under 2023 i projektform bidra till att utveckla högskolepedagogiken. För detta ändamål disponerar myndigheten 20 000 000 kronor under 2023, varav minst 15 000 000 kronor ska fördelas. Utlysningen ska ske med förbehållet att medel för detta beslutas för 2023. Uppdraget ska samordnas med det pågående uppdraget om ökad kvalitet och genomströmning i distansutbildning vid universitet och högskolor. 

Uppdraget ska delredovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 28 februari 2023 och slutredovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 28 februari 2024.

Plattform för internationalisering

Universitets- och högskolerådet ska tillsammans med Universitetskanslersämbetet, Vetenskapsrådet, Verket för innovationssystem (Vinnova) och Svenska institutet samordna insatser för internationalisering genom att inrätta en plattform för internationalisering. Uppdraget ska genomföras i nära dialog med universitet och högskolor samt andra berörda myndigheter och aktörer.

Uppdraget och dess redovisning ska samordnas av Universitets- och högskolerådet. Myndigheterna ska senast den 15 mars 2023 lämna en gemensam redovisning till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).

Europass

Universitets- och högskolerådet ska tillsammans med Arbetsförmedlingen, Myndigheten för yrkeshögskolan och Statens skolverk redogöra för arbetet som myndigheterna bedriver när det gäller Europass. I uppdraget ingår att beskriva genomförda och planerade insatser samt hur mervärde kan nås i arbetet med Europass genom samordning med andra pågående uppdrag. Myndigheterna ska vidare lämna förslag på utvecklingsinsatser som kan öka nyttan för användarna av Europass i Sverige.

Uppdraget och redovisningen ska samordnas av Universitets- och högskolerådet. Myndigheterna ska senast den 14 april 2022 lämna en redovisning till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet med kopia till Arbetsmarknadsdepartementet).

Ämnesbetyg

Universitets- och högskolerådet ska med utgångspunkt i förslagen i propositionen Ämnesbetyg – betygen ska bättre spegla elevers kunskaper (prop. 2021/22:36) förbereda en övergång till ämnesbetyg i gymnasieskolan och komvux på gymnasial nivå. Myndigheten ska i dialog med Statens skolverk analysera och vid behov föreslå nödvändiga förändringar som rör antagningssystemet, bl.a. behovet av särskilda kvotgrupper. Myndigheten ska också föreslå eventuella behov av förändringar i de föreskrifter som regeringen beslutar om.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 31 augusti 2023.

Pågående uppdrag

 1. Uppföljning av utbildningsamarbeten med Storbritannien och mobilitet (ändring av regleringsbrevet för 2021). Redovisas senast den 15 mars 2022.
 2. Utveckla en sammanhållen datainfrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande tillsammans med Arbetsförmedlingen, Statens skolverk, Myndigheten för yrkeshögskolan, Vetenskapsrådet, Statistiska centralbyrån, Myndigheten för digital förvaltning och Verket för innovationssystem. Uppdraget och dess redovisning ska övergripande samordnas av Arbetsförmedlingen. Delredovisas senast den 31 januari 2022 och slutredovisas senast den 31 januari 2023 (N2021/01915).
 3. Ökad kvalitet och genomströmning i distansutbildning (regleringsbrevet för 2021). Redovisas senast den 28 februari 2023.
 4. Genomföra en försöksverksamhet där viktade resultat från högskoleprovets två delar används enligt förordningen (2018:1511) om försöksverksamhet med viktat högskoleprovsresultat vid urval (ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2018). Redovisas senast den 1 december 2023.
 5. Ta fram fler högskoleprov så att minst tre högskoleprov per kalenderår finns tillgängliga under 2021–2023 för att vid behov kunna anordna fler provtillfällen än i dag (U2020/04313).
 6. Bygga ut den nationella betygsdatabasen Beda (regleringsbrevet för 2021). Redovisas senast den 27 mars 2024.
 7. Ansvara för det svenska deltagandet i Eurostudent 8 (U2021/04162).
 8. Fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023 (Fi2020/04960). Redovisas till Statskontoret senast den 1 april 2021–2023 och senast den 15 februari 2024.
 9. Fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023 (A2020/02583). Redovisas till Statskontoret senast den 1 april 2021–2023 och senast den 15 februari 2024.
 10. Vara behörig myndighet enligt EU-förordningen om en gemensam digital ingång (I2021/02831).

