Kulturdepartementet


Regeringsbeslut


2022-05-19
Ku2022/01001
Statens medieråd
Box 27204
102 53 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Statens medieråd
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 17, bet. 2021/22:KrU1, rskr. 2021/22:85).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Statens medieråd.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Bidragsintäkter

Statens medieråd ska redovisa fördelningen av eventuella bidragsintäkter mellan statliga bidrag, bidrag från mellanstatliga organ respektive icke-statliga bidrag i not till resultaträkningen.

Redovisning av kostnader för fastställande av åldersgränser

Statens medieråd ska särskilt redovisa kostnaderna för fastställande av åldersgränser för film som ska visas offentligt.

3

Uppdrag

Prognoser 2022-2025

Statens medieråd ska redovisa utgiftsprognoser för 2022–2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den 

  • 7 februari,
  • 27 april och
  • 28 oktober.

Förstärka arbetet för ökad medie- och informationskunnighet

Statens medieråd får använda 2 000 000 kronor för att fortsätta arbetet för ökad medie- och informationskunnighet (MIK), till exempel genom att utveckla samverkan inom området. För ändamålet får myndigheten använda 2 000 000 kr från anslag 6:1 Allmänna val och demokrati. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Statens medieråd ska redovisa uppdraget och hur medlen har använts till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 31 mars 2023. Medel som inte har utnyttjas ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2023.

Kartlägga och redovisa insatser för ökad medie- och informationskunnighet

Statens medieråd ska kartlägga och redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att främja medie- och informationskunnigheten (MIK) i Sverige. Uppdraget är en del av Sveriges genomförande av EU:s reviderade direktiv om audiovisuella medietjänster (AV-direktivet). Kartläggningen ska redovisas vart tredje år med början den 1 december 2022 . Redovisningen ska utgå från Europeiska kommissionens riktlinjer, som kommer att publiceras inom kort. Uppdraget ska genomföras i nära samverkan med Myndigheten för press, radio och tv, som har det huvudsakliga ansvaret för tillsynen över de bestämmelser som genomför AV-direktivet och som ingår i Erga, liksom med andra relevanta aktörer inom området medie- och informationskunnighet.

Medverka till ett branschgemensamt system för varningar enligt radio- och tv-lagen

Statens medieråd ska medverka till ett branschgemensamt system för hur varningar enligt radio- och tv-lagen ska lämnas avseende innehåll i tv-sändningar och beställ-tv som kan skada minderåriga. Uppdraget är en del av Sveriges genomförande av EU:s reviderade direktiv om audiovisuella medietjänster (AV-direktivet). Myndigheten ska bidra till en dialog mellan berörda aktörer om möjligheten till och utformningen av ett branschgemensamt system i syfte att underlätta genomförandet av ett sådant system. Myndigheten ska inom ramen för uppdraget bistå med kunskap om utvecklingen inom EU och om informationssystem i andra medlemsstater. Uppdragets genomförande ska redovisas i årsredovisningen.

Information om upphovsrätt för barn och unga

Statens medieråd ska, inom ramen för sitt uppdrag att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare, informera om upphovsrättsliga rättigheter och skyldigheter. Statens medieråd ska i årsredovisningen redovisa vilka insatser som gjorts på detta område.

Ett kunskapslyft för barnets rättigheter

Statens medieråd ingår i kunskapslyftet för barnets rättigheter. Myndigheten ska fortsatt analysera eventuella behov av att utveckla den praktiska tillämpningen av barnets rättigheter/FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) inom sitt verksamhetsområde. Statens medieråd ska, utifrån analysen samt barnrättskommitténs allmänna kommentar om barn i digitala miljöer, identifiera utvecklingsområden att arbeta vidare med. Vid behov ska myndigheten få stöd från Barnombudsmannen. Myndigheten får för genomförandet av uppdraget använda högst 500 000 kronor under 2022 från anslaget 5:2 Barnets rättigheter ap. 2 Bidrag till myndigheter under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Statens medieråd ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Kulturdepartementet med kopia till Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 31 mars 2023.

Minskade utsläpp från statliga tjänsteresor

Myndigheten ska redovisa hur den arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisningen ska ske inom ramen för myndighetens miljöledningsarbete i enlighet med vad som gäller enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

Tidigare givna uppdrag

Sammanfattning av uppdragetBeslut om uppdragetRapporteringstidpunkt

Uppdrag att ta fram metoder som kan motverka rasism på nätet bland barn och unga

A2021/00972

Delredovisning till Regeringskansliet senast den 1 mars 2022. Slutredovisning till Regeringskansliet den 1 mars 2023.

Ett kunskapslyft för barnets rättigheter

A2020/02650

Redovisning till Regeringskansliet senast den 31 mars 2022.

Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023.

A2020/02583

Redovisning till Statskontoret senast den 1 april 2022, den 1 april 2023 och den 15 februari 2024.

Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023.

Fi2020/04960Redovisning till Statskontoret senast den 1 april 2022, 1 april 2023 och den 15 februari 2024.

Uppdrag att inkomma med underlag inför en ny strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention

S2020/06171Slutredovisning till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2023.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

11:4

Statens medieråd (Ramanslag)

Disponeras av Statens medieråd24 144
ap.1Statens medieråd (ram)24 144

Villkor för anslag 11:4

ap.1 Statens medieråd

Anslaget får användas för Statens medieråds förvaltningsutgifter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
11:4 Statens medieråd
ap.17243 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar3 000
Räntekontokredit2 100
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens medieråds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-252 012
2022-02-252 012
2022-03-252 012
2022-04-252 012
2022-05-252 012
2022-06-252 012
2022-07-252 012
2022-08-252 012
2022-09-252 012
2022-10-252 012
2022-11-252 012
2022-12-252 012
Summa24 144
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens medieråds disposition enligt detta regleringsbrev är:
11:4 ap.1Statens medieråd
På regeringens vägnar
Jeanette Gustafsdotter
Eva Rehbinder
Kopia till

Statsrådsberedningen/internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Riksdagen, kulturutskottet
Barnombudsmannen
Forum för levande historia
Myndigheten för press, radio och tv
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Riksgäldskontoret
Statens servicecenter