Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:14

2022-06-30
Ju2022/02207 (delvis)
Ju2022/00555 (delvis)
Justitiekanslern
Box 2308
103 17 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Justitiekanslern
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 1, bet. 2021/22:KU1, rskr. 2021/22:66, prop. 2021/22:1 utg.omr. 4, bet. 2021/22:JuU1, rskr. 2021/22:89, prop. 2021/22:269 utg.omr. 4, bet. 2021/22:FiU49, rskr. 2021/22:460).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Justitiekanslern.

VERKSAMHET

3

Uppdrag

Prognoser

Justitiekanslern ska redovisa prognoser för 2022–2025 vid nedanstånde prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, vilka osäkerhetsfaktorer som finns och vad som orsakat eventuella förändringar. Om prognosen visar på underskott ska myndigheten redovisa vilka åtgärder som har vidtagits eller planeras att vidtas för att verksamheten ska kunna bedrivas inom ramen för tilldelade medel samt vilka konsekvenserna blir för verksamheten till följd av dessa åtgärder. Prognoser lämnas i informationssystemet Hermes senast den 

7 februari

27 april

29 juli 

28 oktober

Minskade utsläpp från tjänsteresor

Justitiekanslern ska redovisa hur myndigheten arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisningen ska ske inom ramen för myndighetens miljöledningsarbete i enlighet med vad som gäller enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

Pågående uppdrag

Möten inom de internationella oljeskadefonderna

Justitiekanslern har uppdraget (Ju2003/3657/L3) att företräda Sverige i möten inom de internationella oljeskadefonderna. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) fortlöpande genom skriftliga rapporter och i Justitiekanslerns årsredovisning. 

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning för praktik

Uppdragen ska redovisas till Statskontoret senast den 1 april 2022 (Fi2020/04960, A2020/02583).

Uppdrag att bevaka statens rätt på grund av anspråk mot staten

Justitiekanslern har ett uppdrag att bevaka statens rätt och att föra eller låta föra statens talan med anledning av ett anspråk på ersättning för skada grundat på energistadgefördraget som riktats mot staten av Aura Energy Limited (M2019/02094).

Uppdrag att bevaka statens rätt i tvist om investeringsskyddsavtal

Justitiekanslerna har i uppdrag att bevaka statens rätt med anledning av underrättelse om tvist i enlighet med Sveriges bilaterala investeringsskyddsavtal med Kina (I2021/00036).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

6:2

Justitiekanslern (Ramanslag)

Disponeras av Justitiekanslern55 726
ap.1Justitiekanslern (ram)55 726
ap.2Uppdrag att bevaka statens rätt i ingångna investeringsskyddsavtal (ram)0

Villkor för anslag 6:2

ap.1 Justitiekanslern

Anslagsposten får användas för Justitiekanslerns förvaltningsavgifter.

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:12

Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Justitiekanslern94 987
ap.1Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. (ram)94 987

Villkor för anslag 1:12

ap.1 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m.

Efter rekvisition till Justitiekanslern kan medel betalas ut till Polismyndigheten, Tullverket, Kronofogdemyndigheten och Kustbevakningen för sådan ersättning som avses i 8 § lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder.

Från anslaget ska följande utgifter finansieras vilka ska redovisas under nedan angivna rubriker.

Ersättning till frihetsberövade m.m.

1. Ersättning i mål eller ärenden enligt lagen (1974:515) om ersättning vid frihetsinskränkning och lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder.

2. Ersättning enligt 14 § förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten i sådana ärenden.

3. Ersättning för motpartens rättegångskostnader samt utgifter för statens kostnader i mål rörande lagen (1974:515) om ersättning vid frihetsinskränkning och lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder.

Justitiekanslern ska redovisa det totala antalet ärenden, antalet ärenden där ersättning har beviljats, det totala beloppet inklusive ränta samt antalet ärenden som har föranlett rättegång.

Skadestånd m.m. i andra fall

1. Skadestånd eller annan ersättning till motpart i mål eller ärenden inom eller utom rättegång.

2. Ersättning enligt 14 § förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten i sådana ärenden.

3. Ersättning för motpartens rättegångskostnader samt utgifter för statens kostnader i rättegångar.

4. Kostnad i samband med rättegång inför internationell domstol eller i liknande organ.

5. Kostnad för förundersökning i brottmål.

Justitiekanslern ska redovisa det totala antalet ärenden, antalet ärenden där ersättning har beviljats, det totala beloppet av de av Justitiekanslern bestämda ersättningarna exklusive ränta samt antalet ärenden som har föranlett rättegång.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
6:2 Justitiekanslern
ap.11 6713 %0
ap.20Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:12 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m.
ap.11 199Inget2 000
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar3 000
Belopp angivna i tkr

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Justitiekanslern undantas för kravet i 3 kap. 1 § andra stycket förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. I årsredovisningen ska myndigheten dock översiktligt ange hur verksamheten har bedrivits.

På regeringens vägnar
Morgan Johansson
Sofia Säterskog
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, konstitutionsutskottet
Riksdagen, justitieutskottet
Ekonomistyrningsverket
Kronofogdemyndigheten
Kustbevakningen
Polismyndigheten
Skatteverket
Statskontoret
Tullverket
Åklagarmyndigheten
Riksgäldskontoret