Studieinformation

Universitets- och högskolerådet ska utveckla den information om högskoleutbildning som myndigheten har i uppgift att ansvara för enligt myndighetens instruktion. Myndigheten ska genomföra detta genom att vidta insatser för att tillgängliggöra information om utbildningars kvalitet så att blivande studenter kan jämföra utbildningar, bl.a. i fråga om behovet av högskoleutbildade på arbetsmarknaden, tidigare studenters etablering på arbetsmarknaden och löner. Vidare ska myndigheten genomföra informationsinsatser om utbildningar till bristyrken respektive kurser som syftar till vidareutbildning eller omställning. Uppdraget ska genomföras i nära dialog med Universitetskanslersämbetet.

Myndigheten ska i årsredovisningen för 2022 redogöra för hur arbetet med uppdraget fortlöper. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 oktober 2023.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:2

Universitets- och högskolerådet (Ramanslag)

Disponeras av Universitets- och högskolerådet260 147
ap.1Universitets- och högskolerådet (ram)260 147

Villkor för anslag 2:2

ap.1 Universitets- och högskolerådet

Anslaget får användas för Universitets- och högskolerådets förvaltningsutgifter.

Av anslagsposten avser 15 126 000 kronor uppdraget om ökad kvalitet och genomströmning i distansutbildning vid universitet och högskolor, varav minst 11 000 000 kronor ska fördelas till universitet och högskolor under 2022.

2:64

Särskilda utgifter inom universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Universitets- och högskolerådet41 869
ap.14Validering av yrkeslärare (ram)12 530
ap.7Högskolepedagogiskt lyft (ram)10 339
ap.31ASEM-DUO (ram)1 000
ap.32Plattform för internationalisering (ram)3 000
ap.37Särskilda kostnader högskoleprov (ram)15 000

Villkor för anslag 2:64

ap.7 Högskolepedagogiskt lyft

Medlen avser uppdraget att främja ett gemensamt högskolepedagogiskt utvecklingsarbete mellan universitet och högskolor. Av anslagsposten får högst 339 000 kronor användas för att stödja lärosätena att sprida lärdomar från satsningen på verksamhetsförlagd utbildning vid studier på distans (inom anslaget 2:64).

ap.14 Validering av yrkeslärare

Medlen avser valideringsinsatser för tillträde till yrkeslärarutbildningen. Medlen ska dels användas för myndighetens samordning, dels fördelas till berörda lärosäten för stöd när det gäller validering av yrkeskunskaper.

ap.31 ASEM-DUO

Medlen avser medverkan i ASEM-DUO under 2022. Universitets- och högskolerådet ska i årsredovisningen för 2022 redovisa hur medlen har använts.

ap.32 Plattform för internationalisering

Medlen avser samordning av en plattform för internationalisering.

ap.37 Särskilda kostnader högskoleprov

Medlen ska användas för kostnader som uppstått för genomförande av högskoleprovet våren 2022. Medlen avser även myndighetens kostnader för utveckling och förvaltning av systemstöd för anmälan till högskoleprovet.

2:67

Särskilda bidrag inom högskoleområdet (Ramanslag)

Disponeras av Universitets- och högskolerådet417
ap.2Särskilda bidrag - del till Universitet och högskolerådet (ram)417

Villkor för anslag 2:67

ap.2 Särskilda bidrag - del till Universitet och högskolerådet

Medlen ska användas för stipendier för studier vid College of Europe. Av anslagsposten får högst 27 000 kronor disponeras för att finansiera förvaltningskostnader för stipendieprogrammen. Myndigheten ska redovisa användningen av medlen i årsredovisningen för 2022.

4:1

Internationella program (Ramanslag)

Disponeras av Universitets- och högskolerådet81 589
ap.1Internationella program m.m (ram)81 589

Villkor för anslag 4:1

ap.1 Internationella program m.m

Medlen avser utgifter för stipendier och internationella program och får användas för: 

