Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:4

2022-09-01
U2022/02900
Skolforskningsinstitutet
Box 1009
171 21 Solna
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Skolforskningsinstitutet
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 16, bet. 2021/22:UbU:1, rskr. 2021/22:108).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Skolforskningsinstitutet.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Informationssäkerhet

Skolforskningsinstitutet ska övergripande redovisa hur myndigheten arbetar med att stärka informationssäkerheten och hur myndigheten planerar för att möta framtida behov. Redovisningen ska innehålla en beskrivning av åtgärder för att utveckla den interna styrningen och uppföljningen av informationssäkerhetsarbetet.

Jämställdhetsintegrering

Skolforskningsinstitutet ska redovisa resultatet av sitt arbete i enlighet med den inriktning för jämställdhetsintegrering 2022–2025 som redovisades den 1 september 2021 (U2021/03582).

3

Uppdrag

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2022–2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

– 7 februari,

– 27 april,

– 29 juli, och

– 28 oktober.

Kunskapssammanställningar om elevhälsa och stöd

Skolforskningsinstitutet ska tillsammans med Specialpedagogiska skolmyndigheten och Statens skolverk ta fram kunskaps- sammanställningar inom områdena elevhälsa och stöd som kan bidra till att förbättra huvudmäns, rektorers och lärares möjligheter att välja effektiva insatser i syfte att elever ska nå utbildningens mål. I de fall det är relevant bör myndigheterna föra en dialog med Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten. Skolverket har det övergripande ansvaret och är sammankallande för uppdraget. Uppdraget ska redovisas gemensamt till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 februari 2024.

Minskade utsläpp från tjänsteresor

Myndigheten ska redovisa hur den arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisning ska göras till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) och Naturvårdsverket senast den 22 februari 2023.

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Sammanfattning av uppdraget

Beslut om uppdraget

Rapporteringstidpunkt

Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023

A2020/02583

Senast den 1 april för respektive år 2021–2023 samt senast den 15 februari 2024

Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023

Fi2020/04960

Senast den 1 april för respektive år 2021–2023 samt senast den 15 februari 2024

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

1:11

Skolforskningsinstitutet (Ramanslag)

Disponeras av Skolforskningsinstitutet25 450
ap.1Skolforskningsinstitutet (ram)25 450

Villkor för anslag 1:11

ap.1 Skolforskningsinstitutet

Anslaget får användas för Skolforskningsinstitutets förvaltningsutgifter.

1:12

Praktiknära skolforskning (Ramanslag)

Disponeras av Skolforskningsinstitutet32 043
ap.1Praktiknära skolforskning (ram)32 043

Villkor för anslag 1:12

ap.1 Praktiknära skolforskning

Anslaget får användas till finansieringsbidrag inom den praktiknära skolforskningen. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:11 Skolforskningsinstitutet
ap.17633 %0
1:12 Praktiknära skolforskning
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap2022202320242025 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:12 Praktiknära skolforskning
ap.172 60036 60024 00012 0002025
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar1 000
Räntekontokredit1 500
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Skolforskningsinstitutets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-252 121
2022-02-252 121
2022-03-252 121
2022-04-252 121
2022-05-252 121
2022-06-252 121
2022-07-252 121
2022-08-252 121
2022-09-252 121
2022-10-252 121
2022-11-252 121
2022-12-252 119
Summa25 450
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Skolforskningsinstitutets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:11 ap.1Skolforskningsinstitutet
På regeringens vägnar
Anna Ekström
Johanna Wockatz
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
Kammarkollegiet
Myndigheten för yrkeshögskolan
Riksgäldskontoret
Sameskolstyrelsen
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Statens skolinspektion
Statens skolverk
Universitets- och högskolerådet
Vetenskapsrådet
Sveriges Kommuner och Regioner