Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:3

2022-06-22
S2022/03074
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Box 6070
113 60 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 9, bet. 2021/22:SoU1, rskr. 2021/22:123).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapportering Agenda 2030

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska redovisa resultat från myndighetens verksamhet som bidrar till genomförandet av Agenda 2030 med fokus på den sociala dimensionen av de globala målen för hållbar utveckling.

Återrapportering om erfarenheter från pandemin

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska redovisa i vilken utsträckning myndighetens erfarenheter under pandemin har lett till förändrade strukturer, arbetssätt och metoder och hur myndigheten har eller planerar att ta tillvara på och förvalta dessa.

Återrapportering av myndighetens arbete med informationssäkerhet

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska övergripande redogöra för hur myndigheten arbetar för att stärka sin informationssäkerhet och för hur den planerar för att möta framtida behov, bl.a. utifrån aktuella digitaliseringsinitiativ. Redovisningen ska innehålla en beskrivning av åtgärder för att utveckla den interna styrningen och uppföljningen av informationssäkerhetsarbetet.

3

Uppdrag

De regeringsuppdrag som tas upp i regleringsbrevet kan enligt en särskild överenskommelse mellan Socialdepartementet och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys rapporteras vid en annan tidpunkt än vad som anges nedan, dock ej senare än två veckor efter den angivna tidpunkten.

Nya uppdrag

1. Uppdrag att genomföra en studie med fokus på hedersrelaterat våld och förtryck.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska inhämta kunskap och erfarenheter från personer som varit utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck och som har haft kontakt med socialtjänsten för stöd och hjälp. Uppdraget ska ge en bild av de utsattas syn på stöd och insatser som de fått från socialtjänsten, och innehålla en analys av om kvaliteten i stödet skulle kunna utvecklas. Inom ramen för uppdraget ska Myndigheten för vård- och omsorgsanalys om möjligt redovisa om det finns någon skillnad avseende vilken kontakt som personer som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck har haft med stödjande och behandlande verksamheter hos kommunerna jämfört med personer som utsatts för någon annan typ av våld i nära relationer. I uppdraget ska även ingå att redovisa hur socialtjänsten beaktat särskilda sårbarheter hos den utsatta personen (Skr. 2016/17:10). Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska inom ramen för uppdraget samverka med Jämställdhetsmyndigheten och Länsstyrelsen i Östergötland (Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck). En redovisning av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 30 november 2023. För uppdraget får Myndigheten för vård- och omsorgsanalys under 2022 använda 2 000 000 kronor som ska redovisas mot det under utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering för budgetåret 2022 uppförda anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagsposten 12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut. Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den
1 december 2022. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas senast den 31 mars 2023 till Kammarkollegiet. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning av medel ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

2. Minskade utsläpp från statliga tjänsteresor när fler har arbetat hemma under pandemin

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska redovisa hur den arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisningen ska ske inom ramen för myndighetens miljöledningsarbete i enlighet med vad som gäller enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter. 

Återkommande uppdrag

International Health Policy Survey

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska under 2022 genomföra analyser utifrån de svenska resultaten i tidigare års undersökningar samt genomföra en jämförande studie av den s.k. International Health Policy Survey (IHP). Syftet med IHP är att ge underlag till förbättrat beslutsfattande inom hälso- och sjukvårdsområdet, samt utgöra ett underlag för en internationell jämförelse mellan länder. En redovisning av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 mars 2023. För uppdraget får Myndigheten för vård- och omsorgsanalys under 2022 använda 3 000 000 kronor som ska redovisas mot det under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg uppförda anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa. Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas senast den 31 mars 2023 till Kammarkollegiet. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning av medel ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2022–2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

7 februari,

27 april,

29 juli,

28 oktober.

Pågående uppdrag

Pågående uppdrag

Uppdrag givet i

Avrapportering

Uppdrag om att genomföra analyser utifrån International Health Policy Survey (IHP)

Uppdrag i 2021 års regleringsbrev

Den 15 mars 2023

Uppdrag att utvärdera omställningen i hälso- och sjukvården till en god och nära vård

Regeringsbeslut S2020/03320

Den 31 mars 2023

Uppdrag att utvärdera överenskommelsen om digitalisering inom äldreomsorgen

Regeringsbeslut S2020/04363

En muntlig delredovisning senast den 31 mars 2023 och en slutredovisning senast den 9 juni 2023. Redovisningarna ska hänvisa till regeringsbeslut I:3 den 14 maj 2020 (S2020/04363)

Uppdrag inom ramen för Socialstyrelsens uppdrag att fördela utvecklingsmedel och ge kompetensstöd för arbete mot våld i nära relationer m.m.

Regeringsbeslut S2020/01591

Den 30 november 2023

Uppdrag att kartlägga eventuella regionala skillnader i vård- och omsorg av patienter med postcovid

Regeringsbeslut S2021/06047

Delredovisning den 31 mars 2022 och slutredovisning den 3 oktober 2022

Uppdrag att ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023

Regeringsbeslut Fi2020/04960

Till Statskontoret den 1 april 2022, 1 april 2023 och den 15 februari 2024

Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023

Regeringsbeslut A2020/02583

Till Statskontoret den 1 april 2022, den 1 april 2023 och den 15 februari 2024

Uppdrag att sammanställa och analysera insatserna och beskriva utveckling på området kvinnors hälsa och förlossningsvården 2015–2022

Regeringsbeslut S2021/05131

Delredovisning den 1 april 2022 och slutredovisning den 1 maj 2023

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

4:8

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys38 094
ap.1Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (ram)38 094

Villkor för anslag 4:8

ap.1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Anslagsposten får användas för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys förvaltningsutgifter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
4:8 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
ap.11 1423 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar3 000
Räntekontokredit2 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för vård- och omsorgsanalys räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-253 175
2022-02-253 175
2022-03-253 175
2022-04-253 175
2022-05-253 175
2022-06-253 175
2022-07-253 175
2022-08-253 175
2022-09-253 175
2022-10-253 175
2022-11-253 175
2022-12-253 169
Summa38 094
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för vård- och omsorgsanalys disposition enligt detta regleringsbrev är:
4:8 ap.1Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
På regeringens vägnar
Ardalan Shekarabi
Michael Blom
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Förvaltningsavdelningen/RK-Ekonomi
Socialutskottet
E-hälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten
Kammarkollegiet
Läkemedelsverket
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Socialstyrelsen
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
Statistiska centralbyrån
Statskontoret
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Sveriges Kommuner och Regioner