Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
4

2022-06-02
Ku2022/01095
Statens centrum för arkitektur och design
Box 16410
103 27 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Statens centrum för arkitektur och design
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 17, bet. 2021/22:KrU1, rskr. 2021/22:85).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Statens centrum för arkitektur och design.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Publik och tillgänglighet

Statens centrum för arkitektur och design ska redovisa

 • den verksamhet som svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka den unga publiken,
 • de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning,
 • åtgärder som har vidtagits för att nå nya besökare, och
 • förändringar i besöksutvecklingen i förhållande till tidigare år.

Lokalkostnader

Statens centrum för arkitektur och design ska i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2022 enligt följande:

 • hyra
 • el och uppvärmning
 • reparationer och underhåll
 • övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Medverkans- och utställningsersättning

Statens centrum för arkitektur och design ska mot bakgrund av gällande avtal mellan staten och berörda konstnärsorganisationer om konstnärers medverkan och ersättning vid utställning av konstverk (MU-avtalet) särskilt redovisa utbetalda ersättningar till konstnärer som gjorts i enlighet med avtalet.

Sponsringsintäkter

Statens centrum för arkitektur och design ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.

Bidragsintäkter

Statens centrum för arkitektur och design ska redovisa fördelningen av eventuella bidragsintäkter mellan statliga bidrag, icke-statliga bidrag respektive bidrag från mellanstatliga organ i not till resultaträkningen.

Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet

Statens centrum för arkitektur och design ska redovisa hur myndigheten har använt eller fördelat medlen från anslag 1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet som tilldelats myndigheten för att möjliggöra en forskningsfunktion för gestaltad livsmiljö. Redovisningen ska omfatta:  

 • söktryck och beviljandegrad samt vilka strategiska överväganden som legat till grund för användningen eller fördelningen av medel,
 • vilka insatser som finansierats av anslaget under året,
 • om och i så fall hur resultat från tidigare insatser har spridits till relevanta målgrupper och tillämpats i praktiken, och
 • en resultatbedömning av genomförda insatser och hur dessa förväntas bidra till kulturområdet avseende gestaltad livsmiljö.

Gestaltad livsmiljö

Statens centrum för arkitektur och design ska redovisa genomförda insatser och resultat i arbetet med genomförandet av politiken för gestaltad livsmiljö (prop. 2017/18:110, bet. 2017/18:CKrU1, rskr. 2017/18:316). Redovisningen ska omfatta insatser och resultat som uppnåtts i den egna verksamheten samt inom ramen för samverkan med Boverket, Riksantikvarieämbetet och Statens konstråd. Vidare ska myndigheten redovisa hur den egna verksamhetens olika delar, av relevans för den gestaltade livsmiljön, tillvaratagits i genomförandet av politiken.

Digitalisering av kulturarv och utveckling av digitala tjänster

Statens centrum för arkitektur och design ska redovisa resultat av arbetet med digitisering av myndighetens samlingar och den digitala förmedlingen av verksamheten. Av redovisningen ska framgå; samlingarnas storlek, inklusive årets tillväxt, hur stort antal och andel av samlingarna som är digital, varav andelen som är digitalt tillgänglig t.ex. i egna produktioner eller för vidareutnyttjande av andra aktörer. Vidare ska framgå kostnader för såväl digitisering som digital förmedling och hur stor del av resultatet som härrör från den medelsförstärkning för ändamålet som myndigheten har tilldelats.

Kultur i hela landet

Statens centrum för arkitektur och design ska, med utgångspunkt i 11 § museilagen (2017:563), redovisa myndighetens insatser och resultat av arbetet för att kulturen ska komma fler till del i hela landet.

Agenda 2030

Myndigheten ska med utgångspunkt i det riksdagsbundna målet för Agenda 2030 redovisa resultat från myndighetens verksamhet som bidrar till genomförandet av agendan.

