Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:9

2022-06-22
U2018/03700 (delvis)
U2022/02495
Statens skolinspektion
Box 23069
104 35 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Statens skolinspektion
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 16, bet. 2021/22:UbU1, rskr. 2021/22:108).

Med ändring av regeringens beslut den 16 december 2021 beslutar regeringen att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Statens skolinspektion. 

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Statens skolinspektion.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Tillsyn och kvalitetsgranskning

Skolinspektionen ska redovisa

  • erfarenheter från myndighetens tillsyn, där det av redovisningen ska framgå hur möjligheterna till ingripanden enligt 26 kap. skollagen (2010:800) har använts,
  • erfarenheter av tillgången till personal som har kompetens att dels tillgodose behovet av vägledning inför utbildnings- och yrkesval och dels motverka könsbundna val i grundskolan och grundsärskolan samt i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen,
  • hur huvudmän och rektorer arbetar med att säkerställa att barns och elevers undervisning bedrivs av behöriga förskollärare och lärare, hur huvudmän och rektorer arbetar för att säkerställa att behöriga förskollärares och lärares arbetsuppgifter i så stor utsträckning som möjligt är undervisning och uppgifter som hör till undervisningen samt hur huvudmän och rektorer säkerställer att personal får nödvändig kompetensutveckling, och
  • hur myndigheten har utökat sin tillsyn och kvalitetsgranskning.

Prövning av ärenden

Skolinspektionen ska redovisa vilka insatser som gjorts och som planeras för att förbättra tillgängligheten till och sökbarheten i den information om fristående skolor som Skolinspektionen har tillgång till.

Risk- och väsentlighetsanalys

Skolinspektionen ska redogöra för hur myndighetens risk- och väsentlighetsanalys fångar upp grundskolor som har stora brister sett till i vilken mån eleverna når kunskapsmålen och då särskilt avseende behörighet till nationella program i gymnasieskolan. 

Agenda 2030


Skolinspektionen ska redovisa sitt arbete med Agenda 2030 och hur myndigheten har samverkat och bidragit till att nå de globala målen för hållbar utveckling.

Informationssäkerhet

Skolinspektionen ska övergripande redogöra för hur myndigheten arbetat för att stärka sin informationssäkerhet och för hur myndigheten planerar för att möta framtida behov, bl.a. utifrån aktuella digitaliseringsinitiativ. Redovisningen ska innehålla en beskrivning av åtgärder för att utveckla den interna styrningen och uppföljningen av informationssäkerhetsarbetet.

3

Uppdrag

Prognoser

Skolinspektionen ska redovisa prognoser för 2022–2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

–  7 februari,

–  27 april,

–  29 juli, och 

–  28 oktober.

Granskning av sfi

Skolinspektionen ska genomföra en granskning av kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 28 februari 2024.

Likvärdig bedömning och betygssättning

Skolinspektionen ska inom ramen för sin tillsyn och kvalitetsgranskning arbeta för en mer likvärdig bedömning och betygssättning. Myndigheten ska uppmärksamma hur huvudmän och skolor arbetar för att betyg ska sättas i enlighet med gällande bestämmelser samt hur de arbetar med att främja och följa upp likvärdigheten i bedömning och betygssättning, bl.a. med utgångspunkt i skillnader i betygsstatistik mellan olika ämnen och kurser i relation till nationell statistik och stora avvikelser mellan resultat på nationella prov och betyg. Skolinspektionen ska årligen redovisa till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) vilka insatser som myndigheten har vidtagit och avser att vidta på området och slutredovisa uppdraget senast den 15 april 2024.

Grundskolor med liten andel behöriga till gymnasieskolans nationella program

Skolinspektionen ska årligen redovisa till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) hur och med vilket resultat grundskolor med liten andel behöriga till gymnasieskolans nationella program över tid har granskats av myndigheten samt vilka åtgärder som vidtagits av huvudmännen.

Fristående skolor med konfessionell inriktning och andra skolor där det förekommer konfessionella inslag

Skolinspektionen ska årligen redovisa till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) erfarenheter och slutsatser från myndighetens granskning av fristående skolor med konfessionell inriktning och andra skolor där det förekommer konfessionella inslag i utbildningen. 

Arbetet mot segregationens negativa konsekvenser

Skolinspektionen ska senast den 1 november 2022 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) redovisa sina samlade erfarenheter av huvudmännens arbete med att minska och motverka segregationens negativa konsekvenser. 

Minskade utsläpp från tjänsteresor

Skolinspektionen ska redovisa hur myndigheten arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisningen ska ske inom ramen för myndighetens miljöledningsarbete i enlighet med vad som gäller enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

Pågående uppdrag

Uppföljning av ärenden

Skolinspektionen ska prioritera och utveckla arbetet med att följa upp tillsynsärenden så att myndigheten säkerställer att brister har åtgärdats. Myndigheten ska senast den 15 oktober 2022 delredovisa och senast den 16 oktober 2023 slutredovisa till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) hur arbetet genomförts och vilka resultat som nåtts.

Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser 

Regeringen har uppdragit åt Skolinspektionen att, inom ramen för sitt kvalitetsgranskningsuppdrag, följa upp och utvärdera den garanti för tidiga stödinsatser som riksdagen har beslutat om (prop. 2017/18:195, bet. 2017/18:UbU10, rskr. 2017/18:333). I utvärderingen ska myndigheten också analysera om och i så fall hur lärarnas administrativa arbete påverkas av garantin. Utvärderingen ska ha ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Skolinspektionen ska hålla Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) löpande informerat om arbetet. Uppdraget ska delredovisas senast den 16 december 2022 och slutredovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 13 december 2024 (U2018/03700 [delvis] och U2021/02259).

