Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:2

2022-05-12
S2022/02525
Myndigheten för delaktighet
Box 1210
172 24 Sundbyberg
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Myndigheten för delaktighet
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 9, bet. 2021/22:SoU1, rskr. 2021/22:123).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Myndigheten för delaktighet.

VERKSAMHET

Myndigheten för delaktighet ska genom uppfyllandet av sina uppgifter bidra till att beslutat mål för funktionshinderspolitiken uppnås (prop. 2016/17:188, bet. 2017/18:SoU5, rskr. 2017/18:86).

1

Mål och återrapporteringskrav

Jämställdhetsintegrering

Myndigheten för delaktighet ska redovisa hur myndighetens fortsatta arbete med identifierade mål och förbättringsområden avseende jämställdhetsintegrering inom ramen för myndighetens verksamhetsområde bidrar till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken. 

Informationssäkerhet

Myndigheten för delaktighet ska redogöra för sitt arbete för att stärka myndighetens informationssäkerhet och hur myndigheten planerar att möta framtida behov, bl.a. utifrån aktuella digitaliseringsinitiativ. Myndigheten ska redogöra för åtgärder för att utveckla den interna styrningen och uppföljningen av sitt informationssäkerhetsarbete. Redogörelsen ska innefatta myndighetsledningens roll, huruvida en analys gjorts av kopplingar till och beroenden av externa parter, exempelvis it-tjänsteleverantörer och andra myndigheter, samt om en analys gjorts av hur arbete på distans har påverkat myndighetens informationssäkerhet och om åtgärder för att hantera identifierade risker vidtagits.

Erfarenheter från pandemin

Myndigheten för delaktighet ska redovisa hur myndigheten har eller planerar att ta tillvara på strukturer, arbetssätt och metoder samt förvalta erfarenheter som myndigheten fått under pandemin. 

EU-kommissionens tävling Access City Award

Myndigheten för delaktighet ska för Sveriges del ansvara för EU-kommissionens tävling Access City Award. Myndigheten ska redovisa uppdraget i sin årsredovisning.

3

Uppdrag

1. Myndigheten för delaktighet ska ta fram ett kunskapsstöd för kommunernas arbete med insatsen biträde av kontaktperson enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Kunskapsstödet bör ta upp frågor om bl.a. rekrytering och stöd och möjligheter till olika kommunikationssätt såsom internet för att upprätthålla en kontaktpersonsrelation. Uppdraget ska ske i samverkan med Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Regioner samt funktionshindersrörelsen. Myndigheten ska senast den 1 juni 2023 lämna en redovisning av arbetet till Regeringskansliet (Socialdepartementet). Redovisningen av arbetet med uppdraget ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende Myndigheten för delaktighet. För uppdraget får Myndigheten för delaktighet under 2022 använda
1 000 000 kronor som ska redovisas mot utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, för budgetåret 2022 uppförda anslaget 4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet, anslagsposten 9 del till MFD.

2. Myndigheten för delaktighet ska redovisa hur den arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisningen ska ske inom ramen för myndighetens miljöledningsarbete i enlighet med vad som gäller enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

3. Mot bakgrund av de konsekvenser som uppstår för personer med funktionsnedsättning genom situationen i Ukraina, ska Myndigheten för delaktighet, inom ramen för myndighetens uppgifter som framgår av instruktionen, erbjuda aktivt stöd i funktionshindersrelaterade frågor till relevanta aktörer såsom Folkhälsomyndigheten, Migrationsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Socialstyrelsen, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Statens skolverk, länsstyrelserna, samt andra berörda myndigheter, kommuner och regioner. Uppdraget ska genomföras i dialog med funktionshindersorganisationerna samt med Barnombudsmannen inom ramen för Uppdrag att, med anledning av invasionen av Ukraina, föra löpande dialog med civilsamhället och erbjuda stöd till berörda aktörer (S2022/01938). Myndigheten för delaktighet ska vid behov lämna löpande redovisning till Regeringskansliet (Socialdepartementet). Myndigheten för delaktighet ska senast den 31 mars 2023 lämna en slutredovisning av arbetet till Regeringskansliet (Socialdepartementet). Redovisningen av arbetet med uppdraget ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende Myndigheten för delaktighet. För uppdraget får Myndigheten för delaktighet under 2022 använda högst 500 000 kronor som ska redovisas mot det under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, för budgetåret 2022 uppförda anslaget 4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet, anslagsposten 9 del till MFD.

4. Myndigheten för delaktighet ska redovisa prognoser för 2022–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna ska lämnas i informationssystemet Hermes. 