Informationssäkerhet

Statens centrum för arkitektur och design ska övergripande redogöra för myndighetens utvärdering av det egna informationssäkerhetsarbetet genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps verktyg Infosäkkollen.

3

Uppdrag

Minskade utsläpp från tjänsteresor

Myndigheten ska redovisa hur den arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisningen ska ske inom ramen för myndighetens miljöledningsarbete i enlighet med vad som gäller enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

Prognoser 2022–2025

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2022–2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Av kommentarerna ska det framgå vilka antaganden som använts i prognosen samt eventuella osäkerhetsfaktorer och hur detta påverkat prognosen. Vid väsentliga prognosavvikelser ska myndigheten även ange vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas för att verksamheten ska bedrivas inom ramen för tilldelade medel. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

 • 7 februari,
 • 27 april,
 • 29 juli och
 • 28 oktober.

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Sammanfattning av uppdragetBeslut om uppdragetRapporteringstidpunkt
Uppdrag att ingå i och bistå Rådet för hållbara städerM2017/03234
M2017/03235
Den 1 mars årligen t.o.m. 2022.
Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023A2020/02583Till Statskontoret senast den 1 april 2022, den 1 april 2023 och den 15 februari 2024.
Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023Fi2020/04960Till Statskontoret senast den 1 april 2022, 1 april 2023 och den 15 februari 2024.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

1:4

Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet (Ramanslag)

Disponeras av Statens centrum för arkitektur och design5 000
ap.1Statens centrum för arkitektur och design (ram)5 000

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Statens centrum för arkitektur och design

Anslagsposten får användas för utgifter för forsknings- och utvecklingsinsatser avseende forskningsfunktionen för gestaltad livsmiljö. Anslagsposten får även användas för utgifter för administration och genomförande av denna verksamhet.

8:1

Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag)

Disponeras av Statens centrum för arkitektur och design64 944
ap.7Statens centrum för arkitektur och design (ram)64 944

Villkor för anslag 8:1

ap.7 Statens centrum för arkitektur och design

Anslagsposten får användas för Statens centrum för arkitektur och designs förvaltningsutgifter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet
ap.1150Inget0
8:1 Centrala museer: Myndigheter
ap.71 9483 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar13 000
Räntekontokredit10 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens centrum för arkitektur och designs räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-255 829
2022-02-255 829
2022-03-255 829
2022-04-255 829
2022-05-255 829
2022-06-255 829
2022-07-255 829
2022-08-255 829
2022-09-255 829
2022-10-255 829
2022-11-255 829
2022-12-255 825
Summa69 944
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens centrum för arkitektur och designs disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:4 ap.1Statens centrum för arkitektur och design
8:1 ap.7Statens centrum för arkitektur och design

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2020+/- 2021Int. 2022Kost. 2022+/- 2022Ack. +/- utgå. 2022
Verksamhet med full kostnadstäckning
Försäljning av varor000000
Undersökningar, utredningar och andra tjänster000000
Summa000000
Övrig avgiftsbelagd verksamhet
Entréer och visningar001500150150
Övrigt001 50001 5001 500
Summa001 65001 6501 650
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Statens centrum för arkitektur och design ska redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovanstående indelning. För försäljning av varor respektive undersökningar, utredningar och andra tjänster ska såväl intäkter som kostnader redovisas. För övrig avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna.

På regeringens vägnar
Jeanette Gustafsdotter
Christina Nylén
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet/SSK
Finansdepartementet/BA, OFA ESA, SBA BB och SBA SPN
Utbildningsdepartementet/F
Miljödepartementet/KL
Näringsdepartementet/LB RTL och N BI
Arbetsmarknadsdepartementet/A
Infrastrukturdepartementet/ESD
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, kulturutskottet
Boverket
Moderna museet
Myndigheten för kulturanalys
Riksantikvarieämbetet
Riksgäldskontoret
Statens konstråd
Statskontoret