Behörig myndighet enligt förordningen om en gemensam digital ingång

Regeringen har uppdragit åt bl.a. Skolinspektionen att vara behörig myndighet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1724 av den 2 oktober 2018 om inrättande av en gemensam digital ingång samt hjälp- och problemlösningstjänster och om ändring av förordningen (EU) nr 1024/2012 (förordningen om en gemensam digital ingång) (I2020/03233 och I2021/02831).

Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023

Regeringen har uppdragit åt bl.a. Skolinspektionen att under perioden den 1 januari 2021–den 31 december 2023 fortsatt ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och att från Arbetsförmedlingen ta emot arbetssökande personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik. Uppdraget ska redovisas till Statskontoret senast den 1 april 2021, den 1 april 2022, den 1 april 2023 samt den 15 februari 2024 (A2020/02583).

Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023

Regeringen har uppdragit åt bl.a. Skolinspektionen att under perioden den 1 januari 2021–den 31 december 2023 fortsatt ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot nyanlända arbetssökande från Arbetsförmedlingen för praktik. Uppdraget ska redovisas till Statskontoret senast den 1 april 2021, den 1 april 2022, den 1 april 2023 samt den 15 februari 2024 (Fi2020/04960).

Strategi för systematisk uppföljning av funktionhinderspolitiken under 2021–2031

Regeringen har uppdragit åt bl.a. Skolinspektionen att följa upp funktionshinderspolitiken 2021–2031 utifrån det nationella målet för funktionshinderspolitiken (prop. 2016/17:188, bet. 2017/18:SoU5, rskr. 2017/18:86). Resultatet av uppföljningen ska årligen lämnas till Regeringskansliet i respektive myndighets årsredovisning.

Arbete hemifrån vid statliga myndigheter

Arbete hemifrån vid statliga myndigheter (Fi2021/03909). Uppdraget gäller t.o.m. den 31 januari 2022.

Granskning av undervisningstiden i komvux

Skolinspektionen ska genomföra en kartläggande granskning av i vilken omfattning kommunerna erbjuder undervisningstid inom kommunal vuxenutbildning (komvux) samt hur de fördelar den erbjudna undervisningstiden, både när det gäller den utbildning där endast s.k. närundervisning förekommer och den utbildning där olika flexibla undervisningsformer förekommer. Skolinspektionen ska föra en dialog med Statens skolverk vid genomförandet av uppdraget. De frågor som är särskilt relevanta för granskningen är hur kommunerna lägger ut undervisningstid på kurser och om det förekommer att elever får för få undervisningstimmar i förhållande till vad som kan anses rimligt för att de ska nå målen med utbildningen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 24 april 2024.

Granskning av skolornas arbete med extra anpassningar och särskilt stöd

Skolinspektionen ska genomföra en granskning av skolornas arbete med extra anpassningar och särskilt stöd till elever i de obligatoriska skolformerna och i fritidshemmet. Skolinspektionen ska hålla Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) löpande informerat om arbetet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 12 juni 2024.

Granskning av betygsrätten i komvux

Skolinspektionen ska granska förekomsten av folkhögskolor och andra enskilda utbildningsanordnare med s.k. betygsrätt inom komvux. Skolinspektionen ska också granska hur betygsrätten används i uppdragsutbildning enligt 6 kap. förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning samt utbildning som anordnas på entreprenad, av en folkhögskola och vid utfärdande av betyg. Frågor som är relevanta för granskningen är t.ex. i vilken mån intyg och prövning förekommer samt var i landet betygsrätten används, av vem, i vilken typ av utbildning och hur lång tid det tar från det att ett tillstånd till betygsrätt lämnas till dess att rätten används. Skolinspektionen ska även föreslå hur de svårigheter som finns när det gäller att kontrollera hur betygsrätten används kan åtgärdas. Skolinspektionen ska föra en dialog med Skolverket vid genomförandet av uppdraget. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 31 oktober 2024.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

1:2

Statens skolinspektion (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolinspektion531 927
ap.1Statens skolinspektion (ram)531 927

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Statens skolinspektion

Anslagsposten får användas för Skolinspektionens och Skolväsendets överklagandenämnds förvaltningsutgifter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:2 Statens skolinspektion
ap.114 4573 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar31 000
Räntekontokredit32 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens skolinspektions räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-2544 327
2022-02-2544 327
2022-03-2544 327
2022-04-2544 327
2022-05-2544 327
2022-06-2544 327
2022-07-2544 327
2022-08-2544 327
2022-09-2544 327
2022-10-2544 327
2022-11-2544 327
2022-12-2544 330
Summa531 927
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens skolinspektions disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:2 ap.1Statens skolinspektion

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2020+/- 2021Int. 2022Kost. 2022+/- 2022Ack. +/- utgå. 2022
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras
Avgifter för ansökningar om godkännande som enskild huvudman-7 626-3 5006 0009 500-3 500-14 626
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avgifter för ansökningar om godkännande som enskild huvudman

Skolinspektionen får inte disponera intäkterna i form av avgifter för ansökningar om godkännande som enskild huvudman. Avgifterna ska levereras in på inkomsttitel 2552.

På regeringens vägnar
Lina Axelsson Kihlblom
Ylva Johnsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, REV
Socialdepartementet, S FS, S SOF
Finansdepartementet, BA, OFA ESA, OFA SFÖ
Utbildningsdepartementet, S
Arbetsmarknadsdepartementet, A, JÄM, MRD
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, EKOL
Riksdagen, utbildningsutskottet
Kammarkollegiet
Länsstyrelsen i Stockholms län
Riksgäldskontoret
Sameskolstyrelsen
Skolforskningsinstitutet
Skolväsendets överklagandenämnd
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Statens skolverk
Sveriges Kommuner och Regioner