Infrastrukturdepartementet


Regeringsbeslut
II 6

2022-06-30
I2022/01460
I2022/01383 (delvis)
Energimarknadsinspektionen
Box 155
631 03 Eskilstuna
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Energimarknadsinspektionen
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 21, bet. 2021/22:NU3, rskr. 2021/22:96, prop. 2021/22:269 utg.omr. 21, bet. 2021/22:FiU49, rskr. 2021/22:469).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Energimarknadsinspektionen.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Tillståndsprocesser

Energimarknadsinspektionen ska redovisa hur myndigheten har arbetat med att förkorta och effektivisera handläggningstiderna för koncessionsärenden, resultatet för ärendebalanserna för olika kategorier av ärenden och hur ärendebalanserna har förändrats över tid.

Beredskapsmyndighet

Energimarknadsinspektionen ska redovisa hur myndigheten har arbetatsom beredskapsmyndighet.

3

Uppdrag

Utvärdering av regleringen om anvisade elavtal

Energimarknadsinspektionen ska utvärdera vilken effekt den senaste regleringen om anvisade elavtal har fått på de anvisade elpriserna och regleringens påverkan på antalet kunder med anvisade elavtal (jfr prop. 2016/17:13 s. 28). I uppdraget ingår även att Energimarknadsinspektionen ska ta fram förordningsförslag för en prisreglering. Förordningsförslagen ska åtföljas av en konsekvensanalys. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 13 juni 2022.

Kostnader för tillsyn och andra uppgifter motsvarande nätövervakningsavgift

Energimarknadsinspektionen ska rapportera kostnader (motsvarande nätövervakningsavgift) för 2021 samt prognos för de nästkommande tre åren, för verksamhet som avser uppgifter enligt 5 kap. ellagen (1997:857) och tillsyn enligt 12 kap. 1 § samma lag över att nätkoncessionshavare följer sina skyldigheter. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 1 mars 2022. 

Minskade utsläpp från tjänsteresor

Energimarknadsinspektionen ska redovisa hur den arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisningen ska ske inom ramen för myndighetens miljöledningsarbete i enlighet med vad som gäller enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

Prognoser

Energimarknadsinspektionen ska redovisa prognoser för 2022–2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

– 7 februari,

– 27 april,

– 29 juli, och

– 28 oktober.

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Sammanfattning av uppdragetBeslut om uppdragetRapporteringstidpunkt
Uppdrag att fortsätta ta emot nyanlända arbetssökande för praktik

2021–2023

Fi2020/04960Den 15 februari 2024
Uppdrag att fortsätta ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik

2021–2023

A2020/02583Den 15 februari 2024
Uppdrag att vara behörig myndighet enligt EU-förordningen om en gemensam digital ingång

I2020/03233

I2021/02831

Tills att nationella bestämmelser för att stödja genomförandet av förordningen träder i kraft
Uppdrag om strategiskt och operativt arbete med smarta elnät för att tillvarata och vidareutveckla resultatet av Forum för smarta elnäts arbete, för punkt 1I2020/01810I myndighetens årsredovisning t.o.m. 2022
Översyn av undantagen från kravet på nätkoncession enligt ellagen

I2021/00478

I2021/00268

Den 31 januari 2023
Uppdrag att utveckla arbetssätt och parallella processer för kortare ledtider för elnätsutbyggnad

I2021/02334

I2021/01110

Den 1 maj 2023
Uppdrag om att möjliggöra arbete hemifrån vid statliga myndigheter

Fi2021/03909


Uppdrag att genomföra en myndighetsgemensam uppföljning av samhällets elektrifiering

I2022/01060

Den 15 december 2022, den 15 december 2023 och den 13 december 2024

Oschyssta affärsmetoder

Energimarknadsinspektionen ska, med utgångspunkt i de förslag som myndigheten har lämnat i rapporten Oschyssta affärsmetoder. En rapport med åtgärdsförslag, ta fram författningsförslag för de åtgärder som skulle innebära en ändring av ellagen (1997:857) och göra en konsekvensanalys av lämnade författningsförslag. Vid genomförandet av uppdraget ska Energimarknadsinspektionen föra en dialog med berörda aktörer. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 28 februari 2023.

