Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:16

2022-06-30
Ju2022/02207 (delvis)
Åklagarmyndigheten
Box 5553
114 85 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Åklagarmyndigheten
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 4, bet. 2021/22:JuU1, rskr. 2021/22:89, prop. 2021/22:269 utg.omr. 4, bet. 2021/22:FiU49, rskr. 2021/22:460).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Åklagarmyndigheten.

VERKSAMHET

Brottsligheten ska minska och människors trygghet ska öka. Genom att fullgöra sina uppgifter ska Åklagarmyndigheten bidra till en sådan utveckling. 

1

Mål och återrapporteringskrav

Kontaktförbud

Åklagarmyndigheten ska följa upp tillämpningen av lagstiftningen om kontaktförbud och redovisa åtgärder för att tillämpningen ska vara enhetlig och effektiv.

Brott mot barn, brott i parrelation, sexualbrott och brott med hedersmotiv

Åklagarmyndigheten ska redovisa hur det brottsutredande arbetet har utvecklats till skydd för barn som brottsoffer, brott i parrelation, våldtäkt mot vuxen och köp av sexuella tjänster samt på området brott med hedersmotiv, inklusive könsstympning, äktenskapstvång och barnäktenskapsbrott.

Avfallsbrottslighet

Åklagarmyndigheten ska redovisa hur myndigheten arbetat mot illegal avfallsverksamhet inklusive hur myndigheten samverkat med övriga myndigheter som har att upptäcka och bekämpa dessa brott.

Terrorism

Åklagarmyndigheten ska redovisa antal misstänkta personer som lagförts och antal beslut i åtalsfrågan rörande terroristbrottslighet samt beskriva eventuella svårigheter och utmaningar vad gäller att utreda och lagföra terroristbrottslighet.

Särskilt om handläggningen av penningtvättsbrott och finansiering av terrorism

Åklagarmyndigheten ska redovisa statistik över utrednings- och lagföringsverksamheten samt omfattningen av åtgärder för tillgångs- säkring och förverkande av utbyte av brott och brottslig verksamhet när det gäller brott enligt lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott och lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall.

Internationell civil krishantering och fredsfrämjande

Åklagarmyndigheten ska i särskild ordning i samband med årsredovisningen redovisa sitt arbete gällande FN:s säkerhets- rådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet med utgångspunkt från den nationella handlingsplanen på området.

Jämställdhetsintegrering

Åklagarmyndigheten ska redovisa resultatet av arbetet med jämställdhetsintegrering med utgångspunkt i myndighetens redovisning av uppdrag om inriktningen för det fortsatta arbetet med jämställdhetsintegrering för åren 2022–2025.

2

Organisationsstyrning

Kompetensförsörjning

Åklagarmyndigheten ska redovisa hur myndigheten arbetar för att åstadkomma en kompetensförsörjning som är såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt hållbar både på kort och lång sikt.

3

Uppdrag

Prognoser

Åklagarmyndigheten ska redovisa prognoser för 2022–2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, vilka osäkerhetsfaktorer som finns och vad som har orsakat eventuella förändringar. Om prognosen visar på underskott ska myndigheten redovisa vilka åtgärder som har vidtagits eller planeras vidtas för att verksamheten ska kunna bedrivas inom ramen för tilldelade medel samt vilka konsekvenserna blir för verksamheten till följd av dessa åtgärder. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

7 februari

27 april

29 juli

28 oktober

Bedömningar av verksamhetsvolymer i rättskedjan

Åklagarmyndigheten ska tillsammans med Polismyndigheten, Domstolsverket, Kriminalvården och Brottsförebyggande rådet fortsätta arbetet med att bedöma framtida verksamhetsvolymer i rättskedjan. Arbetet ska bedrivas med utgångspunkt i det uppdrag som gavs till myndigheterna i oktober 2019 (Ju2019/01057). Myndigheterna ska gemensamt redovisa sina resultat till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 1 mars 2023.

Minskade utsläpp från tjänsteresor

Åklagarmyndigheten ska redovisa hur myndigheten arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisningen ska ske inom ramen för myndighetens miljöledningsarbete i enlighet med vad som gäller enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

Pågående uppdrag

Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning för praktik

Uppdragen till de statliga myndigheterna att fortsatt ställa praktikplatser till förfogande ska redovisas av Åklagarmyndigheten till Statskontoret senast den 1 april 2022 (Fi2020/04960, A2020/02583).

Anslutning till e-Evidencesystemet

Åklagarmyndigheten ska genomföra en svensk anslutning till det europeiska systemet för digitalt utbyte av elektroniska bevis. Anslutningen ska vara genomförd senast den 1 januari 2023. Uppdraget ska slutredovisas i årsredovisningen för 2022 (Ju2021/03375).

Försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål

Åklagarmyndigheten, Domstolsverket, Polismyndigheten, Rättsmedicinalverket och Kriminalvården har i uppdrag att tillsammans med berörda tingsrätter fortsätta försöksverksamheten med ett snabbförfarande i brottmål till och med den 31 december 2022 (Ju2019/03624) och att från januari 2022 bygga ut den ytterligare i övriga polisregioner utanför polisregion Stockholm (Ju2021/03615).

Myndigheterna har tillsammans i uppdrag att fortsätta den särskilda försöksverksamheten med ett snabbförfarande i brottmål för lagöverträdare under 18 år till och med den 31 december 2022 (Ju2020/02474).

Myndigheterna ska senast den 1 mars 2022 gemensamt redovisa till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) hur arbetet i försöksverksamheten har bedrivits och vilka resultat som har uppnåtts.

Användningen av vissa hemliga tvångsmedel

Åklagarmyndigheten ska tillsammans med dels Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten och Tullverket, dels Säkerhetspolisen, redovisa användningen av vissa hemliga tvångsmedel. Redovisningen ska lämnas senast den 31 maj varje år (Ju2015/04549, Ju2020/01059).

Rättsväsendets digitalisering

Åklagarmyndigheten ska, inom ramen för förordningen (2019:1283) om rättsväsendets digitalisering, medverka till att ta fram en gemensam strategisk plan för 2023 och framåt. Uppdraget ska slutredovisas senast den 22 februari 2022 till Regeringskansliet (Justitiedepartementet).

Bedömningar av verksamhetsvolymer i rättskedjan

Det uppdrag som gavs i regleringsbrevet för 2021 ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 1 mars 2022.

Nationellt kompetenscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck

Åklagarmyndigheten och övriga berörda myndigheter ska bistå vid inrättandet av ett nationellt kompetenscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck (A2020/02708). Redovisas senast den 31 maj 2022.

Information och vägledning i arbetet med hedersrelaterad brottslighet

Åklagarmyndigheten och övriga berörda myndigheter ska 2021–2022 genomföra de gemensamma insatser för att främja tillämpningen av de nya bestämmelser mot hedersrelaterad brottslighet som trädde i kraft den 1 juli 2020 (A2020/02649). Redovisas senast den 16 juni 2023.

Förebygga och bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor

Åklagarmyndigheten och övriga berörda myndigheter ska genomföra insatser avseende könsstympning av flickor och kvinnor (A2021/01029). Delredovisas senast den 28 februari 2022 och slutredovisas senast den 28 september 2023.

Förstärkta insatser mot brottslighet inom avfallsområdet

Åklagarmyndigheten och övriga berörda myndigheter ska senast den 15 mars 2022 redovisa en lägesbild vad gäller illegal avfallshantering (M2021/00438).

Införande av digital kommunikation för rättsliga samarbeten inom EU

Åklagarmyndigheten och övriga berörda myndigheter ska analysera konsekvenserna av att införa digital kommunikation genom e-Codex i civil- och straffrättsliga samarbeten inom EU (Ju2021/02436). Redovisningen ska lämnas senast den 1 juni 2022.

Uppdrag att vara kontaktpunkt enligt avtalet mellan Sverige och UNITAD

Åklagarmyndigheten respektive Polismyndigheten ska vara kontaktpunkter enligt artikel 8.1 i det avtal som tar sikte på utbyte av information mellan United Nations Investigative Team to Promote Accountability for Crimes Committed by Da’esh/Islamic State in Iraq and the Levant (UNITAD) och Sverige (Ju2021/01857). Uppdraget gäller tillsvidare. Utgångspunkten är att uppdraget ska bestå så länge det aktuella avtalet med UNITAD är i kraft.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:3

Åklagarmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Åklagarmyndigheten2 023 249
ap.1Åklagarmyndigheten (ram)2 023 249

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Åklagarmyndigheten

Anslagsposten får användas för Åklagarmyndighetens förvaltningsutgifter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:3 Åklagarmyndigheten
ap.160 6673 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar190 000
Räntekontokredit95 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Åklagarmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-25168 521
2022-02-25168 521
2022-03-25168 521
2022-04-25168 521
2022-05-25168 521
2022-06-25168 521
2022-07-25168 688
2022-08-25168 688
2022-09-25168 688
2022-10-25168 688
2022-11-25168 688
2022-12-25168 683
Summa2 023 249
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Åklagarmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:3 ap.1Åklagarmyndigheten
På regeringens vägnar
Morgan Johansson
Lotta Ganeteg
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, justitieutskottet
Brottsförebyggande rådet
Domstolsverket
Ekobrottsmyndigheten
Ekonomistyrningsverket
Finansinspektionen
Kriminalvården
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Polismyndigheten
Skatteverket
Statskontoret
Tullverket
Riksgäldskontoret