Prognoserna ska under 2022 lämnas senast den:

7 februari

27 april

29 juli

28 oktober

Pågående uppdragUppdragUppdrag givet iAvrapportering
Uppdrag att tillsammans med länsstyrelserna ge stöd till regioner och kommuner att genomföra sina funktionshinderspolitiska strategier och planerRegleringsbrev för 2021den 13 december 2022 och den 1 mars 2024 (Socialdepartementet och Finansdepartementet)
Uppdrag att inrätta ett strategiskt rådRegleringsbrev för 2018I årsredovisningen
Uppdrag att upphandla en stödfunktion för brukare, beställare, finansiärer och utbildare av assistanshundar (ej ledarhundar för personer med synnedsättning)Regleringsbrev för 2018Löpande
Regeringen har i budgetpropositionen för 2018 aviserat att den avser att samla verksamheten med
ledarhundar till Myndigheten för delaktighet. Myndigheten ska i förberedelserna för detta ta nödvändiga kontakter med berörda aktörer samt ha löpande kontakt med Regeringskansliet (Socialdepartementet)
Regleringsbrev för 2019
(ändringsbeslut)
Löpande

Uppdrag att inventera relevanta aktörers kunskap om våldsutsatthet bland personer med funktionsnedsättning och föreslå åtgärder

Regeringsbeslut A2021/02052

den 31 januari 2023 (Socialdepartementet och Arbetsmarknadsdeparte-
mentet)

Myndigheten för delaktighet ska med anledning av att demokratin i Sverige fyller 100 år 2021, medverka genom att genomföra insatser som ökar kunskapen om hur förutsättningarna för personer med funktionsnedsättning att delta i demokratiska processer förändrats under 1900-talet och fram till idag

Regleringsbrev för 2021

den 7 april 2022 (Socialdepartementet och Kulturdepartementet)
Uppdrag att bistå rådet för hållbara städerRegeringsbeslut
M2019/00651
den 31 maj 2022
Uppdrag att bidra till att funktionshindersperspektivet får ett större utrymme hos offentliga aktörer i deras arbete med Agenda 2030Regleringsbrev för 2020den 28 januari 2022
Myndigheten för delaktighet ska ge stöd och vägledning till Folkbildningsrådet 2021–2031 när det gäller uppföljningen av det nationella målet för funktionshinderspolitiken samt hur Folkbildningsrådets redovisning av genomförandet av funktionshinderspolitiken ska skeRegleringsbrev 2021 (ändringsbeslut)Löpande

Uppdrag att ge stöd till de myndigheter som omfattas av regeringens beslut den 23 september 2021 om en Strategi för systematisk uppföljning av funktionshinderspolitiken 2021–2031. Myndigheten för delaktighet ska årligen lämna en samlad rapport till Regeringskansliet (Socialdepartementet), baserad på myndigheternas årsredovisningar

Regeringsbeslut
S2021/06596

den 1 april årligen
Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023Regeringsbeslut Fi2020/04960den 1 april 2022, den 1 april 2023 och den 15 februari 2024 till Statskontoret
Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023Regeringsbeslut A2020/02583den 1 april 2022, den 1 april 2023 och den 15 februari 2024 till Statskontoret
Uppdrag om att möjliggöra arbete hemifrån vid statliga myndigheterRegeringsbeslut Fi2021/03909Ingen
Uppdrag att bidra med underlag inför en kommande nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2020–2023Regeringsbeslut
S2020/06171
Redovisas av Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten till Socialdepartementet senast 2023-09-01FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

3:1

Myndigheten för delaktighet (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för delaktighet62 080
ap.1Myndigheten för delaktighet (ram)62 080

Villkor för anslag 3:1

ap.1 Myndigheten för delaktighet

Anslagsposten får användas för myndighetens förvaltningsutgifter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
3:1 Myndigheten för delaktighet
ap.11 8623 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar5 000
Räntekontokredit5 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för delaktighets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-255 173
2022-02-255 173
2022-03-255 173
2022-04-255 173
2022-05-255 173
2022-06-255 173
2022-07-255 173
2022-08-255 173
2022-09-255 173
2022-10-255 173
2022-11-255 173
2022-12-255 177
Summa62 080
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för delaktighets disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:1 ap.1Myndigheten för delaktighet
På regeringens vägnar
Lena Hallengren
Christina Welander
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Socialutskottet
Arbetsförmedlingen
Arbetsmiljöverket
Barnombudsmannen
Boverket
Brottsoffermyndigheten
Domstolsverket
Folkhälsomyndigheten
Försäkringskassan
Inspektionen för vård och omsorg
Jämställdhetsmyndigheten
Kammarkollegiet
Konsumentverket
Kriminalvården
Kungliga biblioteket
Länsstyrelserna
Migrationsverket
Myndigheten för digital förvaltning
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Myndigheten för tillgängliga medier
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för yrkeshögskolan
Polismyndigheten
Post- och telestyrelsen
Riksantikvarieämbetet
Riksgäldskontoret
Socialstyrelsen
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Statens kulturråd
Statens skolinspektion
Statens skolverk
Trafikverket
Transportstyrelsen
Universitetskanslersämbetet
Upphandlingsmyndigheten
Funktionsrätt Sverige
Nätverket Unga för tillgänglighet
Sveriges Kommuner och Regioner