Jämställdhetsintegrering

Energimarknadsinspektionen ska utveckla sitt arbete med jämställdhetsintegrering i syfte att bidra till de jämställdhetspolitiska målen (skr. 2016/17:10). Myndigheten ska identifiera jämställdhetsproblem inom myndigheten och i samhället som myndighetens verksamhet kan bidra till att lösa samt beskriva hur jämställdhet integreras i myndighetens interna processer. Energimarknadsinspektionen ska senast den 12 december 2022 redovisa inriktningen för myndighetens fortsatta arbete med jämställdhetsintegrering för åren 2023–2025 till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) med kopia till Arbetsmarknadsdepartementet).

Öka transparens kring data och analyser som kan bidra till elektrifieringen

Energimarknadsinspektionen ska kartlägga vilka data och analyser som finns hos myndigheten och som skulle kunna göras mer tillgängliga på ett säkert och kostnadseffektivt sätt för att gynna forskning, innovation och affärsutveckling i syfte att bidra till en framgångsrik elektrifiering. Myndigheten ska vid genomförandet av uppdraget föra dialog med relevanta lärosäten och forskningsinstitut samt med näringslivet och andra berörda myndigheter. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 30 juni 2023.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 21 Energi

1:6

Energimarknadsinspektionen (Ramanslag)

Disponeras av Energimarknadsinspektionen185 294
ap.1Energimarknadsinspektionen: Förvaltningskostnader (ram)185 294

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Energimarknadsinspektionen: Förvaltningskostnader

Av anslaget ska Energimarknadsinspektionen använda minst motsvarande det totala beloppet för nätövervakningsavgiften enligt förordningen (2017:1040) om elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift och elsäkerhetsavgift, för att hantera kostnader för verksamhet som avser uppgifter enligt 5 kap. ellagen (1997:857) och tillsyn enligt 12 kap. 1 § samma lag över att nätkoncessionshavare följer sina skyldigheter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 21 Energi

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:6 Energimarknadsinspektionen
ap.15 5283 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar13 000
Räntekontokredit11 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Energimarknadsinspektionens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-2515 358
2022-02-2515 358
2022-03-2515 358
2022-04-2515 358
2022-05-2515 358
2022-06-2515 358
2022-07-2515 525
2022-08-2515 525
2022-09-2515 525
2022-10-2515 525
2022-11-2515 525
2022-12-2515 521
Summa185 294
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Energimarknadsinspektionens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:6 ap.1Energimarknadsinspektionen: Förvaltningskostnader

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2020+/- 2021Int. 2022Kost. 2022+/- 2022Ack. +/- utgå. 2022
Offentligrättslig verksamhet
Avgifter enligt förordningen (2014:1059)007 7007 70000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avgifter enligt förordningen (2014:1059)

Energimarknadsinspektionen får disponera de avgifter som Energimarknadsinspektionen har rätt att ta ut enligt förordningen (2014:1059) om vissa avgifter för registrering och tillsyn över handeln på grossistenergimarknaden.

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2020+/- 2021Int. 2022Kost. 2022+/- 2022Ack. +/- utgå. 2022
Offentligrättslig verksamhet
Förseningsavgifter enligt ellagen (1997:857) respektive fjärrvärmelagen (2008:263)27141 25025020002001 700
Avgifter enligt förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet25522 1282 0003 5004 250-7503 378
Summa3 3782 2503 7004 250-5505 078
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Anna-Caren Sätherberg
Sandra Lennander
Kopia till

Statsrådsberedningen/internrevisionen
Finansdepartementet/BA, ESA, KO och SFÖ
Socialdepartementet/SAM
Miljödepartementet/KL
Näringsdepartementet/MK och BI
Arbetsmarknadsdepartementet/JÄM
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi och lön
Riksdagen/näringsutskottet
Affärsverket svenska kraftnät
Elsäkerhetsverket
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Konkurrensverket
Konsumentverket
Myndigheten för digital förvaltning
Riksgäldskontoret
Statens energimyndighet
Statskontoret
Verket för innovationssystem