 • Bidrag till universitet och högskolor i enlighet med vad som avses i förordningen (2010:718) om stipendier för studieavgiftsskyldiga studenter samt till vissa enskilda utbildningsanordnare med examenstillstånd enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina. Av anslagsposten ska 60 276 000 kronor användas för detta ändamål. Medlen ska fördelas till lärosätena läsårsvis och lika mycket medel ska fördelas för vårterminen som för höstterminen. Medlen ska fördelas så att de gör det möjligt för de lärosäten som beviljas stipendiemedel att bevilja stipendier på upp till tre läsår. Universitets- och högskolerådet ska i årsredovisningen redovisa hur fördelningen av medel har gjorts och hur medlen har använts. Myndigheten ska vidare redogöra för de stipendiemedel som lärosätena har tilldelat studenter som är medborgare i en stat som enligt OECD/DAC kan vara föremål för bistånd. För de stipendiemedel som lärosätena har tilldelat dessa studenter ska myndigheten även redovisa statistik till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) i enlighet med Sidas anvisningar.
 • Utgifter för bidrag inom programmet Atlas i enlighet med förordningen (2000:523) om statsbidrag för att främja internationella kontakter inom skolans område.
 • Utgifter för bidrag inom Atlas praktik.
 • Utgifter för att främja ökat deltagande och högre kvalitet inom programmet Erasmus+.
 • Bidrag inom de decentraliserade programdelarna inom Erasmus+ om underskott uppstår på bidragsmedlen från Europeiska unionen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
2:2 Universitets- och högskolerådet
ap.17 8043 %0
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor
ap.70Inget0
ap.1403 %0
ap.310Inget0
ap.320Inget0
ap.370Inget0
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet
ap.20Inget0
4:1 Internationella program
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor
2:64 ap.362:64 ap.21100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2021 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2022 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor
ap.36ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap2022202320242025 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
4:1 Internationella program
ap.1168 00060 00060 00048 0002025
Belopp angivna i tkr

Villkor

Fördelningen mellan åren av belopp för infriade åtaganden är indikativ.

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar98 000
Räntekontokredit31 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Universitets- och högskolerådets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-2521 679
2022-02-2521 679
2022-03-2521 679
2022-04-2521 679
2022-05-2521 679
2022-06-2521 679
2022-07-2521 679
2022-08-2521 679
2022-09-2521 679
2022-10-2521 679
2022-11-2521 679
2022-12-2521 678
Summa260 147
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Universitets- och högskolerådets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:2 ap.1Universitets- och högskolerådet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2020+/- 2021Int. 2022Kost. 2022+/- 2022Ack. +/- utgå. 2022
Verksamhet
Högskoleprovet0022 68040 330-17 650-17 650
Antagning till högskoleutbildning och studieadministration13 703-5 000229 000236 000-7 0001 703
Summa13 703-5 000251 680276 330-24 650-15 947
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Antagning till högskoleutbildning och studieadministration

Myndigheten får ta ut och disponera avgifter för verksamheten. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten. Myndigheten får i ny räkning disponera resultatet från utgången av 2021 i dess helhet i den avgiftsfinansierade verksamheten.

Högskoleprovet

Myndighetens arbete med högskoleprovet i enlighet med högskoleförordningen (1993:100) finansieras med en del av den avgift som anmälda till högskoleprovet betalar. Avgiftsnivån regleras i högskoleförordningen och myndighetens del av avgiften motsvarar 180 kronor per anmäld deltagare i provet. Inkomsterna disponeras av myndigheten och det finns inte något reglerat mål för hur stor del av kostnaderna som ska täckas av avgifterna.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Myndigheten får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin verksamhet. Bidragen disponeras av myndigheten. Myndigheten får inom ramen för sin verksamhet ta emot uppdrag från Nordiska ministerrådet om kostnaderna för sådana uppdrag kan täckas genom bidrag från Nordiska ministerrådet. Bidragen disponeras av myndigheten. 

På regeringens vägnar
Anna Ekström
Bente Björk
Kopia till

Statsrådsberedningen, EUK, REV
Utrikesdepartementet, IU
Försvarsdepartementet, MFI
Finansdepartementet, BA, ESA, SFÖ
Arbetsmarknadsdepartementet, A, JÄM
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Arbetsförmedlingen
Arbetsgivarverket
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret
Statens skolverk
Statistiska centralbyrån
Statliga universitet och högskolor inom Utbildningsdepartementets ansvarsområde
Statskontoret
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Svenska institutet
Sveriges lantbruksuniversitet
Universitetskanslersämbetet
Akademi för Ledarskap och Teologi
Beckmans skola AB
Chalmers Tekniska Högskola AB
Enskilda Högskolan Stockholm AB
Ericastiftelsen
Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen
Handelshögskolan i Stockholm
Marie Cederschiöld högskola AB
Newmaninstitutet AB
Sophiahemmet, Ideell förening
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Rödakorshemmet
Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska Institut
Sveriges förenade studentkårer